Skip to main content

Bibliografia

 • K-PBC - Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa [digital repository].

 • Kaczmarczyk (1909) - KACZMARCZYK, Hugo, De Orosii codice Rehdigerano 107. Wratislaviae, 1909.

 • Kaczmarek (1981) - KACZMAREK, Michał, ‘Nekrolog lubiąski. Próba krytyki przekazu,’ Studia Źródłoznawcze, 26:1981, 113-140.

 • Kaczmarek (1984) - KACZMAREK, Michał, ‘Motywy bamberskie w dziejopisarstwie cystersów śląskich w XIII wieku,’ in: CHŁOPOCKA, Helena, Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich. Poznań, 1984.

 • Kaczmarek (1985) - KACZMAREK, Michał, ‘«.. in libro vite memoriter exarata». Modlitwy wypominkowe konwentu kamienieckiego za sprawujących władzę,’ Przegląd Historyczny, 76:1985, 3, 505-532.

 • Kaczmarek (1987) - KACZMAREK, Michał, ‘«.. in libro vite memoriter exarata». Zum Totengedenken des Kamenzer Konvents für Könige, Herzöge und Bischöfe,’ Archiv für Schlesische Kirchengeschichte, 45:1987, 1-36.

 • Kaczmarek (2021) - KACZMAREK, Krzysztof, ‘Der Dominikanerklosterkreis Brzeg (Brieg) im 16. Jahrhundert. Versuch einer Rekonstruktion,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 115:2021, 149-174.

 • Kaczmarek, Mrozowicz (2019) - KACZMAREK, Romuald, MROZOWICZ, Wojciech, W kręgu średniowiecznych iluminowanych psałterzy śląskich. Europejska sztuka książki w pełnym blasku. Pelplin-Wrocław, 2019.

 • Kaczyńska (2019) - KACZYŃSKA, Barbara, ‘Wokabularz trydencki jako przykład leksykografii średniowiecznej,’ Studia Źródłoznawcze, 57:2019, 47-97.

 • Kadari (2024) - KADARI, Tamar, ‘Codex Warsaw 258: A One-Volume Library,’ in COHN, Naftali S., KOGMAN-APPEL, Katrin (eds.), Beloved David-Advisor, Man of Understanding, and Writer: A Festschrift in Honor of David Stern. Providence, 2024, 467-498.

 • Kaffler (1856) - KAFFLER, Albert (ed.), ‘Annalista Silesiacus und Series episcoporum Wratislaviensium vom J. 1382,’ Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Altertumskunde Schlesiens, 1:1856, 2, 213-225.

 • Kalina (1879) - KALINA, Antoni, ‘Anecdota palaeopolonica,’ Archiv für Slavische Philologie, 3:1879, 1-66, 621-636.

 • Kalinowska (1989) - KALINOWSKA, Jadwiga Ambrozja, ‘Anonimowy rękopis średniowieczny nr 20 ze zbiorów Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,’ Rocznik Olsztyński, 16:1989, 255-262.

 • Kalinowski (1974) - KALINOWSKI, Jerzy K., ‘Kto jest autorem traktatu De fide ad Petrum, zawartego w rękopisie pelplińskim 188(225)?,’ Studia Pelplińskie, 5:1974, 269-275.

 • Kaliszuk (1999) - KALISZUK, Jerzy, ‘Kult Trzech Króli w Polsce późnego średniowiecza,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 72:1999, 445-460.

 • Kaliszuk (2005) - KALISZUK, Jerzy, Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce. Warszawa, 2005.

 • Kaliszuk (2006) - KALISZUK, Jerzy, ‘Liber mortuorum dominikanów lwowskich - analiza kodykologiczna,’ Studia Źródłoznawcze, 44:2006, 1-10.

 • Kaliszuk (2007) - KALISZUK, Jerzy, ‘Rękopisy średniowieczne kolegiaty wiślickiej w świetle inwentarzy,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 87:2007, 83-106.

 • Kaliszuk (2008) - KALISZUK, Jerzy, ‘Ponownie odnaleziony niemiecki tekst legendy o Barlaamie i Jozafacie,’ Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 2:2008, 81-91.

 • Kaliszuk (2009) - KALISZUK, Jerzy, ‘De sanctitate meritorum et gloria miraculorum beati Karoli Magni. Dwunastowieczny rękopis w zbiorach Biblioteki Narodowej (BN II 12511),’ in: SKWIERCZYŃSKI, Krzysztof (ed.), Christianitas Romana. Studia ofiarowane Profesorowi R. Michałowskiemu. Warszawa, 2009, 196-214.

 • Kaliszuk (2010a) - KALISZUK, Jerzy, ‘Spis książek klasztoru franciszkanów chełmińskich z drugiej połowy XIII wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 47:2010, 95-108.

 • Kaliszuk (2010b) - KALISZUK, Jerzy, ‘Texts of synodal statutes in social communication of late medieval Poland - as exemplified by the Wieluń-Kalisz statutes of Mikołaj Trąba,’ in: BRACHA, Krzysztof, KRASA, Paweł (eds.), Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu = Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages. Przestrzeń Religijna Europy Środkowo-Wschodniej Otwarta na Wschód i Zachód, 2. Warszawa, 2010, 67-78.

 • Kaliszuk (2016a) - KALISZUK, Jerzy, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej. Vol. 1: Dzieje i charakterystyka kolekcji. Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 8/1. Wrocław, 2016.

 • Kaliszuk (2016b) - KALISZUK, Jerzy, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej. Vol. 2: Katalog rękopisów utraconych, p. 1. Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 8/2, 1. Wrocław, 2016.

 • Kaliszuk (2016c) - KALISZUK, Jerzy, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej. Vol. 2: Katalog rękopisów utraconych, p. 2. Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 8/2, 2. Wrocław, 2016.

 • Kaliszuk (2016d) - KALISZUK, Jerzy, Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej. Vol. 3: Indeksy, Aneks, Bibliografia. Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 8/3. Wrocław, 2016.

 • Kaliszuk (2022a) - KALISZUK, Jerzy, ‘Cuda cystersa Christiana - koniec pewnego mitu,’ in: IWAŃCZAK, Wojciech, ROSIK, Stanisław, URBAŃCZYK, Przemysław (eds.), Polska i jej sąsiedzi w dobie średniowiecza. Kultura umysłowa, życie społeczne, polityka. VI Kongres Mediewistów Polskich, t. 5. Wrocław, 2022, 21-48.

 • Kaliszuk, Szyller (2012) - KALISZUK, Jerzy, SZYLLER, Sławomir (eds.), Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, 3. Warszawa, 2012.

 • Kaliszuk, Szyller (2020) - KALISZUK, Jerzy, SZYLLER, Sławomir, ‘Badanie rękopisów średniowiecznych według Łukasza Gołębiowskiego,’ Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki, 29:2020, z. 1, 7-69.

 • Kaliszuk, Szyller (2022) - KALISZUK, Jerzy, SZYLLER, Sławomir, ‘Zbiór rękopisów Biblioteki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk w świetle inwentarza z 1827 r.,’ Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki, 31:2022, z. 2, 51-142

 • Kalita (1988) - KALITA, Magdalena, ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego I.F.387 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 9:1988, 11-138.

 • Kalla (1936) - KALLA, Stanisław, ‘Katalog biblioteki stradomskiej X. Fr. Namysłowskiego,’ Roczniki Obydwóch Zgromadzeń św. Wincentego a Paulo, 39:1936 z. 3-4, 265-269.

 • Kallen (1963) - KALLEN, Gerhard, Die handschriftliche Überlieferung der Concordantia catholica des Nikolaus von Kues . Heidelberg, 1963.

 • Kallenbach (1900) - KALLENBACH, ‘Wiadomości o bibliotece «Trivulziana» w Mediolanie,’ Kwartalnik Historyczny, 14:1900, 44-55.

 • Kalliope-Verbund [database] -

 • Kałuża (1970) - KAŁUŻA, Zenon, ‘Materiały do katalogu dzieł Heimeryka de Campo,’ Studia Mediewistyczne, 12:1970, 3-28.

 • Kałużniacki (1882) - KAŁUŻNIACKI, Emil, ‘Kleinere altpolnische Texte aus Handschriften des XV. und des Anfangs des XVI. Jahrhunderts,’ Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 101:1882, 267-318.

 • Kałużniacki (1886) - KAŁUŻNIACKI, Emil, ‘Die polnische Recension der Magdeburger Urtheile und die einschlägingen deutschen, lateinischen und czechischen Sammlungen,’ Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 111:1886, 113-330.

 • Kamieniecki (1955) - KAMIENIECKI Witold, ‘Straty Biblioteki Ordynacji Krasińskich w zakresie zbiorów rękopiśmiennych,’ in: BAŃKOWSKI Piotr (ed.), Straty bibliotek i archiwów warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 3: Biblioteki. Warszawa, 1955, 143-176.

 • Kamińska (2018) - KAMIŃSKA, Monika, ‘Inkunabuły i starodruki ze zbiorów Biblioteki i Archiwum Kolegiaty pw. św. Marcina w Opatowie. Wybrane pozycje,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 110:2018, 181-230.

 • Kantak (1926) - KANTAK Kamil, ‘Rękopisy franciszkańskie w bibliotekach polskich,’ Kronika Miasta Poznania, 4:1926, 3, s. 56-59.

 • Kantak (1929) - KANTAK, Kamil, ‘Les données historiques sur les bienheureux Bernardins (Observants) Polonais du XVe siècle,’ Archivum Franciscanum Historicum, 22:1929, 433-461.

 • Kantak (1933a) - KANTAK, Kamil, Bernardyni polscy. Vol. 1: 1453-1572. Lwów, 1933.

 • Kantak (1933b) - KANTAK, Kamil, Bernardyni polscy. Vol. 2: 1573-1795-1932. Lwów, 1933.

 • Kantak et al. (1938) - KANTAK, Kamil, SZABLOWSKI, Jerzy, ŻARNECKI, Jerzy, Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Krakowie. Biblioteka Krakowska, 96. Kraków, 1938.

 • Karaś (1965) - KARAŚ, Mieczysław, ‘Urywek staropolskiego modlitewnika,’ Język Polski, 45:1965, nr 2, 102-107.

 • Kardyś (2011) - KARDYŚ, Piotr, ‘Dwa rękopisy Adama Wikarego darowane kolegiacie kieleckiej w 1430 roku,’ Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne, 12: 2011, 55-64.

 • Kardyś (2021) - KARDYŚ, Piotr, ‘Piętnastowieczny rękopis o treści medycznej z dawnej biblioteki cystersów w Hanrykowie. Zawartość, użytkownicy, recepcja na przestrzeni wieków,’ Almanach Historyczny, 23:2021, z. 2, 185-198.

 • Karl (1926) - KARL, Louis, ‘Le Roman de Mandevie et les Mélancolies de Jean Dupin,’ Revue des langues romanes, 63:1925-1926, 297-302.

