Skip to main content

Bibliografia

 • Dajczak (2017) - DAJCZAK, Wojciech, ‘Justyniańskie Digesta jako inspiracja argumentacji prawniczej. Od kórnickiego rękopisu Digestów po współczesne spory o granice interpretacji,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 34:2017, 11-32.

 • Dalewski (1995) - DALEWSKI, Zbigniew, ‘Ceremoniał koronacyjny królów polskich w XV i początkach XVI wieku,’ Kwartalnik Historyczny 102:1995, no. 3-4, s. 37-60.

 • Danielski (1976) - DANIELSKI, Wojciech, ‘Przedtrydenckie księgi liturgiczne pochodzenia czeskiego w bibliotekach polskich,’ Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 23:1976, 85-93.

 • Danielski (1977) - DANIELSKI, Wojciech, ‘Agendy i kancjonały katedry krakowskiej na Wawelu,’ Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 24:1977, z. 4, 35-52.

 • Danielski (1997) - DANIELSKI, Wojciech, Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych. Lublin, 1997.

 • Danilewicz (2023) - DANILEWICZ, Katarzyna, ‘Mandatum rite in the 14th century «Ceremoniale et Pontificale Episcoporum» (AKKK, Ms. 11) from the Archives and Library of the Krakow Cathedral Chapter,’ Pro Musica Sacra, 21:2023, 97–112.

 • Daremberg (1845) - DAREMBERG, Charles Victor, Rapport adressé à M. le Ministre de l´Instruction publique par ... chargé d’une mission médico-littéraire en Allemagne. Paris, 1845.

 • David (1936) - DAVID, Pierre, Monita ad parochos (1488) Johannis de Łuków archidiaconi Gneznensis. Kraków, 1936.

 • David (1937) - DAVID, Pierre, ‘Un receuil de conférences monastiques irlandaises du VIIIe siècle. Note sur le manuscrit 43 de la Bibliothèque du Chapitre de Cracovie,’ Revue Bénédictine, 1937, 1, 62-89.

 • Davidsson (1952) - DAVIDSSON, Carin, Die alttschechische Wittenberger Psalter und sein Verhältnis zu den mittelalterlichen deutschen Psalterübersetzungen. Publications de l’Institut Salve d’Upsal, 5. Uppsala, 1952.

 • Davydova (2021) - DAVYDOVA, Olena Igorivna, ‘La versione di Dzierlaw del «Livre» di Jean de Mandeville. Una traduzione latina della redazione tedesca di Otto von Diemeringen,’ Filologia mediolatina 28:2021, 269-305.

 • Dąbrowski (1964) - DĄBROWSKI, Jan, Dawne dziejopisarstwo polskie. Wrocław, 1964.

 • DBC - Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa [digital repository].

 • De Hamel (1973) - DE HAMEL, Christopher, ‘A Descriptive Catalogue of Medieval Manuscripts in the Dunedin Public Library’s Alfred and Isabel Reed Collection,’ in: DE HAMEL, Christopher, JOHNSTONE, Bettina M., A Catalogue of Mediaeval Manuscripts and Printed Bibles in the Alfred and Isabel Reed Collection. Dunedin, 1977.

 • De Raedemaeker (1966-1967) - DE RAEDEMAEKER, Jozef, ‘Informations concernant quelques commentaires du «De anima»,’ Bulletin de Philosophie Médiévale, 8-9:1966-1967, 87-110.

 • De Raedemaeker (1968-1970) - DE RAEDEMAEKER, Jozef, ‘Informations concernant quelques commentaires du «De anima»,’ Bulletin de Philosophie Médiévale, 10-12:1968-1970, 109-128.

 • De Ricci 1 (1935) - DE RICCI, Seymour, Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada. Vol. 1. New York, 1935.

 • De Ricci 2 (1937) - DE RICCI, Seymour, Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada. Vol. 2. New York, 1937.

 • De Ricci 4 (1962) - BOND, William H., FAYE, Christopher U., Supplement to the Census of Medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada. New York, 1962.

 • De Vooght (1957) - DE VOOGHT, Paul, ‘Trois textes indédits sur les indulgences,’ Sacris Erudiri, 10:1958, 212-237.

 • Deegen (1905) - DEEGEN, Ernst, Geschichte der Stadt Saalfeld Ostpr. Festschrift zur Feier des 600jährigen Bestehens der Stadt im Jahre 1905, Mohrungen 1905.

