Skip to main content

Bibliografia

 • Zacher (1881) - ZACHER, Julius, ‘Macer Floridus und die Entstehung der deutschen Botanik,’ Zeitschrift für deutsche Philologie, 12:1881, 189-215.

 • Zachorowski (1915) - ZACHOROWSKI, Stanisław, Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego (1436, 1446). Kraków, 1915.

 • Zachorowski (1917) - ZACHOROWSKI, Stanisław, Studya z historyi prawa kościelnego i polskiego, Kraków 1917.

 • Zachová (1995) - ZACHOVÁ, Jana, ‘K rukopisné tradici kroniky Františka Pražského,’ Český časopis historický, 93:1995, 2, 278-282.

 • Zachová (1998) - ZACHOVÁ, Jana (ed.), Kronika Františka Pražského = Chronicon Francisci Pragensis. Prameny Dějin Českých. Nová Řada = Fontes Rerum Bohemicarum. Series Nova, 1. Praha, 1998.

 • Zahajkiewicz (1970) - ZAHAJKIEWICZ, Marek, ‘Polskie traktaty teologiczno-duszpasterskie okresu przedtrydenckiego,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 21:1970, 199-210.

 • Zahajkiewicz (1979) - ZAHAJKIEWICZ, Marek, „Tractatus sacerdotalis” Mikołaja z Błonia na tle teologii przełomu wieku XIV i XV . Lublin, 1979.

 • Zajchowska (2017) - ZAJCHOWSKA, Anna, ‘Wykłady wstępne («Principia») filozofii i teologii ze szkół dominikanów wrocławskich na przykładzie tekstów z rękopisu I Q 386 Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu’, Przegląd Tomistyczny, 23:2017, 9-63.

 • Zakrzewski (1907) - ZAKRZEWSKI, Stanisław, ‘Analecta Cisterciensia,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny. Seria 2, 24(49):1907, 1-52.

 • Zalewski (1926) - ZALEWSKI, Ludwik, Bibljoteka Seminarium Duchownego w Lublinie i bibljoteki klasztorne w diecezji lubelskiej i podlaskiej. Warszawa, 1926.

 • Zalewski (1946) - ZALEWSKI, Ludwik, Chłop bibliofil z XV wieku. Lublin, 1946.

 • Zaremska (2011) - ZAREMSKA, Hanna, Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska. Warszawa, 2011.

 • Zarębski (1939) - ZARĘBSKI, Ignacy, ‘Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską i Polakami,’ Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, 70:1939, 4, 281-438.

 • Zarębski (1957) - ZARĘBSKI, Ignacy, ‘Najwcześniejszy humanistyczny polski traktat pedagogiczny (ok. 1467),’ in: DANEK, Wincenty et al. (eds.), Dziesięciolecie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 1946-1956. Kraków, 1957.

 • Zarębski (1960) - ZARĘBSKI, Ignacy, ‘Zur Bedeutung des Aufenthaltes von Krakauer Universitätsprofessoren auf den Basler Konzil für die Geistesgeschichte Polens,’ Vierteljahresschrift für Geschichte der Wissenschaft und Technik, 5:1960, Sonderheft 2, 7-23.

 • Zarębski (1962) - ZARĘBSKI, Ignacy, ‘Długosz a Poggio Bracciolini (w sporze o Długosza argument),’ Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Historia. WSP w Krakowie, 14:1962, 29-44.

 • Zarębski (1964) - ZARĘBSKI, Ignacy, ‘Kodeks BJ nr 413: Giovanni Boccaccio, Genealogia Deorum a Gontier Col, humanista francuski wczesnego Odrodzenia,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 15:1964, 39-48.

 • Zarębski (1966) - ZARĘBSKI, Ignacy, ‘Humanistyczna lektura Długosza: Antonio Panormita Beccadelli (w sporze o Długosza argument nowy),’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 17:1966, Fasc. 1, 5-21.