 • Karlsson (1981) - KARLSSON, Gustav H., Codex Upsaliensis Graecus 28. Geschichte und Beschreibung nebst einer Nachlese von Texten. Bibliotheca Ekmaniana, 69. Stockholm, 1981.

 • Karłowska-Kamzowa (1970) - KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, Fundacje artystyczne księcia Ludwika I Brzeskiego. Studia nad rozwojem świadomości historycznej na Śląsku XIV-XVIII w. Wrocław, 1970.

 • Karłowska-Kamzowa (1977) - KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Gotyckie rękopisy iluminowane na Śląsku (do 1450 r.),’ in: HECK, Roman (ed.), Średniowieczna kultura na Śląsku. Zbiór materiałów sesji naukowej Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzeskiej i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Brzeg 18-19 X 1974. Wrocław, 1977, 101-127.

 • Karłowska-Kamzowa (1979) - KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, Malarstwo śląskie 1250‒1450. Wrocław [etc.], 1979.

 • Karłowska-Kamzowa (1980) - KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Kontakty artystyczne z Czechami w malarstwie gotyckim Śląska, Pomorza Wschodniego, Wielkopolski i Kujaw,’ Folia Historiae Artium, 16:1980, 39‒66.

 • Karłowska-Kamzowa (1984) - KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Gotyckie rękopisy iluminowane na Pomorzu Wschodnim. Problemy badawcze,’ Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 27:1984, 2, 37-53.

 • Karłowska-Kamzowa (1986) - KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Drogi przenikania iluminowanych kodeksów do Polski w XIII, XIV i XV w.,’ in: GADOMSKI, Jerzy (ed.), Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane. Warszawa, 1986, 307-319.

 • Karłowska-Kamzowa (1987) - KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Znaczenie iluminatorstwa cysterskiego dla rozwoju gotyckiej dekoracji rękopisów na ziemiach polskich (Śląsk, Pomorze, Wielkopolska),’ in: STRZELCZYK, Jerzy (ed.), Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki. Poznań, 1987, 367-385.

 • Karłowska-Kamzowa (1989) - KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Zdobnicze i ideowe funkcje gotyckich kodeksów iluminowanych (na przykładzie wybranych obiektów z Wielkopolski, Pomorza Wschodniego i Śląska),’ in: MICHAŁOWSKA, Teresa (ed.), Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Wrocław [etc.], 1989, 283-298.

 • Karłowska-Kamzowa (1990) - KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Malarstwo miniaturowe,’ in: DOMASŁOWSKI Jerzy [et al.], Malarstwo gotyckie na Pomorzu Wschodnim. Prace Komisji Historii Sztuki, 17. Warszawa-Poznań, 1990.

 • Karłowska-Kamzowa (1995) - KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Rola klasztorów w rozwoju gotyckich rękopisów iluminowanych w Polsce,’ in: POBÓG-LENARTOWICZ, Anna, DERWICH, Marek, Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w Dąbrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Opole, 1995, 281-288.

 • Karłowska-Kamzowa (2001) - KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja, ‘Geneza i funkcje ideowe miniatur «Modlitewnika niderlandzkiego»,’Rocznik Biblioteki Narodowej, 33/34:2001, 95-104.

 • Karłowska-Kamzowa (2004) - KARŁOWSKA-KAMZOWA, Alicja , ‘Malarstwo książkowe na Pomorzu Wschodnim,’ in: Malarstwo gotyckie w Polsce, A. Labuda, K. Secomska (eds.), Vol. 1, Warszawa, 2004, 467-479.

 • Karłowska-Kamzowa et al. (1993) - KARŁOWSKA-KAMZOWA Alicja, WETESKO Leszek, WIESIOŁOWSKI Jacek, Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki. Gniezno, 1993.

 • Karwasińska (1962) - KARWASIŃSKA, Jadwiga (ed.), Św. Wojciecha biskupa i męczennika Żywot Pierwszy = S. Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita Prior. Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 4, 1. Kraków, 1962.

 • Kaszlej (1997) - KASZLEJ, Andrzej, Dzieje Kodeksu supraskiego. Supraśl, 1997.

 • Kaszlej (2010) - KASZLEJ, Andrzej (ed.), Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły Greckokatolickiej w Przemyślu. Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, 2. Warszawa, 2010.

 • Kat. BK Wrocław - Katalog der Handschriften der Dombibliothek (prior to 1939); after World War 2 continued as Katalog rękopisów Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu [ms available at Archdiocesan Archives and Chapter Library in Wrocław].

 • Katalog der Schausammlung (1925) - Katalog der Schausammlung der Preussischen Staatsbibliothek. Berlin, 1925.

 • Katalog mf. ABMK 1 (1963) - KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 1,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 6:1963.

 • Katalog mf. ABMK 2 (1966) - KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 2,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 13:1966.

 • Katalog mf. ABMK 3 (1972) - KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 3,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 24:1972.

 • Katalog mf. ABMK 4 (1975) - KUMOR, Bolesław (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 4,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 31:1975.

 • Katalog mf. ABMK 5 (1985) - KANIA, Janusz (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 5,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 51:1985.

 • Katalog mf. ABMK 6 (1985) - DĘBOWSKA, Maria (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 6,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 67:1997.

 • Katalog mf. ABMK 7 (2005) - DĘBOWSKA, Maria (ed.), ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nr 7,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 84:2005, 5-72.

 • Katalog mf. BN 10 (1965) - ZAWADZKI, Konrad (ed.), Rękopisy Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. [Vol.] 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 10. Warszawa, 1965.

 • Katalog mf. BN 11 (1965) - ZAWADZKI, Konrad (ed.), Rękopisy Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. [Vol.] 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 11. Warszawa, 1966.

 • Katalog mf. BN 12 (1965) - PROKOPOWICZ, Maria (ed.), Muzykalia. 3. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 12. Warszawa, 1965.

 • Katalog mf. BN 14 (1969) - SEŃKO, Władysław (ed.), Rękopisy Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 14. Warszawa, 1969.

 • Katalog mf. BN 16 (1976) - DUŻYK, Józef [et al.] (eds.), Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 16. Warszawa, 1976.

 • Katalog mf. BN 19 (1989) - WREDE, Maria (ed.), Rękopisy Biblioteki Narodowej. Cz. 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 19. Warszawa, 1989.

 • Katalog mf. BN 20 (1989) - WREDE, Maria (ed.), Rękopisy Biblioteki Narodowej. Cz. 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 20. Warszawa, 1989.

 • Katalog mf. BN 23 (1992) - ŁOŚ-STEMBROWICZ, Irena (ed.), Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Cz. 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 23. Warszawa, 1992.

 • Katalog mf. BN 25 (1992) - DREWNIEWSKA-IDZIAK, Barbara (ed.), Rękopisy Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Cz. 3. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 25. Warszawa, 1992.

 • Katalog mf. BN 33 (1995) - DUŻYK, Józef, KRĘCINA, Jacek (eds.), Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Cz. 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 33. Warszawa, 1995.

 • Katalog mf. BN 6/7 (1958) - Katalog mikrofilmów. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 6/7. Warszawa, 1958.

 • Katalog mf. BN 8 (1956) - Katalog mikrofilmów muzycznych. [Cz.] 1. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 8. Warszawa, 1956.

 • Katalog mf. BN 9 (1962) - PROKOPOWICZ, Maria (ed.), Katalog mikrofilmów muzycznych. [Cz.] 2. Biblioteka Narodowa: Katalog mikrofilmów, 9. Warszawa, 1962.

 • Katalog orient. 3 (1958) - STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 3: ROSZKO, Kazimierz, BRAUN, Jan, Katalog rękopisów ormiańskich i gruzińskich. Warszawa, 1958.

 • Katalog orient. 4 (1960) - STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 4: ANDRZEJEWSKI, Tadeusz, JAKOBIELSKI, Stefan, STRELCYN, Stefan, Katalog rękopisów egipskich, koptyjskich i etiopskich. Warszawa, 1958.

 • Katalog orient. 5.1 (1964) - STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 5, cz. 1: DEMBSKI, Wojciech, Katalog rękopisów arabskich. Warszawa, 1964.

 • Katalog orient. 5.2 (1964) - STRELCYN, Stefan [et al.] (eds.), Katalog rękopisów orientalnych ze zbiorów polskich. T. 5, cz. 2: MAJDA, Tadeusz, Katalog rękopisów tureckich i perskich. Warszawa, 1967.

 • Katalog wystawy (1856) - Katalog wystawy starożytności i przedmiotów sztuki 1856 urządzonej w Pałacu JW. hr. Augustostwa Potockich w Warszawie na Krakowskim-Przedmieściu na korzyść Domu Schronienia Opieki Najświętszej Maryi Panny. Warszawa, 1856.

 • Katalog wystawy (1928a) - Katalog wystawy rękopisów i druków polsko-węgierskich XV i XVI w. Kraków, 1928.

 • Katalog wystawy (1928b) - Katalog wystawy rękopisów i druków przyrodniczo-lekarskich XIII-XVI w. Kraków, 1928.

 • Katalog wystawy (1933) - Katalog wystawy zbiorów historycznych w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Warszawa, 1933.

 • Katalog wystawy (1934a) - AMEISENOWA, Zofia (ed.), Katalog wystawy iluminowanych rękopisów włoskich. Kraków, 1934.

 • Katalog wystawy (1934b) - Katalog wystawy zbiorów teatralnych i muzycznych Biblioteki Narodowej w Warszawie. Warszawa, 1934.

 • Katalog wystawy (1964) - KOPFFOWA, Maria [et al.] (eds.), Sztuka w Krakowie w latach 1350-1550. Wystawa urządzona w sześćsetną rocznicę założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, 1964.

 • Katalog wystawy (1973) - ARMÓŁOWICZ-KOSECKA, Teresa [et al.] (eds.), Sztuka francuska w zbiorach polskich 1230-1830. Katalog wystawy. Poznań, 1973.

 • Katalog wystawy (1979) - MUSZYŃSKA, Krystyna (ed.), Piękna książka i grafika francuska do XVIII wieku. Katalog wystawy. Warszawa, 1979.

 • Katalog wystawy (1981) - BURDA, Elżbieta [et al.] (eds.), Literatura polska w autografach od średniowiecza do neoromantyzmu ze zbiorów bibliotek: Narodowej, Jagiellońskiej, Ossolineum. Katalog wystawy. Warszawa, 1981.

 • Katalog wystawy (1991) - DOBOSZ, Józef [et al.] (eds.), Cystersi w średniowiecznej Polsce. Kultura i sztuka. Katalog wystawy. Warszawa-Poznań, 1991.

 • Katalog wystawy (1993) - MARCINIAK, Nina, Średniowieczna książka rękopiśmienna. Katalog wystawy. Malbork, 1993.

 • Katalog wystawy (1994) - ŻUROWSKA, Klementyna (ed.), Tyniec. Sztuka i kultura benedyktynów od wieku XI do XVIIII. Katalog wystawy w Zamku Królewskim na Wawelu, październik - grudzień 1994. Kraków, 1994.