 • Degering 1 (1925) - DEGERING, Hermann, Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek. I. Die Handschriften in Folioformat. Leipzig, 1925.

 • Degering 2 (1926) - DEGERING, Hermann, Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek. Bd. 2: Die Handschriften in Quartformat. Leipzig, 1926.

 • Degering 3 (1932) - DEGERING, Hermann, Kurzes Verzeichnis der germanischen Handschriften der Preussischen Staatsbibliothek. Bd. 3: Die Handschriften in Oktavformat und Register zu Band I-III. Leipzig, 1932.

 • Degórski, Misiarczyk (2016) - DEGÓRSKI, Bazyli, MISIARCZYK, Leszek, Ewangelistarz Płocki z XII wieku. Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z kodeksu Perykopy Ewangeliczne Archiwum Diecezji Płockiej. Warszawa, 2016.

 • Dekkers (1995) - DEKKERS, Eligius, Clavis Patrum Latinorum, qua in corpus christianorum edendum optimas quasque scriptorum recinsiones a Tertuliano ad Bedam. Ed. 3. Corpus Christianorum. Series Latina. Steenbrugge, 1995.

 • Delehaye (1888) - DELEHAYE, Hippolyte, ‘Notes sur Henri de Gand,’ Messager des Sciences Historiques de Belgique, 42:1888, 421-456.

 • Dembowska (1946) - DEMBOWSKA-WODZINOWSKA, Maria, ‘Biblioteka Ojców Cystersów w Mogile,’ Przegląd Biblioteczny, 14:1946, no. 1-2, 117-119.

 • Demby (1927) - DEMBY, Stefan, ‘Biblioteki,’ Nauka Polska, 7:1927, 139-221.

 • Demby (1930) - DEMBY, Stefan, ‘Biblioteki [suplement],’ Nauka Polska, 12:1930, 139-186.

 • Denifle (1892) - DENIFLE, Heinrich, ‘Die Statuten der Juristen-Universität Padua vom Jahre 1331,’ Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters, 6:1892, 309-560.

 • Deptuła (1959) - DEPTUŁA, Czesław, ‘Krąg kościelny płocki w połowie XII wieku,’ Roczniki Humanistyczne, 8:1959, Fasc. 2, 5-122.

 • Deptuła (1971) - DEPTUŁA, Czesław, ‘O niektórych źródłach do historii zakonu premonstrateńskiego w Polsce w XII i XII wieku,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 22:1971, 214-222.

 • Derolez (1971) - DEROLEZ, Albert, Beknopte catalogus van de middeleeuwse handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Gen verworven sinds 1852. Gent, 1971.

 • Derwich (1992) - DERWICH, Marek, Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu. Warszawa-Wrocław, 1992.

 • Derwich, Pobóg-Lenartowicz (1996) - DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Opole-Wrocław, 1996.

 • Des Marez (1912) - DES MAREZ, Guillaume, ‘Le Pawilhar Giffou conservé à la Bibliothèque royale de Berlin,’ Bulletin de la Commission royale des anciennes lois et ordonnances de Belgique, 9:1912, fasc. 7, 349-362.

 • DIAMM - Digital Image Archive of Medieval Music [database].

 • Diekamp (1881) - DIEKAMP, Wilhelm, Die Vitae s. Liudgeri. Geschichtsquellen des Bistums Münster, 4). Münster, 1881.

 • Dieterich (1896) - DIETERICH, Julius Reinhard (ed.), ‘Cronica domus Sarensis auct. Heirico de Heimburg 1300,’in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 30/1. Hannoverae, 1896, s. 678-706.

 • Digitale Historische Bibliothek Erfurt/Gotha - Digitale Historische Bibliothek Erfurt/Gotha [digital repository].

 • Digitalna knjižnica Slovenije - Digitalna knjižnica Slovenije [digital repository].

 • DigiVatLib - Biblioteca Apostolica Vaticana - Digital Library [digital repository]

 • Diller (1963) - DILLER, Aubrey, ‘The Library of Francesco and Ermolao Barmaro,’ Italia Medioevale e Umanistica, 6:1963, 253-262.

