Skip to main content

Bibliografia

 • Gabriel (1980) - GABRIEL, Astrik L., ‘Intellectual relations between the University of Paris and the University of Cracow in the 15th century’, Studia Źródłoznawcze, 25:1980, 37-63.

 • Gajda (1965) - GAJDA, Janina, Cronica Domus Sarensis. ‘Kronika Kláštera Zd’árskeho’ [rec.], Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 20:1965, 3, 415-418.

 • Gajda (1969) - GAJDA, Zdzisław, Jacek Augustyn Łopacki. Studium z dziejów kultury medycznej w Krakowie w XVIII w. Wrocław, 1969.

 • Galindo-Sjöberg, Dias (2006) - GALINDO-SJÖBERG, Nils, DIAS, Cléber Eduardo dos Santos, Boethian Manuscripts in the Bibliotheca Apostolica Vaticana. Holmia-Portus Cale, 2006.

 • Gall Anonim (1948) - KRZYŻANOWSKI, Julian (ed.), Galla Anonima Kronika. Podobizna fotograficzna rękopisu Zamoyskich z wieku XIV. Warszawa, 1948.

 • Gallica - Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires [digital repository].

 • Galynina et al. (2010) - GALYNINA, Irina [et al.], Die handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus. Bd. 11: Russland, Slowenien und Ungarn. Veröffentlichungen der Kommission zur Herausgabe des Corpus der lateinischen Kirchenväter, 28. Wien, 2010.

 • Gałuszka (2010a) - GAŁUSZKA, Tomasz, ‘W przededniu powstania studium generale. Nowe badania nad czternastowiecznym zachowanym księgozbiorem dominikanów krakowskich,’ Przegląd Tomistyczny, 16:2010, 25-42.

 • Gałuszka (2010b) - GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Z warsztatu inkwizytora: obraz heretyka w świetle Glossa Ordinaria super Osee contra haereticos (ADK R.XV.14),’ in: KRAS, Paweł (ed.), Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków, 2010, 269-291.

 • Gałuszka (2012) - GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Krakowscy pobożni laicy czy begardzcy heretycy? Z badań nad czternastowiecznym Tractatus contra beghardos Henryka Harrera,’ Folia Historica Cracoviensia, 18:2012, 47-73.

 • Gałuszka (2013a) - GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Fragmenty czternastowiecznych akt kapituł prowincjalnych dominikanów polskich w zbiorach Bayerische Staatsbibliothek w Monachium. Kapituła prowincjalna w Opatowcu w 1384 r.,’ Studia Źródłoznawcze, 51:2013, 107-122.

 • Gałuszka (2013b) - GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z lat dziewięćdziesiątych XIV wieku. Studium historyczne i edycja tekstu,’ Roczniki Historyczne, 79:2013, 119-145.

 • Gałuszka (2014a) - GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Dominikanie i spory wokół prawa do słuchania spowiedzi. Recepcja bulli Jana XXII Vas electionis w diecezji wrocławskiej w pierwszej połowie XIV wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 52:2014, 3-22.

 • Gałuszka (2014b) - GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Studium generalne dominikanów polskich w XIV wieku?,’ Folia Historica Cracoviensia, 20:2014, 35-63.

 • Gałuszka (2015a) - GAŁUSZKA, Tomasz, ‘«Liber constitutionum» dominikanów karkowskich z lat 1273-1318. Edycja tekstu,’ Textus et Studia, 2(2):2015, 7-52.

 • Gałuszka (2022) - GAŁUSZKA, Tomasz, ‘Fragment «zaginionej kroniki dominikańskiej» w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu,’ Studia Źródłoznawcze, 59:2021, 11-24.

 • Gamber (1962) - GAMBER, Klaus, ‘Die älteste abendländische Evangelien-Perikopenliste, vermutlich von Bischof Frotunatianus von Aquileja (+ nasch 360),’ Münchener Theologische Zeitschrift, 13:1962, Nr 3 , 180-201.

 • Gamber (1966) - GAMBER, Klaus, ‘Fragmenta liturgica II,’ Sacris Erudiri, 17:1966, 242-268.

 • Gamber (1968a) - GAMBER, Klaus, Codices liturgici latini antiquiores. Vol. 1, pars. 1. Ed. 2. Spicilegium Friburgense. Subsidia, 1. Freiburg, 1968.

 • Gamber (1968b) - GAMBER, Klaus, Codices liturgici latini antiquiores. Vol. 1, pars. 2. Ed. 2. Spicilegium Friburgense. Subsidia, 1. Freiburg, 1968.

 • Gamber (1988) - GAMBER, Klaus, Codices liturgici latini antiquiores. Supplementum: Ergänzungs- und Registerband. Ed. 2. Spicilegium Friburgense. Subsidia, 1 A. Freiburg, 1988.

 • Gamber (1989) - GAMBER, Klaus, ‘Die Breslau-Stockholmer Fragmentstreifen eines Sakramentars aus der Zeit um 700,’ in: LEHNER, Albert [et al.] (eds.), Lateinische Kultur im VIII. Jahrhundert. Traube-Gedenkschrift. St. Ottilien, 1989, 79-94.

