Skip to main content

Bibliografia

 • Babicz (2002) - BABICZ, Marek, ‘Biblioteka,’ in: CHMIELEWSKI, Marek T., WĄSOWICZ, Jarosław (eds.), 50 lat Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Księga jubileuszowa. Ląd, 2002, 171-186.

 • Babicz (2010) - BABICZ, Marek, ‘Biblioteka cystersów w Lądzie. Komunikat z badań,’ in: SŁYSZEWSKA, Alicja [et al.] (eds.), Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu. Pelplin 23-25 maja 2008. Pelplin, 2010, 151-155.

 • Babioch (1988) - BABIOCH, Iwona, ‘Liber generationis w polskich źródłach średniowiecznych,’ Muzyka, 33:1988, no. 1, 3-30.

 • Baczko et al. (1971) - BACZKO, Bronisław [et al.] (eds.), Filozofia w Polsce: Słownik pisarzy. Wrocław, 1971.

 • Badalì (1968) - BADALÌ, Renato, ‘Sui codici dei «Paradoxa» di Cicerone,’ Rivista di cultura classica e medioevale, 10:1968, 21-58.

 • Bajor (1999) - BAJOR, Wanda, ‘Edycja wybranych kwestii komentarza do pierwszej księgi De anima Arystotelesa według Benedykta Hessego,’ Acta Mediaevalia, 12:1999, 381-428.

 • Bajor (2005) - BAJOR, Wanda, ‘Anonimowe Quaestiones secundum scholam Joannis Buridani in I-III libros «De anima» Aristotelis. Edycja spisu kwestii (Rkp. BJ 1897),’ Acta Mediaevalia, 18:2005, 103-112.

 • Bajor (2009) - BAJOR, Wanda, ‘Wawrzyńca Londoriusza kwestia relacji duszy i jej władz,’ Acta Mediaevalia, 22:2009, 415-428.

 • Bajor (2016) - BAJOR, Wanda (ed.), Paulus de Worczyn. Glossa in Politicam. Corpus Philosophorum Polonorum. Series Medievalis. Varsaviae, 2016.

 • Balić (1950) - BALIĆ, Carlo (ed.), Ioannis Duns Scoti Opera omnia, Vol. 1, Civitas Vaticana, 1950.

 • Balzer (1893) - BALZER, Oswald, ‘Nieznany rękopis Traktatu Henryka z Góry,’ Kwartalnik Historyczny, 7:1893, 79-86.

 • Balzer (1947) - BALZER, Oswald, Statuty Kazimierza Wielkiego, w oprac. O. Balzera, z rękopisu pośmiertnego wydali: Z. Kaczmarczyk, M. Sczaniecki, S. Weymann. Studia nad Historią Prawa Polskiego, 19. Poznań, 1947.

 • Banaszkiewicz (1977) - BANASZKIEWICZ, Jacek, ‘Kronika Dzierzwy - problem wykładu dziejów ojczystych w XIV wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 22:1977, 89-95.

 • Banaszkiewicz (1981) - BANASZKIEWICZ, Jacek, ‘Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego,’ Kwartalnik Historyczny, 88:1891, 2, 353-390.

 • Bandtkie (1815) - BANDTKIE, Jerzy Samuel, ‘Excerpta qaedam de honoribus academicis e codice manuscripto Pauli de Praga,’ Miscellanea Cracoviensia. 2:1815, 39-42.

 • Bandtkie (1821) - BANDTKIE, Jerzy Samuel, Historya Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kraków, 1821.

 • Bandtkie (1831) - BANDTKIE, Jan Wincenty, Jus Polonicum, codicibus veteribus manuscriptis et editionibus quibusque collatis. Varsaviae, 1831.

 • Banet, Szyrocki (1981) - BANET, Ilona, SZYROCKI, Marian, ‘Die Stammbücher der Universitätsbibliothek Wrocław des 16. bis 18. Jahrhunderts,’ in: FECHNER, Jörg-Ulrich (ed.), Stammbücher als kulturhistorische Quellen. Vorträge gehalten anlässlich eines Arbeitgesprächs vom 4. bis 6. Juli 1978 in der Herzog August Bibliothek. Wolfenbütteler Forschungen 11. München, 1981.

 • Bánhegyi (1991) - BÁNHEGYI, B. Miksa, A Győri Egyházmegyei Könyvtár késiratkatalógusa - 1850 előtti kéziratok. Budapest, 1991.

 • Bańkowski (1937) - BAŃKOWSKI, Piotr, Ze studiów nad rękopisami b. Ces. Biblioteki Publicznej w Petersburgu. Kraków 1937.

 • Bańkowski (1948) - BAŃKOWSKI, Piotr, ‘Rękopisy rewindykowane na podstawie Traktatu Ryskiego jako warsztat pracy naukowej przed wojną,’ Przegląd Biblioteczny, 16:1948, no. 1-2, 101-118.

 • Baran (2023) - BARAN, Wojciech, ‘Question about Mary Magdalene by Benedict Hesse of Cracow (Ms. Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 1386, f. IIIv): Study and Critical Edition,’ Poznańskie Studia Teologiczne, 43:2023, 193–204.

 • Baran-Kozłowski (2017) - BARAN-KOZŁOWSKI, Wojciech, ‘Ogólna charakterystyka oraz dzieje rękopisu «Digestum Vetus cum glossis» ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 34:2017, 33-60.

 • Barg (1991) - BARG, Leszek, ‘Rękopiśmienna książka medyczna w średniowiecznej Polsce,’ Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 54:1991, 3-4, 189-206.

 • Barg (1992) - BARG, Leszek, ‘Rękopiśmienna książka medyczna w średniowiecznej Polsce. Część II,’ Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 55:1992, 1, 31-54.

 • Barg (1999) - BARG, Leszek, ‘Rękopiśmienna książka medyczna w średniowiecznej Polsce. Część III: Rękopisy medyczne Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie i Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (wybór),’ Archiwum Historii i Filozofii Medycyny, 62:1999, 3, 187-200.

 • Baroffio (2011) - BAROFFIO, Giacomo, Iter liturgicum Italicum. Editio Maior. Instrumenta, 1. Stroncone, 2011.

 • Baroffio et al. (2016) - BAROFFIO, Giacomo, SODI, Manlio, SUSKI, Andrzej, Sacramentari e messali pretridentini di provenienza italiana. Guida ai manosritti. Veritatem Inquirere, 1. Città del Vaticano, 2016.

 • Baron (1962) - BARON, Roger, ‘Note sur une prospection de manuscrits dans quelques bibliothèques d’Europe Centrale (mss. concernant l’œuvre de Hugues de Saint-Victor),’ Bulletin de Philosophie Médiévale, 4:1962, 129-131.

 • Barow-Vassilevitch, Heckmann (2016) - BAROW-VASSILEVITCH, Daria, HECKMANN, Marie-Luise, Abendländische Handschriften des Mittelalters und der frühen Neuzeit in den Beständen der Russischen Staatsbibliothek (Moskau). Wiesbaden, 2016.

 • Bartkowiak-Lerch (2009) - BARTKOWIAK-LERCH, Magdalena, ‘Venetian books of heraldry in the Berlin collection at the Jagellonian Library,’ Fibula newsletter, 2009 no. 2(3), 7-20.

 • Bartkowski (1969) - BARTKOWSKI, Bolesław, ‘Graduał kanoników regularnych z Czerwińska,’ Musica Medii Aevi, 3:1969, 130-151.

