Skip to main content

Bibliography

 • MacGregor (1985) - MacGREGOR, Alexander Paul, ‘The manuscripts of Seneca’s Tragedies. A handlist,’ in: HAASE, Wolfgang, TEMPORINI, Hildegard (eds.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. 2 Principat. Sprache und Literatur. Band 32/2. Berlin-New York, 1985. 1134-1241.

 • Machilek (1968) - MACHILEK, Franz, ‘Johannes Hoffmann aus Schweidnitz und die Hussiten,’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 26:1968, 96-123.

 • Maciejewska (1959) - MACIEJEWSKA, Alina, Graduał klarysek gnieźnieńskich z 1418 r. Poznań, 1959 [typescript].

 • Maciejewski (1962) - MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Z badań dawnej kultury muzycznej w Polsce,’ Ruch Muzyczny, 20:1962, 21.

 • Maciejewski (1971) - MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Mandatum z Graduału Sandomierskiego,’ Muzyka, 16:1971, no. 4, 86-90.

 • Maciejewski (1973) - MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Graduał z Chełmna,’ Musica Medii Aevi, 4:1973, 164-245.

 • Maciejewski (1976) - MACIEJEWSKI, Tadeusz, Kyriale w Polsce do XVII w. Katalog śpiewów mszalnych. Silva Medii et Recentioris Aevi, 4. Warszawa, 1976.

 • Maciejewski (1977) - MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Graduał Bolesława II Mazowieckiego,’ Musica Medii Aevi, 6:1977, 7-34.

 • Maciejewski (1978) - MACIEJEWSKI, Tadeusz, Piosenka żakowska «Ad festa...». Próba rekonstrukcji, Muzyka, 23:1978, no. 3, 85-88.

 • Maciejewski (1988) - MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Rękopisy muzyczne z biblioteki opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku,’ Muzyka, 33:1988, no. 2, 65-102.

 • Maciejewski (1993) - MACIEJEWSKI, Tadeusz, Gaude Mater Polonia. Święty Stanisław w polskiej muzyce i poezji średniowiecznej. Warszawa, 1993.

 • Maciejewski (1999) - MACIEJEWSKI, Tadeusz, ‘Elementy systemu menzuralnego w monodii chorałowej XIII-XVI wieku,’ in: WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI‒XVI wieku. Studia. Kraków, 1999, 283-347.

 • Maciejowski (1852) - MACIEJOWSKI, Wacław Aleksander, Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830 z rękopisów i druków zebrawszy, w obrazie literatury polskiej historycznie skreślonym, Vol. 1, Warszawa 1852.

 • Macken (1974) - MACKEN, Raymond, ‘Quelques marginalia de manuscrits médiévaux,’ Scriptorium, 28:1974, 2, 286-294.

 • Macken et al. (1979) - MACKEN, Raymond et al., Bibliotheca manuscripta Henrici de Gandavo. Bd. 1: Introduction, Catalogue A-P. Heinrich von Gent, Opera omnia, 1. Leuven, 1979.

 • Macler (1927) - MACLER, Frédéroc. ‘Rapport sur une mission scientifique en Galicie et en Bukovine, juillet-août 1925,’ Revue des études arméniennes, 7:1927, 11-177.

 • Madas (2006) - MADAS, Edit, Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Sopron. Fragmenta et codices in Bibliothecis Hungariae, 5. Budapest, 2006.

 • Madre (1965) - MADRE, Alois, Nikolaus von Dinkelsbühl: Leben und Schriften. Ein Beitrag zur theologischen Literaturgeschichte. Münster in Westfalen, 1965.

 • Magnaldi (2011) - MAGNALDI, Giuseppina, ‘Glosse, varianti e correzioni nelle Partitiones oratoriæ di Cicerone,’ Revue d’histoire des textes. 6:2011, 61-97.

 • Maisel (1979) - MAISEL, Witold (ed.), ‘Kodeks przywilejów Poznania z XIV wieku,’ Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski, 13:1979, 139-180.

 • Majcher-Węgrzynek (1990) - MAJCHER-WĘGRZYNEK, Alicja, Katalog dokumentów pergaminowych Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Tarnów, 1990.

 • Majchrowski (1994) - MAJCHROWSKI, Marcin, ‘Powiązania «Alleluia» przypisywanego Mikołajowi Radomskiemu z chanson «Bon jour, bon mois» Guillaume’a Dufaya,’ Muzyka, 39:1994, no. 2, 87-88.

 • Majchrzak (1978) - MAJCHRZAK, Józef, ‘Kodeks Mikołaja z Koźla i zawarte w nim elementy folklorystyczno-muzyczne,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 33:1978, 1, 19-32.

 • Majkowski (1955) - MAJKOWSKI, Edmund, ‘Dlugossiana w dziale rękopisów Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 5:1955, 185-200.

 • Majkowski (2011) - MAJKOWSKI, Grzegorz, ‘Źródła do dziejów języka polskiego w świetle rękopiśmiennych zbiorów na Jasnej Górze (XV-XVII w.) - rekonesans badawczy,’ Język - Szkoła - Religia, 2:2011, 221-240.

 • Malaspina et al. (2014) - MALASPINA, Ermanno [et al.], ‘I manoscritti del Lucullus di Cicerone in Vaticana: valore filologico e collocazione stemmatica,’ in: Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae XX. Studi e testi, 484. Vaticano, 2014, 589-620.

 • Maleczyńska (1995) - MALECZYŃSKA, Kazimiera, ‘Książka w renesansowej Świdnicy,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo, 19:1995, 29-38.

 • Maleczyński (1934) - MALECZYŃSKI, Karol, ‘Ze studiów nad kroniką Galla Anonima, rękopis Heilsberski,’ Roczniki Historyczne, 10:1934, 202-225.

 • Maleczyński (1952) - MALECZYŃSKI, Karol (ed.), Anonima tzw. Galla Kronika czyli dzieje książąt i władców polskich = Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Poloniae. Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 2. Kraków, 1952.

 • Maleczyński et al. (1971) - MALECZYŃSKI, Karol, KÜRBIS, Brygida, WALCZAK, Ryszard, Nekrolog Opactwa św. Wincentego we Wrocławiu = Liber mortuorum abbatiae s. Vincentii Wratislaviensis. Pomniki Dziejowe Polski, seria 2, t. 9, cz. 1. Warszawa, 1971.

 • Malej (1961) - MALEJ, Witold, ‘Biblioteka Archidiecezjalna w Warszawie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 2:1961, 284-297.

 • Malewicz (1977) - MALEWICZ, Małgorzata H., ‘Un livre de prières d’une princesse polonaise au XIe siècle,’ Scriptorium, 31:1977, no. 2, s. 248-254.

 • Malik-Gumińska (1972) - MALIK-GUMIŃSKA, Bronisława, ‘Kodeks emmeramski. Zagadnienia czasu powstania, ikonografii i treści miniatur,’ Folia Historiae Artium, 8:1972, 5-42.

 • Malikówna (1969) - MALIKÓWNA, Bronisława, ‘Nieznana rycina śrutowa z wieku XV w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 19:1969, 25-33.

 • Malin (1922) - MALIN, Aarno, ‘Bidrag till nordisk bokhistoria under medeltiden,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 9:1922, 143-167.

 • Malinowski (1880a) - MALINOWSKI, Lucjan, ‘Magistra Jana z Szamotuł, dekretów doktora, Paterkiem zwanego, kazania o Maryi Pannie czystej, z kodeksu Toruńskiego,’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 1:1880, 161-294.

 • Malinowski (1880b) - MALINOWSKI, Lucjan, ‘Quadragesimale super epistolas. Glosy polskie z końca piérwszéj połowy wieku XV,’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 1:1880, 295-314.