 • Katalog wystawy (1995) - STRUTYŃSKA, Maria (eds.), Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Rękopisy, stare druki. Wystawa zorganizowana z okazji Jubileuszu 50-lecia UMK w dniach 19-24.02.1995. Toruń, 1995.

 • Katalog wystawy (1997) - GRZYBKOWSKA, Teresa (ed.), Aurea Porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do końca XVIII wieku. Katalog. Muzeum Narodowe Gdańsk maj - sierpień 1997. Gdańsk, 1997.

 • Katalog wystawy (1998a) - GRZESZEWSKI, Jan, NIERZWICKA, Magdalena, NIERZWICKI, Krzysztof, Rękopisy i inkunabuły Cystersów pelplińskich ze zbiorów Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie. Katalog wystawy poświęconej kulturze Cystersów na terenie Diecezji Pelplińskiej, zorganizowanej z okazji 900-lecia założenia zakonu Cystersów oraz 70-lecia istnienia muzeum diecezjalnego w Pelplinie. Pelplin, 1998.

 • Katalog wystawy (1998b) - VISSER TRAVAGLI, Anna Maria [et al.] (eds.), La miniatura a Ferrara dal tempo di Cosmè Tura all’eredità di Ercole de’Roberti (Ferrara, Palazzo Schifanoia, 1 Marzo-31 Maggio 1998). Modena, 1998.

 • Katalog wystawy (1999) - BALDISSIN MOLLI, Giovanna [et al.] (eds.), La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento. Modena, 1999.

 • Katalog wystawy (2000a) - PIWOCKA, Magdalena, NOWACKI, Dariusz (eds.), Wawel 1000-2000. Wystawa jubileuszowa. Vol. 1: Kultura artystyczna dworu królewskiego i katedry: Zamek Królewski na Wawelu, maj - lipiec 2000; Katedra Krakowska - biskupia, królewska, narodowa: Muzeum Katedralne na Wawelu, maj - wrzesień 2000. Kraków, 2000.

 • Katalog wystawy (2000b) - NOWOBILSKI, Andrzej, DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA, Joanna (eds.), Wawel 1000-2000. Wystawa jubileuszowa. Vol. 2: Skarby Archidiecezji Krakowskiej: Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, maj - wrzesień 2000. Kraków, 2000.

 • Katalog wystawy (2000c) - PODLODOWSKA-REKLEWSKA, Maria, WŁODAREK, Andrzej(eds.), Wawel 1000-2000. Wystawa jubileuszowa. Vol. 3: Kultura artystyczna dworu królewskiego i katedry: Zamek Królewski na Wawelu, maj-lipiec 2000; Katedra Krakowska - biskupia, królewska, narodowa: Muzeum Katedralne na Wawelu, maj-wrzesień 2000; Skarby Archidiecezji Krakowskiej: Muzeum Archidiecezjalne w Krakowie, maj-wrzesień 2000. Kraków, 2000.

 • Katalog wystawy (2001) - TRUPINDA, Janusz, Kancelaria wielkich mistrzów w Malborku: Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku, 15.06-15.08 2001 r. Malbork, 2001.

 • Katalog wystawy (2005) - MAKOWSKI, Tomasz (ed.), Biblioteka Ordynacji Zamojskiej. Od Jana do Jana. Katalog wystawy. Biblioteka Narodowa, 17 maja - 17 lipca 2005, Muzeum Zamojskie, 25 sierpnia - 2 października 2005. Warszawa, 2005.

 • Katalog wystawy (2007) - MACIOŁ, Elżbieta (ed.), Źródła kultury duchowej Krakowa. [Katalog wystawy]. Kraków, 2007.

 • Katalog wystawy (2008) - CZYŻAK, Marta, JĘDRZEJEWSKA, Anna K., Blask gotyckich ksiąg. Rękopisy iluminowane na Pomorzu Wschodnim. Katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu 19 lutego 2008 - 11 marca 2008. Toruń, 2008.

 • Katalog wystawy (2010a) - POSPIESZNA, Barbara (ed.), Fundacje artystyczne na terenie Państwa Krzyżackiego w Prusach. Katalog wystawy w Muzeum Zamkowym w Malborku 25 czerwca - 12 września 2010 roku. Vol. 1. Malbork, 2010.

 • Katalog wystawy (2010b) - WŁODAREK, Andrzej, PODLODOWSKA-REKLEWSKA, Maria (eds.), Skarby krakowskich Wizytek. Katalog. Wystawa z okazji Jubileuszu 400-lecia założenia Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz Fundacji Klasztoru Sióstr Wizytek w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie. Pałac Biskupa Erazma Ciołka, czerwiec-wrzesień 2010. Tyniec, 2010.

 • Katalog wystawy (2010c) - NOWACKI, Dariusz (ed.), Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca - 30 września 2010. Zamek Królewski na Wawelu. T. 1: Studia. Kraków, 2010.

 • Katalog wystawy (2010d) - NOWACKI, Dariusz (ed.), Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca - 30 września 2010. Zamek Królewski na Wawelu. T. 2: Noty katalogowe. Kraków, 2010.

 • Katalog wystawy (2012) - FAJT, Jiří (ed.), Europa Jagellonica 1386-1572. Sztuka i kultura w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów. Przewodnik po wystawie. Warszawa 2012.

 • Katalog wystawy (2019) - BARTCZAK, Andrzej [et al.] (eds.), Orientalne skarby Biblioteki Jagiellońskiej. Wystawa z okazji stulecia orientalistyki krakowskiej 1919-2019. Kraków 2019.

 • Katalog zab. szt. - Katalog zabytków sztuki w Polsce - Catalogue of Art Monuments in Poland, ongoing series published since 1951.

 • Kattermann (1939) - KATTERMANN, Gerhard, ‘Ein Buchgeschenk des Flacius Illyriens aus dem Kreis der Otfrid-Textüherlieferung und andere Überreste der Bücherei A. P. Gassers in der Bad. Landesbibliothek,’ Neue Heidelberberger Jahrbücher, N.F. 1 (1939), 84-89.

 • Kaufmann (1917) - KAUFMANN, Josef, ‘Die Archive in Pelplin. Vortrag, gehalten im Westpreussischen Geschichtsverein,’ Mittheilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins, 16:1917, 3, 38-46.

 • Kay (2007) - KAY, Richard, Pontificalia. A Repertory of Latin Manuscripts Pontificals and Benedictionals. Lawrence (KS), 2007.

 • KdiHM 1 (1991) - Katalog der deutschsprachigen illustrieren Handschriften de Mittelalters. Bd. 1. München, 1991.

 • KdiHM 4.1 (2012) - Katalog der deutschsprachigen illustrieren Handschriften de Mittelalters. Bd. 4/1. München, 2012.

 • KdiHM 5.1 (2014) - Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters. Bd. 5, Lfg. 1. München, 2014.

 • KdiHM 5.2 (2002) - Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters. Bd. 5, 1/2. München, 2002.

 • KdiHM digital - Deutschsprachige illustrierte Handschriften de Mittelalters [database]

 • KDM 3 (1887) - PIEKOSIŃSKI, Franciszek (ed.), Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 3: 1333-1386. Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, 10. Kraków, 1887.

 • KDM 4 (1905) - PIEKOSIŃSKI, Franciszek (ed.), Kodeks dyplomatyczny Małopolski. T. 4: 1386-1450. Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia, 17. Kraków, 1905.

 • Keil (1995) - KEIL, Gundolf, ‘Technisches und wissenschaftliches Schrifttum im mittelalterlichen Schlesien,’ in: KEIL, Gundolf, MENZEL, Josef Joachim (eds.), Anfänge und Entwicklung der deutschen Sprache im mittelalterlichen Schlesien. Verhandlungen des VIII. Symposions vom 2. bis 4. November in Würzburg 1989. Schlesische Forschungen 6. Sigmaringen, 1995, 183-218.

 • Keinz (1867) - KEINZ, Friedrich, ‘Eine mitteldeutsche Beschwörungsformel (Nachtsegen) aus dem XIII./XIV. Jahrhundert,’ Sitzungsberichte der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München, 2:1867, 1-18.

 • Kejř (1986) - KEJŘ, Jiří, ‘Díla pražských mistrů v rukopisech knihovny Corpus Christi College, Cambridge,’ Acta Universitatis Carolinae. Нistoria Universitatis Carolinae Pragensis, 26:1986, fasc. 2, 109-148.

 • Kejř (1989) - KEJŘ, Jiří, ‘Sbírka projevů z doby rozkvětu pražské právnické univerzity,’ Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 29:1989, fasc. 2, 15-69.

 • Kejř (1990) - KEJŘ, Jiří, ‘Příspěvky k dějinám pražské právnické univerzity,’ Acta Universitatis Carolinae. Нistoria Universitatis Carolinae Pragensis, 30:1990, fasc. 2, 9-24.

 • Kelle (1868) - KELLE, Johann, ‘Altdeutsche Handschriften aus Prager Bibliotheke. VI. Erwein Nostitz’sche Bibliothek,’ Serapeum, 9:1868, 241-251.

 • Keller, Twardzik 1 (1998) - KELLER, Felix, TWARDZIK, Wacław, Rozmyślanie przemyskie : transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład. T. 1. Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris. Fontes et dissertationes, 40. Freiburg, 1998.

 • Keller, Twardzik 2 (2000) - KELLER, Felix, TWARDZIK, Wacław, Rozmyślanie przemyskie : transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład. T. 2. Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris. Fontes et dissertationes, 42. Freiburg, 2000.

 • Keller, Twardzik 3 (2004) - KELLER, Felix, TWARDZIK, Wacław, Rozmyślanie przemyskie : transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład. T. 3. Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris. Fontes et dissertationes, 48. Freiburg, 2004.

 • Kellner (1957) - KELLNER, P. Altman, ‘Ein Mensuraltraktat aus der Zeit um 1400,’ Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse, 94:1957, 72-85.

 • Ker 1 (1969) - KER, Neil Ripley, Medieval Manuscripts in British Libraries. Vol. 1: London. Oxford, 1969.

 • Ker 2 (1977) - KER, Neil Ripley, Medieval Manuscripts in British Libraries. Vol. 2: Abbotsford-Keele. Oxford, 1977.

 • Ker 3 (1983) - KER, Neil Ripley, Medieval Manuscripts in British Libraries. Vol. 3: Lampeter-Oxford. Oxford, 1983.

 • Ker 4 (1983) - KER, Neil Ripley, Medieval Manuscripts in British Libraries. Vol. 4: Paisley-York. Oxford, 1992.

 • Ker 5 (2002) - KER, Neil Ripley, Medieval Manuscripts in British Libraries. Vol. 5: Indexes and Addenda. Oxford, 2002.

 • Kern (1954) - KERN, Liselotte , ‘Zur Verfasserfrage der Imitatio Christi,’ Ons geestelijk erf, 28:1954, 151-171.