 • Bartkowski (1975) - BARTKOWSKI, Bolesław, ‘Śpiewy procesji palmowej w polskich rękopisach liturgicznych XIII-XVIII w.’ Seminare. Poszukiwania naukowe, 1:1975, 183-199.

 • Bartkowski (1977) - BARTKOWSKI, Bolesław, ‘Hymn «Gloria Laus» w polskich zabytkach chorałowych’, Musica Medii Aevi, 6:1977, 67-85.

 • Bartoli (2020) - BARTOLI, Antonia, ‘Findings from the bindings. An overview of Nazi-Era spoliation research at the British Library,’ KÖSTNER-PEMSEL, Christina, STADLER, Elisabeth, STRUMPF, Markus (eds.), Künstliche Intelligenz in Bibliotheken : 34. Österreichischer Bibliothekartag Graz 2019. Schriften der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, 15. Graz, 2020.

 • Bartoniek (1940) - BARTONIEK, Emma, Codices manu scripti. Vol. 1: Codices Latini medii aevi. Budapest, 1940.

 • Bartoš (1948) - BARTOŠ, František Michálek, Literární činnost M. J. Husi. Praha, 1948.

 • Bartoš, Spunar (1965) - BARTOŠ, František Michálek, SPUNAR, Pavel, Soupis pramenu k literární cinnosti M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského. Praha, 1965.

 • Barycz (1935) - BARYCZ, Henryk, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu. Kraków, 1935.

 • Barycz (1938) - BARYCZ, Henryk, Polacy na studiach w Rzymie w epoce Odrodzenia, 1440-1600. Archiwum Komisji do Dziejów Oświaty i Szkolnictwa w Polsce, 4. Kraków, 1938.

 • Bataillon (1963) - Bataillon, Louis Jacques, ‘Une nouvelle étape de l'«Aristoteles Latinus»,’ Revue des sciences philosophiques et théologiques, 47:1963, Fasc. 1, 61–66.

 • Batany (1973) - BATANY, Jean, Approches du «Roman de la Rose». Ensemble de l’oeuvre et vers 8227 à 12456. Paris [etc.], 1973.

 • Batines (1846) - BATINES, Paul Colomb de, Bibliografia dantesca. Vol. 2. Prato, 1846.

 • Bauch (1907) - BAUCH, Gustav, ‘Schlesien und die Universität Krakau im 15. und 16. Jahrhundert,’ Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, 41:1907, 99-180.

 • Bayot (1929) - BAYOT, Alphonse, Le poème moral. Traité de vie chrétienne écrit dans la Région Wallonne vers l’an 1200. Textes anciens, 1. Bruxelles, 1929.

 • Bąk (1969) - BĄK, Fulgencjusz., ‘Średniowieczne graduały franciszkańskie’, Musica Medii Aevi, 3:1969, 91-111.

 • BBC - Bałtycka Biblioteka Cyfrowa [digital repository]

 • Beccaria (1956) - BECCARIA, Augusto, I codici di medicina del periodo presalernitano (sec. IX-X e XI) . Storia e letteratura, 53. Roma, 1956.

 • Becker (1986) - BECKER, Peter-Jörg, Kurzes Verzeichnis der von Hermann Degering nicht mehr erfaßten Handschriften in Folio. Ms. germ. fol. 1384 - Ms. germ. fol. 1500. Typoskript. Berlin, 1986.

 • Bednarski (1939) - BEDNARSKI, Adam, ‘Materiały do dziejów medycyny polskiej w XIV i XV stuleciu,’ Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Przyrodniczo-Matematycznych, 1:1939.

 • Beer (1959) - BEER, Ellen Judith, Beiträge zur Oberrheinischen Buchmalerei in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Initialornamentik. Basel, 1959.

 • Beier (2010) - BEIER, Christine, Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Universitätsbibliothek Graz: Die illuminierten Handschriften 1400 bis 1550. Textband, Tafel- und Registerband. Wien, 2010.

 • Bekker (1852) - BEKKER, Immanuel, Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der König. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1852, 65-68.

 • Belcarzowa (1981) - BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 1. Wrocław [etc.], 1981.

 • Belcarzowa (1983) - BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 2. Wrocław [etc.], 1983.

 • Belcarzowa (1991) - BELCARZOWA, Elżbieta, ‘XV-wieczne polonica w zbiorach Państwowej Biblioteki Publicznej im. Sałtykowa-Szczedrina w Leningradzie,’ Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 29:1991, 5-33.

 • Belcarzowa (1997) - BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 3. Kraków, 1997.

 • Belcarzowa (2001) - BELCARZOWA, Elżbieta, Glosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Pt. 4. Kraków, 2001.

 • Benary (1914) - BENARY, Walter, Salomon et Marcolfus. Kritischer Text mit Einleitung, Anmerkungen, Übersich über die Sprüche, Namen- und Wörterverzeichnis. Sammlung mittellateinischer Texte, 8. Heidelberg, 1914.

 • Bendziński (1998) - BENDZIŃSKI, Andrzej, ‘Biblioteki klasztorne w Lądzie - historia i współczesność,’ Biblioteka, 11:1998, 2, 35-39.

 • Bennett (1954) - BENNETT, Josephine Waters, The Rediscovery of Sir John Mandeville, The Modern Language Association of America. Monograph Series, 19. New York, 1954.

 • Benthem (2013) - BENTHEM, Jaap van, ‘Die Saganer Stimmbücher (Das Glogauer Liederbuch): eine unbeachtete Quelle für Johannes Tourout?,’ in: GANCARCZYK, Paweł [et al.] (eds.),’ The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts - New Perspectives. Frankfurt a.M., 2013, 71-82.

 • Berengaut (1975) - BERENGAUT, Alfreda, ‘Najstarsze rękopisy ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce i ich autorzy,’ Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 2(94):1975, 71-80.

 • Bergmann (2013) - BERGMANN, Rolf (ed.), Althochdeutsche und altsächsische Literatur. Berlin -Boston, 2013.

 • Bergmann et al. (2005) - BERGMANN, Rolf [et al.], Katalog der althochdeutschen und altsächsischen Glossenhandschriften. Band 1. Berlin-New York, 2005.

 • Bering (1991) - BERING, Piotr, ‘Sztuka aktorska i reżyserska w świetle przekazów średniowiecznych i staropolskich,’ Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce, 109:1991, 133-136.

 • Bering (1994) - BERING, Piotr, ‘Sztuka aktorska i reżyserska w świetle przekazów średniowiecznych i staropolskich,’ Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 10:1994, 127-136.

 • Berliner Repertorium - Berliner Repertorium. Online-Repertorium der mittelalterlichen deutschen Übertragungen lateinischer Hymnen und Sequenzen [database]

 • Bernacki (1928) - BERNACKI, Ludwik, ‘Geneza i historja Psałterza florjańskiego,’ Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1/2:1927/1928, 1-20.

 • Bernacki et al. (1928) - BERNACKI, Ludwik, GANSZYNIEC, Ryszard, PODLACHA, Władysław (eds.), Modlitewnik Władysława Warneńczyka w zbiorach Bibljoteki Bodlejańskiej, z uwzględnieniem zapisków Józefa Korzeniowskiego. Lwów, 1928.

 • Bernacki et al. (1939) - BERNACKI, Ludwik [et al.] (eds.), Psałterz Florjański łacińsko-polsko-niemiecki : rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie. Lwów, 1939.