 • Zathey (1949) - ZATHEY, Jerzy, ‘O kilku przepadłych zabytkach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ in: BARYCZ, H., HULEWICZ, J. (eds.), Studia z dziejów kultury. Wrocław, 1949, 73-95.

 • Zathey (1955) - ZATHEY, Jerzy, ‘«Pieśni o Wiklefie» i jej zapomniana melodia,’ Pamiętnik Literacki, 46:1955, nr 3, 171-187.

 • Zathey (1961) - ZATHEY, Jerzy, ‘«Colligite fragmenta ne pereant». Contribution aux recherches sur l’histoire de l’enseignement à l’Université de Cracovie au XVe s.,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 10:1961, 96-102.

 • Zathey (1963a) - ZATHEY, Jerzy, ‘Fragment nieznanego modlitewnika staropolskiego z XIV wieku,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 15:1963, 33-38.

 • Zathey (1963b) - ZATHEY, Jerzy, Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Kórnickiej. Wrocław, 1963.

 • Zathey (1964) - ZATHEY, Jerzy, ‘Biblioteka kościoła P. Marii w Krakowie na przełomie XIV-XV w. (Na marginesie badań nad początkami biblioteki Uniwersytetu Krakowskiego),’ Roczniki Biblioteczne, 8:1964, 1/2, 19-31.

 • Zathey (1966) - ZATHEY, Jerzy, ‘Biblioteka Jagiellońska w latach 1364-1492,’ in: ZATHEY, Jerzy, LEWICKA-KAMIŃSKA, Anna, HAJDUKIEWICZ, Leszek, Historia Biblioteki Jagiellońskiej, Vol. 1: 1364-1775, Kraków, 1966, 1-130.

 • Zathey (1974) - ZATHEY, Jerzy, ‘L’ambiente magico-astrologico a Cracovia,’ in: Magia, astrologia e religione nel Rinascimento. Convegno polacco-italiano (Varsavia 25-27 settembre 1972). Wrocław, 1974, 99-109.

 • Zawadzka (1973) - ZAWADZKA, Krystyna, ‘Ze źródeł i stanu badań dotyczących dawnych klasztornych bibliotek dominikanów w polskich prowincjach,’ Nasza Przeszłość, 39:1973, 213-228.

 • Zawadzka (1974) - ZAWADZKA, Krystyna, ‘Ze studiów nad bibliotekami klasztornymi dominikanów na Śląsku (1226‒1810),’ Roczniki Biblioteczne, 18:1974, 1‒2, 301‒328.

 • Zawadzki (1971) - ZAWADZKI, Roman Maria, ‘Lektura naukowa św. Jana Kantego,ʼ Analecta Cracoviensia , 3:1971, 405-422.

 • Zawadzki (1973-1974) - ZAWADZKI, Roman Maria, ‘Stan badań nad życiem i działalnością pisarską św. Jana z Kęt,ʼ Analecta Cracoviensia, 5-6:1973-1974, 1-48.

 • Zawadzki (1975) - ZAWADZKI, Roman Maria, ‘Św. Jan z Kęt - nauczyciel i kapłan (1473-1973),’ Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 22:1975, z. 6, 5-16.

 • Zawadzki (1979) - ZAWADZKI, Roman Maria, Spuścizna pisarska Stanisława ze Skarbimierza. Studium źródłoznawcze. Kraków, 1979.

 • Zawadzki (1993) - ZAWADZKI, Roman Maria, ‘Studia teologiczne św. Jana Kantego,’ Analecta Cracoviensia, 25:1993, 551-568.

 • Zawadzki (1995a) - ZAWADZKI, Roman Maria, ‘Formuły końcowe w rękopisach św. Jana Kantego’, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 45:1995, No. 1/2, 5-42.

 • Zawadzki (1995b) - ZAWADZKI, Roman Maria, Spuścizna rękopiśmienna świętego Jana Kantego. Studium kodykologiczne. Studia z dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 3. Kraków, 1995.