 • Malinowski (1887) - MALINOWSKI, Lucjan, Modlitwy Wacława, zabytek języka polskiego z w. XV. Z kodeksu VI. N. 2 Biblijoteki Uniwersyteckiej w Budapeszcie z dołączeniem gloss polskich z rękopisów łac. N. 64, 79, 100 tejże biblijoteki. Kraków, 1887.

 • Malinowski (1895a) - MALINOWSKI, Lucjan, ‘Ewangelia św. Mateusza R. V, 1-12. Kazanie na dzień wszech świętych. Zabytki języka polskiego z wieku XV, z rękopisu DLII Biblioteki kapitulnej w Pradze,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 22:1895, 230-318.

 • Malinowski (1895b) - MALINOWSKI, Lucjan, ‘Glosy polskie w kilku rękopismach łacińskich wieku XV w Bibliotekach kapitulnej i uniwersyteckiej w Pradze,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 22:1895, 319-349.

 • Malinowski (1900) - MALINOWSKI, Lucjan, ‘Zabytek języka polskiego z początku wieku XVI. z rękopisu Biblioteki Uniwersytetu w Erlangen,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Flologiczny, Serya II, Tom XIII, 28:1900, 1-32.

 • Malinowski (1970) - MALINOWSKI, Zbigniew, Bernardyński zabytek chorałowy z przełomu XV-XVI w. proweniencji Odrowążów. Lublin, 1970 [MA thesis, typescript, Catholic University of Lublin].

 • Mancini (1900) - MANCINI, Augusto, ‘Index codicum Latinorum publicae bybliothecae lucensis,’ Studi Italiani di Filologia Classica, 8:1900, 115-320.

 • Manfredi (1982) - MANFREDI, Antonio, ‘Per la ricostruzione della biblioteca di Martino V,’ in: CHIABÒ, Marina [etl al.] (eds.), Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431). Atti del convegno, Roma 2-5 marzo 1992. Roma, 1992, 163-185.

 • Manikowska (2016) - MANIKOWSKA, Halina [ed.], Księga odpustów wrocławskich. Warszawa, 2016.

 • Manion et al. (1989) - MANION, Margaret M., VINES, Vera F., DE HAMEL, Christopher, Medieval and Renaissance Manuscripts in New Zealand Collections. Melbourn [etc.], 1989.

 • Manteyer (1897) - MANTEYER, Georges de, ‘Les manuscrits de la Reine Christine aux archives du Vatican,’ Mélanges d’archéologie et d’histoire de l’École Française de Rome, 17:1897, 285-318.

 • Manuscripta.at - Mittelalterliche Handschriften in Österreich [database].

 • Manuscripta.se - A Digital Catalogue of Medieval and Early Modern Manuscripts in Sweden [digital repository].

 • Manuscriptorium - Digital Library of Written Cultural Heritage [digital repository].

 • Mańkowska (1971) - MAŃKOWSKA, Helena, ‘Biblioteka Uniwersytecka KUL 1918-1970. Sekcja rękopisów,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 23:1971, 140-146.

 • Marciniak (1983) - MARCINIAK, Ryszard, Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu Odrodzenia. PTPN, Wydz. Historii i Nauk Społecznych. Prace Komisji Historycznej, 27. Warszawa-Poznań, 1983.

 • Marciniak (2008) - MARCINIAK, Ryszard, ‘Wykaz rękopisów Biblioteki PTPN zaginionych w czasie II wojny światowej’, in: OLEJNICZAK, Bernard, PIETROWICZ, Joanna (eds.), Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1-1950), Warszawa 2008, 780-868.

 • Marin, Niccolai (2017) - MARIN, Chiara, NICCOLAI, Elena, ‘Su un antico testimone della «Commedia» (Berlino, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Rehdiger 227), sul suo copista e sulla canzone di Jacopo Cecchi «Morte, pech’io non trovo a cui mi doglia»,’ Filologia Italiana, 14:2017, 29-66.

 • Markowski (1961) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Un commentaire averroiste sur le De anima de la moitié du XVe siècle dans le ms BJ 2024,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 9:1961, 48-50.

 • Markowski (1961b) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘La réplique d’André de Kokorzyn au «Principium» de Jean de Kluczbork du ms. de la Bibl. de l’Univ. de Wrocław I Q 376,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 10:1961, 50-54.

 • Markowski (1962) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Wykład wstępny Andrzeja z Kokorzyna,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, 2:1962, 3-51.

 • Markowski (1964a) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Poglądy filozoficzne Andrzeja z Kokorzyna,’ Studia Mediewistyczne, 6:1964, 55-136.

 • Markowski (1964b) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Jakub z Nowego Sącza,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, 3:1964, 3-29.

 • Markowski (1964c) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Mikołaj Budissen,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, 3:1964, 92-119.

 • Markowski (1965a) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Zygmunt z Pyzdr,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, 5:1965, 169-205.

 • Markowski (1965b) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Mikołaj z Kozłowa’, Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, 5:1965, 76-141.

 • Markowski (1965c) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Wykłady wstępne i Komentarz do «Sentencji» Benedykta Hessego z Krakowa,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 4:1965, 334-340.

 • Markowski (1965d) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Spis osób dopuszczonych do wykładów i do katedry na wydziale teologii Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 4:1965, 127-275.

 • Markowski (1966) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘«Expositio passionis» w rękopisach bibliotek we Frankfurcie n/Menem i w Wolfenbüttel,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, 6:1966, 3-13.

 • Markowski (1971) - MARKOWSKI, Mieczysław, Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim. Studium z historii filozofii i nauk ścisłych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Studia Copernicana, 2. Wrocław, 1971.

 • Markowski (1973a) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Krakowskie traktaty astronomiczne w rękopisach Biblioteki Uniwersyteckiej w Jenie,’ Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 6(17):1973, 53-67.

 • Markowski (1975) - MARKOWSKI, Mieczysław, Logika. Wrocław [etc.], 1975.

 • Markowski (1983) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Krakowskie dzieła astronomiczne w rękopiśmiennych zbiorach Saskiej Biblioteki Krajowej w Dreźnie,’ Studia Mediewistyczne, 22:1983, z. 2, 19-28.

 • Markowski (1985) - MARKOWSKI, Mieczysław, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in bibliothecis Wiennae asservantur. Wrocław [etc.], 1985.

 • Markowski (1987) - MARKOWSKI, Mieczysław, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in Bibliotheca Amploniana Erffordiae asservantur. Wrocław, 1987.

 • Markowski (1988) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Tendencje rozwojowe piętnastowiecznej retoryki krakowskiej,’ in: FRANKOWSKA-TERLECKA, Małgorzata (ed.), Retoryka w XV stuleciu. Studia nad tradycjami, teorią i praktyką retoryki piętnastowiecznej. Wrocław, 1988, 103-117.

 • Markowski (1989) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Martin Bylica aus Olkusz als Vermittler zwischen Johannes Regiomontanus und der Krakauer astronomischen Schule in der vorkopernikanischen Zeit,’ Studia Mediewistyczna 26:1989, z. 1, 129.

 • Markowski (1990a) - MARKOWSKI, Mieczysław, Astronomica et astrologica Cracoviensia ante annum 1550. Firenze, 1990.

 • Markowski (1990b) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Kontakty personalne i naukowe między uniwersytetami w Krakowie i Kolonii w średniowieczu,’ Studia Mediewistyczne, 27:1990, 2, 95-113.

 • Markowski (1990c) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Repertorium bio-bibliographicum astronomorum Cracoviensium medii aevi: Ioannes Schelling de Glogovia,’ Studia Mediewistyczne, 26:1990, Fasc. 2, 103-162.

 • Markowski (1991) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Der Thomismus an der Krakauer Universität in den Jahren 1390-1525,’ in: Historia Philosophiae Medii Aevi. Studien zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Festschrift für Kurt Flasch zu seinem 60. Geburtstag. Amsterdam, 1991, Vol. 2, 611-626.

