Skip to main content

Bibliografia

 • Wachler (1828) - WACHLER, Albrecht Wilhelm Jakob, Thomas Rehdiger und seine Büchersammlung in Bresla. Ein biographisch-literarischer Versuch. Breslau, 1828.

 • Wachowiak (1962) - WACHOWIAK, Stanisław, Graduał klasztoru św. Agnieszki w Krakowie (II poł. XV w.). Catholic University of Lublin, Lublin, 1962 [MA thesis, typescript].

 • Wadowski - WADOWSKI, J. A., Manuskrypta Biblioteki Seminaryjnej w Lublinie, [manuscript: Cracow, Library of the Polish Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Sciences, shelfmark: 2367; microfilm of this MS: Warsaw, National Library, mf. BN 36128].

 • Walde (1915) - WALDE, Otto, ‘Konung Sigismunds bibliotek och Gustaf Adolfs donation 1620-1621,’ Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen, 2:1915, 317-332.

 • Walde (1916) - WALDE, Otto, Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk studie. Bd. 1. Uppsala-Stockholm, 1916.

 • Walde (1920) - WALDE, Otto, Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk studie. Bd. 2. Uppsala-Stockholm, 1920.

 • Walicki (1938) - WALICKI, Michał, Malarstwo polskie XV wieku. Warszawa, 1938.

 • Walicki (1971a) - WALICKI, Michał (ed.), Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w. Vol. 1. Warszawa, 1971.

 • Walicki (1971b) - WALICKI, Michał, ‘Iluminacje i oprawy rękopisów,’ in: WALICKI, Michał (ed.), Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w. Vol. 1. Warszawa, 1971, 249-276.

 • Walkowiak (1994) - WALKOWIAK, Aleksander, Biblioteka kolegiacka w Głogowie w okresie średniowiecza. Rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Józefa Swastka. Wrocław, 1994 [PhD thesis, typescript].

 • Walter (1949) - WALTER, Mieczysław, Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Cz. I. Wrocław, 1949.

 • Walter (1959) - WALTER, Mieczysław, ‘O cennych nabytkach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ Roczniki Biblioteczne, 3:1959, 343-344.

 • Walter (1977) - WALTER, Mieczysław, Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Cz. 2. Wrocław, 1977.

 • Walther (1959) - WALTHER, Hans, Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum. Alphabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen. Carmina Medii Aevi Posterioris Latina 1. Göttingen, 1959.

 • Wałkówski (2005) - Wałkówski Andrzej, ‘Biblioteka klasztorna jako miejsce pracy średniowiecznego uczonego. Rozważania na tle badań piśmiennictwa cystersów,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 83:2005, 105-138.

 • Wałkówski (2007) - WAŁKÓWSKI, Andrzej, ‘Z badań nad skryptorium mogilskim do końca XIII wieku,’ in: WYRWA, Andrzej Marek (ed.), Ingenio et humilitate. Studia z dziejów zakonu cystersów i Kościoła na ziemiach polskich. Poznań [etc.], 2007, 267-277.

 • Wałkówski (2009) - WAŁKÓWSKI, Andrzej, Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do końca XIII wieku. Łódź, 2009.

 • Wałkówski, Wolnik (2013) - WAŁKÓWSKI, Andrzej, WOLNIK, Franciszek, ‘Liber Ordinarius z Ołoboku znany także jako «Horae diurnae», «Officium parvum» z Mogiły. Próba wyjaśnienia proweniencji kodeksu,’ Acta Universitatis Lodziensis Folia Librorum, 17:2013, 9–47.

 • Wanat (1999) - WANAT, Benignus, Katalog Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych pw. Ducha Świętego w Czernej. T. 2: biory i spuścizna zakonników oraz kartografia. Kraków, 1999

 • Ward (1883) - WARD, Harry L. D., Catalogue of Romances in the Department of Manuscripts in the British Museum. Vol. 1. London, 1883.

 • Ward (1893) - WARD, Harry L. D., Catalogue of Romances in the Department of Manuscripts in the British Museum. Vol. 2. London, 1893.