 • Kerr (2007) - KERR, Donald, ‘Sir George Grey and Henry Shaw: Antipodean Collectors of Medieval Manuscripts,’ in: HOLLIS, Stephanie, BARRATT, Alexandra (eds.), Migrations. Medieval Manuscripts in New Zealand. Newcastle, 2007, 49-70.

 • Kętrzyński (1869) - KĘTRZYŻSKI, Wojciech, ‘O paryskim rękopiśmie Pułkawy,’ Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 5:1869, 315-336.

 • Kętrzyński (1884) - KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘Liber mortuorum monasterii Pelplinensis ordinis Cisterciensis,’ in: Monumenta Poloniae Historica. Pomniki dziejowe Polski. Vol. 4. Lwów, 1884, 56-124.

 • Kętrzyński (1888a) - KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘Liber mortuorum monasterii sancti Vincentii ordinis Praemonstratensis’ in: Monumenta Poloniae historica. Pomniki dziejowe Polski. Vol. 5. Lwów 1888, 667-718.

 • Kętrzyński (1893) - KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘Chronicon monasterii Claratumbensis ordinis Cisterciensis auctore fratre Nicolao de Cracovia,’ Monumenta Poloniae historica. Pomniki dziejowe Polski. T. 6. Kraków, 1893, 429-480.

 • Kętrzyński (1897a) - KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘O rocznikach polskich,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, Seria 2, 9(34):1896, 164-354.

 • Kętrzyński (1897b) - KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘O kronice węgiersko-polskiej (Vita sancti Stephani, regis Ungariae, Ungarico-Polona),’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, Seria 2, 9(34):1897, 355-392.

 • Kętrzyński (1917) - KĘTRZYŃSKI, Wojciech, ‘O rękopisie nr. 470 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, Seria 2, 35(60):1917, 40-49.

 • Khorkov (2020) - KHORKOV, Mikhail, ‘Between Mystical Theology and a New Model of Knowledge: The Works of Nicholas of Cusa in the Library of the Erfurt Charterhouse,’ in: Die Bibliothek - The Library - La Bibliothèque, Andreas Speer, Lars Reuke (eds.). Berlin - Boston, 2020, 678-690.

 • Kibre (1936) - KIBRE, Pearl, The Library of Pico della Mirandola. New York, 1936.

 • Kibre (1977) - KIBRE, Paul, ‘Hippocrates Latinus: Repertorium of Hippocratic Writings in the Latin Middle Ages (III),’ Traditio. Studies in ancient and medieval history, thought and religion, 33:1977, 253-295.

 • Kielar (1975) - KIELAR, Paweł, ‘Studia nad kulturą szkolną i intelektualną dominikanów prowincji polskiej w średniowieczu,’ in: KŁOCZOWSKI, Jerzy [et al.] (eds.), Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972. Vol. 1. Warszawa, 1975, 271-515.

 • Kieszkowski 1 (1912) - KIESZKOWSKI, Jerzy, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki Zygmuntowskich czasów. [Pt. 1]. Poznań, 1912.

 • Kieszkowski 2 (1912) - KIESZKOWSKI, Jerzy, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki Zygmuntowskich czasów. [Pt. 2]. Poznań, 1912.

 • Kilian-Sztama, Jabłońska (2019) - KILIAN-SZTAMA, Joanna, JABŁOŃSKA, Elżbieta, ‘«Summa Raymundi de Pennaforte» sygn. MS 8 ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie - średniowieczny iluminowany rękopis na pergaminie. Problematyka konserwatorsko-restauratorska,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 303-318.

 • Kindler (1903) - KINDLER, Paul, Geschichte der Stadt Neumarkt. Vol. 1: Von den ältesten Zeiten bis zum Beginn des 30jährigen Krieges, Breslau, 1903-1907.

 • Kirkwood-Graham, Waddell (2016) - KIRKWOOD-GRAHAM, Anna, WADDELL, Chrysogonus, Catalogue of the Manuscripts in the Dom Edmond Obrecht Collection of Gethsemani Abbey. Monastic Life 1. Kalamazoo, 2016.

 • Kiryk (2010) - KIRYK, Feliks, Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu XIII-XX wieku. Sandomierz 2010.

 • Kisch (1918) - KISCH, Guido, ‘Schöffenspruchsammlangen,’ Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 39:1918, 346-365.

 • Kiseleva (1995) - KISSELEVA, Ludmila, ‘Les colophons et les scribes des manuscrits de la Bibliothèque de l’Académie des Sciences de la Russie,’ in: CODELLO, Emma, DE GREGORIO, Giuseppe (eds.), Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all’avvento della stampa. Spoleto 1995, 361-366.

 • Kiwilszo (1987) - KIWILSZO, Joanna, ‘Średniowieczna biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 23/24:1987/1988, 229-254.

 • Klapper (1905) - KLAPPER, Joseph, ‘Alte Arzneibücher,’ Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde, 7:1905, H. 13, 22-29.

 • Klapper (1914a) - KLAPPER, Joseph, Erzählungen des Mittelalters in deutscher Übersetzung und lateinischen Urtext. Breslau, 1914.

 • Klapper (1914b) - KLAPPER, Joseph, Die Legende vom Armen Heinrich. Wissenschaftliche Beilage zum Bericht der Oberrealschule zu Breslau. Breslau, 1914.

 • Klapper (1915) - KLAPPER, Joseph, ‘Deutscher Volksglaube in Schlesien in ältester Zeit,’ Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde, 17:1915, H. 1, 19-57.

 • Klapper (1922a) - KLAPPER, Joseph, Im Kampf um die deutsche Bibel. Zwei Traktate des 14. Jahrhunderts. Breslau, 1922.

 • Klapper (1922b) - KLAPPER, Joseph, ‘Seit wann ist Wartha ein Marienwallfahrtsort?,’ Schlesische Geschichtsblätter. Mitteilungen des Vereins für Geschichte Schlesiens, 1922, 2-3, 29-35.

 • Klapper (1925) - KLAPPER, Joseph, Schlesische Volkskunde und kulturgeschichtliche Grundlage. Breslau, 1925.

 • Klapper (1928) - KLAPPER, Joseph, ‘Das mittelalterliche Volksschauspiel in Schlesien,’ Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde, 29:1928, 168-216.

 • Klapper (1934) - KLAPPER, Joseph, ‘Das Volksgebet im schlesischen Mittelalter,’ Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für Volkskunde, 34:1934, 85‒117.

 • Kleczkowski (1930a) - KLECZKOWSKI, Adam, ‘Nowy fragment Willirama Parafrazy Pieśni nad pieśniami,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 2:1930, 87-100.

 • Kleczkowski (1930b) - KLECZKOWSKI, Adam, ‘Ein neues Fragment von Willirams Paraphrase des Hohen Liedes,’ Archivum Neophilologicum, 1:1930, 127-153.

 • Klein (2003) - KLEIN, Klaus, ‘Beschreibendes Verzeichnis der Handschriften des Nibelungenliedes,’ in: Die Nibelungen. Sage - Epos - Mythos. Hg. von Joachim HEINZLE, Klaus KLEIN und Ute OBHOF. Wiesbaden, 2003, 213-238.

 • Klein, Päsler (2003) - KLEIN, Klaus, PÄSLER, Ralf G., ‘Neue Fragmente der «Kronike von Pruzinlant» des Nikolaus von Jeroschin,’ Zeitschrift für deutsches Altertum und Literatur, 132:2003, 77-84.

 • Klimecka (1992) - KLIMECKA, Grażyna, ‘Nieznane źródło do historii kultury XV wieku. Próba określenia proweniencji i identyfikacji autora,’ Muzyka, 37:1992, no. 4, 75-87.

 • Klimecka (1994) - KLIMECKA, Grażyna, ‘O zapiskach wikariusza,’ in: KUCZYŃSKI, Stefan Krzysztof (ed.), Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Vol. 6. Warszawa, 1994, 243-249.

 • Klimecka (1995a) - KLIMECKA, Grażyna, ‘Pochodzenie najstarszych rękopisów z Biblioteki Kapituły Greko-Katolickiej w Przemyślu w zbiorach Biblioteki Narodowej,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 30/31:1994/1995, 129-134.

 • Klimecka (1995b) - KLIMECKA, Grażyna, ‘Rękopisy i inkunabuły tynieckie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie,’ in: ŻUROWSKA, Klementyna (ed.), Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z sesji naukowej. Wawel - Tyniec, 13-15 października 1994. Kraków, 1995, 261-283.

 • Klimecka (1995c) - KLIMECKA, Grażyna, ‘Tynieckie rękopisy iluminowane w zbiorach Biblioteki Narodowej przykładem benedyktyńskiej kultury piśmienniczej w XIV XV w.,’ in: POBÓG-LENARTOWICZ, Anna, DERWICH, Marek, Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej [...] 4-6 XI 1993. Opole, 1995, 289-297.

 • Klimecka (1997) - KLIMECKA, Grażyna, Z historii tworzenia języka dokumentu polskiego wieków średnich. Formularz ciechanowski. Warszawa 1997.

 • Klimek (2002) - KLIMEK, Mariusz, ‘Opis zewnętrzny i analiza paleograficzna antyfonarza cysterskiego ms. L 36 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ in: DEKAŃSKI, Dariusz [et al.] (eds.), Pelplin: 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego. Kulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21-23 września 2001 r. Pelplin-Tczew, 2002, 249-262.

 • Klimek (2003) - KLIMEK, Mariusz, ‘Treść, czas i miejsce powstania średniowiecznego antyfonarza cysterskiego L 36 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Theologica Thoruniensia, 4:2003, 317-333.

 • Klimek (2005) - KLIMEK, Mariusz, ‘Kalendarz liturgiczny i struktura oficjów antyfonarza cysterskiego L 10 z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie,’ Theologica Thoruniensia, 6:2005, 373-387.

 • Kliś (1992) - KLIŚ, Zdzisław, ‘Motyw żłobu w scenie Bożego Narodzenia w pelplińskim Graduale L 13,’ Studia Pelplińskie, 23:1992, 283-301.

 • Kliś (1994) - KLIŚ, Zdzisław, Temat Bożego Narodzenia w polskiej sztuce średniowiecznej. Kraków, 1994.

 • Klose (1781) - KLOSE, Samuel Benjamin, Von Breslau. Dokumentirte Geschichte und Beschreibung. In Briefen. Vol. 1, Breslau, 1781.

 • Kloss (1942) - KLOSS, Ernst, Die schlesische Buchmalerei des Mittelalters. Berlin, 1942.

 • Klugseder (2014) - KLUGSEDER, Robert, Katalog der mittelalterlichen Musikhandschriften der Österreichischen Nationalbibliothek Wien. Codices manuscripti, 10. Purkersdorf, 2014.

 • Klugseder (2019) - KLUGSEDER, Robert, Der Liber ordinarius Pataviensis. Eine textkritische Edition des mittelalterlichen Regelsbuchs der Diözese Passau, unter Mitarbeit von Gionata Brusa. Purkersdorf, 2019.