 • Bernadskaâ (1981) - BERNADSKAÂ, Elena Viktorovna, Italânskije gumanisty v sobranii rukopisej Gosudarstvennoj Publičnoj biblioteki im. M. E. Saltykova-Ŝedrina. Katalog. Lenigrad, 1981.

 • Bernadskaâ (1983) - BERNADSKAÂ, Elena Viktorovna, Latinskie rukopisi V-XII vekov Gosudarstvennoj publičnoj biblioteki im. M. E. Saltykova-Ŝedrina. Kratkoe opisanie dlâ Svodnogo kataloga rukopisej hranâŝihsâ v SSSR. Č. 1. Leningrad, 1983.

 • Bernagiewicz (1999) - BERNAGIEWICZ Robert, Recepcja tradycji neumatycznych w notacji Graduału Wiślickiego w świetle neum liquescentes, Ząbki 1999.

 • Bernards (1955) - BERNARDS, Matthäus, Speculum virginum. Geistigkeit und Seelenleben der Frau im Hochmittelalter. Köln-Graz, 1955.

 • Bersohn (1899) - BERSOHN, Mathias, Księgozbiór katedry płockiej. Warszawa, 1899.

 • Bersohn (1900) - BERSOHN, Mathias, O iluminowanych rękopisach polskich. Warszawa, 1900.

 • Berthelot (1900) - BERTHELOT, Marcellin, ‘Le Livre d’un ingénieur militaire à la fin du XIVe siècle,’ Journal des savants, 1900, 1-15, 85-94.

 • Bertling (1884) - BERTLING, Anton (ed.), ‘Die Wachstafeln der Danziger Stadtbibliothek,’ Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, 11:1884, 1-62.

 • Bertram (1988) - BERTRAM, Martin, ‘Kanonistische Quastionensammlungen von Bartholomäus Brixiensis bis Ioannes Andreae,’ in: LINEHAN, Peter A. (ed.), Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law. Cambridge, 23-27 July 1984. Monumenta Iuris Canonici. Series C. Subsidia, 8. Città del Vaticano, 1988, 265-281.

 • Bertrand (1874) - BERTRAND, Gustave, Catalogue des manuscrits français de la Bibliothèque de Saint-Pétersbourg. Paris, 1874 [Extrait de la Revue des sociétés savantes, 5e série, 6:1873, 373-571].

 • Bethmann (1874) - BETHMANN, Ludwig Konrad, ‘Nachrichten über die von ihm für die «Monumenta Germaniae historica» benutzten Sammlungen von Handschriften und Urkunden Italiens, aus dem Jahre 1854,’ Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 12:1874, 201-426.

 • Beyssac (1914) - BEYSSAC, G., ‘Un missel noté de Breslau,’ Beiträge zur Forschung. Studien in Mitteilungen aus dem Antiquariat Jacques Rosenthal, München, 3:1914, 84-90.

 • Biadene (1887) - BIADENE, Leandro, ‘I manoscritti italiani della collezione Hamilton nel R. Museo e nella R. Biblioteca di Berlino,’ Giornale storico della letteratura italiana, 10:1887, 313-355.

 • Białecki (1974) - BIAŁECKI, Andrzej, ‘Śladami rękopisu. Próba zarysu dziejów autografu kopernikowskiego «De revolutionibus»,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 29:1974, 1, 27-34.

 • Białostocki (1949) - BIAŁOSTOCKI, Jan, ‘Harfa Dawida i młot Tubalkina. Próba interpretacji,’ Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, 11:1949, 3‒4, 169‒178.

 • Bibliographie ÖNB - Literatur zu Handschriften - Österreichische Nationalbibliothek [database].

 • Biblioteca Digitala Nationala - Biblioteca Digitala Nationala [digital repository].

 • Biblioteka Cyfrowa KUL - Biblioteka Cyfrowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [digital repository].

 • Biblioteka Cyfrowa MNK - Biblioteka Cyfrowa Muzeum Narodowego w Krakowie [digital repository].

 • Biblioteka Cyfrowa UŁ - Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego [digital repository].

 • Biblioteka Cyfrowa UMCS - Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej [digital repository].

 • Biblioteka Cyfrowa UWr - Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego [digital repository].

 • Biblioteka Cyfrowa WBP w Lublinie - Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie [digital repository].

 • Bibliotheca Hungarica 1 (1988) - CSAPODI, Csaba, CSAPODINÉ-GÁRDONYI, Klára, Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. Vol. 1: A-J. Budapest, 1988.

 • Bibliotheca Hungarica 2 (1993) - CSAPODI, Csaba, CSAPODINÉ-GÁRDONYI, Klára, Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. Vol. 2: K-Z. Budapest, 1993.

 • Bibliotheca Hungarica 3 (1994) - CSAPODI, Csaba, CSAPODINÉ-GÁRDONYI, Klára, Bibliotheca Hungarica. Kódexek és nyomtatott könyvek Magyarországon 1526 előtt. Vol. 3: Adatok elveszett kötetekről. Budapest, 1988.

 • Bibliotheca legum - Eine Handschriftendatenbank zum weltichen Recht im Frankreich [database]

 • Biblissima - Portail Biblissima [database]

 • Biedrońska-Słota (1999) - BIEDROŃSKA-SŁOTA, Beata (ed.), Ormianie polscy. Odrębność i asymiliacja. Kraków, 1999.

 • Biegański (1966) - BIEGAŃSKI, Krzysztof, ‘Gnieźnieńskie Missale plenarium jako przykład zabytku izolowanego,’ Muzyka, 11:1966, no. 3-4, 75-81.

 • Biegański (1967) - BIEGAŃSKI, Krzysztof, ‘Fragment jednego z najstarszych zabytków diastematycznych w Polsce (dodatek do ms. 149 Bibl. Kapit. Gnieźnieńskiej = fr. 149),’ in: LISSA, Zofia [et al.] (eds.), Studia Hieronymo Feicht septuagenario dedicata. Kraków, 1967, 96-199.

 • Biegański et al. (1970) - BIEGAŃSKI, Krzysztof [et al.] (eds.), Missale Plenarium Bibl. Capit. Gnesnensis MS 149. Antiquitates Musicae in Polonia, 12. Graz, 1970.

 • Biegański et al. (1972) - BIEGAŃSKI, Krzysztof [et al.] (eds.), Missale Plenarium Bibl. Capit. Gnesnensis MS 149. Musicological and philological analyses. Antiquitates Musicae in Polonia, 11. Warszawa, 1972.

 • Bielak (2011) - BIELAK, Włodzimierz, ‘Księgozbiór Panien Norbertanek w Imbramowicach,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 95:2011, 5-10.

 • Bielińska-Galas (2004) - BIELIŃSKA-GALAS, Ewa, ‘Graduał ms. 1677 z Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu,’ Studia Sandomierskie, 11:2004, no. 4, 5-27.

 • Bielowski (1850) - BIELOWSKI, August, Wstęp krytyczny do dziejów Polski. Lwów, 1850.

 • Bielowski (1872) - BIELOWSKI, August, ‘Wyniki badań najnowszych o Mistrzu Wincentym Kadłubku i jego «Kronice»,’ Na dziś, 1:1872, 242-288.

 • Bielowski (1878a) - BIELOWSKI, August (ed.), ‘Spominki klarysek wrocławskich,’ in: Monumenta Poloniae historica. Pomniki dziejowe Polski. T. 3, ed. August BIELOWSKI. Lwów, 1878, 691-695.