 • Gancarczyk (1994a) - GANCARCZYK, Paweł, Repertuar mszalny fragmentów lwowskich (PL-Pu 7022) w świetle metody stemmatycznej. Instytut Muzykologii UW, Warszawa, 1994 [MA thesis, typescript].

 • Gancarczyk (1994b) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Recenzja z książki: Petrus Wilhelmi de Grudencz Magister Cracoviensis. Opera Musica, Wyd. Jaromír Černý, Kraków 1993, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, ss. 148,’ Muzyka, 39:1994, no. 4, 127-130.

 • Gancarczyk (1996) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Uwagi kodykologiczne o tabulaturze Jana z Lublina (1537-1548),’ Muzyka, 41:1996, no. 3, 45-58.

 • Gancarczyk (1999a) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Uwagi o genezie Śpiewnika Głogowskiego (ca. 1480),’ Muzyka, 44:1999, no. 3, 25-40.

 • Gancarczyk (1999b) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Cantus planus multiplex. Polifonia chorałowa w Polsce XIII-XVI wieku,’ in: WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI‒XVI wieku. Studia. Kraków, 1999, 349-401.

 • Gancarczyk (2000) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Nieznane źródła polifonii chorałowej w Polsce XV wieku,’ Muzyka, 45:2000, no. 2, 89-106.

 • Gancarczyk (2001a) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Rękopis 1965 z Biblioteki Gdańskiej PAN jako źródło polifonii w Polsce II połowy XV wieku,’ Muzyka, 46:2001, no. 4, 65-71.

 • Gancarczyk (2001b) - GANCARCZYK, Paweł, Musica scripto. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej. Warszawa, 2001.

 • Gancarczyk (2001c) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Cantus planus multiplex. Chant Polyphony in Poland from the Thirteenth to the Sixteenth Century,’ in: WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Musical Notation in Polish Sources. 11th-16th Century. Kraków, 2001, 349-401).

 • Gancarczyk (2002a) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Kodykologia, paleografia, tekstologia - nauki pomocnicze czy kanon współczesnej historiografii muzycznej?,’ Muzyka, 47:2002, no. 3-4, 77-89.

 • Gancarczyk (2003a) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Nieznane genealogie z rękopisu F22-90 Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie,’ Muzyka, 48:2003, no. 2, 49-56.

 • Gancarczyk (2003b) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Cantus planus multiplex in Polen: von einer mündlichen Tradition zur Notenschrift,’ in: The Past in the Present. Papers Read at the IMS Intercongressional Symposium and the 10th Meeting of the CANTUS PLANUS. Vol. 2. Budapest, 2003, 483-495.

 • Gancarczyk (2003c) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Chansons w śpiewniku głogowskim,’ in: WOJNOWSKA, Elżbieta (ed.), Europejski repertuar muzyczny na ziemiach Polski. Warszawa, 2003, 53-60.

 • Gancarczyk (2004a) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Związki kodeksu Strahov z Austrią i dworem cesarza Fryderyka III,’ Muzyka, 49:2004, no. 2, 79-88.

 • Gancarczyk (2004b) - GANCARCZYK, Paweł, ‘The Neapolitan Repertory in the Glogauer Liederbuch,’ Musicology Today, 1:2004, 38-48.

 • Gancarczyk (2005-2013) - Wykaz źródeł muzycznych w zbiorach polskich. Polifonia do około 1500, opracował Paweł Gancarczyk przy współpracy redakcyjnej Jolanty Guzy-Pasiak, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2005-2013 [internet publication].

 • Gancarczyk (2006a) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Polifonia w Polsce do około 1500 roku: źródła i problemy ich interpretacji,’ Muzyka, 51:2006, no. 1-2, 85-104.

 • Gancarczyk (2006b) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Petrus Wilhelmi de Grudencz (b. 1392) - a Central European Composer,’ De musica disserenda, 2:2006, no. 1, 103-112.

 • Gancarczyk (2007) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Nieznane rękopisy liturgiczno-muzyczne XIII-XVII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie,’ Muzyka, 52:2007, no. 2, 21-35.

 • Gancarczyk (2009) - GANCARCZYK, Paweł, ‘The Abbot Martin Rinkenberg and the Origins of the Glogauer Liederbuch,’ Early Music, 37:2009, no. 1, 27-36.

 • Gancarczyk (2012a) - GANCARCZYK, Paweł, ‘The Musical Culture of the Teutonic Order in Prussia Reflected in the Marienburger Tresslerbuch (1399-1409),’ in: GANCARCZYK, Paweł, LESZCZYŃSKA, Agnieszka (eds.), The Musical Heritage of the Jagiellonican Era. Warszawa, 2012, 191-200.

 • Gancarczyk (2012b) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Waste Paper as a Music Source: Fragments Preserved with the Incunabula at the University Library in Wrocław,’ Interdisciplinary Studies in Musicology, 11:2012, 41-52.

