Skip to main content

Bibliografia

 • Nachama, Sievernich (1991) - NACHAMA, Andreas, SIEVERNICH, Gereon (eds.), Jüdische Lebenswelten. Katalog. Frankfurt am Main, 1991.

 • Nadolny (2010) - NADOLNY, Anastazy, ‘Najstarsze rękopisy cysterskie w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: SŁYSZEWSKA, Alicja [et al.] (eds.), Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu. Pelplin 23-25 maja 2008. Pelplin, 2010, 75-90.

 • Nadrowski (1983) - NADROWSKI, Zdzisław, ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego Ms. 3036 z Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 5:1983, 111-158.

 • Nastulczyk (2017) - NASTULCZYK, Tomasz, ‘Manipulus florum Tomasza z Irlandii w środowisku krakowskich berbardynów (XV w.). Recepcja florilegium jako świadectwo transferu wartości teologicznych i moralnych’, in: WALECKI, Wacław (ed.), Między teologią a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej. Dziedzictwo średniowiecza i wyzwania XV-XVI wieku. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości, 5. Warszawa 2017, 327-360.

 • Naumow, Kaszlej (2004) - NAUMOW, Aleksander E., KASZLEJ, Andrzej (eds.), Rękopisy cerkiewnosłowiańskie w Polsce. Katalog. Ed. 2. Kraków, 2004.

 • Nedvědová (1982) - NEDVĚDOVÁ, Milada, ‘Staročeské Knihy o rodu a běhu života Jozefova,’ Listy filologické, 105:1982, 4, 216-221.

 • Nehring (1886) - NEHRING, Władysław, Altpolnische Sprachdenkmäler. Systematische Übersicht, Würdigung und Texte. Ein beitrag zur Slavischen Philologie, Berlin 1886.

 • Nehring (1891) - NEHRING, Władysław, ‘Wiadomości o rękopisie gnieźnieńskim, zawierającym najdawniejsze Statuta Uniwersytetu Padewskiego z r. 1301,’ Ateneum. Pismo naukowe i literackie, 3(63):1891, Fasc. 8, 383-388.

 • Nehring (1893) - NEHRING, Władysław, ‘Beiträge zum Studium Altpolnischer Sprachdenkmäler,’ Archiv für Slavische Philologie 17:1893, 529-545.

 • Nehring (1896) - NEHRING, Władysław, Kazania gnieźnieńskie. Tekst i glosy , Kraków, 1896.

 • Neubaur (1894) - NEUBAUR Leonhard, Katalog der Stadtbibliothek zu Elbing. Bd. 2. Elbing, 1894.

 • Neumann (1849) - NEUMANN, Johann Wilhelm, ‘Ueber Kaiser Karl IV. als Schriftsteller,’ Neues Lausitzisches Magazin, 26:1849, 1-78.

 • Neumann (1890) - NEUMANN, Alfred, ‘Dresdner Bruchstücke aus dem Passional K,’ Zeitschrift für deutsche Philologie, 22 (1890), 321-324.

 • Neumann (1922) - NEUMANN, Augustin, ‘Výbor z předhusìtských postil,’ Archiv Literární. Prameny dějin české literatury katolickě. Příloha k revui „Archa“, 2:1922, 60-75, 94-102, 121-143, 184-189, 216-222, 233-240, 250-255, 287-290, 319-326, 356-360, 366-376.

 • Neumann (1926) - NEUMANN, Augustin, ‘Studie o době předhusìtské, II. Hierarchie, 3. Bedřich, šternberský probšt, mluvči utiskovaného kleru (1383-1401),’ Hlidka, 43:1926, 118-126.

 • Neymanowa et al. (1964) - NEYMANOWA, Zofia [et al.] (eds.), Muzeum w Sieradzu. Zbiory i działalność. Łódź, 1964.

 • Niedziela (1973) - NIEDZIELA, Lucjan, ‘Polonizacja klasztoru dominikańskiego we Wrocławiu w latach 1606-1608,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 28:1973, 4, 441-451.