 • Bielowski (1878b) - BIELOWSKI, August (ed.), ‘Rocznik wrocławski większy,’ in: Monumenta Poloniae historica. Pomniki dziejowe Polski. T. 3, ed. August BIELOWSKI. Lwów, 1878, 688-690.

 • Bielowski (1878c) - BIELOWSKI, August (ed.), ‘Rocznik cystersów henrykowskich,’ in: Monumenta Poloniae historica. Pomniki dziejowe Polski. T. 3, ed. August BIELOWSKI. Lwów, 1878, 699-704.

 • Biemans (1984) - BIEMANS, J.A.A.M, Codices manuscripti Sacrae Scripturae Neerlandicae. Leiden, 1984.

 • Bieniak (1991) - BIENIAK, Janusz, ‘Autor Rocznika Dawnego,’ in: Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane A. Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej. Warszawa, 1991, 427-442.

 • Bieńkowski (1958) - BIEŃKOWSKI, Tadeusz, ‘Jeszcze jeden kodeks Juwenalisa w bibliotekach polskich. De Juvenalis codice in Bibliotheca urbis Thorunii asservato,’ Meander, 13:1958, 4, 137-138.

 • Bierbrauer, Crivello (2009) - BIERBRAUER, Katharina, CRIVELLO, Fabrizio, Die karolingischen Miniaturen. Bd. 7: Die frankosächsische Schule. Text. Wiesbaden, 2009.

 • Bignami-Odier (1962) - BIGNAMI-ODIER, Jeanne, ‘Le fonds de la Reine à la Bibliothèque Vaticane,’ in: Collectanea Vaticana in honorem Anselmi Μ. Card. Albareda a Bibliotheca Apostolica edita. Vol. 1. Studi e testi, 219. Città del Vaticano, 1962, 159-189.

 • Bilikiewicz (1947) - BILIKIEWICZ, Tadeusz, ‘Cenny rękopis lekarski Biblioteki Pelplińskiej zaginął,’ Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz Historii Nauk Przyrodniczych, 18:1939-1947, 302-304.

 • Billet (2014) - BILLETT, Jesse D., The Divine Office in Anglo-Saxon England, 597-c. 1000. London, 2014.

 • Birkenmajer (1892) - BIRKENMAJER, Ludwik, Marcin Bylica z Olkusza oraz narzędzia astronomiczne, które zapisał Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w roku 1493. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności, 25, Kraków 1892.

 • Birkenmajer (1900a) - BIRKENMAJER, Ludwik Antoni, Mikołaj Kopernik. Cz. 1: Studya nad pracami Kopernika oraz materyały biograficzne. Kraków, 1900.

 • Birkenmajer (1900b) - BIRKENMAJER, Ludwik Antoni (ed.), Commentariolum super Theoricas novas planetarum Georgii Purbachii, in Studio Generali Cracoviensi per Mag. Albertum de Brudzewo diligenter corrogatum, A.D. MCCCCLXXXII. Kraków, 1900.

 • Birkenmajer (1924) - BIRKENMAJER, Ludwik Antoni, Stromata Copernicana. Studja, poszukiwania i materjały biograficzne. Kraków, 1924.

 • Birkenmajer (1925a) - BIRKENMAJER, Aleksander, ‘[Rec.:] Studies in the history of mediaeval science. By Charles Homer Haskins. Cambridge 1924, Harvard University Press. 8°. S. XIV, 411,’ Philosophisches Jahrbuch, 38:1925, 281-283.

 • Birkenmajer (1925b) - BIRKENMAJER, Aleksander, Oprawa rękopisu 2470 Biblioteki Jagiellońskiej i inne oprawy tej samej pracowni introligatorskiej. Kraków, 1925.

 • Birkenmajer (1927) - BIRKENMAJER Aleksander, ‘Die nächsten Aufgaben bei der Erforschung der Frühgeschichte des gepressten Ledereinbandes im christlichen Europa,’ Jahrbuch der Einbandkunst, 1:1927, 3-21.

 • Birkenmajer (1936) - BIRKENMAJER, Aleksander, ‘O dacie jednego z rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej i o nieznanej ramce drzeworytowej z pierwszej połowy XV stulecia,’ Przegląd Biblioteczny, 10:1936, no. 1-4, 138-144.

 • Birkenmajer (1938) - BIRKENMAJER, Aleksander, ‘Nowy katalog biskupów wrocławskich,’ in: BERNACKI, Ludwik [et al.] (eds.), Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby. Kraków, 1938, 29-40.

 • Birkenmajer (1939a) - BIRKENMAJER, Aleksander, ‘Obecna oprawa Psałterza Florjańskiego,’ in: BERNACKI, Ludwik [et al.] (eds.), Psałterz Florjański łacińsko-polsko-niemiecki : rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie. Lwów, 1939, 1-15.

 • Birkenmajer (1939b) - BIRKENMAJER, Aleksander, ‘Psałterz Florjański jako zabytek kaligrafji. Paleograficzny rozbiór rękopisu,’ in: BERNACKI, Ludwik [et al.] (eds.), Psałterz Florjański łacińsko-polsko-niemiecki : rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie. Lwów, 1939, 17-63.

 • Bischoff (1865a) - BISCHOFF, Ferdinand, ‘Beiträge zur Geschichte des Magdeburgerrechtes,’ Sitzungsberichte der philosophisch-historische Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, , 50:1865, 333-370.

 • Bischoff (1865b) - BISCHOFF, Ferdinand, ‘Über einen deutschen Rechtscodex der Krakauer Universitätsbibliothek,’ Sitzungsberichte der philosophisch-historische Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, 48:1865, 269-297.

 • Bischoff (1940) - BISCHOFF, Bernhard, Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit. Vol. 2: Die vorwiegend Österreichischen Diözesen. Wiesbaden, 1940.

 • Bischoff (1951) - BISCHOFF, Bernhard, ‘Das griechische Element in der abendländischen Bildung des Mittelalters,’ Byzantinische Zeitschrift, 44:1951, 1-2, 26-55.

 • Bischoff (1966) - BISCHOFF, Bernhard, Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte. Bd. 1. Stuttgart, 1966.

 • Bischoff (1967) - BISCHOFF, Bernhard, ‘Das griechische Element in der abendländischen Bildung des Mittelalters,’ in:BISCHOFF, Bernhard, (ed.) Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte. Bd. II. Stuttgart, 1967, 246-275.

 • Bischoff (1968a) - BISCHOFF, Bernhard, ‘Frühkarolingische Handschriften und ihre Heimat,’ Scriptorium, 22:1968, 2, 306-314.

 • Bischoff (1998) - BISCHOFF, Bernhard, Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen). Bd. 1: Aachen-Lambach. Wiesbaden, 1998.

 • Black (2006) - BLACK, Crofton, Transformation of Knowledge: Early Manuscripts from the Collection of Lawrence J. Schoenberg. London, 2006.

 • Bloch (1994a) - BLOCH, Ute von, ‘Hostis Oblivionis et Fundamentum Memoriae. Buchbesitz und Schriftgebrauch des Mathias von Kemnat,’ in: MÜLLER, Jan-Dirk (ed,), Wissen für den Hof. Der spätmittelalterliche Verschriftungsprozess am Beispiel Heidelberg im 15. Jahrhundert. München, 1994, 29-120.