 • Gancarczyk (2013a) - GANCARCZYK, Paweł, ‘A New Fragment of 15th-Century Polyphony in Silesia and the Tradition of the Central-European Repertory,’ in: GANCARCZYK, Paweł [et al.] (eds.), The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts - New Perspectives. Frankfurt a.M., 2013, 45-54.

 • Gancarczyk (2013b) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Local, International or Central European? Repertories of Mensural Polyphony in Fifteenth-Century Silesia,’ troja. Jahrbuch für Renaissancemusik, 12:2013, 23-35.

 • Gancarczyk (2013c) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Polyphonic Music in Fragments: A New Perspective for Polish Musicology?,’ Musicology Today, 10:2013, 12-18.

 • Gancarczyk (2014a) - GANCARCZYK, Paweł, ‘The former «Glogauer Liederbuch» and early partbooks. On the origin and function of the new type of musical codex,’ Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 64:2014, no. 1-2, 30-46.

 • Gancarczyk (2016a) - GANCARCZYK, Paweł, ‘«Probitate eminentem / Ploditando exarare» Petrusa Wilhelmiego de Grudencz - środkowoeuropejska inkarnacja motetu izorytmicznego,’ in: GANCARCZYK, Paweł (ed.), Ars musica and its contexts in medieval and early modern culture. Warszawa, 2016, 255-267.

 • Gancarczyk (2017) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Changing Identities of Songs by Petrus Wilhelmi de Grudencz,’ Hudební věda, 54:2017, no. 1, 5-24.

 • Gancarczyk (2020) - GANCARCZYK, Paweł, ‘Fragments of Local Polyphony in Late Medieval Central Europe: Towards a Semiotic Interpretation of Musical Sources,’ in: VARELLI, Giovanni (ed.), Disiecta Membra Musicae. Studies in Musical Fragmentology. Studies in Manuscript Cultures, 21. Berlin-Boston, 2020, 165-182.

 • Gancarczyk (2021) - GANCARCZYK, Paweł, Petrus Wilhelmi de Grudencz i muzyka Europy Środkowej XV wieku. Warszawa, 2021.

 • Gancarczyk, Hlávková (2017) - GANCARCZYK, Paweł, HLÁVKOVÁ, Lenka, ‘The Lviv Fragments and Missa L'homme armé sexti toni. Questions on Early Josquin Reception in Central Europe,’ Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 67:2017, 139-161.

 • Gancarczyk, Watkowski (2020) - GANCARCZYK Paweł, WATKOWSKI Kamil, ʻGdański przekaz wielogłosowej pieśni Ihesus Christus nostra salus z XV wieku i jego środkowoeuropejskie koneksjeʼ, Muzyka, 65:2020, no. 2, 179-188.

 • Gansiniec (1925) - GANSZYNIEC, Ryszard, Polskie listy miłosne dawnych czasów, Studia mediaevistica, 2. Lwów-Warszawa, 1925.

 • Gansiniec (1927) - GANSZYNIEC, Ryszard, ‘Polonolatina. VII,’ Pamiętnik Literacki, 24:1927, 1-4, 86-105.

 • Gansiniec (1951) - GANSINIEC, Ryszard, ‘Nagrobek Bolesława Wielkiego,’ Przegląd Zachodni, 7-8:1951, 359-537.

 • Gansiniec (1954/1955) - GANSZYNIEC, Ryszard (ed.), ‘Massa gramatice’, Eos, 47:1954/1955, fasc. 2, 201-221.

 • García (1994) - DOMÍNGUEZ GARCÍA, Avelino, GARCÍA BALLESTER, Luis (eds.), Johannis Aegidii Zamorensis, Historia Naturalis. Salamanca, 1994.

 • Garel (1975) - GAREL, Michel, ‘Manuscrits hébreux en Pologne,’ Revue d’Histoire des Textes, 5: 1975, 365-367.

 • Gärtner (1988) - GÄRTNER Kurt, ‘Zu den Handschriften mit dem deutschen Kommentarteil des Hoheliedkommentars Willirams von Ebersberg,’ in: Deutsche Handschriften 1100-1400. Oxforder Kolloquium 1985, Volker Honemann, Nigel F. Palmer (eds.). Tübingen, 1988, 1-34.

 • Gärtner, Schnell (1991) - GÄRTNER, Kurt, SCHNELL, Bernhard, ‘Die Neisser Handschrift des «Klosterneuburger Evangelienwerks»,’ in: REINTIZER, Heimo (ed.) Deutsche Bibelübersetzungen des Mittelalters. Beiträge eines Kolloquiums im Deutschen Bibel-Archiv. Vestigia Bibliae 9/10, Bern, 1991, 155-171.

 • Gastgeber, Oliński (2016) - GASTGEBER, Christian, OLIŃSKI, Piotr (eds.), Traktat «De institutione regii pueri». Toruń, 2016.

 • Gatterman (1993) - GATTERMAN, Günther (ed.), Handschriftencensus Rheinland. Schriften der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, 18. Wiesbaden, 1993.