 • Dinkova-Bruun (2015) - DINKOVA-BRUUN, Greti, ‘Medicine and devotion in the later Middle Ages,’ Filologia Madiolatina, 20:2015, 239-256.

 • Diplomatische Beyträge 1.1 (1770) - Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte, Bd. 1, Th. 1, Berlin 1770.

 • Diplomatische Beyträge 1.2 (1771) - Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte, Bd. 1, Th. 2, Berlin 1771.

 • Diplomatische Beyträge 1.3 (1771) - Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte, Bd. 1, Th. 3, Berlin 1771.

 • Diplomatische Beyträge 1.4 (1771) - Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte, Bd. 1, Th. 4, Berlin 1771.

 • Diplomatische Beyträge 2.1 (1774) - Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte, Bd. 2, Th. 1, Berlin 1774.

 • Diplomatische Beyträge 2.2 (1775) - Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte, Bd. 2, Th. 2, Berlin 1775.

 • Distelbrink (1975) - DISTELBRINK, Balduinus, Bonaventurae scripta. Authentica dubia vel spuria critice recensita. Roma, 1975.

 • Długopolski (1916) - DŁUGOPOLSKI, Edmund, ‘Katalog kościoła N.P. Maryi w Krakowie,’ Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, 6:1916.

 • Długosz (1965) - DŁUGOSZ, Józef, ‘Biblioteka klasztoru oo. karmelitów bosych w Czernej (dekanat Nowa Góra),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 11:1965, 109-117.

 • Dobrowolski (1927) - DOBROWOLSKI, Kazimierz, ‘Modlitewnik królewicza Aleksandra z r. 1491,’ Przegląd Biblioteczny, 1:1927, no. 1-2, 84-104.

 • Dobrowolski (1928) - DOBROWOLSKI, Kazimierz, ‘Przyczynki do dziejów średniowiecznej kultury polskiej z rękopisu szczyrzyckiego,’ in: Studja staropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brücknera. Kraków, 1928, 312-353.

 • Dobrowolski (1929) - DOBROWOLSKI, Kazimierz, ‘Z dziejów książki polskiej na obczyźnie w wiekach średnich,’ Przegląd Biblioteczny, 3:1929, no. 2, 139-163.

 • Dobrowolski (1948) - DOBROWOLSKI, Tadeusz, Sztuka na Śląsku. Katowice-Wrocław, 1948.

 • Dobrowolski (1964) - DOBROWOLSKI, Tadeusz, Sztuka Krakowa. Kraków, 1964.

 • Dobrzeniecki (1969) - DOBRZENIECKI, Tadeusz, ‘Łacińskie źródła Rozmyślania przemyskiego,’ Średniowiecze. Studia o Kulturze, 4:1969, 196-521.

 • Dobrzycki (1907) - DOBRZYCKI, Stanisław, ‘Samogłoski nosowe w zabytku języka polskiego z początku wieku XVI z rękopisu Bibljoteki Uniwersytetu w Erlangen,’ Prace Filologiczne, 6:1907), z. 1, 391-395.

 • Dobrzycki (1987) - DOBRZYCKI, Jerzy, ‘Najstarszy polski zodiak,’ Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 32:1987, 2, 441-443.

 • Döhn, Dienstkatalog 12 - Dienstkatalog der Signaturenreihe Manuscripta borussica der Staatsbibliothek zu Berlin. Bd. 12: Ms. boruss. qu. 273-569. Ms. Berlin, Staatsbibliothek Cat. A 557,3 Bd. 12.

 • Döhn, Dienstkatalog 5 - DÖHN, Helga, Dienstkatalog der Signaturenreihe Manuscripta borussica der Staatsbibliothek zu Berlin. Bd. 5: Ms. boruss. fol. 3-199. Ms. Berlin, Staatsbibliothek Cat. A 557,3 Bd. 5.

 • Döhn, Dienstkatalog 6 - DÖHN, Helga, Dienstkatalog der Signaturenreihe Manuscripta borussica der Staatsbibliothek zu Berlin. Bd. 6: Ms. boruss. fol. 200-423. Ms. Berlin, Staatsbibliothek Cat. A 557,3 Bd. 6.

 • Döhn, Dienstkatalog 8 - DÖHN, Helga, Dienstkatalog der Signaturenreihe Manuscripta borussica der Staatsbibliothek zu Berlin. Bd. 8: Ms. boruss. fol. 713-869. Ms. Berlin, Staatsbibliothek Cat. A 557,3 Bd. 8.