 • Kłoczowski (1951) - KŁOCZOWSKI, Jerzy, ‘Ze stosunków narodowościowych na Śląsku w XV i początkach XVI wieku,’ Przegląd Zachodni, 11-12:1951, 541-557.

 • Kłoczowski (1956) - KŁOCZOWSKI, Jerzy, Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku. Lublin, 1956.

 • Knapek (2012) - KNAPEK, Elżbieta, ‘Rękopisy średniowieczne w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie,ʼ Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, 57:2012, 9-47.

 • Knapiński (1993) - KNAPIŃSKI Ryszard, Iluminacje romańskiej Biblii Płockiej. 2nd ed., Lublin, 1993.

 • Knapiński (1996) - KNAPIŃSKI, Ryszard, ‘Musica Mundana et Instrumentalis Epilog interpretacji romańskiej miniatury z wyobrażeniem Dawida z muzykami w Biblii Płockiej,’ Biuletyn Historii Sztuki, 58:1996, 3‒4, 251‒267.

 • Knox (2005) - KNOX, Dilwyn, ‘Copernicu’s Doctrine of Gravity and the Natural Circular Motion of the Elements,’ Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 68:2005, 157-211.

 • Knox, Schmitt (1985) - KNOX, Dilwyn, SCHMITT, Charles, Pseudo-Aristoteles Latinus. A Guide to Latin Works Falsely Attributed to Aristotle Before 1500. Warburg Institute surveys and texts 12. London, 1985.

 • Kobielus (2009) - KOBIELUS, Stanisław (ed.), Teofil Prezbiter, «Diversarum Artium Schedula» i inne średniowieczne zbiory przepisów o sztukach rozmaitych, transl. Helena MAŁKIEWICZ, Lech KALINOWSKI. Kraków, 2009.

 • Kobylińska (2019) - KOBYLIŃSKA, Ewa, ‘Rękopis BN, BOZ 146, czyli kolekcja Marcina z Raciąża,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 105-115.

 • Kochanske Stock (2000) - KOCHANSKE STOCK, Lorraine, ‘Froissart’s «Chroniques» and its illustrators. Historicity and Ficticity in the Verbal and Visual Imaging of Charles VI’s bal des ardents,’ Studies in Iconography, 21:2000, 123-180.

 • Kochendörffer (1883) - KOCHENDÖRFFER, Karl, ‘Kasseler Bruchstücke,’ Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 27:1883, 91-96.

 • Kočišová (2017) - KOČIŠOVA, Renáta, Stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Dva fragmenty Velkej Moravy a výber rukopisov stredovekého Uhorska v kontexte dejín hudby. Prešov, 2017.

 • Koczerska (1979) - KOCZERSKA, Maria, ‘Piętnastowieczne biografie Zbigniewa Oleśnickiego,’ Studia Źródłoznawcze, 24:1979, 5-24.

 • Kolak (1997) - KOLAK, Wacława, ‘Najstarsze zachowane inwentarze kościoła karmelitów w Krakowie «na Piasku»,’ Krakowski Rocznik Archiwalny, 3:1997, 85-98.

 • Kolberg (1881) - KOLBERG, Augustin, ‘Analecta Warmiensia,’ Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 7:1880, 1-78.

 • Kolberg (1891) - KOLBERG, Josef, ‘Ein preussisches Formelbuch des 15. Jahrhunderts,’ Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 9:1891, 273-328.

 • Kolberg (1916) - KOLBERG, Josef, ‘Bücher aus ermländischen Bibliotheken in Schweden,’ Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, 19:1916, 496-512.

 • Kolde (1890) - KOLDE, Theodor, ‘Wittenberger Disputationsthesen aus den Jahren 1516-1522,’ Zeitschrift für Kirchengeschichte, 11:1890, 448-471.

 • KOLOMEDIEVI - Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza [digital repository].

 • Kołakowska (2015) - KOŁAKOWSKA, Katarzyna, ‘Greek manuscripts in Poland. Part I: Kraków, Toruń, Elbląg’, Littera Antiqua, 10:2015, 4-24.

 • Kołakowska (2017) - KOŁAKOWSKA, Katarzyna, ‘Manuskrypty greckie w Polsce,’ Przegląd Uniwersytecki, 29:2017, 3, 31-32.

 • Kołakowska, Łesyk (2018) - KOŁAKOWSKA, Katarzyna, ŁESYK, Lesław, ‘Współczesne badania nad manuskryptami greckimi Krakowa źródłem nowych rezultatów badawczych,’ Roczniki Humanistyczne, 66:2018, z. 3, 127-145.

 • Kołoczek (1974) - KOŁOCZEK, Piotr, ‘Rękopisy prawnicze śląskich bibliotek klasztornych kanoników regularnych św. Augustyna,’ Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 4:1974, 207‒225.

 • Kołodziejczak (1989) - KOŁODZIEJCZAK, Zenon, Antyfonarz ms b.s. z Biblioteki Kolegiaty w Łasku. Studium źródłoznawcze. ATK, Warszawa, 1989 [MA thesis, typescript].

 • Komornicki (1925-1926) - KOMORNICKI, Stefan S., ‘Pontyfikał Erazma Ciołka,’ Sztuki Piękne, 2:1925-1926, z. 5, 193-199.

 • Komornicki (1926) - KOMORNICKI, Stefan S., Pontyfikał Erazma Ciołka. Próba opisu i program badań zabytków iluminatorstwa na przełomie wieku XV i XVI. Kraków, 1926.

 • Konarska-Zimnicka (2009) - KONARSKA-ZIMNICKA, Sylwia, Taniec w Polsce średniowiecznej. Świadectwo źródeł pisanych. Kraków-Kielce, 2009.

 • Konczyńska (1923) - KONCZYŃSKA, Wanda Aldona, Zarys historii Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków, 1923.

 • Konik (2016) - KONIK, Marcin, ‘Życie muzyczne w dominikańskim konwencie Bożego Ciała we Lwowie,’ in: PATALAS, Aleksandra (ed.), Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich w dawnej Rzeczpospolitej. Musica Iagellonica. Kraków, 2016, 153‒180.

 • Kopeć (1971) - KOPEĆ, Jerzy Józef, ‘Treści ideowe kultu świętej włóczni w świetle średniowiecznych źródeł liturgii polskiej,’ Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 18:1971, z. 4, 5-25.

 • Kopera (1902a) - KOPERA, Feliks, ‘Oprawa srebrna Ewangeliarza Księżnej Anastazji żony Bolesława Kędzierzawego w Bibliotece Publicznej w Petersburgu,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 7:1902, z. 1-2, col. 39-48.

 • Kopera (1902b) - KOPERA, Feliks, ‘Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia w Bibliotece Publicznej w Petersburgu. Wiek XI-XII,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 7:1902, z. 1-2, col. 49-78.

 • Kopera (1903) - KOPERA, Feliks, ‘Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia w Bibliotece Publicznej w Petersburgu. Wiek XIV-XV,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 7:1903, z. 3, col. 397-451.

 • Kopera (1905) - KOPERA, Feliks, ‘Miniatury rękopisów polskiego pochodzenia w Bibliotece Publicznej w Petersburgu. Wiek XV-XVI,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 7:1905, z. 4, col. 559-582.

 • Kopera 1 (1925) - KOPERA, Feliks, Dzieje malarstwa w Polsce. Vol. 1: Średniowieczne malarstwo w Polsce. Kraków, 1925.

 • Kopera 2 (1926) - KOPERA, Feliks, Dzieje malarstwa w Polsce. Vol. 2: Malarstwo w Polsce od XVI do XVIII wieku : (renesans, barok, rokoko). Kraków, 1926.

 • Kopera, Lepszy (1926) - KOPERA, Feliks, LEPSZY, Leonard, Iluminowane rękopisy księgozbiorów oo. Dominikanów i oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie. Zabytki Sztuki w Polsce, 2. Kraków, 1926.

 • Kopernik (1972) - KOPERNIK, Mikołaj, Dzieła wszystkie. Vol. 1. Kraków, 1972.

 • Korn (1870) - KORN Otto, ‘Beiträge zur Kritik der historia euangelica des Juvencus’. [Pt.] 1: ‘Die Handschriften der historia euangelica in Danzig, Wolfenbüttel und Rom,’ in: Programm ... des städtischen Gymnasiums zu Danzig. Danzig, 1870.

 • Kornrumpf (1980) - KORNRUMPF, Gisela, ‘Friedrich der Karmeliter,’ in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Band 2. Berlin-New York, 1980, col. 948-950.

 • Kornrumpf (1991) - KORNRUMPF, Gisela, ‘Das «Klosterneuburger Evangelienwerk» des österreichischen Anonymus. Datierung, neue Überlieferung, Originalfassung,’ in: REINTIZER, Heimo (ed.), Deutsche Bibelübersetzungen des Mittelalters. Beiträge eines Kolloquiums im Deutschen Bibel-Archiv. Vestigia Bibliae 9/10, Bern, 1991, 115-131, 168-171.

 • Korolec (1961) - KOROLEC, Jerzy, B., ‘Quelques informations sur le «Compendium divinorum» de Heimericus de Campo ainsi que sur un commentaire inconnu de ce «Compendium»,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 10:1961, 33-40.

 • Korolec (1961) - KOROLEC, Jerzy B., ‘Quelques informations sur le «Compendium divinorum» de Heimericus de Campo ainsi que sur un Commentaire inconnu de ce «Compendium»,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 10:1961, 33-39.

 • Korolec (1965) - KOROLEC, Jerzy B., ‘Lista lektorów i szkół dominikańskich w Polsce XV w.,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 4:1965, 276-334.

 • Korolec (1966) - KOROLEC, Jerzy B., ‘Les questions quodlibétiques de Jacques de Viterbe dans les manuscrits de la Bibliothèque Jagellonne,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 12:1966, 107-110.

 • Korolec (1967a) - KOROLEC, Jerzy B., ‘Polonica w rękopisie Archiwum Państwowego w Brnie,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, 7:1967, 51-76.

 • Korolec (1967b) - KOROLEC, Jerzy B., ‘«Compendium divinorum» Heimeryka de Campo w rkp. BJ 695. Studia nad dziejami albertyzmu kolońskiego,’ Studia Mediewistyczne, 8:1967, 19-75.

 • Korolec (1973) - KOROLEC, Jerzy B., ‘ Rękopisy «Quaestiones super decem libros Ethicorum» Jana Burydana,’ Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 6(17):1973, 3-52.

 • Korolec (1977) - KOROLEC, Jerzy B., Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in Bibliotheca olim Universitatis Pragensis nunc Státní Knihovna ČSR vocata asservantur. Wrocław [etc.], 1977.

 • Korolec (1980) - KOROLEC, Jerzy B., Filozofia moralna. Wrocław [etc.], 1980.