 • Markowski (1992) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Repertorium bio-bibliographicum astronomorum Cracoviensium medii aevi: Georgius Kotermak de Drohobycz - Iosephus Struthius (Struù) de Posnania,’ Studia Mediewistyczne 28:1992, 91-155.

 • Markowski (1995) - MARKOWSKI Mieczysław, ‘Die ersten philosophischen Strömungen an der Erfurter Universität im Licht der Aristoteles-Handschriften,’ in: SPEER, A. (ed.), Die Bibliotheca Amploniana. Ihre Bedeutung im Spannungsfeld von Aristotelismus, Nominalismus und Humanismus. Miscellanea Mediaevalia, 23. Berlin, 1995, 32-53.

 • Markowski (1996) - MARKOWSKI, Mieczysław, Dzieje Wydziału Teologii Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1397-1525. Kraków, 1996.

 • Markowski (1997) - MARKOWSKI, Mieczysław, ‘Pierwsi bakałarze i doktorzy teologii Uniwersytetu Krakowskiego,’ Przegląd Tomistyczny, 6/7:1997, 233-308.

 • Markowski (2012) - MARKOWSKI, Mieczysław, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum, qui in Bibliotheca Universitatis Lipsiensis asservantur. Kraków, 2012.

 • Markowski, Włodek (1968) - MARKOWSKI Mieczysław, WŁODEK Zofia, ‘Les oeuvres de Jean Duns Scot et de ses adherent dans les manuscrits de la bibliothèque Jagellone à Cracovie’, in: De doctrina Ioannis Duns Scoti, Vol. I, Romae 1968, 375-394.

 • Markowski, Włodek (1974) - MARKOWSKI, Mieczysław, WŁODEK, Zofia, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Wrocław, 1974.

 • Maroń (1974) - MAROŃ, Franciszek, ‘Archiwum Diecezjalne w Katowicach — jego początki, dzieje i obecny stan,’ Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 7:1974, 5-24.

 • Marszalska (1994) - MARSZALSKA, Jolanta M., Katalog rękopisów i variów z dawnej rodowej Biblioteki XX Sanguszków (Fragment archiwum XX Sanguszków). Wyd. 2. Tarnów, 1994.

 • Marszalska (1999) - MARSZALSKA, Jolanta M., Najcenniejsze zabytki piśmiennictwa w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Tarnów, 1999.

 • Marszalska (2007) - MARSZALSKA, Jolanta M., Biblioteka opactwa Cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia. Dziedzictwo wieków. Tarnów, 2007.

 • Marszalska (2014) - MARSZALSKA, Jolanta M., ‘Francuska proweniencja najstarszego antyfonarza szczyrzyckiego De Tempore z przełomu XII i XIII wieku,’ in: GALAR, Anna, ŁUŻYNIECKA, Ewa, (eds.), Dziedzictwo kulturowe cystersów. Forum Scientiae Cisterciense, 3. Wrocław, 2014, 111-118.

 • Marszałkowski (2017) - MARSZAŁKOWSKI, Mateusz F., ‘Rozpoznanie grupy rękopisów ze zbiorów Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie w świetle najnowszych badań,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, RACZKOWSKI, Juliusz (eds.), Claritas et consonantia. Funkcje, formy i znaczenia w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci. Toruń-Warszawa 2017, s. 373-388.

 • Marszałkowski (2018) - MARSZAŁKOWSKI, Mateusz F., ‘Doberaner Handschriften in der Bibliothek des Prieserseminars in Pelplin,’ in: WEILANDT, Gerhardt (ed.), Die Ausstattung des Doberaner Münsters. Kunst im Kontex. Edition Mare Balticum, 2. Petersberg, 2017, 185-189.

 • Marszałkowski (2019) - MARSZAŁKOWSKI, Mateusz F., ‘Dekorator pelplińskiego Graduału L13 i jego oeuvre,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 153-171.

 • Masłej (2016) - MASŁEJ, Dorota, «Modlitwa Pańska» w polskim średniowieczu. Znad staropolskich rękopisów. Poznań, 2016.

 • Masłej (2020) - MASŁEJ, Dorota, Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane Kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej. Poznań, 2020.

 • Massó i Torrents (1909-1910) - MASSÓ I TORRENTS, Jaume, ‘Les obres de fra Francesch Eximeniç (1340?-1409?). Essaig d’una bibliografia. Barcelona,’ Anuari de l’institut d’Estudis Catalans, 3:1909-1910, 588-693.

 • Mathes (1990) - MATHES, Elke, Katalog der slavischen Handschriften in Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden, 1990.

 • Matusik (1965) - MATUSIK, Leokadia, ‘Niektóre aspekty dziejów klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku a zagadnienie «Psałterza Floriańskiego»,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 20:1965, 3, 277-317.

 • Matusik (1967) - MATUSIK, Leokadia, ‘Ze studiów nad średniowieczną kulturą umysłową kanoników regularnych na Śląsku: Jodok z Głuchołazów,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 22:1967, 1-2, 35-64.

 • Matusik (1970) - MATUSIK, Leokadia, ‘Wpływ myśli czeskiej na Śląsku w świetle rękopisów kanoników regularnych św. Augustyna w XIV i XV wieku,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, 17:1970, 45-66.

 • Matusik (1973) - MATUSIK, Leokadia, ‘Związki wrocławskiego opactwa Na Piasku z Polską centralną w okresie średniowiecza,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 28:1973, 2, 229-259.

 • Matwijów, Ostromęcka (2010) - Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka. Część I: Zbiory Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zinwentaryzowane przed 1945 r.. MATWIJÓW, Maciej, OSTROMĘCKA, Elżbieta (eds.). Wrocław 2010.

 • Matyasik (2018) - MATYASIK, Joanna, Skarby Książnicy Bydgoskiej. Zabytkowe zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Bydgoszcz, 2018.

 • Mazurek (2014) - MAZUREK, Agata, Sprichwort im Predigtkontext. Untersuchungen zu lateinischen Prothemata-Sammlungen des 15. Jahrhunderts mit deutschen Sprichwörtern. Mit einer Edition. Münchener Texte und Untersuchungen zur Deutschen Literatur des Mittelalters, 142. Berlin-Boston 2014.

 • Mazurkiewicz (2001) - MAZURKIEWICZ, Roman, ‘Zapomniane polonicum w zbiorach Biblioteki Watykańskiej,’ Terminus, 3:2001, nr 1-2, 169-176.

 • Mazurkiewicz (2002) - MAZURKIEWICZ, Roman, Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne. Prace Monograficzne, 338. Kraków, 2002.

 • McKinley (1942) - McKINLEY, Arthur Patch, Arator: The Codices. Cambridge, MA, 1942.

 • MDZ - Bayerische Staatsbibliothek. Münchener Digitalisierungszentrum [digital repository].

 • Mecklenburg-Vorpommern Digitale Bibliothek - Mecklenburg-Vorpommern Digitale Bibliothek [digital repository].

 • Meier (1950) - MEIER, Ludgerus P., ‘De Nicolai Lakmann Commentario in Sententias,’ Scriptorium, 4:1950, 1, 28-43.

 • Meier (1951) - MEIER, Ludgerus P., ‘De Nicolai Lakmann Commentario in Sententias,’ Scriptorium, 5:1951, 1, 26-39.

 • Meier (1955) - MEIER, Ludgerus P., Die Werke des Erfurter Kartäusers Jakob von Jüterbog in ihrer handschriftlichen Überlieferung. Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Texte und Untersuchungen, 37, 5, Münster, 1955.

 • Meinardus (1906) - MEINARDUS, Otto, Das Neumarkter Rechtsbuch und andere Neumarkter Rechtsquellen. Breslau, 1906.

 • Meirinhos (2011) - MEIRINHOS, José Francisco, Bibliotheca manuscripta Petri Hispani. Os manuscritos das obras atribuídas a Pedro Hispano. Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas, 1. Lisboa, 2011.

