Skip to main content

Bibliografia

 • Oberleitner (1969) - OBERLEITNER, Manfred, Die handschriftliche Überlieferung der Werke des Heiligen Augustinus. Bd. 1: Italien. Sitzungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, 263. Wien, 1969.

 • Obertyński (1928) - OBERTYŃSKI, Zdzisław, ‘rec.: Władysław Abraham, Pontificale biskupów krakowskich z XII w.,’ Kwartalnik Historyczny, 42:1928, z. 2, 324-330.

 • Obertyński (1929) - OBERTYŃSKI, Zdzisław, ‘Pontificale Lwowskie z XIV w. w wiedeńskiej Nationalbibliothek,’ Kwartalnik Historyczny, 43:1929, 457-474 (Lwów, 1929).

 • Obertyński (1930a) - OBERTYŃSKI, Zdzisław, Pontificale halickie zwane pontyfikałem Boryszewskiego, Lwów, 1930.

 • Obertyński (1930b) - OBERTYŃSKI, Zdzisław, Pontificale arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego w Bibliotece Kapitulnej w Gnieźnie. Lwów 1930.

 • Obertyński (1932) - OBERTYŃSKI, Zdzisław, ‘Wyobrażenie Trójcy św. w t. zw. Modlitewniku Warneńczyka,’ Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie, 12:1932, z. 2, 75.

 • Obertyński (1956) - OBERTYŃSKI, Zdzisław, ‘Fletnia Jubala i młotki Pitagorasa. Próba uzupełnienia i interpretacji Biblii płockiej,’ Biuletyn Historii Sztuki, 18:1956, 4, 457‒463.

 • Obertyński (1961) - OBERTYŃSKI, Zdzisław, ‘Pontyfikały krakowskie XV w.,’ Prawo Kanoniczne, 4:1961, 335-414.

 • Obertyński (1968) - OBERTYŃSKI, Zdzisław, ‘Benedictio propitiatorii w Krakowie,’ Ruch Biblijny i Liturgiczny, 21:1968, no. 1-2, 69-77.

 • Obertyński (1977) - OBERTYŃSKI, Zdzisław (ed.), Pontyfikał Krakowski z XI wieku = Pontificale Cracoviense saeculi XI : (Biblioteka Jagiellońska Cod. MS 2057). Materiały do Dziejów Kościoła w Polsce, 5. Lublin, 1977.

 • Obertyński (1977a) - OBERTYŃSKI, Zdzisław, Pontyfikał krakowski z XI wieku = Pontificale Cracoviense saeculi XI. Lublin, 1977.

 • Obertyński (1977b) - OBERTYŃSKI, Zdzisław, The Cracow Pontifical (Pontificale Cracoviense saeculi XI). Cracow Jagellonian Library, Ms. 2057. Henry Bradshaw Society for the Editing of Rare Liturgical Texts, Vol. C. Manchester, 1977.

 • Obłąk et al. (2007) - OBŁĄK, Jan, JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW, Zoja, WOJTKOWSKI, Julian, Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej «Hosianum» w Olsztynie. Olsztyn, 2007.

 • Obruśnik (1997) - OBRUŚNIK, Andrzej Efrem, ‘Muzeum Prowincjonalne Ojców Bernardynów w Leżajsku,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 67:1997, 65-96.

 • Obruśnik (2006) - OBRUŚNIK, Andrzej Efrem, ‘Bernardyńscy malarze ksiąg choralnych w okresie gotyku,’ in: MURAWIEC, Wiesław Franciszek, MUSKUS, Damian Andrzej (eds.), Pięćset pięćdziesiąt lat obecności oo. bernardynów w Polsce (1453-2003). Kalwaria Zebrzydowska, 2006, 565-587.

 • Ochałówna-Pirożyńska (1960) - OCHAŁÓWNA, Czesława, ‘Bitwa grunwaldzka w poezji polsko-łacińskiej,’ Małopolskie Studia Historyczne, 3:1960, No 1-2, 81-106.

 • Odstrčilík (2012) - ODSTRČILÍK, Jan, ‘Účinky příchodu Páně do duše. K anonymním bohemikálním traktátům z Corpus Christi College Library v Cambridgi,’ Studia Mediaevalia Bohemica, 4:2012, 35-55.

 • Oelrichs (1767) - OELRICHS, Johann Carl Conrad, Catalogus Codicum MSCtorum bibliothecae Marianae Stargardiensis, in: OELRICHS, Johann Carl Conrad, Historisch-Diplomatische Beyträge zur Geschichte der Gelahrtheit, besonders im Hertzogthum Pommern. [Bd. 1]. Berlin 1767, 121-134.

 • Oeser (1971) - OESER, Wolfgang, ‘Das «a» als Grundlage für Schriftvarianten in der gotischen Buchschrift,’ Scriptorium, 25:1971, 1, 25-45.

 • Oesterley (1872) - OESTERLEY, Hermann (ed.), Gesta Romanorum. Berlin, 1872.

 • Offner 3.2 (1987) - OFFNER, Richard et al. (eds.), A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting. The Fourteenth Century. Section III, vol. II: BOSKOVITS, Miklós, Elder contemporaries of Bernardo Daddi. Florence, 1987.

 • Offner 3.9 (1984) - OFFNER, Richard et al. (eds.), A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting. The Fourteenth Century. Section III, vol. IX: BOSKOVITS, Miklós, The Painters of the Miniaturist Tendency. Florence, 1984.

 • Oko (1931a) - OKO, Jan, ‘Paweł Deusterwalt nieznany humanista XV wieku,’ Ateneum Wileńskie, 7:1931, z. 3-4, 786-798.