 • Warnkönig (1838) - WARNKÖNIG, Leopold August, Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Lütticher Gewohnheitsrechts. Freiburg, 1838, 13.

 • Warschauer (1909) - WARSCHAUER, Adolf, Mitteilungen aus der Handschriftensammlung des Britischen Museums zu London vornehmlich zur polnischen Geschichte. Mitteilungen der K. Preussischen Archivverwaltung, H. 13. Leipzig, 1909.

 • Wattenbach (1882) - WATTENBACH, Wilhelm ‘Geschichtliche Handschriften der fürstlich Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek in Maihingen, verzeichnet von Philipp Jaffé,’ Neues Archiv für Ältere Deutsche Geschichtskunde, 7:1882, 171-186.

 • Wawrzyniak-Łukaszewicz (2011) - WAWRZYNIAK-ŁUKASZEWICZ, Katarzyna, ‘Konserwacja kantatorium prymasa Łaskiego,’ Spotkania z Zabytkami, 2011, 5/6, 43/46.

 • Wegener (1928) - WEGENER, Hans, Beschreibendes Verzeichnis der Miniaturen und des Initialschmuckes in den deutschen Handschriften bis 1500. Beschreibende Verzeichnisse der Miniaturen-Handschriften der Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin 5. Leipzig, 1928.

 • Weigand (2000) - WEIGAND, Rudolf-Kilian, Der «Renner» des Hugo von Trimberg : Überlieferung, Quellenabhängigkeit und Struktur einer spätmittelalterlichen Lehrdichtung. Wissenliteratur im Mittelalter, 35. Wiesbaden, 2000.

 • Weijers (1976) - WEIJERS, Olga (ed.), William of Doncaster, Explicatio aphorismatum philosophicorum. Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 11. Leiden-Köln, 1976.

 • Weiler (1968) - WEILER, Anton Gerard, ‘Un traité de Jean de Nova Domo sur les universaux,’ Vivarium, 6:1968, 2, 108-154.

 • Wetesko (1999) - WETESKO, Leszek, ‘Średniowieczna architektura i sztuka w kręgu zakonu cystersów w Polsce,’ in: WYRWA, Andrzej M. [et al.] (eds.), Monasticon Cisterciense Poloniae. Vol. 1. Poznań, 1999, 213–246.

 • Węcowski (1968) - WĘCOWSKI, Jan, ‘Początki chorału benedyktyńskiego w Polsce (968–1150),’ Musica Medii Aevi, 2:1968, 40–51, il. 1–8.

 • Węgrzyn-Klisowska (1987) - WĘGRZYN-KLISOWSKA, Walentyna, Muzyka w dawnym Wrocławiu. Monografie Śląskie Ossolineum, 38. Wrocław, 1987.

 • Węgrzyn-Klisowska (1992) - WĘGRZYN-KLISOWSKA Walentyna, ‘Działalność muzyczna augustiańskiego klasztoru żagańskiego w średniowieczu jako wyraz ówczesnej elity kulturalnej,’ w: PASSELLA, Maria [et al.] (eds.), Konferencja Naukowa «Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej VI». 5-7 kwietnia 1990 r.. Zeszyty Naukowe - Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 59. Wrocław, 1992, 25–29.

 • Węgrzyn-Klisowska (1994) - WĘGRZYN-KLISOWSKA, Walentyna, ‘Muzyczne kontakty Śląska i Czech w okresie średniowiecza,’ in: GŁADKIEWICZ, Ryszard (ed.), Polska-Śląsk-Czechy. Studia nad dziejami stosunków kulturalnych i politycznych w średniowieczu. Wrocław, 1994, 73-79.

 • Wiąckiewicz (2015) - WIĄCKIEWICZ, Debora, ‘Graduał cysterek żarnowieckich z 1458 roku. Studium źródłoznawcze,’ Liturgia Sacra, 21:2015, 2, 393-415.