 • Mejor (1989) - MEJOR, Mieczysław, ‘Fragment der metaphrastischen Epitome aus den pseudo-klementischen «Homilien»,’ Rheinisches Museum für Philologie, N.F. 132:1989, Heft 3-4, 396-400.

 • Mejor (2022) - Mikołaj Oloch z Szamotuł, De hiis malis que aguntur in hoc Mundo - O niedolach, które rządzą na tym świecie. De curie miseria - O marności życia dworskiego. Wydanie, przekład z języka łacińskiego, wstęp i komentarz Mieczysław Mejor, Warszawa, 2022.

 • Mejor (2023) - Nicolaus Secundinus, Liber de familia Autumanorum, id est Turchorum – Mikołaj Sedundinus, O pochodzeniu Turków Osmańskich. Wydanie, przekład z języka łacińskiego, wstęp i komentarz Mieczysław Mejor, Warszawa, 2023.

 • Ménard (1987) - MÉNARD, Philippe, Le Roman de Tristan en prose. T. 1: Des aventures de Lancelot à la fin de la «Folie Tristan». Textes littéraires français, 353. Genève, 1987.

 • Menhardt (1927) - MENHARDT, Hermann, ‘Altčechische Bibelglossen aus der Maria-Saaler Handschrift 7,’ Zeitschrift für Slavische Philologie, 4:1927 nr 3/4, 390-393.

 • Menhardt 1 (1960-1961) - MENHARDT, Hermann, Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek. Bd. 1: Cod. 160 - Cod. 2962. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur, 13, 1. Berlin, 1961.

 • Menhardt 2 (1960-1961) - MENHARDT, Hermann, Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek. Bd. 2: Cod. 2963 - Cod. 7692. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur, 13, 2. Berlin, 1961.

 • Menhardt 3 (1960-1961) - MENHARDT, Hermann, Verzeichnis der altdeutschen literarischen Handschriften der österreichischen Nationalbibliothek. Bd. 3: Cod. 7702 - Cod. 19330, Cod. Ser. n. Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Sprache und Literatur, 13, 3. Berlin, 1960.

 • Mentzel-Reuters (2003) - MENTZEL-REUTERS, Arno, Arma spiritualia: Bibliotheken, Bücher und Bildung im Deutschen Orden. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen, 47. Wiesbaden, 2003.

 • Menut (1966) - MENUT, Albert D., ‘A Provisional Bibliography of Oresme’s Writings,’ Mediaeval Studies, 28:1966, 1, 279-299.

 • Menz (1935) - MENZ, Gerhard, ‘Das älteste Stadtbuch von Kreuzburg,’ Aus der Heimat. Beilage der Kreuzburger Nachrichten, 1935, no. 6, 81–90.

 • Merolla (2010) - MEROLLA, Lucia, La biblioteca di San Michele di Murano all’epoca dell’abate Giovanni Benedetto Mittarelli. Roma, 2010.

 • MeSch VII (2022) - THEISEN, Maria, Mitteleuropäische Schulen VII (ca. 1400-1500): Böhmen - Mähren - Schlesien - Ungarn. Textband. Österreichische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Denkschriften 540; Veröffentlichungen zum Schrift- und Buchwesen des Mittelalters I,17. Wien, 2022.

 • Metzger (2008) - METZGER, Stephen M., ‘The Manuscripts of Writings by Ioannes Hagen de Indagine, O. Cart.,’ Bulletin de Philosophie Médiévale, 50 (2008), 175-256.

 • Meuthen (2001) - MEUTHEN, Erich, ‘Cesarini-Studien II. Der Traktatus Juliani Apostate magis perniciosius et plus furiosus,ʼ in: Italia et Germania. Liber Amicorum Arnold Esch, Tübingen, 2001, 209-224.

 • Mews (1997) - MEWS Constant J., ‘Two unnoticed manuscripts in Poland copied before 900: Gregory’s Regula pastoralis in anglo-saxon minuscule in Warsaw and an uncial New Testament in Cracow,’ Scriptorium, 51:1997, 2, 303-313. [review by: J. Gromadzki, J. Soszyński in: Scriptorium, 54:2000, 2, 342-343].

 • Mews (2002) - MEWS, Constant J., ‘Manuscripts in Polish libraries copied before 1200 and the expansion of Latin Christendom in the eleventh and twelfth centuries,’ Scriptorium, 56:2002, 1, 80-118.

 • Meyer (1837) - MEYER, Ernst, ‘Vergleichende Erklärung eines bisher noch ungedruckten Pflanzen-Glossars,’ in: Zweiter Bericht über das naturwissenschaftliche Seminar bei der Universität zu Königsberg. Königsberg, 1837, s. 1-25.

 • Meyer (2001) - MEYER, Christian, ‘Wahrnehmungsperspektiven bei der Verschriftlichung spätmittelaterlicher Orgelkunst,’ in: Musikalischer Alltag im 15. und 16. Jahrhundert. Trossinger Jahrbuch für Renaissancemusik, 1. Kassel, 2001, 77-95.

 • Mezey (1962) - MEZEY, László, Codices Latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis quos recensuit Ladislaus Mezey. Budapest, 1962.

 • Mezey (1983) - MEZEY, László, Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Fragmenta codicum in Bibliothecis Hungariae, 1/1. Budapest, 1983.

 • Mezey (1988) - MEZEY, László, Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Seminarii Cleri Hungariae. Fragmenta codicum in Bibliothecis Hungariae, 1/2. Budapest, 1988.

 • Mędrek (1975) - MĘDREK, Henryk, ‘Iluminacje Graduału L. 13 w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Studia Pelplińskie, 6:1975, 297-313.

 • Miazga (1976) - MIAZGA, Tadeusz, Die Melodien des einstimmigen Credo der römisch-katholischen lateinischen Kirche. Eine Untersuchung der Melodien in den handschriftlichen Überlieferungen mit besonderer Berücksichtigung der polnischen Handschriften. Graz, 1976.

 • Miazga (1977) - MIAZGA, Tadeusz, Antyfonarz kielecki z 1372 r. pod względem muzykologicznym. Graz, 1977.

 • Miazga (1980) - MIAZGA, Tadeusz, Graduał Jana Olbrachta. Studium muzykologiczne. Graz, 1980.

 • Miazga (1981) - MIAZGA, Tadeusz, Pontyfikały polskie w aspekcie muzykologicznym. Graz, 1981.

 • Micha (1983) - MICHA, Alexandre, ‘Fragments du Lancelot dans un manuscrit de Cracovie,’ Romania, 104:1983, 371-377.

 • Michalewicz 2 (2018) - MICHALEWICZ, Jerzy, Katalog Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. T. 2. Kraków, 2018.

 • Michalski (1924) - MICHALSKI, Konstanty, ‘Die vielfachen Redaktionen einiger Kommentare zu Petrus Lombardus,’ Scritti di storia e paleografia. Miscellanea Francesco Ehrle, Vol. 1, Roma 1924, 219-264.

 • Michalski (2017) - MICHALSKI, Wojciech, ‘Kronika Dzierzwy z kolekcji historycznej Macieja z Grodziska. Krótko o cennym zabytku średniowiecznego dziejopisarstwa i jego kulturowym znaczeniu,’ Bibliotekarz Lubelski, 60:2017, 49-68.

 • Michalski, Sinko (1917) - MICHALSKI, Konstanty, SINKO, Tadeusz, Przyczynki z kodeksu mogilskiego do dziejów oświaty w Polsce w XV w. Kraków, 1917.

 • Michałowska (1990) - MICHAŁOWSKA, Teresa, Słownik literatury staropolskiej: średniowiecze, renesans, barok. Wrocław, 1990.