 • Zawadzki (1997) - ZAWADZKI, Roman Maria, Catalogus codicum manu s. Ioannis Cantii scriptorum qui in Bibliotheca Apostolica Vaticana asservantur, Kraków, 1997.

 • Zawiliński (1884) - ZAWILIŃSKI, Roman, ‘Wykaz form przypadkowych zawartych w zabytku języka polskiego z wieku XV. pod tyt. «Glossa super epistolas per annum dominicales», wydanym przez Dra Wł. Wisłockiego,’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 3:1884, 1-19.

 • Zawodzińska (1960) - ZAWODZIŃSKA, Celina, ‘Pisma Stanisława ze Skarbimierza, pierwszego rektora UJ, w kodeksach Biblioteki Jagiellońskiej,’ Roczniki Biblioteczne, 4:1960, 299-327.

 • ZBC - Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa [digital repository].

 • Zbiory (1988) - KAMOLOWA, Danuta, MUSZYŃSKA, Krystyna (eds.), Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Warszawa, 1988.

 • Zbiory (2014a) - KAMOLOWA, Danuta, SIENIATECKA, Teresa (eds.), Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Vol. 1. Zbiory rękopisów w Polsce, 1. 3rd ed. Warszawa, 2014.

 • Zbiory (2014b) - KAMOLOWA, Danuta, SIENIATECKA, Teresa (eds.), Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Vol. 2: Indeks. Zbiory rękopisów w Polsce, 1. 3rd ed. Warszawa, 2014.

 • Zbiory (2014c) - MAKOWSKI, Tomasz, SAPAŁA, Patryk (eds.), Rękopisy w zbiorach kościelnych. Zbiory rękopisów w Polsce, 2. Warszawa, 2014.

 • Zbudniewek (1992) - ZBUDNIEWEK, Janusz, ‘Zbiór rękopisów paulińskich w Polsce,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 12:1992, 5-54.

 • Zdanek (2005) - ZDANEK, Maciej, Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu. Warszawa, 2005.

 • Zdanowski (1929) - ZDANOWSKI, Józef, Iluminowane rękopisy księgozbioru Kapitularza Katedralnego i Seminarium Duchownego w Kielcach oraz kościoła parafialnego w Miechowie. Kielce, 1929.

 • ZDM 6 (1974) - SUŁKOWSKA-KURAŚ, Irena, KURAŚ, Stanisław (eds.), Zbiór dokumentów małopolskich. T. 6: Dokumenty króla Władysława Jagiełły z lat 1386-1417. Wrocław, 1974.

 • ZDM 8 (1975) - SUŁKOWSKA-KURAŚ, Irena, KURAŚ, Stanisław (eds.), Zbiór dokumentów małopolskich. T. 8: Dokumenty z lat 1435-1450. Uzupełnienie: dokumenty z lat 1286-1442. Wrocław, 1975.

 • Zeissberg (1873) - ZEISSBERG, Heinrich von, Die polnische Geschichtschreibung des Mittelalters. Leipzig, 1873.

 • Zeissberg 1 (1877) - ZEISSBERG, Heinrich, Dziejopisarstwo polskie wieków średnich. T. 1. Warszawa, 1877.

 • Zeissberg 2 (1877) - ZEISSBERG, Heinrich, Dziejopisarstwo polskie wieków średnich. T. 2. Warszawa, 1877.

 • Zemanek (2000) - ZEMANEK, Alicja, ‘Jan Stanko (ok. 1430-1493),’ in: ZEMANEK, Alicja, Złota księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi = Liber Aureus Facultatis Biologico-Geographicae. Kraków, 2000, 21-25.

 • Zielińska (1995) - ZIELIŃSKA, Ewa, ‘Biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku w drugiej połowie XV wieku,’ in: POBÓG-LENARTOWICZ, Anna, DERWICH, Marek, Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej [...] 4-6 XI 1993. Opole, 1995, 105-112.