 • Gaupp (1826) - GAUPP, Ernst Theodor, Das alte Magdeburgische und Hallische Recht. Ein Beitrag zur Deutschen Rechtsgeschichte. Breslau, 1826

 • Gaworczyk (1975) - GAWORCZYK, Teresa, ‘Główna UMCS w 30-tym roku działalności w świetle danych statystycznych,’ Informator UMCS, 1:1975, 18-21.

 • GdM - Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters [database].

 • Gebauer (1880) - GEBAUER, Jan (ed.), Žaltář Wittenberský. Památky staré literatury české vydávané Matici českou, 7. Praha, 1880.

 • Gemoll (1900a) - GEMOLL, Wilhelm, Die Handschriften der Petro-Paulinischen Kirchenbibliothek zu Liegnitz. Liegnitz, 1900.

 • Gemoll (1900b) - GEMOLL, Wilhelm, ‘Mittheilungen aus Legnitzer Handschriften. Petro-Paulinische Kirchenbibliothek,’ Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, 34:1900, 388-394.

 • Gerlic (1995) - GERLIC, Henryk, ‘Liturgia godzin w głogowskiej mansjonarii NMP w oparciu o «Rubrica sive ordo servandus in choro mansionariorum capelle beate Virginis in summo Glogovie Maioris»,’ Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 15:1995, 335-383.

 • Gertruda (2012) - Gertruda Mieszkówna 1025-1108 [internet portal].

 • Gębarowicz (1934) - GĘBAROWICZ, Mieczysław, ‘Mogilno - Płock - Czerwińsk. Studia nad organizacją Kościoła na Mazowszu w XI i XII w.,’ in: Prace historyczne w 30-lecie działalności profesorskiej Stanisława Zakrzewskiego. Lwów, 1934, 115-175.

 • Gębarowicz (1960) - GĘBAROWICZ, Mieczysław, ‘Nowo odnaleziony zabytek iluminatorstwa epoki Zygmuntowej,’ in: Prace Komisji Historii Sztuki, ed. Tadeusz Broniewski. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Rozprawy Komisji Historii Sztuki, 2. Wrocław, 1960, 5-78.

 • Gębarowicz (1965) - GĘBAROWICZ Mieczysław, «Psałterz floriański» i jego geneza. Wrocław [etc.], 1965.

 • Gieburowski (1915) - GIEBUROWSKI, Wacław, «Die Musica Magistri Szydlovite»: Ein polnischer Choraltraktat des XV. Jahrh. und seine Stellung in der Choraltheorie und -Praxis des XV. Jahrh. in Polen, sowie der nachtridentischen Choralreform. Poznań, 1915.

 • Gieburowski (1922) - GIEBUROWSKI, Wacław, Chorał gregoriański w Polsce od XV do XVII w. Poznań, 1922.

 • Gieysztor (1962) - GIEYSZTOR, Aleksander, ‘Mistrzowie polscy uniwersytetu paryskiego w XIV i XV wieku’, in: GIEYSZTOR, Aleksander [et al.] (eds.), Wieki średnie. Medium aevum. Prace ofiarowane Tadeuszowi Manteufflowi w 60 rocznicę urodzin. Warszawa, 1962, 213-225.

 • Gieysztor (1973) - GIEYSZTOR Aleksander, Zarys dziejów pisma łacińskiego. Warszawa, 1973.

 • Gille (1860) - GILLE, Florent A., Musée de l’Ermitage Impérial. Notice sur la formation de ce musée et description des diverses collections qu’il renferme. Saint-Pétersbourg, 1860.

 • Gillert 1 (1880) - GILLERT, Karl, ‘Lateinische Handschriften in St. Petersburg [1],’ Neues Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters, 5:1880, 241-265.

 • Gillert 2 (1880) - GILLERT, Karl, ‘Lateinische Handschriften in St. Petersburg [2],’ Neues Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters, 5:1880, 597-618.

 • Gillert 3 (1881) - GILLERT, Karl, ‘Lateinische Handschriften in St. Petersburg [3],’ Neues Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters, 6:1881, 497-511.

 • Gillespie (2014) - GILLESPIE, Alexandra, ‘Auckland, St John’s College MS 1, Bible, Germany,’ in: Old Books New Science [blog].

 • Giżewski (1984) - GIŻEWSKI, Dionizy, ‘Średniowieczny rękopis medyczny Jana z Poznania,’ Archiwum Historii Medycyny, 47:1984, 1, 509-513.

 • Glemma (1926) - GLEMMA, Tadeusz, ‘Historjografja diecezji chełmińskiej aż po rok 1821. Dysertacja doktorska,’ Nova Polonia Sacra, 1926, 2, 1-133.

 • Glemma (1929) - GLEMMA, Tadeusz, ‘Bibljoteka Biskupstwa Chełmińskiego w Pelplinie,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 289-294.

 • Glogauer Liederbuch 1 (1936) - RINGMANN, Heribert, KLAPPER, Joseph (eds.), Das Glogauer Liederbuch. Vol. 1: Deutsche Lieder und Spielstücke. Das Erbe Deutscher Musik, 4. Kassel, 1936.