 • Bloch (1994b) - BLOCH, Ute von, ‘Vom Gebetbuch zum alltagspraktischen Wissenskompendium für den fürstlichen Laien. Die Expansion einer spätmittelalterlichen Handschrift am Beispiel eines Manuskripts in Wien, ÖNB, Cod. Vat. Pal. 13428,’ in: MÜLLER, Jan-Dirk (ed,), Wissen für den Hof. Der spätmittelalterliche Verschriftungsprozess am Beispiel Heidelberg im 15. Jahrhundert. München, 1994, 233-287.

 • Bloch, Schnitzler (1967-1970a) - BLOCH Peter, SCHNITZLER Hermann, Die Ottonische Kölner Malereischule. Vol. 1. Düsseldorf, 1967-1970.

 • Bloch, Schnitzler (1967-1970b) - BLOCH Peter, SCHNITZLER Hermann, Die Ottonische Kölner Malereischule. Vol. 2. Düsseldorf, 1967-1970.

 • Bloomfield (1979) - BLOOMFIELD, Morton W., Incipits of Latin works on the virtues and vices, 1100-1500 A.D. Including a section of incipits of works on the Pater Noster. The Mediaeval Academy of America, Publication, 88. Cambridge, Mass., 1979.

 • Blum (1930) - BLUM, André, ‘Le Maitre du Codex et du Pontifical de Cracovie,’ In: XIIe Congrès International d’Histoire de l’Art, Bruxelles 20-29 septembre 1930. Résumés des communications. Bruxelles 1930.

 • Błaszczyk (1978) - BŁASZCZYK, Iwona, ‘Ilustracje średniowiecznych kalendarzy ziem polskich,’ Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce PTPN, 96:1978, 12-29.

 • Błaszczyk (1981a) - BŁASZCZYK, Iwona, ‘Iluminacje średniowiecznych rękopisów ze zbiorów pomorskich,’ Gdańskie Studia Muzealne, 3:1981, 107-125.

 • Błaszczyk (1981b) - BŁASZCZYK, Iwona, ‘Les apports français dans les collections de Gdansk et de Pelplin,’ in: KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja (ed.), Les relations artistiques entre la Pologne, la France, la Flandre et la Basse Rhénanie du XIIIe au XVe siècle. Poznań, 1981, 61-65.

 • Błaszczyk (1996) - BŁASZCZYK, Iwona, ‘Treści ideowe motywu drzewa w polskiej sztuce około roku 1400,’ in: HRANKOWSKA, Teresa (ed.), Sztuka około 1400. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Vol. 2. Warszawa, 1996, 209-234.

 • Błaziak (1997) - BŁAZIAK, Maria, ‘De magna strage kazaniem bernardyńskim czy uniwersyteckim?,’ Studia Źródłoznawcze, 36:1997, 65-71.

 • Bochyński (1983) - BOCHYŃSKI, Mieczysław, ‘Zasób sekwencji Mszału z Kraśnika z przełomu XIV/XV i XV/XVI wieku,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 47:1983, 175-238.

 • Boeckler (1936) - BOECKLER, Albert, ‘Eine verschollene Handschrift aus Sankt Maximin,’ Zentralblatt für Bibliothekswesen, 53:1936, 397-411.

 • Boerner (1911) - C. G. Boerner, Auktions-Institut, Kunst- und Buchantiquariat, Manuskripte, abendländische Miniaturen, orientalische Miniaturen. Versteigerung: 4. Dezember 1911. Leipzig, 1911.

 • Boese et al. (1966-1972) - BOESE, Helmut, ACHTEN, Gerard, KNAUS, Hermann, KROOS, Renate, Ungedrucktes Inventar der Signaturengruppe Ms.theol.lat.fol. 375-596. Berlin, 1966-1972.

 • Bogacz et al. (1997) - BOGACZ, Janusz [et al.] (eds.), Siedemdziesiąt lat Muzeum w Tarnowie. Tarnów, 1997.

 • Boguniowski (1995) - BOGUNIOWSKI, Józef Wacław, ‘Collectarium breviario-rituale Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis,’ Ruch Biblijny i Liturgiczny 48:1995, nr 4, 271-274.

 • Boguniowski (2001a) - BOGUNIOWSKI, Józef Wacław, ‘Ordinarium Olomucense-Cracoviense: Studium krytyczne,’ Nasza Przeszłość, 95:2001, 5-27.

 • Boguniowski (2001b) - BOGUNIOWSKI, Józef Wacław, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do soboru trydenckiego i ich recepcja w Polsce. Kraków, 2001.

 • Boguniowski (2002) - BOGUNIOWSKI, Józef Wacław, ‘Osobliwości obrzędowe święceń kapłańskich w używanych w Polsce pontyfikałach średniowiecznych,’ in: KOPEREK, Stefan, TYRAŁA, Robert (eds.), Ante Deum stantes. Studia - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny, 7. Kraków, 2002, 129-138.

 • Boguniowski (2003) - BOGUNIOWSKI, Józef Wacław, ‘Przedtrydenckie lekcjonarz mszalne,’ Ruch Biblijny i Liturgiczny, 56:2003, no. 1, 17-24.

 • Bohdanowicz (2003) - BOHDANOWICZ, Bogna, Średniowieczne księgi liturgiczno-muzyczne polskich klarysek Instytut Muzykologii UW. Warszawa, 2003 [PhD thesis, typescript].

 • Bohnert (2006) - BOHNERT, Niels, Zur Textkritik von Willirams Kommentar des Hohen Liedes. Mit besonderer Berücksichtigung der Autorvarianten, (Texte und Textgeschichte 56), Tübingen, 2006.

 • Bojarski (1968) - BOJARSKI, Jacek Stanisław, ‘Joannis de Ludzisko De laudibus et dignitate philosophiae oratio,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 13:1968, 33-82.

 • Bojarski (1971) - BOJARSKI, Jacek Stanisław (ed.), Ioannis de Ludzisko Orationes. Wrocław, 1971.

 • Bok (2018) - BOK, Václav, Der Breslauer Stadtschreiber Peter Eschenloer. Übersetzung des Berichts von Robertus Monachus über den ersten Kreuzzug. Schriftenreihe Schriften zur Mediävistik, 26. Hamburg, 2018.

 • Boldan (1990) - BOLDAN, Kamil, ‘Ke vzniku a osudům rukopisu XIX C 49 Státní knihovny ČSR,’ Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR, 6:1990, no. 1, 5-39.

 • Bolz (1962) - BOLZ, Bogdan, ‘Nieznany rękopis «Listów» Horacego - Gnesnensis 246,’ Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 4:1968, 218-222.

 • Bolz (1964) - BOLZ, Bogdan, ‘Eine unbekannte Handschrift von Horaz Epistulae - Gnesnensis 246,’ Eos, 54:1964, 139-150.

 • Bolz (1967) - BOLZ, Bogdan, ‘Najstarszy kalendarz w rękopisach gnieźnieńskich. MS 1 z roku około 800,’ Studia Źródłoznawcze, 12:1967, 23-38.

 • Bolz (1971a) - BOLZ, Bogdan (ed.), Najdawniejszy kalendarz gnieźnieński według kodeksu MS 1. Poznań, 1971.

 • Bolz (1971b) - BOLZ, Bogdan, ‘Nieznane fragmenty Pontyfikału z XI wieku MS Fr 10 Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie,’ Nasza Przeszłość, 35:1971, 47-67.