 • Korolec (1989) - KOROLEC, Jerzy B., ‘Biblioteki Lubelszczyzny w XV-XVIII wieku (Biblioteka Kanoników Regularnych w Kraśniku),’ in: KŁOCZOWSKI, Jerzy (ed.), Dzieje Lubelszczyzny. Vol. 6: Między Wschodem a Zachodem, Pt. 1: Kultura umysłowa. Warszawa, 1989, 97-106.

 • Korolec et al. (1958) - KOROLEC, Jerzy B., PÓŁTAWSKI, Andrzej, WŁODEK, Zofia, ‘Commentaires sur les Sentences. Supplément au Répertoire de F. Stegmüller,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 1:1958, 28-30.

 • Korolec, Palacz (1963) - KOROLEC, Jerzy B., PALACZ, Ryszard, ‘Commentaires sur les Sentences Supplément au Repertoire de F. Stegmüller,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 11:1963, 140-145.

 • Korolko (2005) - KOROLKO, Mirosław (ed.), Średniowieczna pieśń religijna polska. Wrocław, 2005.

 • Korta (1964) - KORTA, Wacław, ‘Stan i potrzeby badań nad annalistyką śląską do końca XV wieku,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, 8:1964, 51-95.

 • Korytkowski 1 (1888) - KORYTKOWSKI, Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 [...]. Vol. 1, Poznań 1888.

 • Korytkowski 2 (1888) - KORYTKOWSKI, Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 [...]. Vol. 2, Poznań 1888.

 • Korytkowski 3 (1889) - KORYTKOWSKI, Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 [...]. Vol. 3, Poznań 1889.

 • Korzeniowski (1910) - KORZENIOWSKI, Józef, ‘Zapiski z rękopisów Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu i innych bibliotek petersburskich. Sprawozdanie z podróży naukowych odbytych w 1891-1892 i w 1907 r.,’ Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, 11:1910.

 • Kostowski, Witkowski (1994) - KOSTOWSKI, Jakub, WITKOWSKI, Jacek, ‘Książę Henryk II Pobożny i bitwa legnicka w ikonografii (XIII-XX w.),’ in: KORTA, Wacław (ed.), Bitwa legnicka. Historia i tradycja. Śląskie Sympozja Historyczne, 2. Wrocław-Warszawa, 1994, 277-304.

 • Kothe (1939) - KOTHE, Josef, Die deutschen Osterlieder des Mittelalters. Breslau, 1939.

 • Kotuła (2010) - KOTUŁA, Krzysztof, ‘The first french translation of Plutarch's Apophthegmata? Ms. Gall. Quart. 91 from the Berlin collection’, Fibula newsletter, 2010 no 2(5), 13-18.

 • Kowalczyk (1996) - KOWALCZYK, Maciej, ‘Studia nad życiem i działalnością Macieja z Szydłowa,’ Folia Historica Cracoviensia, 3:1996, 69—88.

 • Kowalczyk (2009) - KOWALCZYK, Agnieszka, ‘Biblioteka kanoników regularnych w Czerwińsku,’ Notatki Płockie, 54:2009, 1, 3-10.

 • Kowalczykówna (1960) - KOWALCZYK, Maria ‘Mowy i kazania uniwersyteckie Łukasza z Wielkiego Koźmina,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 12:1960, 2, 7-20.

 • Kowalczykówna (1965a) - KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Makulatura z okładek rękopisu BJ nr 8,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 17:1965, no. 2, 9-11.

 • Kowalczykówna (1965b) - KOWALCZYK, Maria, ‘Bartłomiej z Jasła,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 5:1965, 3-23.

 • Kowalczykówna (1969) - KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Trzy zabytki prozy żakowskiej w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 19:1969, 63-72.

 • Kowalczykówna (1970) - KOWALCZYK, Maria, Krakowskie mowy uniwersyteckie z pierwszej połowy XV w. (Źródła do Dziejów Nauki i Techniki, 8), Wrocław 1970.

 • Kowalczykówna (1971) - KOWALCZYK, Maria, ‘Łukasz z Wielkiego Koźmina,’ Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 4(15), Wrocław 1971, 3-40.

 • Kowalczykówna (1972) - KOWALCZYK, Maria, ‘Z badań nad życiem i biblioteką Mikołaja Kozłowskiego,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 12:1972, 19-28.

 • Kowalczykówna (1979) - KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Wróżby, czary i zabobony w średniowiecznych rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 29:1979, 5-18.

 • Kowalczykówna (1983) - KOWALCZYK, Maria, ‘Cuda jasnogórskie spisane w roku 1435,’ Analecta Cracoviensia, 15:1983, 319-329.

 • Kowalczykówna (1984/1985) - KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Tańce i zabawy w świetle rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 34/35:1985, 71-89.

 • Kowalczykówna (1987) - KOWALCZYK, Maria, ‘Postylla de tempore w rękopisie B 13 Biblioteki OO. Paulinów w Krakowie na Skałce,’ Studia Claromontana, 7:1987, 7-34.

 • Kowalczykówna (1992) - KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Ruthenus De septem donis Spiritus Sancti w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej 1464 Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej ʼ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 42:1992, No. 1/2 s. 13-31.

 • Kowalczykówna (1994a) - KOWALCZYK, Maria, ‘Warsztat naukowy Wawrzyńca z Raciborzaʼ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 44:1994, No. 49-62.

 • Kowalczykówna (1994b) - KOWALCZYK, Maria, ‘Pielgrzymka św. Jana Kantego do Ziemi Świętej,’ Studia Mediewistyczne, 31:1994, 91-94.

 • Kowalczykówna (1996) - KOWALCZYK, Maria, ‘Studia nad życiem i działalnością Macieja z Szydłowa,’ Folia Historica Cracoviensia 3:1996, 69-89.

 • Kowalczykówna (1999a) - KOWALCZYK, Maria, ‘Franciszek z Brzegu,’ Acta Mediaevalia, 12:1999, 99-142.

 • Kowalczykówna (1999b) - KOWALCZYK, Maria, ‘Pisarze Annales Jana Długosza’, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 49:1999, 1-2, 103-110.

 • Kowalczykówna (2007) - KOWALCZYKÓWNA, Maria, ‘Przyczynek do opracowania zabytkowych opraw rękopisów Biblioteki Czartoryskich,’ Acta Mediaevalia, 20:2007, 153-162.

 • Kowalczykówna et al. (1973) - KOWALCZYK, Maria, BELCARZOWA, Elżbieta, WYSOCKA Felicja, ‘Glosy polskie Jakuba z Piotrkowa i innych autorów w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej’, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej , 23:1973, 79-115.

 • Kowalewicz (1964) - KOWALEWICZ, Henryk, Cantica medii aevi Polono-latina. Vol. 1: Sequentiae. Bibliotheca Latina Medii et Recentioris Aevi, 14. Varsoviae, 1964.

 • Kowalewicz (1965a) - KOWALEWICZ, Henryk, ‘Polska twórczość sekwencyjna wieków średnich,’ Średniowiecze. Studia o Kulturze, 2:1965, 132-302.

 • Kowalewicz (1965b) - KOWALEWICZ, Henryk, ‘Średniowieczne zabytki języka polskiego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu,’ Biblioteka, 5:1965, 69-164.

 • Kowalewicz (1967) - KOWALEWICZ, Henryk, Zasób, zasięg terytorialny i chronologia polsko-łacińskiej liryki średniowiecznej. Prace Wydziału Filologicznego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Seria Filologia Polska, 13. Poznań, 1967.

 • Kowalewicz (1973) - KOWALEWICZ, Henryk, ‘Średniowieczna poezja polskich żaków,’ Pamiętnik Literacki, 64:1973, 195-216.

 • Kowalewicz (1979) - KOWALEWICZ, Henryk, ‘Ładysław z Gielniowa, «Ad Cantica canticorum». Rymowana parafraza Pieśni nad pieśniami,’ in: KOWALEWICZ, Henryk (ed.), Ze starych rękopisów. Silva Medii et Recentioris Aevi, 6. Warszawa, 1979.

 • Kowalewicz (1983) - KOWALEWICZ, Henryk (ed.), Najstarsze historie o częstochowskim obrazie Panny Maryi: XV i XVI wiek. Warszawa, 1983.

 • Kowalewicz, Kuraszkiewicz (1977) - KOWALEWICZ, Henryk, KURASZKIEWICZ, Władysław, ‘Polskie glosy w rękopisie «Kroniki» Wincentego Kadłubka (Biblioteka Narodowa, Baw. 29),’ Slavia Occidentalis, 34:1977, 143-153.

 • Kowalewicz, Morawski (1991) - KOWALEWICZ, Henryk, MORAWSKI, Jerzy, ‘Hymny polskie,’ Musica Medii Aevi, 8:1991, 10‒141.

 • Kowalów (1996) - KOWALÓW, Witold Józef, ‘Ksiądz Michał Stanisław Głowacki «Świętopełk» (1804-1846). Zapomniany bibliofil i bibliograf,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 66:1996, 393-402.

 • Kowalska-Urbankowa, Zbudniewek (1987) - KOWALSKA-URBANKOWA, Zofia, ZBUDNIEWEK, Janusz (eds.), ‘Katalog rękopisów biblioteki Paulinów w Krakowie na Skałce,’ Studia Claromontana, 8:1987, 269-499.

 • Kowalski (1908) - KOWALSKI, Gerard, ‘Officiumtext des Immaculata-Festes in dem Breviarium Mogilense von Jahre 1412,’ Cistercienser Chronik, 20:1908, 370-374.

 • Kowalski (1911) - KOWALSKI, Gerard, ‘Ein Beitrag zur Marienverehrung bei den Zisterzienser in Polen,’ in: Bericht über den fünften Marianischen Weltkongress : abgehalten zu Salzburg vom 18. bis 21. Juli 1910. Salzburg, 1911, 523-525.

 • Kowalski (2006) - KOWALSKI, Marek Daniel, ‘Dzieje autografu katedralno-kolegiackiej części Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis Jana Długosza’, Studia Źródłoznawcze, 46:2006, 83-94.

 • Kowalski (2016) - KOWALSKI, Wojciech, ‘Podstawy prawne odzyskania Pontyfikału Płockiego,’ in: MAJEWSKI, Dariusz (ed.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Płock, 2016, 11-18.

 • Kownacki (1820) - KOWNACKI, Hipolit, ‘O dawnych statutach polskich dotąd nie wydanych, w rękopiśmie starym do Józefa hr. Sierakowskiego należącym znayduiących się,’ Pamiętnik Warszawski, 6:1820, 18, 193-213.

 • Kozak, Łukaszewski (2017) - KOZAK, Adam, ŁUKASZEWSKI, Jakub, ‘Dokumentacja konsystorska z XV i początku XVI wieku odkryta w katedrze gnieźnieńskiej,’ Roczniki Historyczne, 83:2017, 203-237.