 • Glogauer Liederbuch 2 (1937) - RINGMANN, Heribert, KLAPPER, Joseph (eds.), Das Glogauer Liederbuch. Vol. 2: Ausgewählte lateinische Sätze. Das Erbe Deutscher Musik, 8. Kassel, 1937.

 • Glogauer Liederbuch 3 (1981) - VÄTERLEIN, Christian, (ed.), Das Glogauer Liederbuch. Vol. 3: Nr. 1-120. Das Erbe Deutscher Musik, 85. Kassel, 1981.

 • Glogauer Liederbuch 4 (1981) - VÄTERLEIN, Christian, (ed.), Das Glogauer Liederbuch. Vol. 4: Nr. 121-294. Das Erbe Deutscher Musik, 86. Kassel, 1981.

 • Glorieux (1933) - GLORIEUX, Palémon, Répertoire des maîtres en théologie de Paris au XIIIe siècle, Vol. 1-2, Paris 1933.

 • Gładysz (1933) - GŁADYSZ, Bronisław, ‘O łacińskich oficjach rymowanych z polskich źródeł,’ Pamiętnik Literacki, 30:1933, 1, 313-351.

 • Gładysz (1934a) - GŁADYSZ, Bronisław, ‘Łacińskie sekwencje mszalne z polskich źródeł średniowiecznych’, Ateneum Kapłańskie, 33:1934, z. 2, 105-119.

 • Gładysz (1934b) - GŁADYSZ, Bronisław, ‘Sekwencje XV wieku’, Ateneum Kapłańskie, 33:1934, z. 4, 342-369.

 • Gładysz (1934c) - GŁADYSZ, Bronisław, ‘Sekwencje z czasu przejściowego między wiekiem XV a XV. [Cz. 1]’, Ateneum Kapłańskie, 34:1934, z. 3, 252-266.

 • Gładysz (1934d) - GŁADYSZ, Bronisław, ‘Sekwencje z czasu przejściowego między wiekiem XV a XV. Cz. 2’, Ateneum Kapłańskie, 34:1934, z. 4, 380-393.

 • Głombiowski, Szwejkowska (1971) - GŁOMBIOWSKI, Karol, SZWEJKOWSKA, Helena, Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu. Warszawa, 1971.

 • Głowa (2007) - GŁOWA, Władysław, ‘Krakowskie oficjum rymowane o św. Wacławie «Beatus vir qui suffert tentationem» jako przejaw jego kultu,’ Roczniki Teologiczne, 54:2007, z. 8, 55-68.

 • GNM-DB - Germanisches Nationalmuseum - Digitale Bibliothek [digital repository].

 • Goldbrunner (1968) - GOLDBRUNNER, Hermann, ‘Durandus de Alvernia, Nicolaus von Oresme und Leonardo Bruni. Zu den Übersetzungen der pseudo-aristotelischen Ökonomik,’ Archiv für Kulturgeschichte, 50:1968, 200-239.

 • Goleman (2004) - GOLEMAN, Zofia, ‘Sekcja rękopisów,’ in: TROJNACKA, Małgorzata, Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 2004, 11-15.

 • Göllner (1965) - GÖLLNER, Theodor, ‘Eine mehrstimmige tropierte Weihnachtslektion in Polen,’ Acta Musicologica, 37:1965, no. 1, 165-178.

 • Göllner (1969a) - GÖLLNER, Theodor, Die mehrstimmige liturgische Lesungen. Bd. 1. Tutzing, 1969.

 • Göllner (1969b) - GÖLLNER, Theodor, Die mehrstimmige liturgische Lesungen. Bd. 2. Tutzing, 1969.

 • Gołaszewska et al. (1958) - GOŁASZEWSKA, Maria, KOROLEC, Jerzy B., PÓŁTAWSKI, Andrzej, SIEMIĄTKOWSKA, Zofia K., TARNOWSKA, Irena, WŁODEK, Zofia, ‘Commentaires sur les Sentences Supplément au Répertoire de F. Stegmüller,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 2:1958, 22-27.

 • Gołos (1962) - GOŁOS, Jerzy, ‘Odkrycia i badania zabytków dawnej muzyki polskiej,’ Ruch Muzyczny, 10:1962, 7.

 • Gołos (1963) - GOŁOS, Jerzy, ‘Dalsze nieznane zabytki dawnej polskiej wielogłosowości,’ Muzyka, 8:1963, no. 1-2, 27-38.

 • Gołos (1966) - GOŁOS, Jerzy, ‘Muzykalia biblioteki klasztoru karmelitów na Piasku w Krakowie,’ Muzyka, 11:1966, no. 3-4 86-97.

 • Gołos (1968) - GOŁOS, Jerzy, ‘Z problematyki obrządku słowiańskiego w Polsce,’ Muzyka, 13:1968, no. 3, 22-34.