 • Wieczorek (1995) - WIECZOREK, Ryszard, J., ‘Recenzja z: Der Kodex Berlin 40021. Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz Berlin Mus. Ms. 40021. Cz. 1.: przedmowa, ilustracje i kompozycje nr 1-42 (ss. XXIX + 272); cz. 2.: nr 43-96 (ss. 291); cz. 3.: nr 97-150 oraz komentarz krytyczny i indeksy do cz. 1-3 (ss. 357). Wyd. Martin Just. W: Das Erbe deutscher Musik. T. 76-78, Abteilung Mittelalter 50. Kassel-Bazylea-Londyn-Nowy Jork 1990-1991 Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & C. KG, Kassel,’ Muzyka, 40:1995, 4, 123-128.

 • Wielgus (1986) - WIELGUS, Stanisław, ‘Die mittelalterlichen polnischen Bibelkommentare,’ in: HÄRTEL Helmar [et al.] (eds.), Probleme der Bearbeitung mittelalterlicher Handschriften. Wolfenbütteler Forschungen, 30, Wiesbaden, 1986, 277–299.

 • Wielgus (1990) - WIELGUS, Stanisław, Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce. Lublin, 1990.

 • Wielgus (1992) - WIELGUS, Stanisław, Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska. Lublin, 1992.

 • Wieruszowski (1932) - WIERUSZOWSKI, Helene, Neues zu den sogenannten Weingartener Quellen der Welfengesichichte, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 49 (1932), 56-85.

 • Wiesiołowski (1967) - WIESIOŁOWSKI Jacek, Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV-XV wieku. Wrocław [etc.], 1967.

 • Wilczyńska (1976) - WILCZYŃSKA, Maria, Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1944-1974). Lublin, 1976.

 • Wilczyńska (1984/1985) - WILCZYŃSKA, Maria, ‘Ze zbiorów Biblioteki Głownej UMCS - zbiory specjalne: wystawa,’ Biuletyn Biblioteki UMCS, 32/33:1984/1985, 180-185.

 • Wilczyńska (1994) - WILCZYŃSKA, Maria, Biblioteka Głowna UMCS. Informator. Lublin, 1994.

 • Wilk (2004) - WILK, Rafał Kazimierz, ‘Biblioteka Klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce,’ in: NAPIÓRKOWSKI, Andrzej, TABULSKI, Mariusz (eds.), Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów. 350 lat studium filozoficzno-teologicznego w Krakowie na Skałce (1653–2003). Częstochowa-Kraków, 2004, 131-133.

 • Wilkowska-Chomińska (1964) - WILKOWSKA-CHOMIŃSKA, Krystyna (ed.), Tabulatura organowa Jana z Lublina. Monumenta musicae in Polonia, Seria B, 1. Kraków, 1964.

 • Wilmans (1867) - WILMANS, Roger, Die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen 777-1313. Bd. 1: Die Urkunden des karolingischen Zeitalters 777-900. Münster, 1867.

 • Winkler (1941) - WINKLER, Friedrich, Der Krakauer Behaim-Codex. Berlin, 1941.

 • Wisłocki (1875) - WISŁOCKI, Władysław, ‘Kazania niedzielne i świąteczne w języku łacińskim i czeskim z początku XVgo wieku, podług kodeksu biblijoteki hr. Tarnowskich w Dzikowie,’ Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, 3:1875, 256-342.

 • Wiszniewski (1841) - WISZNIEWSKI, Michał, Historia literatury polskiej. Vol. 3, Kraków, 1841.

 • Wiszniewski (1843) - WISZNIEWSKI, Michał, Historia literatury polskiej, Vol. 5, Kraków, 1843.

 • Wiśniewski (2005) - WIŚNIEWSKI, Piotr, ‘Rękopiśmienny antyfonarz płocki z XIV w. (Muzeum Diecezjalne w Płocku, B.S.),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 83:2005, 375-431.

 • Wiśniewski (2018a) - WIŚNIEWSKI, Piotr, ‘Psalmodia w Pontificale Plocense z XII w. jako istotne kryterium identyfikacji proweniencji źródeł liturgiczno-muzycznych,’ Liturgia Sacra, 24:2018 nr 2 (52), 463-481.