 • Bolz (1972) - BOLZ, Bogdan, ‘Irlandzkie zapiski marginesowe w gnieźnieńskim kodeksie MS 1,’ Studia Źródłoznawcze, 17:1972, 51-65.

 • Bolz (1974) - BOLZ Bogdan, ‘Irische Marginalien im Evangeliar von Gniezno,’ Archiv für Liturgiewissenschaft, 16:1974, 103-107.

 • Bolz, Żurowska-Górecka (1977) - BOLZ, Bogdan, ŻUROWSKA-GÓRECKA, Wanda, ‘Nieznany rękopis Georgik Wergilego,’ Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 3:1977, 41-89.

 • Bonaventura, Opera 8 (1898) - BONAVENTURA, Opuscula varia ad theologiam mysticam et res Ordinis Fratrum Minorum spectantia. Doctoris Seraphici S. Bonaventurae S. R. R. Episcopi Cardinalis Opera omnia, 8. Quaracchi, 1898.

 • Borawska (1988) - BORAWSKA, Teresa, ‘Katalog der ermländischen Handschriften in der Universitätsbibliothek Uppsala,’ Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 44:1988, 95-128.

 • Borawska (1995) - BORAWSKA, Teresa, ‘Medeltida handskriften från Ermland i de svenska biblioteken,’ in: HEDLUND, Monica (ed.), A Catalogue and Its Users. A Symposium of the Uppsala C Collection of Medieval Manuscripts. Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, 34. Uppsala, 1995.

 • Borchling (1900) - BORCHLING, Conrad, Mittelniederdeutsche Handschriften in Skandinavien, Schleswig-Holstein, Mecklenburg und Vorpommem. Zweiter Reisebericht. Nachrichten von der Königl. Gesellschat der Wissenschaften zu Göttingen. Phil.-Hist. Klasse, Beiheft. Göttingen, 1900.

 • Bordona (1930) - BORDONA, I. Domínguez, ‘De bibliofilia y bibliografia. II. Manuscritos españoles y portugueses en Leningrad,’ Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, 7:1930, no. 25, 64-74.

 • Borek (2019) - BOREK, Arkadiusz, ‘Liber beneficiorum Jana Łaskiego - przyczynek do krytyki źródłoznawczej gnieźnieńskiej księgi uposażeń,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 112:2019, 43-72.

 • Borgolte, Spilling (1988) - BORGOLTE, Michael, SPILLING, Herrad (eds.), Litterae medii aevi. Festschrift für Johanne Autenrieth zu ihrem 65. Geburtstag. Sigmaringen, 1988.

 • Borkowska (1987) - BORKOWSKA, Urszula, ‘Królewna Jadwiga i jej książeczka do spowiedzi,’ Roczniki Humanistyczne, 35:1987, z. 2, 85-101

 • Borkowska (1993) - BORKOWSKA, Małgorzata Anna, ‘Graduał żarnowiecki,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 15:1993, 173-182.

 • Borkowska (1999) - BORKOWSKA, Urszula, Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). Źródła i Monografie - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 17, Lublin 1999.

 • Borowiec et al. (2015) - BOROWIEC, Karolina, DOBICKA Katarzyna, DWORNIK Olga, GAJZLEROWICZ Maciej, HEMMERLING Natalia, LEŃCZUK Mariusz, ŁUKASZEWSKA Barbara, MASŁEJ Dorota, MIKA Tomasz, MODRZYK Urszula, ROJSZCZAK-ROBIŃSKA Dorota, SIWIŃSKA Marta, TEMPŁOWICZ Alicja, ZIÓŁKOWSKA Olga, ‘Z czego się Baranek Boży składa... Wznowienie edycji zabytku z Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 32:2015, 159-170.

 • Borys (2014) - BORYS, Alicja, ‘Cymelia ze zbiorów Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ in: PIOTROWICZ, Grażyna [et al.] (eds.), Dziedzictwo Regionu i Europy. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci. Imago Silesiae, Imago Europae 2. Wrocław, 2014, 35-56.

 • Borysowska (2014) - BORYSOWSKA, Agnieszka, ‘Kodeksy rękopiśmienne dawnej biblioteki kapitulnej w Kamieniu Pomorskim: zarys dziejów kolekcji,’ Bibliotheca Nostra: Śląski Kwartalnik Naukowy, 4:2014, 38-52.

 • Borzyszkowski (1979) - BORZYSZKOWSKI Marian, ‘Moglossa, podręcznik gramatyki łacińskiej z 1454 r., napisany przez Pawła Molnera z Fromborka,’ Studia Warminskie, 16:1979, 449-457.

 • Borzyszkowski (1981) - BORZYSZKOWSKI Marian, ‘Moglossa, ein handschriftliches Lehrbuch der lateinischen Grammatik aus dem Jahre 1454 von Paul Molner,’ in: Sprache und Erkenntnis im Mittelalter. Akten des VI. Internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie der Société Internationale pour l’Etude de la Philosophie Médiévale, 29. August - 3. September 1977 in Bonn. Berlin (1981), II, 668-676.

 • Borzyszkowski (1982) - BORZYSZKOWSKI, Marian (ed.), Mercelinus Joannes, Liber de instructione simplicium sacerdotum. Cz. 1. Textus et studia historiam theologiae in Polonia excultae spectantia, 12/1. Warszawa, 1982.

 • Bos (2009) - BOS, Egbert P., ‘Anonymous commentary on Billingham, De probationibus terminorum,’ Acta Mediaevalia, 22:2009, 431-462.

 • Boter (2020) - BOTER, Gerard J., ‘The Codex Vratislaviensis of Philostratus’ «Life of Apollonius of Tyana»,’ Mnemosyne, 73:2020, 132-137.

 • Bouiron (2022) - BOUIRON, Marc, Stéphane de Byzance. Les Ethniques comme source historique. L'exemple de l'Europe occidentale. Bibliothèque de l'Antiquité Tardive. 40, Turnhout, 2022.

 • Bourque (1958) - BOURQUE, Emmanuel, Étude sur les sacramentaires Romains. Pt. 2: Les textes remanies. T. 2: Le Sacramentaire d’Hadrien, le supplement d’Alcuin et les Gregoriens mixtes. Studi di Antichità Cristiana, 25. Città del Vaticano, 1958.

 • Bousmanne, Thierry (2011) - BOUSSMANNE, Bernard, DELCOURT, Thierry (eds.), Miniatures Flamandes 1404-1482. Paris-Bruxelles, 2011.

 • Bracha (2007a) - BRACHA, Krzysztof, ‘Maciej z Pełczyna (z Pyzdr), opat łysogórski, kopista, miłośnik historii z XV w. i jego kodeks z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie,’ in: DERWICH, Marek, BRACHA, Krzysztof (eds.), Z dziejów opactwa świętokrzyskiego. Kielce, 2007, 29-49.

 • Bracha (2007b) - BRACHA, Krzysztof, Nauczanie kaznodziejskie w Polsce późnego średniowiecza. «Sermones dominicales et festivales» z tzw. kolekcji Piotra z Miłosławia. Kielce, 2007.

 • Bracha (2017) - BRACHA, Krzysztof, ‘Grunwald i pamięć o wojnie trzynastoletniej w późnym średniowieczu,’ Nowe Studia Grunwaldzkie, 3:2017, 9-16.