 • Gołos (1971) - GOŁOS, Jerzy, ‘Elementy menzuralne i wielogłosowe w Graduale Tynieckim,’ Muzyka, 16:1971, no. 1, 86-92.

 • Gonczarowa (1994a) - GONCZAROWA, Wiktoria, ‘Katalog manuskryptów chorału łacińskiego w zbiorach lwowskich,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 63:1994, 131-220.

 • Gonczarowa (1994b) - GONCZAROWA, Wiktoria, ‘O manuskryptach klasztoru OO. Bernardynów w Wilnie,’ Nasza Przeszłość, 82:1994, 299-321.

 • Gonczarowa (1995) - GONCHAROVA, Victoria, ‘Latin Chant Manuscripts in Library Collections in the Baltic Countries and the Ukraine,’ in: DOBSZAY, László (ed.), International Musicological Society Study Group Cantus Planus: Papers Read at the 6th Meeting, Eger, Hungary, 1993. Budapest, 1995, 321–352.

 • Gottschalk (1967) - GOTTSCHALK, Joseph, ‘Die älteste Bilderhandschrift mit den Quellen zum Leben der hl. Hedwig,’ Aachener Kunstblätter, 34:1967, 61-161.

 • Goy (1976) - GOY, Rudolf, Die Überlieferung der Werke Hugos von St. Viktor. Ein Beitrag zur Kommunikationsgeschichte des Mittelalters. Monographien zur Geschichte des Mittelalters, 14, Stuttgart, 1976.

 • Goy (2005) - GOY, Rudolf, Die handschriftliche Überlieferung der Werke Richards von St. Viktor im Mittelalter. Bibliotheca Victorina, 18, Turnhout, 2005.

 • Góra (2000) - GÓRA, Barbara, ‘Straty wojenne i rewindykacja zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Studia Pelplińskie, 30:2000, 199-220.

 • Góra (2001) - GÓRA, Barbara, ‘Książka w kulturze pelplińskiego konwentu cystersów (1276-1823) w świetle zachowanej kroniki klasztornej i księgozbioru,’ Rocznik Gdański, 61:2001, 2, 105-123.

 • Góra (2007) - GÓRA, Barbara, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie 1828-2000. Kraków, 2007.

 • Górecka, Perz (1959) - GÓRECKA, Wanda, PERZ, Mirosław, ‘Nieznany polski rękopis muzyczny z przełomu XV/XVI wieku,’ Ruch Muzyczny 1959, no. 17-18, 3-4.

 • Górecki (2015) - GÓRECKI, Piotr, The Text and the World: The Henryków Book, Its Authors, and Their Region, 1160-1310. Oxford, 2015.

 • Górski (1958) - GÓRSKI, Karol (ed.), Jana Długosza Banderia Prutenorum. Warszawa, 1958.

 • Górski et al. (1965) - GÓRSKI, Karol [et al.] (eds.), Rozmyślania dominikańskie. Vol. 1. Wrocław, 1965.

 • Grabiec (2019) - GRABIEC, Dominika, ‘Formularz Mszy o Koronie Cierniowej z fragmentu graduału 12497 IV ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 21-31.

 • Grabiec (2023) - GRABIEC, Dominika, ‘Najstarszy zapis dwóch pieśni maryjnych: «Cesarzewno, królewno Niebieska» i «O przenasławniejsza Panno» w późnośredniowiecznym rękopisie dominikańskim PL-Wn 8091 III,’ Muzyka, 68:2023, no. 2, 142-150.

 • Grabmann (1939) - GRABMANN, Martin, Methoden und Hilfsmittel des Aristotelesstudium im Mittelalter. Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse, 1939, H. 5. München, 1939.

 • Grabmann (1941) - GRABMANN, Martin, ‘Der Franziskanerbischof Benedictus de Alignano († 1268) und seine Summa zum Caput «Firmiter» des vierten Laterankonzils,’ in: Kirchengeschichtliche Studien P. Michael Bihl als Ehrengabe dargeboten. Kolmar, 1941, 50-64.

 • Grabmann (1943) - GRABMANN, Martin, Thomas von Erfurt und die Sprachlogik des mittelalterlichen Aristotelismus. Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse, 1943, H. 2. München, 1943.

 • Grabmann (1950) - GRABMANN, Martin, ‘Die Aphorismata philosophica des Wilhelm von Doncaster,’ in: BISCHOFF, Bernhard (ed.), Liber floridus. Mittellateinische Studienk Paul Lehmann zum 65. Geburtstag von Freunden, Kollegen und Schülern. St. Ottilien, 1950.

 • Graczyk, Marszalska (2010) - GRACZYK, Waldemar, MARSZALSKA, Jolanta M., Księgi rękopiśmienne i stare druki w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Z dziejów kultury polskich bibliotek kościelnych w dawnych wiekach. Kraków 2010.

 • Grajewski (2002) - GRAJEWSKI, Czesław, Liturgiczny rękopis gnieźnieński ms. 94-97. Studium źródłoznawcze. Toruń, 2002.