 • Wiśniewski (2018b) - WIŚNIEWSKI, Piotr, ‘12th Century Pontificale Plocense as a Source for the Study of Gregorian Monody,’ Roczniki Teologiczne, 65:2018, No 13, 69-80.

 • Wiśniewski (2019) - WIŚNIEWSKI, Piotr, ‘Die Reimoffizium von der hl. Katharina im Pontificale von Płock aus dem 12. Jahrhundert,’ Seminare. Poszukiwania naukowe, 40:2019, nr 3, 171-183.

 • Wiśniewski (2021) - WIŚNIEWSKI, Piotr, ‘Un Salterio manoscritto di provenienza olivetana in Polonia,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 115:2021, 511-524.

 • Wiśniowska (1981) - WIŚNIOWSKA, Ewa, ‘Hippocomus,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 98:1981, 177–185.

 • Witczak (1990) - WITCZAK, Tadeusz, Literatura średniowiecza. Warszawa, 1990.

 • Witkowska (1973) - WITKOWSKA, Elżbieta, ‘Anonimowy traktat mensuralny z I połowy XV wieku jako przyczynek do badań nad repertuarem muzycznym w Polsce,’ Muzyka, 3:1973, 132-133.

 • Witkowska (1981) - WITKOWSKA, Aleksandra, ‘Najstarsze źródła do dziejów jasnogórskiego kultu pątniczego,’ Studia Claromontana, 1:1981, 58-75.

 • Witkowska-Zaremba (1986) - WITKOWSKA-ZAREMBA, E., ‘Źródła rękopiśmienne do teorii muzyki w Polsce w XII–XVI wieku,’ Musica Medii Aevi, 7:1986.

 • Witkowska-Zaremba (1989) - WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘W sprawie biografii Szydłowity,’ Muzyka, 3:1989, 56-62.

 • Witkowska-Zaremba (1992) - WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Traktaty muzyczne z rękopisu BOZ 61 Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ Muzyka, 37:1992, 4, 61–73.

 • Witkowska-Zaremba (1999a) - WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Wprowadzenie,’ in: WITKOWSKA ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI‒XVI wieku. Studia. Kraków, 1999, 9-12.

 • Witkowska-Zaremba (1999b) - WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Notacja muzyczna w tekstach teoretycznych XV-XVI wieku,’ in: WITKOWSKA ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI‒XVI wieku. Studia. Kraków, 1999, 13-108.

 • Witkowska-Zaremba (2000a) - WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Nieznana kopia traktatu «Musica Speculativa» Johannesa de Muris w kontekście tradycji krakowskiej,’ Muzyka, 45:2000, 2, 107–116.

 • Witkowska-Zaremba (2000b) - WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Theoria - Praxis - Poiesis. Średniowieczny rozdział dziejów analizy muzycznej,’ Muzyka, 45:2000, 3, 19–29.

 • Witkowska-Zaremba (2001a) - WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Musical Treatises from the Manuscript WaN BOZ 61,’ in: WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Musical Notation in Polish Sources 11th-16th Century. Kraków, 2001, 487-541.

 • Witkowska-Zaremba (2001b) - WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘«Ars organisandi» and its Terminology around 1430. Edition of Two Latin Treatises on musica organica (15th c.),’ in: BERNHARD, Miachael (ed.), Quellen und Studien zur Musiktheorie des Mittelalters. Vol. 3. Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, 15. München, 2001, 367–423.

 • Witkowska-Zaremba (2002a) - WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Historia wobec teorii. Na marginesie historii teorii muzyki,’ Muzyka, 47:2002, 3–4, 105–114.

 • Witkowska-Zaremba (2003) - WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Sztuka gry na instrumentach klawiszowych około 1430 roku: dwa traktaty organowe z rękopisu M.CIII Biblioteki Kapituły Metropolitalnej w Pradze,’ Muzyka, 48:2003, 2, 57–69.