 • Kozak, Łukaszewski (2022) - KOZAK, Adam, ŁUKASZEWSKI, Jakub, ‘Fragmenty Reguły pasterskiej Grzegorza Wielkiego z przełomu XI i XII wieku odkryte w księdze ławniczej Krzywinia z lat 1512-1580,’ Roczniki Historyczne, 88:2022, 183-206.

 • Kozerska (1960) - KOZERSKA, Helena, Straty w zbiorze rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w czasie I i II wojny światowej. Warszawa, 1960.

 • Koziołek (1982) - KOZIOŁEK, Maria, ‘Analiza kodykologiczna rękopisu nr 470 Wojewódzkiej biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie,’ Roczniki Biblioteczne, 26:1982, 3-21.

 • Kozłowska (1993) - KOZŁOWSKA, Anna, ‘Handschriftliche Mediaevalia in Polen,’ Scriptorium, 47:1993, 2, 204-226.

 • Kozłowska (1999) - KOZŁOWSKA, Anna, ‘Ceny książek ręcznie pisanych,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 49:1999, 45-65.

 • Kozłowska-Budkowa (1929) - KOZŁOWSKA-BUDKOWA , Zofia, ‘Najstarszy rękopis Biblioteki Kórnickiej,’ Przegląd Biblioteczny, 3:1929, no. 3, 496-509.

 • Kozłowska-Budkowa (1930) - KOZŁOWSKA-BUDKOWA Zofia, ‘Płockie zapiski o cudach z r. 1148,’ Kwartalnik Historyczny, 44:1930, 341-348.

 • Kozłowska-Budkowa (1949) - KOZŁOWSKA-BUDKOWA Zofia, ‘Uwagi o rękopisach kazania „De bellis iustis”,’ Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU, 50:1949, 59-60.

 • Kozłowska-Budkowa (1951) - BUDKOWA Zofia, ‘Najdawniejsze krakowskie mowy uniwersyteckie,’ Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU, 52:1951, 570-575.

 • Kozłowska-Budkowa (1952) - KOZŁOWSKA-BUDKOWA Zofia, ‘Sermones sapientiales Stanisława ze Skarbimierza,’ Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU, 53:1952, 391-396.

 • Kozłowska-Budkowa (1955) - KOZŁOWSKA-BUDKOWA Zofia, ‘Rękopisy kazania De bellis iustis,’ in: Ludwik Ehrlich, Polski wykład wojny XV wieku.: Kazania Stanisława ze Skarbimierza «De bellis iustis», Warszawa, 1955, 215-230.

 • Kozłowska-Budkowa (1957) - BUDKOWA, Zofia, ‘Księgozbiór polskiego uczonego z XII/XIII w.,’ Studia Źródłoznawcze, 1:1957, 109-118.

 • Kozłowska-Budkowa (1963) - KOZŁOWSKA-BUDKOWA Zofia, ‘Stanisława ze Skarbimierza mowa o złych studentach,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 15:1963, 11-21.

 • Kozłowska-Budkowa (1964) - KOZŁOWSKA-BUDKOWA, Zofia, ‘Odnowienie jagiellońskie uniwersytetu krakowskiego (1390-1414),’ in: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764.. Vol. 1, ed. Kazimierz Lepszy, Kraków, 1964, 37-89.

 • Kozłowska-Budkowa (1965) - KOZŁOWSKA-BUDKOWA, Zofia, review of: M. Gębarowicz, Psłaterz floriański i jego geneza in: Małopolskie Studia Historyczne, 9:1966, 114-119.

 • Kozłowska-Budkowa (1978) - KOZŁOWSKA-BUDKOWA, Zofia (ed.), Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz. Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 5. Warszawa, 1978.

 • Kozłowska-Studnicka (1929) - KOZŁOWSKA-STUDNICKA, Janina, Katalog rękopisów polskich (poezyj) wywiezionych niegdyś do Cesarskiej Bibljoteki Publicznej w Petersburgu, znajdujących się obecnie w Bibljotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Kraków, 1929.

 • Koźmian (1859) - [KOŹMIAN, Jan], ‘Godzinki N. Panny z rękopisu monachijskiego i hymn świętego Kazimierza,’ Przegląd Poznański, 28:1859, 103-128.

 • Kraffert (1871) - KRAFFERT, Hermann, ‘Die Liegnitzer Liviuscodex,’ Jahrbücher für Classische Philologie, 17:1871, 69-75.

 • Kraffert (1873) - KRAFFERT, Hermann, ‘Zur Geschichte des Liegnitzer Liviuscodex,’ in: KRAFFERT, Hermann, Liegnitzer Chronik. T. 4. Beiträge zur Geschichte von Liegnitz. Liegnitz, 1873, 73-84.

 • Krakowiak (2009) - KRAKOWIAK, Czesław, ‘Mszał z Kraśnika,’ in: Encyklopedia katolicka. Vol. 13. Lublin, 2009, col. 463.

 • Kras (1998) - KRAS, Paweł, Husyci w piętnastowiecznej Polsce. Lublin 1998.

 • Kras (2000) - KRAS, Paweł, ‘Katalog husytów i osób podejrzanych o husytyzm w piętnastowiecznej Polsce,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 74:2000, 177-234.

 • Krása (1978) - KRÁSA, JOSEF, Knižní malířství. Pozdně gotické umění v Čechách (1471-1526). Praha, 1978.

 • Krasnodębska-D’Aughton (2008) - KRASNODĘBSKA D’AUGHTON Małgorzada, ‘Praedicationes: słowo i obraz,’ in: RYŚ Grzegorz [et al.] (eds.), Źródła kultury duchowej Krakowa. Materiały z sesji naukowej, Kraków, 6 listopad 2007. Kraków, 2008, 79-90.

 • Krauze (1999) - KRAUZE, Feliks, ‘Przedmiot metafizyki i jego specyficzne właściwości według Piotra z Sienna,’ Acta Mediaevalia, 12:1999, 215-232.

 • Krauze-Błachowicz (2008) - KRAUZE-BŁACHOWICZ, Krystyna, Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej. Warszawa, 2008.

 • Kremer (2007) - KREMER, Richard L., ‘«Abbreviating» the Alphonsine Tables in Cracow: The Tabulae Aureae of Petrus Gaszowiec,’ Journal for the History of Astronomy, 38:2007, Iss. 3, 283-304.

 • Kren et al. (1997) - KREN, Thomas [et al.], Masterpieces of the J. Paul Getty Museum: Illuminated Manuscripts. Los Angeles, 1997.

 • Kren, McKendrick (2003) - KREN, Thomas, McKENDRICK, Scot, Illuminating the Renaissance. The Triumph of Flemish Manuscript Painting in Europe. Los Angeles, 2003.

 • Kreuzritterbibel (1999) - Die Kreuzritterbibel. Pierpont Morgan Library, New York, M 638, Bibliothèque nationale de France, Ms. Nouv. acq. lat. 2294, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 83.MA.55, comm. D.H. WEISS [et al.]. Luzern, 1998-1999.

 • Kristeller (1962) - KRISTELLER, Paul O., ‘The European Diffusion of Italian Humanism,’ Italica. The Quaterly Bulletin of the American Association of Teachers of Italian, 39:1962, no. 1, 1-20.

 • Kristeller 2 (1967) - KRISTELLER, Paul O., Iter Italicum. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries. Vol. 2: Italy, Orvieto to Volterra Vatican City. London [etc.], 1967.

 • Kristeller 3 (1987) - KRISTELLER, Paul O., Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries. Vol. 3: (Alia itinera I) Index. London [etc.], 1987.

 • Kristeller 4 (1989) - KRISTELLER, Paul O., Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries. Vol. 4: (Alia itinera II) Great Britain to Spain. London [etc.], 1989.

 • Kristeller 5 (1990) - KRISTELLER, Paul O., Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries. Vol. 5: (Alia itinera III) Sweden to Yugoslavia, Utopia, supplement to Italy (A-F). London [etc.], 1990.

 • Kristeller 6 (1992) - KRISTELLER, Paul O., Iter Italicum, Accedunt alia itinera. A finding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manuscripts of the Renaissance in Italian and other libraries. Vol. 6: (Italy III and alia itinera IV). Supplement to Italy (G-V), Supplement to Vatican and Austria to Spain. London [etc.], 1992.

 • Kristeller et al. (2007) - KRISTELLER, Paul O. [et al.] (eds.), Latin manuscript books before 1600. A list of the printed catalogues and unpublished inventories of extant collections. 5th ed., Hannover, 2007.

 • Krollmann (1929) - KROLLMANN, Christian, Geschichte der Stadtbibliothek zu Königsberg. Mit einem Anhang: Katalog der Bibliothek des M. Johannes Poliander 1560. Königsberg, 1929.

 • Krupa (1999) - KRUPA, Paweł, ‘La communion fréquente a Prague au XIVe siecle. Malograntum III, 1, 26 : ses précurseurs et ses continuateurs,’ Memorie Domenicane, (Nuova Serie) 30:1999, 219-259.

 • Krzyszczuk (2019) - KRZYSZCZUK, Łukasz, ‘Rękopis I F 120 d: fragment Kroniki Euzebiusza z Cezarei w łacińskim przekładzie Hieronima ze Strydonu,’ in: MORTA, Krzysztof (ed.), Biblia w przekładach i komentarzach. Wrocław, 2019, 279-295.

 • Krzyszczuk (2020) - KRZYSZCZUK, Łukasz, ‘De colore quomodo vitrum depingitur (i inne teksty),’ in: HORZELA, Dobrosława [et al.] (eds.), Cud światła. Witraże średniowieczne w Polsce. Kraków, 2020, 103.

 • Krzyżaniakowa (1963) - KRZYŻANIAKOWA, Jadwiga, ‘Mateusz z Krakowa: działalność w Pradze w latach 1355-1394,’ Roczniki Historyczne, 29:1963, 9-57.

 • Książnica Kopernikańska - Książnica Kopernikańska w Toruniu [catalogue]

 • Księgozbiór Wirtualny Federacji Fides - Księgozbiór Wirtualny Federacji Fides [digital repository].

 • Ksyk (1992) - KSYK, Patrycja M., ‘Vita Annae ducissae Silesiae,’ Nasza Przeszłość, 78:1992, 127-150.

 • Ktiv - The International Collection of Digitized Hebrew Manuscripts [digital repository].

 • Kubieniec (1999) - KUBIENIEC, Jakub, ‘Lamentacje chorałowe w krakowskich rękopisach liturgicznych od XI do XVIII w.,’ Muzyka, 54:1999, no. 1, 7-42.

 • Kubieniec (2000) - KUBIENIEC, Jakub, ‘Akwizgrański przekaz «Ade festa pretiosi»,’ Muzyka, 55:2000, no. 2, 81-88.

 • Kubieniec (2003) - KUBIENIEC, Jakub, ‘O krakowskim antyfonarzu z początku XII w.,’ Muzyka, 48:2003, no. 2, 17-30.

 • Kubieniec (2004) - KUBIENIEC, Jakub, ‘Simon Dormis: A Milanese Antiphon in Central Europe?,’ Musica Jagellonica, 3:2004, 5-12.