 • Zielińska (1996) - ZIELIŃSKA, Ewa, ‘Kontakty konwentu kanoników regularnych w Kraśniku z jego otoczeniem społecznym w drugiej połowie XV i XVI wieku w świetle księgozbioru klasztornego,’ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna, Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Opole-Wrocław, 1996.

 • Zielińska (2002) - ZIELIŃSKA, Ewa, Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku w latach 1469-1563. Lublin, 2002.

 • Zientarski (1983) - ZIENTARSKI, Władysław, ‘Biblioteka Katedralna w Gnieźnie,’ in: KUBIAK, Stanisław, BADOŃ, Stanisław (eds.), Biblioteki Wielkopolski. Poznań, 1983, 186-197.

 • Ziętek-Krysiński (2014) - ZIĘTEK-KRYSIŃSKI, Piotr, ‘Dramatyzacje liturgiczne Wielkiego Tygodnia w żagańskim klasztorze kanoników regularnych pod koniec XV wieku,’ Liturgia Sacra, 20:2014, nr 1 (43), 93-111.

 • Ziętek-Krysiński (2019) - ZIĘTEK-KRYSIŃSKI, Piotr, ‘«Processio in ramis palmarum» - typy obrzędu w średniowiecznych źródłach polskich,’ Liturgia Sacra, 25:2019, nr 1 (53), 155-172.

 • Ziętkiewicz-Kotz (2001) - ZIĘTKIEWICZ-KOTZ, Joanna, ‘Un psautier-livre d’heures enluminé français du XIIIe siècle dans la Bibliothèque Czartoryski de Cracovie (ms. 3466),’ Folia Historiae Artium, n.s. 7:2001, 17-48

 • Ziętkiewicz-Kotz (2007) - ZIĘTKIEWICZ-KOTZ, Joanna, ‘Iluminowanypóźnoromański psałterz francuski w Bibliotece Narodowej (akc. 9780),’ in: BAŁUS, Wojciech, WALANUS, Wojciech, WALCZAK, Marek (eds.), Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. T. 2. Kraków, 2007, 7-20.

 • Zimina (2005) - ZIMINA, O. G. (et al.), Iskusstvo zapadnoevropejskoj rukopisnoj knigi V-XVI vv. = The Art of V-XVI century European manuscripts. Sankt-Peterburg, 2005.

 • Zimmermann (1981) - ZIMMERMANN, Albert, VUILLEMIN-DIEM, Gudrun (eds.), Albert der Große: seine Zeit, sein Werk, seine Wirkung. Berlin 1981.

 • Zimmermann, Stohlmann (1978) - ZIMMERMANN, Monika, STOHLMANN, Jürgen, ‘Lateinische und deutsche Agnus Dei-Gedichte. Ein vorläufiges Handschriftenverzeichnis,’ Mittellateinisches Jahrbuch, 13:1978, 334-337.

 • Zinner (1925) - ZINNER, Ernst, Verzeichnis der astronomischen Handschriften des deutschen Kulturgebietes. München, 1925.

 • Złota legenda (2000) - Jakub de Voragine, Złota legenda. Wybór, tłum. J. Pleziowa, wyboru dokonał M. Plezia, Warszawa, 2000.

 • Złoty kodeks (2016) - SOŁOMIENIUK Michał (ed.), Ewangelistarz. Złoty Kodeks Gnieźnieński = Evangelistarium. Codex Aureus Gnesnensis. Kraków, 2016.

 • Zolotova (2012) - ZOLOTOVA, Ekaterina Ûrievna, Knižnaja miniatjura zapadnoj Evropy XII-XVII vekov. Katalog illjustrirovannych rukopisej v bibliotekach, muzejach i častnych sobranijach Moskvy = Western European Book Miniatures of the 12th-17th Centuries. Catalogue of Illuminated Manuscripts in Moscow Libraries, Museums, and Private Collections. Moskva, 2012.

