Skip to main content

Bibliografia

 • Jabłonka (2002) - JABŁONKA, Agnieszka, ‘Średniowieczne rękopisy z Biblioteki Krasińskich,’ Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej, 2002, 4, 35-39.

 • Jabłoński (1966) - JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Biblioteka PAN w Krakowie,ʼ Nauka Polska, 14:1966, 4, 73-81.

 • Jabłoński (1967) - JABŁOŃSKI, Zbigniew, Zarys dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815-1872). Nauka dla Wszystkich, 48. Kraków, 1967.

 • Jabłoński (1972) - JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Problematyka bibliotecznych zbiorów w pracach Polskiej Akademii Umiejętności,ʼ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 18:1972, 7-20.

 • Jabłoński (1974) - JABŁOŃSKI, Zbigniew, ‘Biblioteka PAN w Krakowie w trzydziestoleciu PRL,ʼ Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 20:1974, 3-25.

 • Jachimecki (1930a) - JACHIMECKI, Zdzisław, ‘Średniowieczne zabytki polskiej kultury muzycznej. 1. Jednogłosowa muzyka religijna,’ Muzyka Kościelna, 5:1930, 41-45, 63-65, 89-90, 108-111.

 • Jachimecki (1930b) - JACHIMECKI, Zdzisław, Średniowieczne zabytki polskiej kultury muzycznej. Poznań, 1930.

 • Jachimecki (1930c) - JACHIMECKI, Zdzisław, Nieuwzględnione dotychczas źródło melodji Bogurodzicy. Warszawa 1930.

 • Jachimecki (1948) - JACHIMECKI, Zdzisław, Historia muzyki polskiej. Kraków, 1948.

 • Jacob (1907) - JACOB, Eugen (ed.), Johannes von Capistrano. Materia triginta sex sermonibus Lipsiae praedicata, Tractatus de cupiditate. T. II/2. Breslau, 1907.

 • Jacobs (1911) - JACOBS, Emil, ‘Die neue Widukind-Handschrift und Trithemius’, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, 36:1911, 203-208.

 • Jaenichen (1723) - JAENICHEN, Peter, Notitia bibliothecae Thorunensis, qua de eius origine et incrementis codicibus msstis aliisque notatu dignis, nonnulla breviter et succincte exponuntur. Ienae, 1723.

 • Jakubek-Raczkowska (2023) - JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, ‘Zdobienia rękopisu PL-GD Mar. F 406 w kontekście piętnastowiecznego iluminatorstwa gdańskiego,’ Muzyka, 68:2023, no. 1, 62-92.

 • Jakubek-Raczkowska, Raczkowski (2020) - JAKUBEK-RACZKOWSKA Monika, RACZKOWSKI Juliusz, ‘Nierozpoznany graduał z kościoła świętojańskiego w Toruniu – przyczynek do badań nad księgami muzycznymi diecezji chełmińskiej w średniowieczu,’ Muzyka, 65:2020/I, 95-111.

 • Jakubek–Raczkowska, Czyżak (2016) - JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta, ‘Wokół Biblii Lutera z Brunszwiku. Dekoracje filigranowe grupy kodeksów pruskich z XIV wieku,’ in: WALANUS, Wojciech, WALCZAK, Marek (eds.), Imagines pictae. Studia nad gotyckim malarstwem w Polsce. Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4. Kraków, 2016, 289-306.

 • Jakubowski (2020) - JAKUBOWSKI, Filip A., ‘Dwa rękopiśmienne Korany w zbiorach Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 37:2020, 53-64.

 • Jakubowski (2020) - JAKUBOWSKI, Filip A., ‘Dwa rękopiśmienne Korany w zbiorach Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 37:2020, 53-64.

 • Janauschek (1891) - JANAUSCHEK, Leopold (ed.), Beiträge zur Geschichte der Cistercienser-Stifte. Xenia Bernardina, 3. Wien, 1891.

 • Jancke (1841) - JANCKE, Johann Karl Otto, ‘M. Johannes Frawenburg’s Anweisung, wie sich ein Bürgermeister unter seinem Amacht halten soll,’ Neues Lausitzisches Magazin 23:1846), 1-28.

 • Janicki (2007) - JANICKI, Jan J., ‘The Rite of Excommunication as Contained in the Medieval Roman Pontifical,’ Folia Historica Cracoviensia, 13:2007, 55-66.

 • Jankowska (1993) - JANKOWSKA, Katarzyna, ‘Trzynastowieczna Biblia francuska w zbiorach Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 23:1993, 139-148.