 • Bracha (2020) - BRACHA, Krzysztof (ed.), Antiphonarium Kielcense. Antyfonarz Kolegiaty Kieleckiej (ok. 1372). Wydanie fototypiczne z komentarzem. Kielce 2020.

 • Bracha, Nowak (2022) - BRACHA, Krzysztof, NOWAK, Przemysław, ‘Polonika w rękopisach średniowiecznych Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu. Stan i perspektywy badawcze,’ Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki, 31:2022, z. 1, 7-33.

 • Branner (1971) - BRANNER, Robert, ‘Rediscovering a Parisian Paintshop of the Thirteenth Century,’ Boston Museum Bulletin, 69:1971, no. 358, 165-172.

 • Bratkowski (2009) - BRATKOWSKI, Tadeusz, Antyfonarz Mścisława z Tyńca. Studium źródłoznawcze. Przemyśl, 2009.

 • Brayer (1959) - BRAYER, Edith, ‘Manuscrits français du Moyen Age conservés à Léningrad,’ Bulletin d’Information de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, 7:1958, 23-31.

 • Brčák et al. (2014) - BRČÁK, Marek [et al.], Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A. Praha, 2014.

 • Bredero (1959) - BREDERO, Adriaan H., ‘Un brouillon du XIIe siècle: l'autographe de Geoffroy d'Auxerre,’ Scriptorium, 13:1959, 1, 27-60.

 • Brensztejn (1932) - BRENSZTEJN, Michał E., ‘Zbiór rycin i nut Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicznej,’ Ateneum Wileńskie, 8:1931-1932, 322-327; odb. Wilno, 1932.

 • Breslauer Psalter (2018) - Der Breslauer Psalter = The Breslau Psalter. Luzern, 2018.

 • Brewer (1982) - BREWER Charles E., ‘A Fourteenth-Century Polyphonic Manuscript Rediscovered,’ Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 34:1982, 5-15.

 • Brewer (1984) - BREWER Charles E., The Introduction of the Ars Nova into East Central Europe: A Study of Late Medieval Polish Sources. The City University of New York, 1984 [PhD thesis, typescript].

 • Brewer (1990) - BREWER, Charles E. (ed.), Collectio cantilenarum saeculi XV: rkp. Biblioteki Jagiellońskiej Kj 2464. Źródła do historii muzyki polskiej, 30. Kraków, 1990.

 • Broda (2014) - BRODA, Michał, Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku. Kraków, 2014.

 • Broda (2019) - BRODA, Michał, ‘«Odkrycie» kodeksu Liwiusza z kościoła św. Piotra i Pawła w Legnicy na tle tradycji rękopiśmiennej Ab urbe condita i jego echa w prasie brytyjskiej w 1870 r.,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 74:2019, 3, 5-26.

 • Brodský (2000) - BRODSKÝ, Pavel, Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze. Praha, 2000.

 • Brodský (2004) - BRODSKÝ, Pavel, Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách. Praha, 2004.

 • Brodský, Pařez (2008) - BRODSKÝ, Pavel, PAŘEZ, Jan, Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny = Catalogue of the Illuminated Manuscripts of the Strahov Library. Studie o Rukopisech. Monographia, 13. Praha, 2008.

 • Brodský, Šumová (2020) - BRODKSKÝ, Pavel, ŠUMOVÁ, Martina, Iluminované rukopisné zlomky z oblasti latinské kultury ve Sbírce grafiky a kresby Národní galerie v Praze. Praha, 2020.

 • Brown (1990) - BROWN, Elizabeth A. R., ‘Vincent de Beauvais and the reditus regni francorum ad stirpem Caroli imperatoris,’ in: PAULMIER-FOUCART, Monique [et al.] (eds.), Vincent de Beauvais. Intentions et réceptions d’une œuvre encyclopédique au Moyen Âge. Actes du XIVe colloque de l’Institut d’études médiévales, organisé conjointement par l’Atelier Vincent de Beauvais (A.R.Te.M., Université de Nancy II) et l’Institut d’études médiévales (Université de Montréal) 27-30 avril 1988. Cahiers d’Études Médiévales. Cahier spécial, 4, Saint-Laurent - Paris, 1990, 167-196.

 • Brückner (1887) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Über die alteren Texte des Polnischen,’ Archiv für Slavische Philologie, 10:1887, 365-416.

 • Brückner (1888) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Böhmische Studien,’ Archiv für Slavische Philologie, 11:1888, 1-45.

 • Brückner (1891) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Trzy rękopisy z wieku XVI-go,’ Prace Filologiczne, 3:1891, z. 1, 293-296.

 • Brückner (1892a) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Böhmische Handschriften. Abhandlungen und Texte. [VI],’ Archiv für Slavische Philologie, 14:1892, 1-45.

 • Brückner (1892b) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Średniowieczna poezya łacińska w Polsce,’ [Pt. 1], Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 16:1892, 304-372.

 • Brückner (1893a) - BRÜCKNER, Aleksander, Z rękopisów petersburskich. I. Kazania husyty polskiego,’ Prace Filologiczne, 4:1893, z. 2, s. 561-586.

 • Brückner (1894a) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Średniowieczna poezya łacińska w Polsce,’ Cz. 3, Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 23:1894, 268-319.

 • Brückner (1895a) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Średniowieczna poezya łacińska w Polsce,’ Cz. 2, Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 22:1895, 1-62.

 • Brückner (1895b) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Kazania średniowieczne. Część 1,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 24:1895, 38-97.

 • Brückner (1895c) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Kazania średniowieczne. Część 2,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 24:1895, 317-390.

 • Brückner (1897a) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Kazania średniowieczne. Część III,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 25:1897, 115-205.

 • Brückner (1897b) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Drobne zabytki języka polskiego XV wieku. Pieśni, modlitwy, glosy,’ [Pt. 1], Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 25:1897, 206-291.

 • Brückner (1899) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Z rękopisów petersburskich, [Pt. 2:] Średniowiecznie słownictwo polskie,’ Prace Filologiczne, 5:1899, 1-52.

 • Brückner (1901a) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Drobne zabytki polszczyzny średniowiecznej,’ [Pt. 2], Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 33:1901, 120-187.

 • Brückner (1910) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Przyczynki do dziejów języka polskiego. Serya pierwsza,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 47:1910, 337-385.

 • Brückner (1916a) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Przyczynki do dziejów języka polskiego. Serya trzecia,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 53:1916, 59-138.

 • Brückner (1916b) - BRÜCKNER, Aleksander, ‘Przyczynki do dziejów języka polskiego. Serya czwarta,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 54:1916, 261-351.

 • Brückner (1923) - BRÜCKNER, Aleksander, Średniowieczna pieśń religijna polska. Kraków, 1923.

 • Brusa (2022) - BRUSA, Gionata, ‘Some remarks about the «Liber Ordinarius» ms. 51 in the Library of the Krakow Cathedral Chapter,’ Pro Musica Sacra, 20:2022, 125-161.

 • Bruski, Długołęcki (1994) - BRUSKI, Klemens, DŁUGOŁĘCKI, Wiesław, ‘Kopiarz dokumentów klasztoru cystersów w Pelplinie z lat 1418-1421,’ Nasza Przeszłość, 83:1994, 295-302.

 • Brzezińska (1988) - BRZEZIŃSKA, Barbara, ‘Utwory z rękopisu BOZ 1115,’ Muzyka, 33:1988, no. 1, 49-75.