 • Dolezalek (1972a) - DOLEZALEK, Gero, Verzechnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600: Materialsammlung, System und Programm für elektronische Datenverarbeitung, Vol. I-IV, Frankfurt am. Main 1972-1973.

 • Dolezalek (1972b) - DOLEZALEK, Gero, ‘Die handschriftliche Verbreitung von Rechtsprechungssammlungen der Rota,’ Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung, 58:1972, 1-106.

 • Dolso (2001) - DOLSO, Maria Teresa, ‘Un nuovo manoscritto della «Chronica XXIV generalium Ordinis Minorum»: il codice 142 della Bibliothèque municipale di Strasburgo,’ Franciscana, 3:2001, 208-209.

 • Domański (2011) - DOMAŃSKI, Juliusz, Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku. Warszawa, 2011.

 • Domański (2020) - DOMAŃSKI, Juliusz, Łacina w Polsce. Średniowieczne piśmiennictwo myślicielskie. Antologia. Kraków, 2020.

 • Domański, Soszyński (2010) - DOMAŃSKI, Juliusz, SOSZYŃSKI, Jacek, ‘Łukasza z Wielkiego Koźmina mowa pochwalna na bakalaureat Jana Voldnera z Tarnowa i magisterium Stanisława z Uścia (BJ 2215, f. 251-255),’ Przegląd Tomistyczny, 16:2010, s. 391-420.

 • Domasłowski (1981) - DOMASŁOWSKI, Jerzy, Kościół i klasztor w Lądzie. Warszawa-Poznań, 1981.

 • Domasłowski et al. (1990) - DOMASŁOWSKI Jerzy [et al.], Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim. Prace Komisji Historii Sztuki, 17. Warszawa-Poznań, 1990.

 • Dondaine, Shooner 1 (1967) - DONDAINE, Hyacinthe François, SHOONER, Hughes V., Codices manuscripti operum Thomae de Aquino. T. 1: Autographa et bibliothecae A-F. Roma, 1967.

 • Dondaine, Shooner 2 (1973) - DONDAINE, Hyacinthe François, SHOONER, Hughes V., Codices manuscripti operum Thomae de Aquino. T. 2: Bibliothecae Gdańsk-Münster. Roma, 1973.

 • Dondaine, Shooner 3 (1985) - SHOONER, Hughes V., Codices manuscripti operum Thomae de Aquino. T. 3: Bibliothecae Namur-Paris. Roma, 1973.

 • Dondi (2003) - DONDI, Cristina, ‘Hospitaller Liturgical Manuscripts and Early Printed Books,’ Revue Mabillon, n.s. 14:2003 (t. 75), 225-256.

 • Doucet (1954) - DOUCET, Victorin, ‘Commentaires sur les Sentences, ’ Archivum Franciscanum Historicum, 67:1954, Fasc. 1-2, 88-170.

 • Drabina (1984) - DRABINA, Jan, Idee koncyliaryzmu na Śląsku. Wkład miejscowych środowisk intelektualnych w ich upowszechnianie. Uniwersytet Jagielloński. Rozprawy habilitacyjne, 89. Kraków, 1984.

 • Drabina (1986) - DRABINA, Jan, ‘Śląskie środowiska intelektualne wobec idei koncyliaryzmu,’ Euhemer, 30:1986, 1, 33-45.

 • Dragoun (2011) - DRAGOUN, Michal, Soupis středověkých rukopisů Knihovny Národního muzea.Doplňky ke katalogům F.M. Bartoše, J. Vašici a J. Vajse. Praha, 2011.

 • Dragoun et al. (2015) - DRAGOUN, Michal, DOLEŽALOVÁ, Lucie, EBERSONOVÁ, Adéla (eds.), Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovniků v Roudnici nad Labem. Praha, 2015.

 • Drelicharz (1995) - DRELICHARZ, Wojciech, ‘Osiągnięcia i perspektywy badań nad średniowieczną annalistyką ziemi krakowskiej,’ in: ROKOSZ, Mieczysław (ed.), Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce. Materiały z sympozjum w Uniwersytecie Jagiellońskim dnia 21-22 października 1993 roku profesorowi Zbigniewowi Perzanowskiemu przypisane, Kraków, 1995, 179-194.