 • Witkowska-Zaremba (2006) - WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Problem koniunkty w późnośredniowiecznych tekstach teoretycznych z polskich zasobów źródłowych,’ Muzyka, 51:2006, 1–2, 105–116.

 • Witkowska-Zaremba (2010) - WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘The Concept of Tractus in the Organ Treatise from Tabulatura Johannis de Lublyn 1540,’ in: KLEINERTZ, Rainer [et al.] (eds.), Musik des Mittelalters und der Renaissance. Festschrift Klaus-Jürgen Sachs zum 80. Geburtstag. Hildesheim [etc.], 2010, 405–414.

 • Witkowska-Zaremba (2012a) - WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Teoria chorałowa w Europie Środkowej: Traditio Iohannis Hollandrini,’ Muzyka, 57:2012, 3, 219–224.

 • Witkowska-Zaremba (2012b) - WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta, ‘Kilka uwag na temat traktatu organowego z Tabulatury Jana z Lublina (1540). W stulecie edycji Ad faciendum cantum coralem,’ Muzyka, 57:2012, 4, 97–113.

 • Witkowski (1955) - WITKOWSKI, Michał, Zapomniany odkrywca «Kazań gnieźnieńskich»: z dziejów bibliotekarstwa wielkopolskiego, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 5:1955, 250-261.

 • Wittyg (1907) - WITTYG, Wiktor, Ex-libris’y bibliotek polskich XVI-XX wiek. Warszawa, 1907.

 • Włodarski (1977) - WŁODARSKI, Maciej, Polska poezja świecka XV wieku. Kraków, 1977.

 • Włodarski (2006) - WŁODARSKI, Bolesław (ed.), Chronologia polska. Ed. 2. Warszawa, 2006.

 • Włodek (1960) - WŁODEK, Zofia, ‘Hermann d’Augsbourg et ses «Quaestiones de Quodlibet» dans le ms. BJ 748,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 6:1960, 3-50.

 • Włodek (1961) - WŁODEK, Zofia, ‘Commentaires sur les Sentences supplément au Répertoire de F. Stegmüller d’apres les Mss de la Bibliothèque du Grand Séminaire de Pelplin,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 8:1961, 33-38.

 • Włodek (1963) - WŁODEK, Zofia, ‘Les traites de Walter Burleigh dans les manuscrits des bibliothèques en Pologne,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 11:1963, 152–156.

 • Włodek (1964) - WŁODEK, Sophie, ‘Commentaires sur les «Sentences». Supplément au «Répertoire» de F. Stegmüller d’après les mss. de la Bibliothèque de l’Université de Wrocław,’ Bulletin de philosophie médiévale, 6:1964, 100–104.

 • Włodek (1966a) - WŁODEK, Sophie, ‘Alain de Lille en Pologne médiévale,’ in: GALLAIS, Pierre, RIOU, Yves-Jean (eds.), Mélanges offerts à René Crozet Professeur à l’Université de Poitiers Directeur du Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médievale à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire. Vol. 2. Poitiers, 1966, 959–965.

 • Włodek (1966b) - WŁODEK, Zofia, ‘Krakowski komentarz z XV wieku do «Sentencji» Piotra Lombarda. Część I: Wstęp historyczny i edycja tekstu księgi I i II,’ Studia Mediewistyczne, 7:1966, 125–355.

 • Włodek (1970) - WŁODEK, Zofia, ‘Inventaire des manuscrits médiévaux latins, philosophiques et théologiques de la bibliothèque des pères dominicains de Cracovie,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 14:1970, 155-186.

 • Włodek (1971) - WŁODEK, Zofia, ‘Inventaire des manuscrits médiévaux latins, philosophiques et théologiques de la bibliothèque des Chanoines Réguliers de Cracovie,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 16:1971, 87-97.

 • Włodek (1977) - WŁODEK, Zofia, Filozofia bytu. Wrocław et al., 1977.