 • Oko (1931b) - OKO, Jan, ‘Nieznanego autora pieśn o bitwie pod Grunwaldem,’ Ateneum Wileńskie, 7:1930, 858-842.

 • Oko (1931c) - OKO, Jan, ‘De Vergilii Bucolicorum codice Vilnensi,’ Eos, 33:1930-1931, 21-39.

 • Olejniczak, Pietrowicz (2008) - OLEJNICZAK, Bernard, PIETROWICZ, Joanna (eds.), Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (sygn. 1-1950). Warszawa, 2008.

 • Oliński (1997) - OLIŃSKI, Piotr, Cysterskie nekrologi na Pomorzu Gdańskim od XIII do XVII wieku. Toruń, 1997.

 • Oliński (2019) - OLIŃSKI, Piotr, ‘Kilka uwag o kalendarzu i modlitwach we franciszkańskim rękopisie z terenu władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach (Rps 77/II ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu),’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 95-104.

 • Oliński (2020) - OLIŃSKI, Piotr, ‘Stammt die Franziskanerhandschrift (Universitätsbibliothek Thorn, Rps 77/11) aus dem Ordensland Preussen? Über die Möglichkeiten und Grenzen der Interpretation liturgischer Handschriften,’ in: HECMANN, Marie-Luise, SARNOWSKY, Jürgen (ed.), Schriftlichkeit im Preussenland, Osnabrück, 2020, 87-97.

 • Olschki (1908) - OLSCHKI, Leo, ‘Quelques manuscrits fort précieux,’ La Bibliofilia, 10:1908, no. 2/3, 78-87.

 • Olszewski, Rubczyński (2016) - OLSZEWSKI, Mikołaj, RUBCZYŃSKI Witold (eds.), Matthaeus de Cracovia, Rationale divinorum operum. Corpus Philosophorum Polonorum, Series Medievalis, Varsaviae, 2016.

 • Olszowy-Schlanger (2023) - OLSZOWY-SCHLANGER, Judith, ‘In a Money Lender’s Shop in Late Medieval Poland,’ in: Hypotheses. The Bookshelf. August 2023.

 • Opalińska (2019) - OPALIŃSKA, Monika, ‘Utracone w edycjach - wokół rękopisów i wydań średniowiecznych angielskich przekładów modlitw liturgicznych,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 33-52.

 • Opolska Biblioteka Cyfrowa - Opolska Biblioteka Cyfrowa [digital repository].

 • Oppitz (2019) - OPPITZ, Ulrich-Dieter, ‘Ergänzungen zu «Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften» und Tabellen zu Ergänzungen 1990-2019,’ Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 136:2019, 338-367.

 • Oppitz (2023) - OPPITZ, Ulrich-Dieter, ‘Ergänzungen zu «Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften»,’ Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung, 140:2023, 411-421.

 • Oppitz 1 (1990) - OPPITZ, Ulrich-Dieter, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters. Bd. 1: Beschreibung der Rechtsbücher. Köln-Wien, 1990.

 • Oppitz 2 (1990) - OPPITZ, Ulrich-Dieter, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters. Bd. 2: Beschreibung der Handschriften. Köln-Wien, 1990.

 • Oppitz 3 (1992) - OPPITZ, Ulrich-Dieter, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters. Bd. 3: Abbildungen und Fragmenten 1. Köln-Wien, 1990.

 • Oppitz 4 (1992) - OPPITZ, Ulrich-Dieter, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters. Bd. 4: Abbildungen und Fragmenten 2. Köln-Wien, 1990.

 • ORKA - Open Repository Kassel [digital repository].

 • Ostaszewska (1983) - OSTASZEWSKA, Ewa, Ms. PL-Kcz 3609-3611 jako świadectwo tradycji cantus planus multiplex w Polsce XVII wieku. Instytut Muzykologii UW, Warszawa, 1983 [MA thesis, typescript].

 • Ostaszewska (1989) - OSTASZEWSKA, Ewa, ‘Liber generationis z Biblioteki Czartoryskich w Krakowie,’ Muzyka, 34:1989, no. 3, 95.

 • Ostaszewska (1999) - OSTASZEWSKA, Danuta, ‘Śląski przyrodnik Jan Stanko i jego dzieło: pierwszy zachowany zbiór słownictwa specjalistycznego’, in: Śląskie Miscellanea, Katowice 1999, 9-14.

 • Ostrowski (1929) - OSTROWSKI, Jozafat, ‘Bibljoteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu,’ in: WIERCZYŃSKI, Stefan (ed.), Bibljoteki wielkopolskie i pomorskie. Poznań, 1929, 169-190.

 • Oszajca (2009a) - OSZAJCA, Elżbieta, ‘Konserwacja rękopisu «Mszał z Kraśnika» (ok. 1400 r.), inkunabułów i starodruków ze zbiorów Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 93:2010, 163-173.

 • Oszajca (2009b) - OSZAJCA, Elżbieta, ‘Konserwacja rękopisu «Mszał z Kraśnika» (ok. 1400 r.), inkunabułów i starodruków ze zbiorów Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie,’ Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2009, 1/2 (28/29), 79-91.

 • Ottosen (2007) - OTTOSEN, Knud, The Responsories and Versicles of the Latin Office of the Dead. Copenhagen, 2007.

 • Owens (1986) - OWENS, Jessie, Ann (ed.), Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Glogauer Liederbuch. Renaissance Music in Facsimile, 6. New York, 1986.

 • Ożóg (1987) - OŻÓG, Krzysztof, Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Kraków, 1987.

 • Ożóg (1987a) - OŻÓG, Krzysztof, ‘Życie intelektualne w przedlokacyjnym Krakowie,’ in: Kraków przedlokacyjny. Materiały z sesji naukowej z okazji dni Krakowa w 1984, Kraków, 1987, 104-142.