 • Michałowska (1995) - MICHAŁOWSKA, Teresa, Średniowiecze. Warszawa, 1995.

 • Michałowska (2001) - MICHAŁOWSKA, Teresa, Ego Gertruda. Studium historyczno-literackie, Warszawa 2001.

 • Michałowska (2011) - MICHAŁOWSKA, Teresa, Leksykon. Literatura polskiego średniowiecza, Warszawa, 2011.

 • Mieczkowska (2015) - MIECZKOWSKA, Halina, ‘«Polonicum» - definicja pojęcia, zakres doboru materiału, zastosowanie w bibliografii,’ Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9:2015, 21-29.

 • Mieszczak (2008) - MIESZCZAK, Stanisław, ‘Charakterystyka roku kościelnego na podstawie benedykcjonału (KP 23) i lekcjonarza (KP 20) z Archiwum Kapituły Krakowskiej na Wawelu,’ in: RYŚ, Grzegorz [et al.] (eds.), Źródła kultury duchowej Krakowa. Materiały z sesji naukowej Kraków, 6 listopad 2007, Kraków 2008, 52-65.

 • Migoń (1966) - MIGOŃ, Krzysztof, ‘Rękopisy orientalne na Śląsku do końca XVIII wieku i ich właściciele,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo, 4:1966, 27-60.

 • Migoń (1989) - MIGOŃ, Krzysztof, ‘Książka żydowska na Śląsku. Rekonesans badawczy,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 44:1989, 1, 89-99.

 • Mikuła (2021) - MIKUŁA, Maciej, Municipal Magdeburg Law («Ius municipale Magdeburgense») in Late Medieval Poland. A Study on the Evolution and Adaptation of Law. Translated by Andrzej Branny. Medieval Law and Its Practice, 30. Leiden-Boston, 2021.

 • Milde (1986) - MILDE, Wolfgang, ‘Lateinische Handschriften der ehemaligen Preussischen Staatsbibliothek Berlin in der Biblioteka Jagiellońska Krakau,’ Codices manuscripti. Zeitschrift für Handschriftenkunde, 12:1986, 2, 85-89.

 • Minzloff (1853) - MINZLOFF, Rudolf, Die altdeutschen Handschriften der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg. St. Petersburg, 1853.

 • Miodońska (1960) - MIODOŃSKA, Barbara, ‘Związki polsko-czeskie w dziedzinie iluminatorstwa na przełomie XIV i XV wieku,’ Pamiętnik Literacki, 51:1960, 3-4, 153-202.

 • Miodońska (1964a) - MIODOŃSKA, Barbara, ‘Graduał Anny Grabowskiej,’ in: KOPFFOWA, Maria [et al.] (eds.), Sztuka w Krakowie w latach 1350-1550. Wystawa urządzona w sześćsetną rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1964, 110-111.

 • Miodońska (1964b) - MIODOŃSKA, Barbara, ‘Malarstwo miniaturowe,’ in: Sztuka w Krakowie w latach 1350-1550. Muzeum Narodowe w Krakowie. Wystawa urządzona w sześćsetną rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1964.

 • Miodońska (1967) - MIODOŃSKA, Barbara, Iluminacje krakowskich rękopisów z I połowy w. XV w Archiwum Kapituły Metropolitalnej na Wawelu. Kraków, 1967.

 • Miodońska (1968) - MIODOŃSKA, Barbara, ‘Iluminacje graduału bernardyńskiego fundacji Odrowążów,’ Rocznik Krakowski, 39:1968, 39-62.

 • Miodońska (1979) - MIODOŃSKA, Barbara, Rex Regum i Rex Poloniae w dekoracji malarskiej Graduału Jana Olbrachta i Pontyfikału Erazma Ciołka. Z zagadnień ikonografii władzy królewskiej w sztuce polskiej wieku XVI. Kraków, 1979.

 • Miodońska (1983) - MIODOŃSKA, Barbara, Miniatury Stanisława Samostrzelnika. Warszawa, 1983.

 • Miodońska (1986a) - MIODOŃSKA, Barbara, ‘Organizacja i technika pracy iluminatorów małopolskich 1400-1520,’ in: Symbolae Historiae Artium, Studia z Historii Sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Kraków 1986.

 • Miodońska (1986b) - MIODOŃSKA, Barbara, ‘Die Buchmalerei in Polen zur Zeit der Jagiellonen,’ in: STOLOT, Franciszek et al. (eds.)Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386-1572. Schallaburg 8. Mai-2. November 1986. Wien, 1986.

 • Miodońska (1991) - MIODOŃSKA, Barbara, ‘Historyk sztuki o datowaniu tzw. Modlitewnika Władysława Warneńczyka w Oksfordzie,’ in: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane A. Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Warszawa, 1991, 703-714.

 • Miodońska (1993) - MIODOŃSKA, Barbara, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540. Warszawa, 1993.

 • Miodońska (1995) - MIODOŃSKA, Barbara, ‘Kodeksy iluminowane benedyktynów tynieckich. Wieki XIV-XV. (Uwagi historyka sztuki),’ in: ŻUROWSKA, Klementyna (ed.), Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z sesji naukowej. Wawel - Tyniec, 13-15 października 1994. Kraków, 1995, 243-260.

 • Miodońska (2000) - MIODOŃSKA, Barbara, ‘Benedictionale et Pontificale Cracoviense Erasmi Vitelli (Pontyfikał Erazma Ciołka),’ in: PIWOCKA, Magdalena, NOWACKI, Dariusz (eds.), Wawel 1000-2000. Wystawa jubileuszowa. Vol. 1: Kultura artystyczna dworu królewskiego i katedry: Zamek Królewski na Wawelu, maj - lipiec 2000; Katedra Krakowska - biskupia, królewska, narodowa: Muzeum Katedralne na Wawelu, maj - wrzesień 2000. Kraków, 2000.

 • Miodońska (2006) - MIODOŃSKA, Barbara, Miniatury Mszału Erazma Ciołka. Warszawa, 2006.

 • Mioni (1958) - MIONI, Elpidio, ‘I manoscritti greci di S.. Michele di Murano,’ Italia medioevale e umanistica, 1:1958, 317-343.

 • Mirabile - Mirabile. Archivio digitale della cultura medievale = Digital Archives for Medieval Culture [database]

 • Mirek (2013) - MIREK, Małgorzata, ‘Zabytki piśmiennictwa OO. Cystersów ze Szczyrzyca,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 100:2013, 285-298.

 • Mirek (2017) - MIREK, Małgorzata, ‘Dziedzictwo kulturowe świętej Kingi. Ze zbiorów Biblioteki Sióstr Klarysek w Starym Sączu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 107:2017, 213-233.

 • Misiarczyk (2010) - MISIARCZYK, Leszek, ‘Canones Eusebiani w Biblii Płockiej z XII wieku,’ Vox Patrum, 30:2010, 421-441.

 • Misiarczyk (2015) - MISIARCZYK, Leszek, ‘Kanony Euzebiusza z Cezarei w Ewangeliarzu Anastazji z XII wieku,’ Saeculum Christianum, 22:2015, 43-54.

 • Misiarczyk (2016) - MISIARCZYK, Leszek, ‘Pontyfikał Płocki z XII wieku. Ogólna charakterystyka i treść kodeksu,’ in: MAJEWSKI, Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 47-72.

 • Misiarczyk (2017) - MISIARCZYK, Leszek, Ewangeliarz księżnej Anastazji. Warszawa, 2017.

 • Mittarelli (1779) - MITTARELLI, Giovanni Benedetto, Bibliotheca codicum manuscriptorum monasterii S. Michaeli Venetiarum prope Murianum una cum appendice librorum impressorum seculi XV. Venetiis, 1779.

 • Mituś-Nowak (2003) - MITUŚ-NOWAK, Katarzyna, ‘Biblioteka Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie. Przyczynek do dziejów i próba charakterystyki stanu obecnego,’ FIDES. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2003 nr 1-2 (12-13), 175-199.