 • Drelicharz (1996) - DRELICHARZ, Wojciech, ‘Sędziwój z Czechla h. Korab’, in: MARKIEWICZ, Henryk [et al.] (eds.), Polski Słownik Biograficzny. Vol. 36. Warszawa-Kraków, 1996, 394-399.

 • Drelicharz (2000) - DRELICHARZ, Wojciech, ‘Rękopis Piotra z Szamotuł zwany kodeksem heilsberskim i jego geneza,’ in: OŻÓG, Krzysztof, SZCZUR, Stanisław (eds.), Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu. Kraków, 2000, s. 255-272.

 • Drelicharz (2003) - DRELICHARZ, Wojciech, Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych. PAU Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, 99. Kraków, 2003.

 • Drost (1963) - DROST, Willi, Die Marienkirche in Danzig und ihre Kunstschätze. Vol. 4. Stuttgart, 1963, 107-108.

 • Duchenne (1990) - DUCHENNE, Marie-Christine, ‘Autour de 1254. Une révision capétienne du Speculum historiale,’ in: PAULMIER-FOUCART, Monique [et al.] (eds.), Vincent de Beauvais. Intentions et réceptions d’une œuvre encyclopédique au Moyen Âge. Actes du XIVe colloque de l’Institut d’études médiévales, organisé conjointement par l’Atelier Vincent de Beauvais (A.R.Te.M., Université de Nancy II) et l’Institut d’études médiévales (Université de Montréal) 27-30 avril 1988. Cahiers d’Études Médiévales. Cahier spécial, 4, Saint-Laurent - Paris, 1990, 141-166.

 • Dudík (1852) - DUDÍK, Beda, Forschungen in Schweden für Marens Geschichte. Brünn, 1852.

 • Dudík (1868) - DUDÍK, Beda, ‘Archive im Königreiche Galizien und Lodomerien,’ Archiv für österreichische Geschichte, 39:1868, 1-222.

 • Dudík 1 (1855) - DUDÍK, Beda, Iter Romanum im Auftrage des mährischen Landesausschusses in den Jahren 1852 und 1853 unternommen und veröffentlicht. Tl. 1: Historische Forchungen. Wien, 1855.

 • Dudík 2 (1855) - DUDÍK, Beda, Iter Romanum im Auftrage des mährischen Landesausschusses in den Jahren 1852 und 1853 unternommen und veröffentlicht. Tl. 2: Das päpstliche Regestenwesen. Wien, 1855.

 • Dumont (1987) - DUMONT, Stephen D., ‘The Univocity of the Concept of Being in the Fourteenth Century: John Duns Scotus and William of Alnwick,’ Mediaeval Studies, 49:1987, 1-75.

 • Dunajówna (1946) - DUNAJÓWNA, Maria, ‘Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,’ Bibliotekarz, 13:1946, 210-211.

 • Durrieu (1892) - DURRIEU, Paul, ‘Notes sur quelques manuscrits français ou d’origine française conservés dans des bibliothèques d’Allemagne,’ Bibliothèque de l’École des chartes, 53:1892, 115-143.

 • Dymmel (1992) - DYMMEL, Piotr, Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza. Warszawa, 1992.

 • Dymmel (1997) - DYMMEL, Piotr, ‘Uwagi nad historią tekstu w autografie Annales Jana Długosza’, in: RADZIMIŃSKI, Andrzej, SUPRUNIUK, Anna, WRONISZEWSKI, Jan (eds.), Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej. Toruń, 1997, 467-476.

 • Działyński (1857) - DZIAŁYŃSKI, Tytus, Zabytek dawnej mowy polskiej, Poznań, 1857.

 • Dziedzic, Bracha (2019) - DZIEDZIC, Leszek, BRACHA, Krzysztof (eds.), Rękopiśmienne księgi dawnej Biblioteki kolegiaty kieleckiej, Kielce 2019.

 • Dziemski (2018) - DZIEMSKI, Wiktor, ‘Analiza zawartości rękopisu o sygnatruze 2141 z Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 68:2018, 7-33.

 • Dziemski (2019) - DZIEMSKI, Wiktor, ‘Mała biblioteka w jednej książce - rękopis uniwersytecki z XV wieku,’Gumanitarnij Korpus, 25:2019, 43-49.