 • Grajewski (2004a) - GRAJEWSKI, Czesław, ‘Średniowieczny antyfonarz ms. 4 i 5 - świadek liturgiczno-muzycznej tradycji diecezji włocławskiej,’ Ateneum Kapłańskie, 142:2004, nr 1 (569), 108-118.

 • Grajewski (2013a) - GRAJEWSKI, Czesław, ‘Nieznany psałterz fundacji Jana Łaskiego,’ Liturgia Sacra, 19:2013, 1, 119-133.

 • Grajewski (2013b) - GRAJEWSKI, Czesław, ‘Kartuskie źródła officium divinum w polskich zasobach archiwalnych i bibliotecznych (od XIV do XVIII wieku),’ Saeculum Christianum, 20:2013, nr 1, 41-51.

 • Grajewski (2015a) - GRAJEWSKI, Czesław, ‘Graduał Jana Łaskiego na tle jego fundacji ksiąg liturgicznych,’ Seminare. Poszukiwania naukowe, 36:2015, nr 2, 187-196.

 • Grajewski (2016a) - GRAJEWSKI, Czesław, ‘Uwagi o kompletności fundacji Jana Łaskiego,’ Seminare. Poszukiwania naukowe, 37:2016, nr 2, 163-171

 • Grajewski (2017a) - GRAJEWSKI, Czesław, ‘Kanonik Jan z Lublina i jego tabulatura,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 108:2017, 111-121.

 • Grajewski (2020a) - GRAJEWSKI, Czesław, ‘«Gratulemur in honore» - endemiczne oficjum o św. Katarzynie,’ Seminare. Poszukiwania naukowe, 41:2020, nr 1, 103-117.

 • Grajewski, Nierzwicki (2006) - GRAJEWSKI, Czesław, NIERZWICKI, Krzysztof, Szesnastowieczny antyfonarz kartuski ze zbiorów gidelskich. Kilka uwag bibliologicznych i muzykologicznych, in: Studia o książce dawnej i współczesnej, IMAŃSKA, Iwona, TONDEL, Janusz (eds.), Toruń, 2006, 89-112.

 • Grienberger (1897) - GRIENBERGER, Theodor von, ‘Der Münchener nachtsegen,’ Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 41:1897, 335-363.

 • Griese (1999) - GRIESE, Sabine, Salomon und Markolf. Ein literarischer Komplex im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Studien zu Überlieferung und Interpretation. Hermaea, Germanistische Forschungen, N.F. Bd. 81. Tübingen, 1999.

 • Grimme (1938) - GRIMME, Hans, ‘Das Kollegiatstift Guttstadt und seine Bibliothek,’ Sankt Wiborada, 5:1938, 18-29.

 • Grion (1872) - GRION, Giusto, I nobili fatti di Alessandro Magno. Romanzo storico tradotto dal francese nel buon secolo. Bologna, 1852.

 • Grmek (1976) - GRMEK, Mirko D., ‘O astronomu Ginu Gazulu i dubrovačkom traktatu o astrolabu,’ Anali Historijskog Instituta Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti u Dubrovniku, 13-14:1976, 53-94.

 • Grochal (1971) - GROCHAL, Z., Katalog kościoła N.M.P. w Krakowie - Archiwum, suplement kontynuacyjny do kat. 1916 r.. Kraków, 1971 [typescript].

 • Grodziska-Ożóg (2000) - GRODZISKA-OŻÓG, Karolina, ‘Zespół rękopisów średniowiecznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie,’ in: OŻÓG, Krzysztof, SZCZUR, Stanisław (eds.), Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu. Kraków, 2000, 395-413.

 • Gromadzki (1994) - GROMADZKI, Jan, ‘Średniowieczne cykle obrazowe z legendą o św. Jadwidze,’ in: KORTA, Wacław (ed.), Bitwa legnicka. Historia i tradycja. Sympozja Historyczne 2. Wrocław-Warszawa, 1994, 310-318.

 • Gromadzki (2000‒2001) - GROMADZKI, Jan, ‘Malarstwo miniaturowe na Śląsku w okresie 1380‒1550,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 50‒51:2000-2001, 43‒68.

 • Gromadzki (2011) - GROMADZKI, Jan, ‘Iluminowane księgi liturgiczne z kościoła farnego św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych z około połowy XIV w.),’ Roczniki Sztuki Śląskiej, 20:2011, 7-34.

 • Gronek (2007) - GRONEK, Agnieszka,’ O wątku ewangelicznym w bizantyńsko-ruskich malowidłach w wiślickiej kolegiacie,’ in: BAŁUS, Wojciech, WALANUS, Wojciech, WALCZAK, Marek (eds.), Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. T. 1. Kraków, 2007, 179-191.

 • Gronek (2010) - GRONEK, Agnieszka, Wokół Ukrzyżowanego. Studia nad tematem Pasji w ukraińskim malarstwie ikonowym. Warszawa, 2010.

 • Grossé (1885) - GROSSÉ, Ludwik, Stosunki Polski z Soborem Bazylejskim. Warszawa, 1885.

