Skip to main content

Bibliografia

 • Tabor (2008) - TABOR, Dariusz, ‘Miniatorstwo lubiąskie pierwszej połowy XIV wieku,’ in: KOZIEŁ, Andrzej (ed.), Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści. Wrocław, 2008, 61-77.

 • Tabor (2015) - TABOR, Dariusz, ‘Dworskie inspiracje w kodeksie cysterskim. Wybrane motywy zdobnicze i ikonograficzne «Moralia in Job Sancti Gregorii Magni» z Rud Wielkich,’ in: STARZYŃSKI, Marcin (ed.), Sztuka i kultura duchowa Zakonu Cysterskiego. Cistercium Mater Nostra, 5. Kraków, 2011, 45-52.

 • Tabor (2018) - TABOR, Dariusz, ‘Od «lectio divina» do dwóch sensów pisma. Refleksy cysterskiej egzegezy w «Psałterzu trzebnickim I F 440»,’ in: STARZYŃSKI, Marcin, TABOR, Dariusz, Dzieje i kultura cystersów w Polsce. T. 2. Kraków, 2018.

 • Tafiłowski (2014) - TAFIŁOWSKI, Piotr, ‘Rejestracja rękopiśmiennych i drukowanych poloników. Problem wciąż otwarty,’ Roczniki Biblioteczne, 58:2014, 87-100.

 • Tafliński (2011) - TAFLIŃSKI, Karol, Charakterystyka iluminowanych kodeksów w opactwie cystersów w Mogile na podstawie wybranych rękopisów. Kraków, 2011 [MA thesis, typescript].

 • Taitto 1 (2001) - TAITTO, Ilkka, Catalogue of Medieval Manuscript Fragments in the Helsinki University Library. IV: Fragmenta membranea. Antiphonaria. 1: Text. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja, 67. Helsinki, 2001.

 • Taitto 2 (2001) - TAITTO, Ilkka, Catalogue of Medieval Manuscript Fragments in the Helsinki University Library/. IV: Fragmenta membranea. Antiphonaria. 2: Plates. Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja, 68. Helsinki, 2001.

 • Tarnowski (2000) - TARNOWSKI, Andrea, Le chemin de longue étude. Édition critique du ms. Harley 4432. Lettres gothiques. Le Livre de poche, 4558. Paris, 2000.

 • Taszycki (1975) - TASZYCKI Witold, Najdawniejsze zabytki języka polskiego. Ed. 5. Wrocław, 1975.

 • Tatarzyński (1993) - TATARZYŃSKI, Ryszard, ‘Repertorium «Auctoritatum theologicarum» medii aevi, quae in Bibliotheca Iagellonica Cracoviae asservantur,’ Studia Mediewistyczne, 30:1993, 55-67.

 • Tatarzyński (1997) - TATARZYŃSKI, Ryszard, Peregrini de Opole Sermones de tempore et de sanctis e condicibus manu scriptis primum edidit Richardus Tatarzyński. Warszawa, 1997.

 • TBC - Tarnowska Biblioteka Cyfrowa [digital repository]

 • Tchórzewska-Kabata (2000) - TCHÓRZEWSKA-KABATA, Halina (ed.), Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej. Warszawa, 2000.

 • Tchórzewska-Kabata (2004) - TCHÓRZEWSKA-KABATA, Halina (ed.), Iluminacje «Psałterza Potockich» z kolekcji wilanowskiej. Warszawa, 2004.

 • Tchórzewska-Kabata (2015) - TCHÓRZEWSKA-KABATA, Halina (ed.), Odnaleziona miniatura z Psałterza Potockich z Kolekcji Wilanowskiej. . Warszawa, 2015.

 • Temple (1976) - TEMPLE, Elżbieta, Anglo-Saxon Manuscripts 900-1066. A Survey of Manuscripts Illuminated in the British Isles, 2. London, 1976.