 • ZOR (1953) - Zapiski Otdela rukopisej, 15:1953.

 • ZOR (1954) - Zapiski Otdela rukopisej, 16:1954.

 • ZOR (1963) - Zapiski Otdela rukopisej, 26:1963.

 • ZOR (1995) - Zapiski Otdela rukopisej, 50:1995.

 • Zuckermann (1876) - ZUCKERMANN, Benedict, Catalog der Bibliothek des Breslauer jüdisch-theologischen Seminars von 190 seltenen hebraeischen Handschriften und 263 verschiedenen Ausgaben der Bibel und ihrer Theile. Zum Gebrauch für Theologen, Orientalisten un Antiquare. 2. Ausg. Breslau, 1876.

 • Zumkeller (1966) - ZUMKELLER, Adolar, Manuskripte von Werken der Autoren des Augustiner-Eremitenordens in mitteleuropäischen Bibliotheken . Würzburg, 1966.

 • Zuzek (2014) - ZUZEK, Tomasz, ‘Kilka uwag na temat szwedzkich rękopisów «Tablic fundatorów i dobrodziejów klaszgtoru cysterskiego w Oliwie»,’ Zapiski Historyczne, 79:2014, z. 3, 85-103.

 • Zuzek (2016) - ZUZEK, Tomasz, ‘O proweniencji rękopisu (nr 1399 I) z Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 33:2016, 143-149.

 • Zwiercan (1961) - ZWIERCAN, Marian, ‘Note sur deux manuscrits du commentaires de Godefroid d’Aspale sur la «Physique» d’Aristote,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 10:1961, 103-109.

 • Zwiercan (1966) - ZWIERCAN, Marian, ‘Rękopis Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu 5n. Opis katalogowy,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 17:1966, Fasc. 1, 23-28.

 • Zwiercan (1969) - ZWIERCAN, Marian, Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Wrocław [etc.], 1969.

 • Zwiercan (2003) - ZWIERCAN, Marian, Katalog średniowiecznych rękopisów Książnicy Cieszyńskiej. Wrocław, 2003.

 • Zwiercan (2008) - ZWIERCAN, Marian (ed.), Komentarz do «Kroniki polskiej» Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem. Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 14. Kraków, 2008.

 • Zwolińska (2000) - ZWOLIŃSKA, Elżbieta, ‘Fragmente mit mehrstimmiger Musik des 15. Jahrhunderts aus dem Zisterzienserkloster in Oliwa,’ in: KRASSOWSKI, Janusz (ed.), Musica Baltica. Danzig und die Musikkultur Europas. Gdańsk, 2000, 53-60.

 • Zwolińska (2001a) - ZWOLIŃSKA, Elżbieta, ‘XV-wieczne fragmenty utworów polifonicznych z klasztoru cystersów w Oliwie (Ms PL GdA 2153a),’ Przegląd Muzykologiczny, 1:2001, 127-133).

 • Zwolińska (2001b) - ZWOLIŃSKA, Elżbieta, ‘«Musica mensuralis» in Polish Musical Sources up to 1600,’ in: WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Musical Notation in Polish Sources. 11th-16th Century. Kraków, 2001, 403-486.

 • Zwolińska (2002) - ZWOLIŃSKA, Elżbieta, ‘Sonum campanarum imitando? Zum Krakauer Motettenrepertoire in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts,’ in: LOOS, Helmut, KOCH, Klaus-Peter, Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik - geistliche Musik - religiöse Musik. Bericht der Konferenz Chemnitz 28.-30. Oktober 1999 anläßlich des 70. Geburtstages von Klaus Wolfgang Niemöller. Sinzig, 2002, 687-694.

 • Zwolińska (2023) - ZWOLIŃSKA, Elżbieta, ‘Motety z rękopisu Macieja z Warszawy (PL-WN BOZ 1115). Transkrypcje i komentarze,’ Muzyka, 68:2023, no. 1, 183-224.