 • Wöhler (2001) - WÖHLER, Hans-Ulrich (ed.), ‘Anonymus, Questio preambularis in disputacionem de quolibet celebratam Erffordie A.D. 1497; Jodocus Trutvetter, Una conclusio cum corollariis in disputatione de quolibet Erffordie A.D. 1497 posita secundum editionem Erffordensem A.D. 1501; Bartholomeus Arnoldi de Usingen, Questio de quiditate quantitatis continue in disputatione de quolibet Erffordie A.D. 1497 determinata secundum editionem Lipsiensem A.D. 1499,’ Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter, 6:2001, 138-195.

 • Wöhler (2009) - WÖHLER, Hans-Ulrich, ‘Ein Erfurter quodlibet des Heinrich Bakel von Dienst,’ Studia Mediewistyczne, 22:2009, 379-389.

 • Wojciech-Masłowska (1972) - WOJCIECH-MASŁOWSKA, Genowefa, ‘Dwa krakowskie libri formularum z XV wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 17:1972, 119-131.

 • Wojciechowski (1997) - WOJCIECHOWSKI, Leszek, ‘Treści ideowe święta Rozesłania Apostołów w Polsce średniowiecznej. Zarys problematyki,’ in: KAPUŚCIŃSKI, Ryszard (ed.), Symbol apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego. Lublin, 1997, 307-330.

 • Wojtczak (1997) - WOJTCZAK, Hanna, ‘Quaestiones de quantitate et de qualitate ex Benedicti Hesse «Commento super Praedicamenta Aristotelis» cum quaestionibus et additionibus eius successorum (editio critica),’ Acta Mediaevalia, 10:1997, IX-501.

 • Wojtkowski (1958) - WOJTKOWSKI, Julian, Wiara w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Marii Panny w Polsce w świetle średniowiecznych zabytków liturgicznych. Lublin, 1958.

 • Wojtkowski (1961) - WOJTKOWSKI, Julian, ‘Kustosz warmiński - Tomasz Werner z Braniewa (†1498) i jego księgozbiór,’ Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 3 (73):1961, 355-375.

 • Wojtkowski (1962) - WOJTKOWSKI, Andrzej, ‘O nowo odkrytym tekście «Justyfikacji» wyroku wrocławskiego w procesie polsko-krzyżackim w r. 1419/1420’, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 1962, No. 3(77).

 • Wojtkowski (1964) - WOJTKOWSKI, Julian, ‘Fragment trzech romańskich rękopisów w oprawie starodruku Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 9:1964, 71-77.

 • Wojtyska (1970) - WOJTYSKA, Henryk Damian, ‘Studia nad rękopisami Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie,’ Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 19:1970, 132-133.

 • Wojtyska (1974a) - WOJTYSKA, Henryk Damian, ‘Czytelnictwo i biblioteka u kanoników regularnych laterańskich kongregacji Bożego Ciała (XV-XVIII wiek),’ in: JAKUBOWSKI, Zbigniew (ed.), Kanonicy Regularni Laterańscy w Polsce. Studia z dziejów kongregacji krakowskiej XV-XIX wieku. Kraków, 1975, 53-72.

 • Wojtyska (1974b) - WOJTYSKA, Henryk Damian, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 29:1974, 157–220.

 • Wojtyska (1975) - WOJTYSKA, Henryk Damian, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Lublinie, (dok.)’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 30:1975, 133-194.

 • Wolf (1918/1919) - WOLF, Johannes, ‘Ein Breslauer Mensuraltraktaten des 15. Jahrhunderts,’ Archiv für Musikwissenschaft, 1:1918/1919, 3, 331–345.

 • Wolf (1937) - WOLF, Edwin, Descriptive catalogue of the John Frederick Lewis collection of European manuscripts in the Free Library of Philadelphia. Philadelphia, 1937.

 • Wolf (1997) - WOLF Jürgen, Die sächsische Weltchronik im Spiegel ihrer Handschriften: Überlieferung, Textentwicklung, Rezeption. München, 1997.

 • Wolfskron (1846) - WOLFSKRON, Adolf Ritter von, Die Bilder der Hedwigslegende nach einer Handschrift vom Jahre MCCCLIII in der Bibliothek der P.P. Piaristen zu Schlackenwerth. Leipzig, 1846.