 • Niedźwiecki (2015) - NIEDŹWIECKI, Wojciech, ‘Pontyfikały przedtrydenckie używane w Polsce,’ in: KOTECKI, Dariusz [et al.], Drogi nadziei. Toruń, 2015, 215-242.

 • Niegowski (2002) - NIEGOWSKI, Krzysztof, ‘XV-wieczny antyfonarz ms. 48 z Archiwum Kapituły Katedralnej na Wawelu w świetle tradycji europejskiej,’ Saeculum Christianum, 9:2002, 2, 111-129.

 • Niemann (1940) - NIEMANN, Johann Werner, ‘Das meissener Rechtsbuch in Krakau,’ Die Burg, 1:1940, 43-55.

 • Niemann (1941) - NIEMANN, Johann Werner, ‘Über Originalurkunden de Schöffen von Magdeburg für die Städte des alten polnischen Reiches,’ Deutsche Forschung im Osten, 1:1941, Heft 3, 15-20.

 • Nierzwicka (2002) - NIERZWICKA, Magdalena, ‘Iluminacje rękopisów dawnego opactwa cystersów pelplińskich. Średniowieczne kodeksy ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: DEKAŃSKI, Dariusz [et al.] (eds.), Pelplin: 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21-23 września 2001 r. Pelplin-Tczew, 2002, 169-197.

 • Nierzwicka (2003) - NIERZWICKA, Magdalena, ‘Skarby ze skryptorium. Iluminacje rękopisów dawnego opactwa cystersów pelplińskich. Średniowieczne kodeksy ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Kociewski Magazyn Regionalny, 2003, 42, 26-31.

 • Nierzwicki (1999) - NIERZWICKI, Krzysztof, ‘Rękopisy kartuskiego klasztoru Paradisus Beatae Mariae na Kaszubach,’ in: LORENZ, Sönke, POTKOWSKI, Edward (eds.), Kartuzi. Teksty - książki - biblioteki. Warszawa, 1999, 117-135.

 • Nierzwicki (2001) - NIERZWICKI, Krzysztof, Biblioteki kartuzji kaszubskiej oraz jej konwentów filialnych w Berezie Kartuskiej i Gidlach. Pelplin 2001.

 • Nir (1976) - NIR, Roman, ‘Rękopisy liturgiczne Biblioteki PP. Norbertanek w Imbramowicach,’ Ruch Biblijny i Liturgiczny, 29:1976, 1, 47-53.

 • Nir (1977a) - NIR, Roman, ‘Informator o bibliotekach kościelnych w Polsce,’ Chrześcijanin w Świecie, 1977, 56/57, 199-227.

 • Nir (1977b) - NIR, Roman, ‘Informator o muzeach kościelnych w Polsce,’ Chrześcijanin w Świecie, 1977, 59/60, 191-206.

 • Nir (1977c) - NIR, Roman, ‘Średniowieczne rękopisy medyczne w Bibliotece Pelplińskiej,’ Archiwum Historii Medycyny, 40:1977, 3, 345-348.

 • Nir (1978a) - NIR, Roman, ‘Rękopisy w Bibliotece Diecezjalnej w Częstochowie,’ Częstochowskie Studia Teologiczne, 6:1978, 301-312.

 • Nir (1978b) - NIR, Roman, ‘Rękopisy filozoficzne Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Studia Gdańskie, 3:1978, 185-213.

 • Nir (1978c) - NIR, Roman, ‘Rękopisy muzyczne w bibliotece OO. Cystersów w Szczyrzycy,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 37:1978, 233-247.

 • Nir (1978d) - NIR, Roman, ‘Rękopisy prawnicze Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Prawo Kanoniczne, 21:1978, 3-4, 217-235.

 • Nir (1980a) - NIR, Roman, ‘Katalog rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Kielcach,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 40:1980, 329-400; 41:1980, 91-126.

 • Nir (1980b) - NIR, Roman, ‘Rękopisy kaznodziejskie w Bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: WOJDECKI, Waldemar (ed.), Studia z historii kaznodziejstwa i homiletyki. Vol. 2. Warszawa, 1980, 290-322.

 • NLM Catalogue - National Library of Medicine [database].