 • Tenneroni (1894) - TENNERONI, Annibale, Catalogo ragionato dei manoscritti appartenuti al fu Conte Giacomo Manzoni. Vol. 4. Città di Castello, 1894.

 • Terlecki (1939) - TERLECKI, Władysław, Miniatury graduału z fundacji króla Jana Olbrachta. Źródła ikonograficzne miniatur i stosunek do grafiki zachodniej. Koloryt i ikonografia. Lwów, 1939.

 • Theele (1920) - THEELE, Joseph, Die Hanschriften des Benediktinerklosters S. Petri zu Erfurt. Beiheft zum Zentralblatt für Bibliothekswesen, 48. Leipzig, 1920.

 • Thibaut (1912) - THIBAUT, Jean-Baptiste, Monuments de la notation ekphonétique et neumatique de l’Église latine. Exposé documentaire des manuscrits de Corbie, St. Germain-des-Prés et de Pologne, conservés à la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg. Saint-Péterbourg, 1912.

 • Ticha (1984) - TICHA, Zdeňka, Cesta starši české literatury. Praha, 1984.

 • Tiefenbach (2003) - TIEFENBACH, Heinrich, ‘Die altsächsische Psalmenübersetzung im Lublin/Wittenberger Psalter. Mit einer Neuedition des Textes,’ in: BERGMANN, Rolf (ed.), Volkssprachig-lateinische Mischtexte und Textensembles in der althochdeutschen, altsächsischen und altenglischen Überlieferung: Mediävistisches Kolloquium des Zentrums für Mittelalterstudien der Otto-Friedrich-Universität Bamberg am 16. und 17. November 2001. Heidelberg, 2003.

 • Timpanaro (1963) - TIMPANARO, Sebastiano, ‘Per la critica testuale dell’Ephemeris di Ditti-Settimio,’ in: BARABINO, Giuseppina (ed.), Lanx satura. Nicolao Terzaghi oblata. Miscellanea philologica. Pubblicazioni dell’Istituto di filologia classica e medievale, 16. Genova, 1963, 325-342.

 • Tissoni (1980) - TISSONI, Benvenuti Antonia, ‘Uno sconosciuto testimone delle Ecloghe di Calpurnio e di Nemesiano,’ Italia Medievale e Umanistica, 23:1980, 381-387.

 • Tolochko (2013) - TOLOCHKO, Oleksij, ‘Notes on the «Radziwiłł Codex»,’ Studi Slavistici, 10:2013, 29-42.

 • Tomaszewski (1975) - TOMASZEWSKI, Wojciech, ‘Graduały norbertańskie I F 385, I F 422, I F 423 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Studium źródłoznawcze,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 1:1975, 1, 59-194.

 • Tomaszewski (2016) - TOMASZEWSKI, Jacek, ‘Girdle Books and Leather Overcovers in Poland. Relics and Iconographic Sources,’ Polish Libraries, 4:2016, 84-180.

 • Tomaszewski (2018) - TOMASZEWSKI, Jacek, Oprawa książkowa w Polsce 1450-1600. Studium Tegumentologiczno-ikonograficzne. Warszawa, 2018.

 • Tomicka (2005) - TOMICKA, Joanna A., ‘Odpis dzieł św. Atanazego z 2. poł. XV w.,’ in: MAKOWSKI, Tomasz (ed.), Biblioteka Ordynacji Zamojskiej. Od Jana do Jana. Katalog wystawy. Biblioteka Narodowa, 17 maja – 17 lipca 2005, Muzeum Zamojskie, 25 sierpnia – 2 października 2005. Warszawa, 2005, 27-28.

 • Tomkowicz (1916) - TOMKOWICZ, Stanisław, ‘Obecny stan archiwów i bibliotek w Królestwie Polskiem pod okupacją austriacką,’ Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie, 22:1916, z. 5, 3-15.

 • Tomkowicz (1934) - TOMKOWICZ, Stanisław, ‘Modlitewnik Królowej Bony w Wilanowie,’ Prace Komisji Historji Sztuki, 5:1930, z. 1, 30-44.