 • Janocki (1752) - JANOCKI, Jan Daniel, Specimen catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Zaluscianae. Dresdae, 1752.

 • Janów (1926) - JANÓW, Jan, ‘Czeska Biblja Zabláckiego i polska Biblja królowej Zofji,’ Przewodnik Bibljograficzny, Seria 2, 7:1926, z. 6, 250–256.

 • Jansen (2002) - JANSEN, Sabine, Die Texte des Kirchberg-Corpus'. Überlieferung und Textgeschichte vom 15. bis zum 19. Jahrhundert. PhD thesis, Universität zu Köln. 2002

 • Janz-Wenig (2017) - JANZ-WENIG, Katrin, Decem gradus amoris deutsch. Entstehung, Überlieferung und volkssprachliche Rezeption einer lateinischen Predigt. Untersuchung und Edition. Texte des Späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit, 56, Berlin, 2017.

 • Jarosławiecka-Gąsiorowska, Komornicki (1935a) - JAROSŁAWIECKA-GĄSIOROWSKA, Maria, KOMORNICKI, Stefan: ‘Les principaux manuscrits à peintures du Musée des Princes Czartoryski à Cracovie,’ Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures, 18:1935, 5-184.

 • Jarosławiecka-Gąsiorowska, Komornicki (1935b) - JAROSŁAWIECKA-GĄSIOROWSKA, Maria, KOMORNICKI, Stefan: ‘Les principaux manuscrits à peintures des archives du Chapitre de Cracovie,’ Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures, 18:1935, 185-198.

 • Jasas (1980) - JASAS, Rimantas, Pergamentų katalogas. Vilnius, 1980.

 • Jasińska, Kołodziej, Leńczuk (2022) - JASIŃSKA, Katarzyna, KOŁODZIEJ, Dorota, LEŃCZUK, Mariusz, Dwa łacińskie rozariusze z polskimi glosami. „Rozariusz dominikański”, „Rozariusz wrocławski”. Kraków, 2022.

 • Jasiński (1959) - JASIŃSKI, Kazimierz, ‘Ilustracje kalendarzowe w rękopisie wrocławskim z około 1300 r.,’ Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 7:1959, 2, 203-226.

 • Jasiński (1981) - JASIŃSKI, Kazimierz, ‘Najdawniejsze roczniki krakowskie,’ Kwartalnik Historyczny, 88:1981, 463-467.

 • Jasiński (1993) - JASIŃSKI, Kazimierz, ‘Kalendarz opactwa św. Wincentego we Wrocławiu’, Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, 98:1993, 45-58.

 • Jasiński (2016) - JASIŃSKI, Tomasz, ‘Próba rekonstrukcji pierwotnego tekstu wiersza Angilberta o bitwie pod Fontenoy (841 rok),’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 33:2016, 29-84.

 • Jasiński (2021) - JASIŃSKI, Tomasz, ‘Fragment tekstu Gilberta z Poitiers na oprawie z pergaminu makulaturowego w zbiorach Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 38:2021, 21-34.

 • Jażdżewski (1976) - JAŻDŻEWSKI, Konstanty Klemens, ‘Dzieła kaligraficzne mnicha Jakuba, kopisty skryptorium cysterskiego w Lubiążu z pierwszej ćwierci XIII wieku,’ Studia Źródłoznawcze, 21:1976, 19-44.

 • Jażdżewski (1979) - JAŻDŻEWSKI, Konstanty Klemens, ‘Biskup wrocławski Nanker (1326-1341) w Złotej Legendzie Jakuba de Voragine,’ Studia Źródłoznawcze, 24:1979, 173-175.

 • Jażdżewski (1980a) - JAŻDŻEWSKI, Konstanty Klemens, ‘Nad słownikiem obojga praw. Glosy niemieckie w inkunabule Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Sygnatura XV F 491,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 91:1980, 77-92.

 • Jażdżewski (1980b) - JAŻDŻEWSKI, Konstanty Klemens, ‘Biblia henrykowska I F 13 i Psałterz trzebnicki I F 440: dzieła kaligraficzne cystersa lubiąskiego z lat 1238-1245,’ Studia Źródłoznawcze, 25:1980, 109-119.

 • Jażdżewski (1983) - JAŻDŻEWSKI, Konstanty Klemens, ‘Jeszcze o lubiąskiej tradycji kaligraficznej a rozwidlonego. Drugie uzupełnienie do artykułów o dwóch kopistach cystersów w Lubiążu,’ Studia Źródłoznawcze, 28:1983, 203-205.