 • Brzeziński, Leszkiewicz (2005) - BRZEZIŃSKI, Daniel, LESZKIEWIECZ, Bartosz, ‘Zapiski liturgiczne w kodeksie Biblii Płockiej z XII wieku. Studium źródłoznawcze i edycja tekstu,’ Acta Mediaevalia, 18:2005, 137-152.

 • Brzozowska (2012) - BRZOZOWSKA, Ałła, ‘Humanistyczna ideologia władzy w mowach politycznych i dekoracji malarskiej Pontyfikału biskupa płockiego Erazma Ciołka (Ms. Czart. 1212 IV),’ Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie, n.s. 5:2012, 27-56.

 • BStK Online - Datenbank der althochdeutschen und altsächsischen Glossenhandschriften [database].

 • Bucichowski (1979) - BUCICHOWSKI, Wacław (ed.), Benedicti Hesse Lectura super Evangelium Matthaei. Textus et Studia Historiam Theologiae in Polonia Excultae Spectantia, 8. Warszawa, 1979.

 • Bucichowski (1987) - BUCICHOWSKI, Wacław (ed.), Polskie traktaty koncyliarystyczne z połowy XV wieku. Textus et Studia Historiam Theologiae in Polonia Excultae Spectantia, 23. Warszawa, 1987.

 • Budský (2016) - BUDSKÝ, Dominik, Mikuláš Puchník: Život a právnické dílo. Praha, 2016.

 • Budzyński (1991) - BUDZYŃSKI, Józef, ‘Echa horacjańskie w poezji średniowiecznej,’ Filomata, 403:1991, 275-281.

 • Bugaj (1976) - BUGAJ, Roman, Nauki tajemne w Polsce w dobie odrodzenia. Wrocław, 1976.

 • Bujak (1925) - BUJAK, Franciszek, Studia geograficzno-historyczne. Warszawa [etc.], 1925.

 • Bukała (2000) - BUKAŁA, Marcin, ‘Dominikanie wrocławscy jako studenci i wykładowcy studiów generalnych prowincji angielskiej w pierwszej połowie XV w.,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 55:2000, 4, 557-564.

 • Bukała (2010) - BUKAŁA, Marcin, Oeconomica Mediaevalia of Wrocław Dominicans: Library and Studies of Friars and Ethical-Economic Ideas: the Example from Silesia. Studi - Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo, 16. Spoleto 2010.

 • Bukowski (1997) - BUKOWSKI, Waldemar, ‘Eryk Rozpierski z Góry Bąkowej i Straszęcina, autor Tractatuli contra Cruciferos, Regni Poloniae invasores,’ in: JASIŃSKI, Tomasz [et al.] (eds.), Homines et societas. Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Prace Komisji Historycznej - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 55. Poznań, 1997, 171-184.

 • Bukowski, Tatarzyński (1998) - BUKOWSKI, Waldemar, TATARZYNSKI, Ryszard, ‘Kurenda subkolektora plockiego Jakuba z Piotrkowa do plebanów dekanatu zawkrzenskiego w sprawie zaplaty swietopietrza w 1429 roku,’ Roczniki Historyczne Roczniki Historyczne, 64:1998, 209-219., 64:1998, 209-219.

 • Buonocore (1996) - BUONOCORE, Marco, ‘Augusto Campana e la Biblioteca Apostolica Vaticana, Rubiconia Accademia dei Filopatridi,’ Quaderno, 18:1996, 21-47.

 • Burbianka (1953) - BURBIANKA, Marta, Inwentarz wrocławskiej biblioteki przy kościele św. Bernardyna z 1657 roku. Wrocław, 1953.

 • Burchardt (1997) - BURCHARDT, Jerzy, Higiena wedle Tomasza z Wrocławia. Studia Copernicana, 36. Warszawa, 1997.

 • Burczak (2008) - BURCZAK, Krzysztof, ‘Lubelski rękopis Dekretu Gracjana,’ Vox Patrum, 52:2008, 77-86.

 • Burczak (2011) - BURCZAK, Krzysztof, ‘Manuskrypt Dekretu Gracjana Ms. 1 z Biblioteki Uniwersyteckiej KUL,’ in: IREK, Waldemar, Vir Ecclesiae deditus: księga dla uczczenia Księdza Profesora Edwarda Góreckiego. Wrocław, 2011, 59-68.

 • Burda, Kozłowska (1989) - BURDA, Elżbieta, KOZŁOWSKA, Anna, Handschriftliche Polonica in den Sammlungen der Universitätsbibliothek Jena. Bibliographische Mitteilungen der Universitätsbibliothek Jena, 49. Jena, 1989.

 • Burkart (2016) - BURKART, Eric, ‘The Autograph of an Erudite Martial Artist: A Close Reading of Nuremberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs. 3227a,’ in: JAQUET, Daniel, VERELST, Karin, DAWSON, Timothy (eds.), Late Medieval and Early Modern Fight Books. Transmission and Tradition of Martial Arts in Europe. History of Warfare, 112. Leiden-Boston, 2016, 451-480.

 • Burlington (1908) - Burlington Fine Arts Club. Exhibition of Illuminated Manuscripts. London, 1908

 • Bursill-Hall (1981) - BURSILL-HALL, Geoffrey, A Census of Medieval Latin Grammatical Manuscripts. Grammatica speculativa. Sprachtheorie und Logik des Mittelalters, 4. Stuttgart-Bad Cannstatt, 1981.

 • Busby (1984) - BUSBY, Keith, ‘Quelques fragments inédits de romans en prose,’ Cultura Neolatina, 44:1984, 125-166.

 • Byczak-Byczkowska (1980) - BYCZAK-BYCZKOWSKA, Jolanta, ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego ms. 1 z Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 4:1980, 177-233.

 • Byczkowska-Sztaba (1982) - BYCZKOWSKA-SZTABA, Jolanta, ‘Związki genetyczne graduału Norbertanek krakowskich ms. 508 z 1527 roku,’ in: Musica Antiqua VI. 6th International Musicological Congress «Musicae Antiqua Europae Orientalis». Bydgoszcz 1982, 329-351.

 • Byczkowska-Sztaba (1994) - BYCZKOWSKA-SZTABA, Jolanta, ʻNowoodnaleziony zabytek chorałowy z oficjum o św. Stanisławie,ʼ Nasza Przeszłość, 83:1994, 513-527.

 • Byczkowska-Sztaba (2007) - BYCZKOWSKA-SZTABA, Jolanta, ‘Tradycja liturgiczno-muzyczna norbertanek ze Zwierzyńca w świetle graduału z 1527 roku,’ in: RAJMAN, Jerzy (ed.), Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 40; Studia Historica, 5. Kraków, 2007, 183-196.

 • Byczkowska-Sztaba (2015) - BYCZKOWSKA-SZTABA, Jolanta, ‘Tradycja liturgiczno-muzyczna norbertanek ze Zwierzyńca w świetle graduału z 1527 r.,’ Res Gestae, 5:2015, 183-196.

 • Bylina (1964) - BYLINA, Stanisław, ‘Z problematyki kontaktów Maciejaz Janowa ze Śląskiem w drugiej połowie XIV wieku,’ Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 19:1964, 3-4, 322-335.

 • Bylina (1966) - BYLINA, Stanisław, Wpływy Konrada Waldhausena na ziemiach polskich w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku. Wrocław, 1966.