 • Tosatti (2007) - TOSSATI, Bianca Silvia, ‘Intorno alla vetrata duccesca. Confronti coi trattati di tecniche,’ in: CACIORGNA, Marilena [et al.] (eds.), Oculus cordis. La vetrata di Duccio. Stile, iconografia, indagini tecniche, restauro. Atti del convegno internazionale di studi (Siena, Spedale di Santa Maria della Scala, Sala «Santa Caterina», 29 settembre 2005). Pisa, 2007, 141-189.

 • Tošnerova (2002-2004) - TOŠNEROVÁ, Marie, ‘Rukopisy předbělohorského obdobi (1526-1620) signatury DA-DE w knihovně kanonie premonstrátů na Strahově,’ Studie o rukopisech, 35:2002-2004, 115-156.

 • Tošnerova et al. 3 (2001) - TOŠNEROVA, Marie [et al.] (eds.), Průvodce po rukopisných fondech v České republice. D. 3: Rukopisné fondy muzeí a galerií v České republice. Studie o Rukopisech. Monographia, 7. Praha, 2001.

 • Tošnerova et al. 4 (2004) - TOŠNEROVA, Marie [et al.] (eds.), Průvodce po rukopisných fondech v České republice. D. 4: Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice. Studie o Rukopisech. Monographia, 10. Praha, 2004.

 • Toth (2008) - TÓTH, Peter, Catalogus codicum Latinorum Medii Aevi Bibliothecae Universitatis Budapestinensis revisus et auctus per Petrum Tóth. Budapest, 2007 [typescript].

 • Toumpouri (2023) - TOUMPOURI, Marina, ‘Changes and Innovation: Reassessing Thirteenth-Century Byzantine Manuscript Illumination,’ in: ALBANI, Jenny P., CHRISTOFORAKI, Ioanna Christoforaki (eds.), Πάντα ῥεῖ. Change in Thirteenth-Century Byzantine Architecture, Art, and Material Culture. Byzantioς. Studies in Byzantine History and Civilization 20. Turnhout, 2023, p. 171-206.

 • Triller (1968) - TRILLER, Eugenia, ‘Incipity średniowiecznych rękopisów w zbiorach Biblioteki Ossolineum. (Nowe nabytki),’ Roczniki Biblioteczne, 12:1968, 1/4, 455-470.

 • Trilupaitiené (1987) - TRILUPAITIENÉ, Jûratë, ‘Muzykalʹnye rukopisi XVI v. Vilʹnûsskogo Bernardinskogo monastyrâ,’in: Pamâtniki kulʹtury. Novye otkrytiâ. 1986. Leningrad, 1987, 196-201.

 • Trilupaitiené (2005) - TRILUPAITIENÉ, Jûratë, ‘Iš Lietuvos bernardinų muzikinio gyvenimo istorijos,’ Menotyra 38:2005, no. 1, 20-26.

 • Tříška (1967) - TŘIŠKA, Josef, Literární činnost předhusitské University. Sbírka pramenu a příruček k dějinám University Karlovy, 5, Praha, 1967.

 • Tříška (1968) - TŘIŠKA, Josef, ‘Příspěvky k středověké literární Universitě,’ Acta Universitatis Carolinae. Нistoria Universitatis Carolinae Pragensis, 9:1968, 7-28.

 • Třiška (1973) - TŘIŠKA, Josef, ‘Leningradska rukopisná bohemika = Bohemica manu scripta Leningradii asservata,’ Acta Universitatis Carolinae. Нistoria Universitatis Carolinae Pragensis, 13:1973, Fasc. 1-2, 181-214.

 • Tříška (1974) - TŘIŠKA, Josef,’Sopuisy rukopisných textů (Maďarsko, NDR). Catalogi textuum manu scriptorum (Hungaria Germania Democratica),’ Acta Universitatis Carolinae. Нistoria Universitatis Carolinae Pragensis, 14:1974, fasc. 1-2, 161-186.