 • Mizera (1997) - MIZERA, P., Antyfonarz kartuski z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Studium źródłoznawcze. UKSW, Warszawa, 1997 [MA thesis, typescript].

 • MKKP (2004) - SKRZYDLEWSKA, Beata (ed.), Muzea Kościoła katolickiego w Polsce. Informator. Kielce, 2004.

 • Mnatsakanyan (2015) - MNATSAKANYAN, Piruz, Kultura języka ormiańskiego w dawnej Polsce. Kraków, 2015 [PhD thesis, typescript].

 • Mnatsakanyan (2017) - MNACKANIAN, Piruz, Ormianie Polscy. Spuścizna rękopiśmienna na podstawie zbiorów rękopisów Matenadaranu. Z okazji 650-lecia utworzenia biskupstwa ormiańskiego we Lwowie (1367-2017) = Lehahayer. Jeṙagrakan žaṙangowt’yown kazmvel ē Matenadarani jeṙagir havak’açowneri himan vra. Lvovowm haykakan t’emi himnadrman 650-amyaki (1367-2017) aṙt’iv hratarakvel. Erywań, 2017.

 • Mocarski (1927) - MOCARSKI, Zygmunt, O Książnicy Miejskiej imienia Kopernika w Toruniu. Toruń, 1927.

 • Mocarski (1929) - MOCARSKI, Zygmunt, ‘Książnica Miejska im. Kopernika w Toruniu 1923-1928,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 273-282.

 • Mocarski (1933) - MOCARSKI, Zygmunt, ‘Książka w Toruniu,’ in: TYMIENIECKI, Kazimierz (ed.), Dzieje Torunia. Praca zbiorowa z okazji 700-lecia miasta. Toruń, 1933.

 • Mocarski (1934) - MOCARSKI, Zygmunt, Książka w Toruniu do 1793. Zarys dziejów. Toruń, 1934.

 • Modlińska-Piekarz (2004) - MODLIŃSKA-PIEKARZ, Angelika, ‘Piętnastowieczny kodeks rękopiśmienny z listami i mowami Eneasza Sylwiusza Piccolominiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 81:2004, 169-197.

 • Modlińska-Piekarz (2011) - MODLIŃSKA-PIEKARZ, Angelika (ed.), ‘Informator o zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 96:2011, 57-74.

 • Modlitewnik Bony 1528 (2016) - KRZAK-WEISS, Katarzyna, WÓJCIK, Rafał, WYDRA, Wiesław (eds.), Modlitewnik królowej Bony 1528 r. Facsimile. Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia. Poznań, 2016.

 • Modlitewnik Dunin-Wolskiego (2018) - KRZAK-WEISS, Katarzyna, WYDRA, Wiesław (eds.), Modlitewnik Pawła Dunin-Wolskiego kanclerza wielkiego koronnego, biskupa poznańskiego 1541-1542 r. Facsimile. Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia. Poznań, 2018.

 • Modlitewnik Olbrachta Gasztołda (2015) - KRZAK-WEISS, Katarzyna, WÓJCIK, Rafał, WYDRA, Wiesław (eds.), Modlitewnik Olbrachta Gasztołda kanclerza wielkiego litewskiego 1528 r. Facsimile. Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia. Poznań, 2015.

 • Modlitewnik Szydłowieckiego (2017) - KRZAK-WEISS, Katarzyna, WYDRA, Wiesław (eds.), Modlitewnik Krzysztofa Szydłowieckiego kanclerza wielkiego koronnego 1524 r. Facsimile. Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia. Poznań, 2017.

 • Modlitewnik Zygmunta I (2016) - KRZAK-WEISS, Katarzyna, WÓJCIK, Rafał, WYDRA, Wiesław (eds.), Modlitewnik Zygmunta I Starego 1524 r. Facsimile. Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia. Poznań, 2016.

 • Modrzyński (2019) - MODRZYŃSKI, Paweł Mateusz, ‘Pomiędzy pięknem i pragmatyzmem. Kodeksy prawne z terenów Prus Krzyżackich,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 139-149.

 • Moeller 1 (1992) - MOELLER, Edmond E. [et al.] (eds.), Corpus orationum. Tomus I: A-C. Orationes 1-880. Corpus Christianorum. Series Latina 160. Turnholti, 1992.

 • Mohan (1952) - MOHAN, Gaudens E., ‘Incipits of Logical Writings of the XIIIth-XVth Centuries,’ Franciscan Studies, 12:1952, 3-4, 349-489.

 • Mohan (1975) - MOHAN, Gaudens E., ‘Initia operum Franciscalium (XIII-XV s.). [A-C],’ Franciscan Studies, 35:1975, 1-92.

 • Mohan (1977) - MOHAN, Gaudens E., ‘Initia operum Franciscalium (XIII-XV s.). I-Q,’ Franciscan Studies, 37:1977, 173-375.

 • Mohan (1977) - MOHAN, Gaudens E., ‘Initia operum Franciscalium (XIII-XV s.). [D-H],’ Franciscan Studies, 36:1976, 92-177.

 • Mohan (1978) - MOHAN, Gaudens E., ‘Initia operum Franciscalium (XIII-XV s.). R-Z,’ Franciscan Studies, 38:1978, 377-498.

 • Mokry (1963) - MOKRY, Ladislav, ‘Zur den Anfängen der Mehrstimmigkeit bei den Westslaven,’ in: LISSA, Zofia (ed.), The Book of the First International Musicological Congress Devoted to the Works of Frederic Chopin. Warszawa 16th-22nd February 1960. Warszawa, 1963, 567-571.

 • Molsdorf (1905) - MOLSDORF, W., ‘Eine Handschrift des «Speculum humanae salvationis» in Breslau,’ Zentralblatt für Bibliothekswesen, 22:1905, 4-5, 201-203.

 • Mone (1835) - MONE, Franz Joseph, ‘Gesta regum Francorum,’ Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, 4:1835, Sp. 10-16.

 • Monok et al. (2004) - MONOK, István, ÖTVÖS, Peter, ZVARA, Edina, Balthasar Batthyány und seine Bibliothek. Bugenländische Forschungen, Sonderband 26. Eisenstadt, 2004.

 • Monro, Allen (1920) - MONRO, David B., ALLEN, Thomas W., Homeri Opera. Editio tertia. Oxonii, 1920.

 • Monti (1984) - MONTI, Carla Maria, ‘Una raccolta di «exempla epistolarum». I. Lettere e carmi di Francesco da Fiano,’ Italia medioevale e umanistica, 27:1984, 121-160.

 • Montuschi (2014) - MONTUSCHI, Claudia, ‘Le biblioteche di Heidelberg in Vaticana: i fondi palatini,’ in: MONTUSCHI, Claudia (ed.), La Vaticana nel Seicento (1590-1700): una biblioteca di biblioteche. Storia della Biblioteca Apostolica Vaticana, 3. Vaticano, 2014, 280-336.

 • Moraux et al. (1976) - MORAUX, Paul [et al.] (ed.), Aristoteles Graecus. Die griechischen Manuskripte des Aristoteles. Band 1: Alexandrien - London. Peripatoi. Philologisch-historische Studien zum Aristotelismus, 8. Berlin-New York, 1976.

 • Morawska (1994) - MORAWSKA, Katarzyna, Renesans 1500-1600. Historia muzyki polskiej, 2. Warszawa, 1994.

 • Morawska (1998) - MORAWSKA, Katarzyna, Średniowiecze, 1320-1500. Historia muzyki polskiej, 1, 2. Warszawa, 1998.