 • Kubieniec (2006) - KUBIENIEC, Jakub, Uniwersalizm i swoistość w średniowiecznych antyfonarzach krakowskich. Kraków, 2013.

 • Kubieniec (2007) - KUBIENIEC, Jakub, ‘The office of St. John the Almsgiver in Kraków,’ Musica Iagellonica, 4:2007, 5-18.

 • Kubieniec (2012) - KUBIENIEC, Jakub, ‘Średniowieczne rękopisy liturgiczne z archiwum jasnogórskiego,’ in: POŚPIECH, Remigiusz (ed.), Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki. Opole, 2012, 135-148.

 • Kubieniec (2013) - KUBIENIEC, Jakub, Secundum consuetudinem. Śpiew godzin kanonicznych w średniowiecznej metropolii gnieźnieńskiej. Kraków, 2013.

 • Kubieniec (2016) - KUBIENIEC, Jakub (ed.), Oficjum i Msza o św. Janie Jałmużniku = The office and the mass for St. John the Almsgiver. Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita, 4. Kraków, 2016.

 • Kubieniec (2017a) - KUBIENIEC, Jakub, ‘Polskie oficjum o św. Jakubie Starszym,’ Muzyka, 62:2017, no. 3, 11-21.

 • Kubieniec (2017b) - KUBIENIEC, Jakub, Oficjum o św. Wacławie Gloriose Dei martyr. Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita, 6. Kraków, 2017.

 • Kubieniec (2018) - KUBIENIEC, Jakub, ‘Commemoratio: sposoby prezentacji i wykorzystania przeszłości w liturgii,’ in: BANASZKIEWICZ, Jacek, DĄBRÓWKA, Andrzej, WĘCOWSKI, Piotr, Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski. Vol. 1. Warszawa, 2018, 545-606.

 • Kubieniec (2021) - KUBIENIEC, Jakub, ‘O antyfonie «Iesus Nazarenus Rex Iudeorum» bł. Władysława z Gielniowa,’ Muzyka, 66:2021, no. 1, 3-25.

 • Kubieniec (2023) - KUBIENIEC, Jakub, ‘Czeskie «carmina clericorum» w źródłach polskich: przypadek pieśni «O Maria, mater Christi» / «O Maryja, matko Boża»,’ Muzyka, 68:2023, no. 4, 3-19.

 • Kucała (1985) - KUCAŁA, Marian, Jakuba Parkosza traktat o ortografii polskiej. Warszawa, 1985.

 • Kuchendorf (1937) - KUCHENDORF, Cäcilie, Das Breslauer Kreuzstift in seiner persönlichen Zusammensetzung vonder Gründung (1238) bis 1456. Breslau, 1937.

 • Kühl (1898) - KÜHL, Gustav, ‘Die Bordesholmer Marienklage, hg. und eingeleitet,’ Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung 24:1898, 1-75.

 • Kuhnke (1877) - KUHNKE, Rudolf, Bericht über die auf der Bibliothek des Königlichen und Gröning’schen Gymnasiums zu Stargard in Pommern vorhandenen ... Handschriften und alten Drucke. Programm des Königlichen und Gröning’schen Gymnasiums zu Stargard in Pomm. Stargard, 1877.

 • Kujot (1875) - KUJOT, Stanisław, Opactwo pelplińskie. Pelplin, 1875.

 • Kuksewicz (1959) - KUKSEWICZ, Zdzisław, ‘Repertorium codicum Averrois opera Latina continentium qui in bibliothecis Polonis asservantur,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 4:1959, 3-34.

 • Kuksewicz (1960) - KUKSEWICZ, Zdzisław, ‘Commentaires sur les Sentences. Supplément au Répertoire de F. Stegmüller,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 5:1960, 45-49.

 • Kuksewicz (1961a) - KUKSEWICZ, Zdzisław, ‘Les trois «Quaestiones de habitu» dans les ms Vat. Ottob. 318. Éditions des textes de Jean de Jandun, Guillaume Alnwick et Anselme de Come(?),’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 9:1961, 3-30.

 • Kuksewicz (1961b) - KUKSEWICZ, Zdzisław, ‘Remarques au catalogue des manuscrits des oeuvres de Jean Buridan, un recueil de questions dans le ms Paris Bibl. Nat. 15888,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 9:1961, 31-39.

 • Kuksewicz (1961c) - KUKSEWICZ, Zdzisław, ‘Les traductions latines des œuvres attribuées à Aristote se trouvant dans les bibliothèques de Wrocław,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 9:1961, 40-45.

 • Kuksewicz (1961d) - KUKSEWICZ, Zdzisław, ‘Les oeuvres de Mathieu de Eugubio dans le ms 737 de la Bibliothèque Jagellonne,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 10:1961, 40-45.

 • Kuksewicz (1961e) - KUKSEWICZ, Zdzisław, ‘Jan ze Słupczy. Stan badań,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 1:1961, 85-118.

 • Kuksewicz (1966) - KUKSEWICZ, Zdzisław, ‘Le manuscrit des «Quaestiones sur le De anima» de Jean de Glogow retrouvé,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 12:1967, 33-45.

 • Kuksewicz (1975) - KUKSEWICZ, Zdzisław, Filozofia człowieka. Teoria duszy. Wrocław [etc.], 1975.

 • Kulfan (1980) - KULFAN, Elżbieta, ‘Analiza źródłoznawcza rękopisu muzycznego ms. I F 386 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 4:1980, 177-233.

 • Kumaniecki (1948) - KUMANIECKI, Kazimierz, O odnalezionej retoryce Filipa Kallimacha, Warszawa 1948.

 • Kuna (1984) - KUNA, Hanna, ‘Z dziejów biblioteki klasztoru OO. Cystersów w Mogile od jej założenia do początków XVIII wieku,’ Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze, 2:1984, 31-59.

 • Künzle (1977) - KÜNZLE Pius, Heinrich Seuses Horologium sapientiae. Erste kritische Ausgabe unter Benützung der Vorarbeiten von Dominikus Planzer OP. Freiburg 1977.

 • Kupść (1957-1959) - KUPŚĆ, Bogumił St., ‘Rękopisy średniowieczne odzyskane z Kanady,’ in: Encyklopedia Współczesna. Warszawa, 1957-1959, 5, 45-49.

 • Kuraś et al. (1967) - KURAŚ, Stanisław [et al.] (eds.), Katalog tymczasowy rękopisów archiwum i biblioteki opactwa norbertanek na Zwierzyńcu. Kraków, 1967.

 • Kuraś, Mrowiec (1967) - KURAŚ, Stanisław, MROWIEC, Karol (eds.), Katalog rękopisów muzycznych w Archiwum Norbertanek na Zwierzyńcu. Kraków, 1967.

 • Kürbis (1952) - KÜRBISÓWNA, Brygida, Studia nad Kroniką wielkopolską. Poznań, 1952.

 • Kürbis (1997) - KÜRBIS Brygida, ‘«Ecclesia Christi» w egzegezie kazań krakowskich,’ Studia Warmińskie 34:1997, 87-110.

 • Kürbis et al. (1962) - KÜRBIS Brygida, LUCIŃSKI Jerzy, WALCZAK Ryszard (eds.), Roczniki wielkopolskie. Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 6. Warszawa, 1962.

 • Kürbis et al. (2000) - KÜRBIS, Brygida et al. (eds.), Kodeks Matyldy. Księga obrzędów z kartami dedykacyjnymi. Monumenta Sacra Polonorum, 1. Kraków, 2000.

 • Kürbis et al. (2010) - KÜRBIS, Brygida, WOLNY, Jerzy, ZYDOREK, Danuta (eds.), Kazania na różne dni postne i inne teksty z kodeksu krakowskiego 140 (43). Monumenta Sacra Polonorum, 4. Kraków, 2010.

 • Kurras (1985) - KURRAS, Lotte, ‘Gebetbuch aus Elbing,’ Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 1985, 121.

 • Kurz (1984) - KURZ, Rainer, ‘Zur Überlieferung von Sammlungen der Briefe des Hl. Augustinus im Mittelalter (Cod. Brenkensis 79),’ Codices manuscripti. Zeitschrift für Handschriftenkunde, 10:1984, 4, 121-134.

 • Kuska (2014) - KUSKA, Justyna, ‘Zaginione (?) - odnalezione... «Missale Wratislaviense», APDom. Kr, rkps R XV 45 i «raciborskie» rękopisy w zbiorach Archiwum Polskiej Prowincji oo. Dominikannów w Krakowie,’ in: KAMLER, Anna, PIETRZKIEWICZ, Dorota (eds.), Dziedzictwo utracone - dziedzictwo odzyskane. Warszawa, 2014, 187-200.

 • Kutrzeba (1910) - KUTRZEBA, Stanisław, ‘Ordo coronandi regis Poloniae,’ Archiwum Komisyi Historycznej, 11:1910, 161-174.

 • Kutrzeba (1911) - KUTRZEBA, Stanisław, ‘Źródła polskiego ceremoniału koronacyjnego,’ Przegląd Historyczny, 12:1911, fasc. 1, 71-83.

 • Kutrzeba (1925a) - KUTRZEBA, Stanisław, Historia źródeł dawnego prawa polskiego. Vol. 1, Lwów, 1925.

 • Kutrzeba (1925b) - KUTRZEBA, Stanisław, Historia źródeł dawnego prawa polskiego. Vol. 2, Lwów, 1925

 • Kuzmová (2003) - KUZMOVÁ, Stanislava, The Construction of the Image and Cult of Saint Stanislaus as a Holy Bishop from the Thirteenth to the Fifteenth Century. Central European University, Budapest, 2003. [M.A. Thesis in Medieval Studies, typescript].

 • Kuzmová (2013) - KUZMOVÁ, Stanislava, Preaching Saint Stanislaus. Medieval Sermons on Saint Stanislaus of Cracow, His Image and Cult. Warszawa, 2013.

 • Kwaśniewski (2013) - Andrzej Kwaśniewski, ‘Księgozbiór kapituły kieleckiej w świetle inwentarza z 1598 roku,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 99:2013, 43-92.

 • Kwiatkowski (1939) - KWIATKOWSKI, Władysław, Prymasowska kapituła i kolegiata w Łowiczu (1433-1939), Warszawa, 1939.

 • Kwieciński (1977) - KWIECIŃSKI, Marian, ‘Pertraktacje w sprawie zakupu fragmentów Graduału Bolesława II Mazowieckiego,’ Musica Medii Aevi 6:1977, 36-41.

 • Kwilecka (1965) - KWILECKA, Irena, ‘Nieznany pisarz wielkopolski Tomasz Łysy ze Zbrudzewa,’ in: LABUDA, Gerard (ed.), Munera Poznaniensia. Księga pamiątkowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla uczczenia 600-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poznań, 1965, 207-233.

 • Kyas (1997) - KYAS, Vladimír, Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha, 1997.