 • Trypućko (2007) - TRYPUĆKO, Józef, The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala. Ed. by Michał SPANDOWSKI, Sławomir SZYLLER. Vol. 1: Introduction. Manuscripts. Incunabula. Warszawa-Uppsala, 2007.

 • Trzciński (1908) - TRZCIŃSKI, Tadeusz, ‘Średniowieczne rękopisy biblioteki kapitulnej w Gnieźnie,’ Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 35:1908, 169-320.

 • Trzciński (1909) - TRZCIŃSKI, Tadeusz, Biblioteka Seminaryum Duchownego w Gnieźnie. Katalog rękopisów aż do r. 1725. Poznań, 1909.

 • Trzciński (1910) - TRZCIŃSKI, Tadeusz, Katalog rękopisów biblioteki kapitulnej w Gnieźnie aż do początku wieku XVI. Poznań, 1910.

 • Trzciński, Lisiecki (1904) - TRZCIŃSKI, Tadeusz, LISIECKI, Arkadiusz, ‘Krótkie wiadomości z bibliotek gnieźnieńskich. 2. Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Gnieźnie aż do wieku XVI,’ Przegląd Kościelny, 6:1904, 212-228, 282-306.

 • Turyn (1928a) - TURYN, Aleksander, ‘Studia Byzantina. I: De Homeri et Ioannis Actuarii codicibus Varsoviensibus,’ Eos, 31: 1928, 505-511.

 • Turyn (1928b) - TURYN, Aleksander, ‘Studia Byzantina. II: De Theodosio Zygomala’ Eos 31:1928, 505-518

 • Turyn (1929) - TURYN, Aleksander, De Aelii Aristidis codice Varsoviensi atque de Andrea Taranowski et Theodosio Zygomala. Archiwum Filologiczne, Polska Akademia Umiejętności, 9. Kraków, 1929.

 • Twardzik (2005) - TWARDZIK, Wacław (ed.), Opis źródeł Słownika staropolskiego. Kraków, 2005.

 • Twardzik (2006) - TWARDZIK, Wacław (ed.), Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego. Kraków, 2006 (CD-ROM).

 • Tyc (1924) - TYC, Teodor, Z dziejów kultury w Polsce średniowiecznej. Poznań, 1924.

 • Tylus (1997) - TYLUS, Piotr, ‘Fragment d’un roman arthurien,’ in: BARTOSZ, Anna, DYBEL, Katarzyna, TYLUS, Piotr (eds.), Jeux de la variante dans l’art et la littérature du Moyen Âge. Mélanges offerts à Anna Drzewicka. Kraków, 1997, 103-114.

 • Tylus (2001) - TYLUS, Piotr, Histoire de la Reine Berthe et du Roy Pepin, mise en prose d’une chanson de geste. Textes littéraires français, 536. Genève, 2001, 11-15.

 • Tylus (2002) - TYLUS, Piotr, ‘Fragment des Prophécies de Merlin,’ Romanica Cracoviensia, 2:2002, 201-206.

 • Tylus (2003) - TYLUS, Piotr, ‘Fragment de l’Estoire del Saint Graal,’ Cultura Neolatina, 63:2003, fasc. 1-2, 73-81.

 • Tylus (2006) - TYLUS, Piotr, ‘Quelques nouveaux manuscrits français religieux et didactique dans la collection «Berlinoise» à la Bibliothèque Jagellonne,’ in: «Contez me tout». Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts à Herman Braet / réunis par Catherine Bel, Pascale Dumont et Frank Willaert. Louvain, 2006.

 • Tylus (2017) - TYLUS, Piotr, ‘Über ein Stundenbuch der Preussischen Staatsbibliothek, in Krakau jüngst wiederentdeckt,’ Bibliotheksmagazin, 2017/2, 51-56.