 • Morawska (1999) - MORAWSKA, Katarzyna, ‘Rękopis 3910 z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie jako źródło do teorii muzyki w Polsce z XV-XVI wieku,’ in: WOŹNIAK-STANKIEWICZ, Małgorzata [et al.] (eds.), Muzykolog wobec dzieła muzycznego. Zbiór prac dedykowanych Doktor Elżbiecie Dziębowskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków 1999, 27-47.

 • Morawski (1900a) - MORAWSKI, Kazimierz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnie wieki i odrodzenie. Vol. 1, Kraków, 1900.

 • Morawski (1900b) - MORAWSKI, Kazimierz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnie wieki i odrodzenie. Vol. 2, Kraków, 1900.

 • Morawski (1965a) - MORAWSKI, Jerzy, ‘Fragmenty ekfonetyczne w rkp. 158 z Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Muzyka, 10:1965, no. 2, 59‒64.

 • Morawski (1965b) - MORAWSKI, Jerzy, ‘Inskrypcje teoretyczne w trzynastowiecznych rękopisach cystersów śląskich,’ Muzyka, 10:1965, no. 4, 3‒5.

 • Morawski (1966) - MORAWSKI, Jerzy, ‘Uwagi o wielogłosowej praktyce wykonawczej na Śląsku,’ Muzyka, 11:1966, no. 1, 45-53.

 • Morawski (1973a) - MORAWSKI, Jerzy, ‘De accentibus epistolarum. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce (I),’ Muzyka, 18:1973, no. 1, 15-31.

 • Morawski (1973b) - MORAWSKI, Jerzy, ‘De accentibus epistolarum. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce (II),’ Muzyka, 18:1973, no. 2, 18-42.

 • Morawski (1973c) - MORAWSKI, Jerzy, Polska liryka muzyczna w średniowieczu. Repertuar sekwencyjny cystersów (XIII-XVI w.). Warszawa, 1973.

 • Morawski (1977) - MORAWSKI, Jerzy, ‘Notacja muzyczna sekwencjarzy cysterskich,’ Musica Medii Aevi, 6:1977, 42‒64.

 • Morawski (1984) - MORAWSKI, Jerzy (ed.), Sekwencje cysterskie. Źródła do historii muzyki polskiej. 29. Kraków, 1984.

 • Morawski (1987) - MORAWSKI, Jerzy, ‘Recherches sur les variantes régionales dans le chant grégorien,’ Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 30:1988, 1, 403-414.

 • Morawski (1992) - MORAWSKI, Jerzy, ‘Versiculus. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce,’ Muzyka, 37:1992, no. 4, 3-59.

 • Morawski (1995) - MORAWSKI, Jerzy, ‘Pater Noster. Z badań nad recytatywem liturgicznym w Polsce,’ Muzyka, 40:1995, no. 4, 3‒41.

 • Morawski (1996) - MORAWSKI, Jerzy, Recytatyw liturgiczny w średniowiecznej Polsce. Historia muzyki polskiej, 11. Warszawa, 1996.

 • Morawski (2006) - MORAWSKI, Jerzy, Średniowiecze, do roku 1320. Historia muzyki polskiej, 1, 1. Warszawa, 2006.

 • Moreau-Maréchal (1968) - MOREAU-MARÉCHAL, Juliette, ‘La linguistique médiévale et ses témoins manuscrits,’ Scriptorium, 22:1968, 2, 300-305.

 • Morelli (1973) - MORELLI, Giorgio, ‘Manoscritti d’interesse Abruzzese della Biblioteca Vaticana,’ Bullettino della Deputazione abruzzese di storia patria, 63:1973, 7-198.

 • Morelli (1985) - MORELLI, Giorgio, ‘Gli Acquaviva nei manoscritti della Biblioteca Vaticana,’ in: Gli Acquaviva d'Aragona Duchi di Atri e Conti di S. Flaviano. Atti del VI Convegno. Vol. 1. Teramo, 1985, 45-59.

 • Morelowski (1935a) - MORELOWSKI, Marian, ‘Płaskorzeźby Ewangeliarza Anastazji a sztuka loedyjsko-mozańska XII w.,’ Prace i Materjały Sprawozdawcze Sekcji Historji Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 2:1935, 265-297.

 • Morelowski (1935b) - MORELOWSKI, Marian, ‘Pericopae lubińskie, ewangeliarz płocki i drzwi gnieźnieńskie a sztuka leodyjsko-mozańska XII wieku,’ Prace i Materjały Sprawozdawcze Sekcji Historji Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, 2:1935, 346-361.

 • Morelowski (1960) - MORELOWSKI, Marian, ‘Les rapports artistiques et culturels de la Pologne avec les pays situés entre la Meuse et la Seine du XIe au XIVe siècle,’ Cahiers Pologne-Allemagne, 5:1960, 2, 7-26.

 • Morin (1902) - MORIN, Germain, ‘L’année liturgique à Aquilée antérieurement à l’époque carolingienne d’après le Codex Evangeliorum Rehidigerianus,’ Revue Bénédictine, 19:1902, 1-12.

 • Morin (1910) - MORIN, Germain, ‘Le glossaire biblique du moine Albert de Siegburg,’ Revue Bénédictine, 27:1910, 117-119.

 • Mortensen (1999-2000) - MORTENSEN, Lars Boje, ‘The Diffusion of Roman Histories in the Middle Ages. A List of Orosius, Eutropius, Paulus Diaconus, and Landolfus Sagax Manuscripts,’ Filologia mediolatina, 6-7 (1999-2000), 101-199.

 • Mortiaux-Denoël (1991) - MORTIAUX-DENOËL, Christine, ‘Le fonds des manuscrits de l’abbaye (de) Saint-Jacques de Liège [1],’ Revue Bénédictine, 101:1991, 154-191.

 • Mortiaux-Denoël (1997) - MORTIAUX-DENOËL, Christine, ‘Le fonds des manuscrits de l’abbaye (de) Saint-Jacques de Liège [2],’ Revue Bénédictine, 107:1997, 352-380.

 • MPH 1 (1864) - Monumenta Poloniae historica. Vol. 1. Lwów, 1864 (repr. Warszawa, 1961).

 • MPH 2 (1872) - Monumenta Poloniae historica. Vol. 2. Lwów, 1872 (repr. Warszawa, 1961).

 • MPH 3 (1878) - Monumenta Poloniae historica. Vol. 3. Lwów, 1878 (repr. Warszawa, 1961).

 • MPH 4 (1884) - Monumenta Poloniae historica. Vol. 4. Lwów, 1884 (repr. Warszawa, 1961).

 • MPH 5 (1888) - Monumenta Poloniae historica. Vol. 5. Lwów, 1888 (repr. Warszawa, 1961).

 • MPH 6 (1893) - Monumenta Poloniae historica. Vol. 6. Kraków, 1893 (repr. Warszawa, 1961).

 • Mráčková (2004) - MRÁČKOVÁ, Lenka, ‘Części mszalne z określeniem «sociorum» w kodeksie Speciálník: studium polifonii końca XV wieku w Czechach,’ Muzyka, 49:2004, no. 2, 89-110.

 • Mráčková (2007) - MRÁČKOVÁ, Lenka, ‘Kodeks wrocławski w kontekście życia muzycznego utrakwistycznych Czech około 1500 roku,’ Muzyka, 52:2007, no. 2, 3-20.

 • Mroczko (1961) - MROCZKO, Teresa, ‘Ze studiów nad Apokalipsą wrocławską,’ Średniowiecze. Studia o Kulturze, 1:1961, 93-171.

 • Mroczko (1966) - MROCZKO, Teresa, ‘Ilustracje Apokalipsy na wrocławskim Komentarzu Aleksandra O.F.M.,’ Rocznik Historii Sztuki, 4:1966, 7-45.

 • Mroczko (1969) - MROCZKO, Teresa, ‘Geneza ikonografii Apokalipsy Wrocławskiej,’ Rocznik Historii Sztuki, 7:1969, 47-106.