 • Wolnik (1994) - WOLNIK, Franciszek, Liturgia godzin w diecezji wrocławskiej w XV wieku. Rozprawy i Opracowania - Diecezjalny Instytut Teologiczno-Pastoralny 13.Opole, 1994.

 • Wolnik (2000a) - WOLNIK, Franciszek, ‘Liturgia śmierci i pogrzebu w klasztorze wrocławskich premonstratensów w średniowieczu,’ Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 20:2000, 351–369.

 • Wolnik (2000b) - WOLNIK, Franciszek, ‘Liturgia Wielkiego Tygodnia we wrocławskim konwencie premonstratensów w średniowieczu,’ in: DOLA, Tadeusz, PIERSKAŁA, Rudolf (eds.), Ut misterium paschale vivendo exprimatur. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Helmutowi Janowi Sobeczce. Opole, 2000, 205–222.

 • Wolnik (2001) - WOLNIK, Franciszek, ‘Liturgia Wielkiego Tygodnia w konwencie wrocławskich dominikanów w XV wieku,’ Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 21:2001, 301–326.

 • Wolnik (2002) - WOLNIK, Franciszek, ‘Liturgia Wielkiego Tygodnia w śląskich konwentach kanoników regularnych w średniowieczu,’ Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 22:2002, 227–254.

 • Wolnik (2016) - WOLNIK, Franciszek, ‘Rękopisy liturgiczne źródłem do badań historycznych,’ Liturgia Sacra, 22:2016, nr 1 (47), 69-86.

 • Wolny (1961) - WOLNY, Jerzy, ‘Łaciński zbiór kazań Peregryna z Opola i ich związek z tzw. «Kazaniami Gnieźnieńskimi»,’ Średniowiecze. Studia o Kulturze, 1:1961, 171‒238.

 • Wolny (1969) - WOLNY, Jerzy, ‘Materiały do historii wagantów w Polsce średniowiecznej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 19:1969, 73-89.

 • Wolny (1971) - WOLNY, Jerzy, ‘Inventaire des manuscrits théologique médiévaux de la bibliothèque du chapitre à Kielce,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 16:1971, 43-85.

 • Woods (1947) - WOODS, Marjorie Curry, Classroom commentaries. Teaching the «Poetria nova» across Medieval and Renaissance Europe. Columbus, OH, 2010.

 • Woods (2010) - WOODS, Marjorie Curry, Classroom commentaries. Teaching the «Poetria nova» across Medieval and Renaissance Europe. Columbus, OH, 2010.

 • Woronczak (1960) - WORONCZAK, Jerzy, ‘Rękopisy uncjalne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Komunikat,’ Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 15:1960, 23–25.

 • Woronczak (1973) - WORONCZAK Jerzy, ‘Wpływy francuskie na piśmiennictwo polskie do końca XIII wieku,’ in: Literatura staropolska i jej związki europejskie. Wrocław [etc.], 1973, 81-96.

 • Woroniecki, Fijałek (1938) - WORONIECKI, Jacek, FIJAŁEK, Jan, ‘Zbiór formuł zakonu dominikańskiego prowincji polskiej z lat 1338-1411,’ Archiwum Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności, 12:1938, 2, 219-430.

 • Woźniak (2001) - WOŹNIAK, Maria, ‘Konserwacja «Modlitewnika niderlandzkiego»,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 33/34:2001, 105-109.

 • Wójcik (1962) - WÓJCIK, Walenty, ‘Cenniejsze rękopisy Seminarium Duchownego w Sandomierzu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 4:1962, 259-323.

 • Wójcik (1963) - WÓJCIK, Walenty, ‘Archiwum i Biblioteka Kapituły w Sandomierzu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 7:1963, 5-41.

 • Wójcik (1971) - WÓJCIK, Kazimierz, ‘Jan z Kluczborka,’ Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 4(15):1971, 73-150.