 • Jażdżewski (1984) - JAŻDŻEWSKI, Konstanty Klemens, ‘Engelberci czy Engelbert? W związku z autorstwem pierwszego Żywota św. Jadwigi Śląskiej (druga połowa XIII wieku),’ in: CHŁOPOCKA, Helena, Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań, 1984, 189-194.

 • Jażdżewski (1986) - JAŻDŻEWSKI, Konstanty Klemens, ‘Identifizierungsprobleme bei Schreiberhänden,’ in: HÄRTEL, Helmar [et al.] (eds.), Probleme der Bearbeitung mittelalterlicher Handschriften. Wolfenbütteler Forschungen, 30, Wiesbaden, 1986, 325-326.

 • Jażdżewski (1992) - JAŻDŻEWSKI, Konstanty Klemens, Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów (1163-1642). Wrocław, 1992.

 • JBC - Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa [digital repository].

 • Jecht (1906) - JECHT, Richard, ‘Ueber die in Görlitz vorhandenen Handschriften des Sachsenspiegels und verwandter Rechtsquellen,’ Neues Lausitzisches Magazin, 82:1906, 223-264.

 • Jelicz (1985) - JELICZ, Antonina (ed.), Antologia poezji polsko-łacińskiej: 1470-1543. Szczecin, 1985.

 • Jelonek-Litewka (2022) - JELONEK-LITEWKA, Krystyna, ‘Czas powstania rękopisu Liber beneficiorum Jana Długosza na podstawie znaków wodnych,’ Krakowski Rocznik Archiwalny, 28 (2022), 43-106.

 • Jindřich (2009) - JINDŘICH, Marek, ‘Díla Johna Wyclifa v rukopisech vratislavské univerzitní knihovny,’ Studie o rukopisech, 39:2009, 293-297.

 • Jolet (1888) - JOLET, Charles, ‘Les incantations botaniques des manuscrits F. 277 de la Bibliothèque de l´École de médecine de Montepellier et F. 19 de la Bibliothèque académique de Breslau,’ Romania, 17:1888, no. 67, 337-354.

 • Jonas - Répertoire des textes et des manuscrits médiévaux d'oc et d'oïl [database]

 • Jord (1994) - JORD, Nihad, Koran rękopiśmienny w Polsce. Świat arabski w piśmiennictwie polskim XIX wieku. Studia Polono-Arabica 1. Lublin, 1994.

 • Jordan von Quedlinburg (2008) - JORDAN VON QUEDLINBURG, Opus Postillarum et Sermonum de Evangeliis dominicalibus. De nativitate Domini; Opus Ior. Sermones selecti de filiatione divina, BRAY, Nadia (ed.). Corpus philosophorum Teutonicorum Medii Aevi, Bd. 8, 3. Hamburg, 2008.

 • Jordanus - An International Catalogue of Medieval Scientific Manuscripts [database]

 • Jujeczka (2003) - JUJECZKA, Stanisław, ‘Kartuzja Passionis Christi pod Legnicą 1423-1548’. Cz. I, Szkice Legnickie, 24: 2003, 75-118.

 • Jujeczka (2004) - JUJECZKA, Stanisław, ‘Kartuzja Passionis Christi pod Legnicą 1423-1548’. Cz. II, Szkice Legnickie, 25: 2004, 87-132.

 • Jung-Palczewska (2000) - JUNG-PALCZEWSKA, Elżbieta, Prima verba. Krakowskie mowy uniwersyteckie. Łódź, 2000.

 • Jungnitz (1898) - JUNGNITZ, Joseph, ‘Geschichte der Dombibliothek in Breslau,’ in: Silesiaca. Festschrift des Vereins für Geschichte un Alterthum Schlesiens zum siebzigsten Geburtstage seines Präses Colmar Grünhagen. Breslau, 1898, 187-206.

 • Jurek (1982) - JUREK, Piotr, ‘O tekstach śląskiego Landfrydu z 1474 r.,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 103:1982, 45-73.

 • Jurkowlaniec (1998) - JURKOWLANIEC, Grażyna, ‘Wątki treściowe dekoracji pelplińskiego graduału L 13,’ Biuletyn Historii Sztuki, 60:1998, 3-4, 353-379.

 • Just (1994) - JUST, Martin, ‘Polyphony Based on Chant in a Late Fifteenth-century German Manuscript,’ in: KMETZ, John (ed.), Music in the German Renaissance. Sources, Styles. Cambridge, 1994, 129-151.