 • Mrozowicz (1988) - MROZOWICZ, Wojciech, ‘Stan opracowania książki rękopiśmiennej ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ Roczniki Biblioteczne, 32:1988, 1, 93-106.

 • Mrozowicz (1989) - MROZOWICZ, Wojciech, ‘Późnośredniowieczna kompilacja dziejów Polski (Nieznany przekaz «Rocznika tzw. świętokrzyskiego nowego» wraz z «Traktatem» Henryka z Góry «Contra Cruciferos» w rękopisie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu I Q 411),’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, 76:1989, 219-225.

 • Mrozowicz (1996) - MROZOWICZ, Wojciech, ‘Eine unbekannte «Vita beate Hedewigis» aus den Sammlungen der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław,’ in: GRUNEWALD, Eckhard, GUSSONE, NikolausDas Bild der heiligen Hedwig in Mittelalter und Neuzeit. Schriften des Bundesinstituts für Ostdeutsche Kultur und Geschichte, 7. München, 1996, 55-78.

 • Mrozowicz (1999) - MROZOWICZ, Wojciech, ‘Die mittelalterliche Geschichtsschreibung in Schlesien. Stand und Bedürfnisse im Bereich der Quelleneditionen,’ in: WENTA, Jarosław (ed.), Die Geschichtsschreibung in Mitteleuropa. Projekte und Forschungsprobleme. Subsidia Historiographica, 1. Toruń, 1999, 203-227.

 • Mrozowicz (2000) - MROZOWICZ, Wojciech, Mittelalterliche Handschriften oberschlesischer Autoren in der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław. Archivreihe der Stiftung Haus Oberschlesien, 5, Heidelberg, 2000.

 • Mrozowicz (2001a) - MROZOWICZ, Wojciech, ‘O katalogach biblioteki franciszkanów zgorzeleckich w średniowieczu,’ Roczniki Biblioteczne, 45:2001, 167-197.

 • Mrozowicz (2001b) - MROZOWICZ, Wojciech, ‘«Kronika książąt polskich» i inne średniowieczne «Silesiaca» w rękopisie Biblioteki Narodowej w Pradze (XXIII G 27),’ Acta Universitatis Wratislaviensis, 2306. Historia, 152:2001, 41-55.

 • Mrozowicz (2001c) - MROZOWICZ, Wojciech, Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym. Acta Universitatis Wratislaviensis, 2334. Historia, 143. Wrocław, 2001.

 • Mrozowicz (2003) - MROZOWICZ, Wojciech, Cronica monasterii canonicorum regularium (S. Augustini) in Glacz = Kronika klasztoru kanoników regularnych (św. Augustyna) w Kłodzku. Wratislaviae, 2003.

 • Mrozowicz (2013) - MROZOWICZ, Wojciech, ‘Pieśń o wójcie krakowskim Albercie - przekaz historyczny w poetyckim sztafażu,’ Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica, 13:2013, 32-42.

 • MS Kraków, PAU-PAN, 2262 vol. 1 - Kraków, Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Ms 2262: Notaty Hieronima Łopacińskiego, vol. 1.

 • MS Warszawa, APAN, III-217/153 - Warszawa, Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, III-217: Materiały Piotra Bańkowskiego, jedn. 153: Delegacja Rzeczypospolitej Polskiej w Specjalnej Komisji Mieszanej, Najcenniejsze rękopisy rewindykowane, katalog kartkowy.

 • Muczkowski (1835) - MUCZKOWSKI, Józef, Pauli Paulirini olim Paulus de Praga vocitati viginti artium manuscriptum librum cujus codex membranaceus in Bibliotheca Universitatis Jagellonicae Cracoviae asservatus Twardovio vulgo tribuitur descripsit vitamque auctoris adjecit…. Kraków, 1835.

 • Muczkowski (1840) - MUCZKOWSKI, Józef, Rękopisma Marcina Radymińskiego. Kraków, 1840.

 • Muellenbach (1885) - MUELLENBACH, Ernst (ed.), Comoediae elegiacae. Fasc. 1. Bonn, 1885.

 • Müllenhoff (1867) - MÜLLENHOFF, Karl, ‘Bordesholmer Marienklage,’ Zeitschrift für Deutsches Alterthum, 13:1867, 288-319.

 • Müller (1887) - MÜLLER, Josef, O rukopisech kroniky Přibíka z Radenína příjmím Pulkavy zvláště pak o rukopisu krakovském. Praha, 1887.

 • Müller (1956) - MÜLLER, August, ‘Die Pfarrer von Neiße. Ein Beitrag zur schlesischen Presbyterologie’, Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 14:1956, 59-104.

 • Munari (1977) - MUNARI, Franco (ed.), Mathei Vindocinensis Opera. Vol. 1: Catalogo dei Manoscritti, Roma, 1977.

 • Munzinger (2011) - MUNZINGER, Mark R., ‘The Text and Textualization of Codex BJ 168: Legal Culture in Transition at the High Court of Magdeburg Law at the Castle of Kraków,’ Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 4:2011, 21-41.

 • Muralt (1839) - MURALT, Edward von, ‘Beschreibung der Schönen der Academie der Wissenschaften gehörenden Pergament-Handschrift der Naturgeschichte des Plinius,’ Bulletin scientifique publié par l’Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg, 5:1839, no. 14, 213-224.

 • Murano (2001) - MURANO, Giovanna, ‘Frammenti di un exemplar nella Biblioteka Narodowa di Varsavia (Ms. III. 8069),’ Scriptorium, 55:2001, 2, 294-298.

 • Murawiec (1994) - MURAWIEC, Wiesław Franciszek, ‘Księgozbiory krakowskie zakonu Braci Mniejszych - bernardynów i reformatów - w świetle not proweniencyjnych w XVI-XVIII w.,’ Folia Historica Cracoviensia, 2:1994, 41-59.

 • Murawiec (2000) - MURAWIEC, Wiesław Franciszek, ‘Początki biblioteki konwentu krakowskiego pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny,’ Folia Historica Cracoviensia, 7:2000, 93-111.

 • Murjanoff (1965) - MURJANOFF, Michael, ‘Leningrader Sakramentartexte,’ Sacris Erudiri, 16:1965, 455-461.

 • Musicalia - Musicalia (Lithuanian Academy of Sciences) [database]

 • Musielak (1973) - MUSIELAK, Henri, ‘W poszukiwaniu materiałów do biografii Mikołaja z Radomia,’ Muzyka, 68:1973, no. 1, 82-89.

 • Muszyńska (1966) - MUSZYŃSKA, Krystyna, ‘Rękopisy średniowieczne w zbiorach Biblioteki Narodowej,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 1966, 2, 5-9.

 • Muszyńska (1974) - MUSZYŃSKA, Krystyna, ‘Jeszcze jeden odzyskany rękopis,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 1974, 3, 16-18.

 • Muszyńska (1988) - MUSZYŃSKA, Krystyna, ‘Oprawa Sakramentarza tynieckiego,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 1988, 3-4, 28-30.

 • Muszyński (1968) - MUSZYŃSKI, Michał, ‘Glosy, zapiski i niektóre teksty polskie w starych drukach i rękopisach Biblioteki Kórnickiej do roku 1550. Cz. II,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 9-10:1968, 154-282.

 • Mutschmann (1909) - MUTSCHMANN, Hermann, ‘Die Überlieferung der Schriften der Sextus Empiricus,’ Rheinisches Museum für Philogie, N.F. 64:1909, 241-283.

 • Mužíková (1965a) - MUŽÍKOVÁ, Růžena, ‘Musica instrumentalis v traktátu Pavla Žídka z Prahy,’ Miscellanea Musicologica 18:1965, 85-116.

 • Mužíková (1965b) - MUŽÍKOVÁ, Růžena, ‘Pauli Paulirini de Praga musica mensuralis,’ Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2:1965, 57-87.