 • Grubmüller et al. (1988) - GRUBMÜLLER, Klaus [et al.] (eds.), «Vocabularius Ex quo». Überlieferungsgeschichtliche Ausgabe. Bd. 1, Texte und Textgeschichte, 22. Tübingen, 1988.

 • Grudziński (1962) - GRUDZIŃSKI, Kajetan, ‘Najstarsze zabytki rękopiśmienne języka polskiego w zbiorach bernardyńskich (do połowy XVI w.),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 4:1962, 357-362.

 • Grudziński (1989) - GRUDZIŃSKI, Kajetan, ‘Średniowieczne rękopisy archiwalno-biblioteczne w zbiorach prowincji OO. Bernardynów w Krakowie,’ in: KŁOCZOWSKI, Jerzy [et al.] (eds.), Zakony franciszkańskie w Polsce. Vol. 1, Pt. 2/3. Kraków, 1989, 69-71.

 • Grüger (1973) - GRÜGER, Heinrich, ‘Der Nekrolog des Klosters Heinrichau (ca. 1280-1550),’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 31:1973, 36-69.

 • Grüger (1974) - GRÜGER, Heinrich, ‘Der Nekrolog des Klosters Heinrichau (ca. 1280-1550). Die Beziehungen des Klosters zu Landesherrschaft, Adel und Hierarchie. Mit einer Stammtafel der Erbvögte von Münsterberg, Frankenberg, Löwenstein und Frankenstein,’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 32:1974, 45-80.

 • Grüger (1975) - GRÜGER, Heinrich, ‘Der Nekrolog des Klosters Heinrichau (ca. 1280-1550),’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 33:1975, 9-27.

 • Grüger (1977) - GRÜGER, Heinrich, ‘Der Konvent von Heinrichau von der Reformation bis zur Säkularisation (1810),’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 35:1977, 65-102.

 • Grüger (1978) - GRÜGER, Heinrich, Heinrichau. Geschichte eines schlesischen Zisterzienserklosters 1227-1977. Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, 16. Köln-Wien, 1978.

 • Grulkowski (2015) - GRULKOWSKI, Marcin, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIVi początku XV wieku. Studium kodykologiczne. Warszawa, 2015.

 • Grünhagen (1889) - GRÜNHAGEN, Colmar, Wegweiser durch die schlesischen Geschichtsquellen bis zum Jahre 1550. 2 Aufl. Breslau, 1889.

 • Grupp (1897) - GRUPP, Georg, Oettingen-Wallersteinsche Sammlungen in Maihingen. Handschriftenverzeichnis. I. Hälfte. Nördlingen, 1897.

 • Grużewski (1956) - GRUŻEWSKI, Aleksander, De XVI Iuvenalis codicibus qui in Polonia asservantur. Auctarium Maeandreum, 5. Warszawa, 1956.

 • Gryson (1999) - GRYSON, Roger, Altlateinische Handschriften. Manuscrits vieux latins. Répertoire descriptif. Première partie: Mss 1-275. Freiburg, 1999.

 • Grzesik (1999) - GRZESIK Ryszard, Kronika węgiersko-polska. Z dziejów polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych w średniowieczu. Poznań, 1999.

 • Grzeszewski (1998) - GRZESZEWSKI, Jan, ‘Ze stanu badań nad księgozbiorami cysterskimi w Polsce,’ Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia, 2-3:1998, 331-347.

 • Grzybowska (2020) - GRZYBOWSKA, Lidia, Kazania «de tempore» i «de sanctis» Mikołaja z Błonia. Zarys monografii, Warszawa 2020.

 • Guhrauer (1849) - GUHRAUER, Gottschalk Eduard, ‘Über den Verfasser der Thomas von Aquino beigelegten Schrift: De eruditione principium libri VII,’ Serapeum, 10:1849, 154-160, 175-176.

 • Günther (1960) - GÜNTHER, Kurt, ‘Slawische Handschriften in Deutschland,’ Zeitschrift für Slawistik, 5:1960, 318-355.

 • Günther (1994) - GÜNTHER, Jörn, Mittelalterliche Handschriften und Miniaturen. Katalog und Retrospektive. Holm, 1994.

 • Gutkowski et al. (1989) - GUTKOWSKI, Sławomir, KOWALEWSKA, Małgorzata, NIESOBSKI, Mariusz, SAWICKA, Danuta, ‘Quaestiones super octo libros Physicorum Aristotelis secundum Benedictum Hesse de Cracovia. Editio critica, Liber I,ʼ Acta Mediaevalia, 6:1989, 5-202.

 • Gutowski (1973) - GUTOWSKI, Maciej, Komizm w polskiej sztuce gotyckiej. Warszawa, 1973.

 • Guzman (1988) - GUZMAN, Gregory G., ‘Manuscripts of the «Speculum historiale» of Vincent of Beauvais in the Vatican Library,’ Manuscripta. A Journal for Manuscript Research, 32:1988, 20-27.

 • Gwara (2007) - GWARA, Scott, A Census of Medieval Manuscripts in South Carolina Collections. Columbia, 2007.