 • Wójcik (1978) - WÓJCIK, Walenty, ‘Rękopisy Biblioteki Kapitulnej w Sandomierzu,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 36:1978, 79-103.

 • Wójcik (1995) - WÓJCIK, Kazimierz, Jan z Kluczborka. Filozof i teolog Uniwersytetu Krakowskiego, Lublin, 1995.

 • Wójcik (2006) - WÓJCIK, Rafał, ‘Komentarz do Pieśni nad pieśniami,’ in: MAZURKIEWICZ, Roman (ed.) Cantando cum Titharista. Warszawa, 2006.

 • Wyczawski (1981) - WYCZAWSKI, Hieronim Eugeniusz (ed.), Słownik polskich pisarzy franciszkańskich (Bernardyni i Franciszkanie śląscy, Franciszkanie konwentualni, Klaryski oraz Zgromadzenia III Reguły). Warszawa, 1981.

 • Wydra (1973) - WYDRA, Wiesław, Polskie dekalogi średniowieczne. Silva Medii et Recentioris Aevi, 2. Warszawa, 1973.

 • Wydra (1977) - WYDRA, Wiesław, ‘Z średniowiecznej liryki polskiej («Świebodność Boga żywego...» nieznany zabytek poezji bernardyńskiej),’ Slavia Occidentalis, 34:1977, 159-170.

 • Wydra (1989) - WYDRA, Wiesław, ‘Z pogranicza poezji, historii i mnemotechniki (Wierszowane katalogi papieży, cesarzy i królów polskich w Kodeksie Kuropatnickiego),’ in: MICHAŁOWSKA, Teresa (ed.), Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Wrocław, 1989, 191-201.

 • Wydra (1992) - WYDRA, Wiesław, Władysław z Gielniowa. Poznań, 1992.

 • Wydra (2000) - WYDRA, Wiesław, Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano «Bogurodzicę»? : trzy rozdziały o najdawniejszych polskich pieśniach religijnych. Poznań, 2000.

 • Wydra (2002) - WYDRA, Wiesław, ‘Średniowieczne polskie dekalogi i modlitwy codzienne z rękopisów i inkunabułów jasnogórskiej Biblioteki OO. Paulinów,’ Slavia Occidentalis, 59:2002, 183-198.

 • Wydra, Rzepka (1978) - WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard, ‘Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku (z rękopisu nr 19/R Biblioteki Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie),’ Cz. 1, Slavia Occidentalis, 35:1978, 116-122.

 • Wydra, Rzepka (1979) - WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard, ‘Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku (z rękopisu nr 19/R Biblioteki Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie),’ Cz. 2, Slavia Occidentalis, 36:1979, 131-154.

 • Wydra, Rzepka (1980b) - WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech, Fragment Łopacińskiego. Z problemów krytyki i analizy tekstu. Warszawa, 1980.

 • Wydra, Rzepka (1980b) - WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard, ‘Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku (z rękopisu nr 19/R Biblioteki Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie),’ Cz. 3, Slavia Occidentalis, 37:1980, 127-138.

 • Wydra, Rzepka (1981) - WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard, ‘Jerzy Argiglobyn. Wykład nabożny piosnki «Salve Regina». Wstęp,’ Slavia Occidentalis, 38:1981, 117-119.

 • Wydra, Rzepka (1986) - WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard, ‘Ewangeliarz kanoników regularnych w Krakowie z około 1420 r. (uwagi wstępne),’ Poradnik Językowy, 1986, 2, 91-97.

 • Wydra, Rzepka (2004) - WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard (eds.), Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Ed. 3. Wrocław, 2004.

 • Wydra, Rzepka (2008) - WYDRA, Wiesław, RZEPKA, Wojciech Ryszard (eds.), Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Warszawa, 2008.

 • Wyszyńska (2019) - WYSZYŃSKA, Anna, ‘«Liber geneseos illustri familiae Schidloviciae» Stanisława Samostrzelnika. Przyczynek do badań kostiumologicznych nad uzbrojeniem ochronnym,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 217-249.