 • Nöcker (2015) - NÖCKER, Rebekka, Volkssprachiges Proverbium in der Gelehrtenkultur. Ein lateinischer Fabelkommentar des 15. Jahrhunderts mit deutschen Reimpaarepimythien. Untersuchung und Edition. Deutsche Literatur. Studien und Quellen, 16, Berlin, 2015.

 • Noell (2005) - NOELL, Brian, ‘Origins and Evolution of the Polish Cistercian Monastery of Ląd: The Evidence of Beinecke MS 883,’ Revue Mabillon, n.s. 16 (77):2005, 113-131.

 • Nordenfalk (1961) - NORDENFALK, Carl, ‘Saint Bridget of Sweden as Represented in Illuminated Manuscripts,’ in: MEISS, Millard (ed.), Essays in honor of Erwin Panofsky. Vol. 1. De artibus opuscula, 40. New York, 1961, 371-393.

 • Note (1910) - ‘Note cryptographique dans un manuscrit de Jean de Tritenheim,’ Biblliothèque de l’École des chartes, 71:1910, 712-713.

 • Nováková (1939) - NOVÁKOVÁ, Julie, ‘K polemice Hilaria Litoměřického s Rokycanou, zvláště k «Traktátukatolickému»,’ Listy filologické, 66:1939, 5/6, 364-372.

 • Nowack (1932) - NOWACK, Alfons, Führer durch das Erzbischöfliche Diözesenmuseum Breslau. Breslau, 1932.

 • Nowak (1999-2000) - NOWAK, Lucyna, ‘Przyczynki do księgozbioru Pawła z Worczyna,’ Studia Mediewistyczne, 34-35:1999-2000, 283-288.

 • Nowak (2008) - NOWAK, Przemysław, ‘The Manuscripts of the Collectio Tripartita in Poland,’ in: Bishops, Texts and the Use of Canon Law around 1100. Essays in Honour of Martin Brett. BRASINGTON, Bruce C., CUSING, Kathleen G. (eds). Church, Faith and Culture in the Medieval West. Aldershot-Burlington 2008, 91-109, il. 10.

 • Nowak (2009) - NOWAK, Lucyna, ‘Zapiski Macieja z Łabiszyna w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej 1456. Edycja wybranych fragmentów,’ Acta Mediaevalia, 22:2009, 487-501.

 • Nowak (2010) - NOWAK, Lucyna, ‘Rękopiśmienne świadectwa recepcji pism Dunsa Szkota na Uniwersytecie Krakowskim. Katalog dzieł,’ in: ZIELIŃSKI, Edward I., MAJERAN, Roman (eds.), Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008. Materiały międzynarodowego sympozjum jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota. Lublin, 2010, 743-761.

 • Nowak (2015) - NOWAK, Lucyna, ‘O dwóch rękopisach Jana Sachsa z Norymbergi w Krakowie,’ Przegląd Tomistyczny, 21:2015, 365-378.

 • Nowak, Ogierman (2005) - NOWAK, Janusz Tadeusz, OGIERMAN, Leonard (ed.), Zespół muzealny i biblioteczny klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce. Kraków, 2005.

 • Nowak, Turdza (2000) - NOWAK, Janusz Tadeusz, TURDZA, Witold, Skarby krakowskich klasztorów. Vol. 1. Kraków, 2000.

 • Nowak, Turdza (2012) - NOWAK, Janusz Tadeusz, TURDZA, Witold, Skarby krakowskich klasztorów. Vol. 2. Kraków, 2012.

 • Nowakowska (1992) - NOWAKOWSKA, Alida, Aspekt muzyczny komedii humanistycznej w Polsce,’ Muzyka, 37:1992, no. 2, 29-64.

 • Nowodworski (1959) - NOWODWORSKI, Witold, ‘Rękopis Jana Dąbrówki czy rękopis lubiński? (Problem proweniencji rękopisu nr 3002 Biblioteki Narodowej w Warszawie),’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 1:1959, 1, 60-72.

 • Nowowiejski (1930) - NOWOWIEJSKI, Antoni Julian, Płock. Monografja historyczna. 2nd ed., Płock, 1931.