Skip to main content

Bibliografia

 • Pabin (1980) - PABIN, Władysław Andrzej, ‘Książka rękopiśmienna w środowisku bernardyńskim do połowy XVI wieku. Zarys problematyki księgoznawczej,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 4:1980, 91-105.

 • Pacevičius (2002) - PACEVIČIUS, Arvydas, ‘Skriptorius ir raštinių kultūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje,’ Acta Academiae artium Vilnensis 24:2002 (Tipas ir individas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje),25-50.

 • Pająk (1977) - PAJĄK, Julian, Rękopis liturgiczno-muzyczny Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie sygn. 18/RL, promotor ks. prof. dr hab. K. Mrowiec. Catholic University of Lublin, Lublin, 1977, [MA thesis, typescript].

 • Pajda (1997) - PAJDA, Zbigniew, ‘Rękopis L.XV.8 z Archiwum OO. Dominikanów w Krakowie,’ Przegląd Tomistyczny, 6/7:1997, 443-489.

 • Palacz (1961a) - PALACZ, Ryszard, ‘Supplément au Répertoire des Sentences de F. Stegmüller,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 9:1961, 46-47.

 • Palacz (1961b) - PALACZ, Ryszard, ‘Les manuscrits du «Policraticon» de Jean de Salisbury en Pologne,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 10:1961, 55-58.

 • Palacz (1961c) - PALACZ, Ryszard, ‘Wojciech Blar z Brudzewa,’ Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce, 1:1961, 172-198.

 • Palacz (1974) - PALACZ, Ryszard, ‘Wojciech z Brudzewa jako astronom i filozof,’ Materiały do historii filozofii średniowiecznej w Polsce, 7:1974, 53-91.

 • Palazzo (1999) - PALAZZO, Éric, L’évêque et son image. L’illustration du pontifical au Moyen-Âge. Turnhout, 1999.

 • Palińska (2004) - PALIŃSKA, Anna, ‘Antiphonarium,’ in: Malarstwo gotyckie w Polsce, Vol. 2: Katalog, Adam S. Labuda, Krystyna Secomska (eds.). Warszawa, 2004.

 • Palmer (1991) - PALMER, Nigel F., ‘Das «Exempelwerk der englischen Bettelmönche»: Ein Gegensück zu den «Gesta Romanorum»?,’ in: HAUG, Walter, WACHINGER, Burghart (eds.), Exempel und Exempelsammlungen. Fortuna vitrea, 2. Tübingen, 1991, 137-172.

 • Panaitescu (1959) - PANAITESCU, Petre P., Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R P R. Vol. 1. Bucureşti, 1959.

 • Papahagi et al. (2018) - PAPAHAGI, Adrian, DINCĂ, Adinel-Ciprian, MÂRZA, Andreea, Manuscrisele medievale occidentale din România: Census. Iaşi, 2018.

 • Paquot (1788) - PAQUOT, Jean-Noël, Catalogue de livres de la bibliothèque de la célèbre Ex-Abbaye de St. Jacques à Liège. Liège, 1788.

 • Paravicini (1998) - PARAVICINI, Anke, PARAVICINI, Werner, ‘Alexander Soltan ex Lithuania, ritum Grecorum sectans. Einte ruthenisch-polnische Reise zu den Höfen Europas und zum Heiligen Land 1467-1469,’ in: HÜBNER, Eckhard, NITSCHE, Peter (eds.), Zwischen Christianisierung und Europäisierung. Beiträge zur Geschichte Osteuropas in Mittelalter und früher Neuzeit. Festschrift für Peter Nitsche zum 65. Geburtstag. Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa; Bd. 5.

 • Paravicini Bagliani (1973) - PARAVICINI BAGLIANI, Agostino, ‘Un matematico nella corte papale del secolo XIII: Campano da Novara († 1296),’ Rivista di storia della Chiesa in Italia, 27:1973, fasc. 1, 98-129.

 • Parker Library On the Web - Parker Library On the Web [digital repository].

 • Partyka (2016) - PARTYKA, Jacek (ed.), Polonika z «Berlinki» w Bibliotece Jagiellońskiej: rękopisy, rękopisy muzyczne, starodruki, starodruki muzyczne, wydawnictwa rzadkie i druki nowe. Katalog obiektów zdigitalizowanych. Kraków, 2016.

 • Pasierb (1978) - PASIERB, Janusz St., ‘Sztuka,’ in: CIEMNOŁOŃSKI, Janusz, PASIERB, Janusz St., Pelplin. Wrocław [etc.], 1978.

 • Pasierb (1993) - PASIERB, Janusz St., Pelplin i jego zabytki. Pelplin, 1993.

 • Päsler (1995a) - PÄSLER, Ralf G., ‘Anmerkungen zu den mittelniederdeutschen und mittelniederländischen Handschriften der ehemaligen Staats- und Univeristätsbibliothek Königsberg,’ Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung, 102:1995, 6-14.

 • Päsler (1995b) - PÄSLER, Ralf G., ‘Zur Herkunft von Handschriften und alten Druken der ehemaligen Staats und Universitätsbibliothek Königsberg. Ernst Kuhnerts Provenienzregister,’ Berichte und Forschungen 3:1995, 39-48.

 • Päsler (1996) - PÄSLER, Ralf G., ‘Auf der Suche nach Königsberger Handschriften. Bericht einer Exkursion nach Kaliningrad, St. Petersburg, Wilna und Thorn,’ Preußenland, 34:1996, 1-10.

 • Päsler (1997) - PÄSLER, Ralf G., ‘Zu den mittelalterlichen Handschriften der Gottholdschen Bibliothek. Ein Beitrag zur Rekonstruktion des Handschriftenbestands der ehem. Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg,’ Berichte und Forschungen, 5:1997, 7-15.

 • Päsler (2000) - PÄSLER, Ralf G., Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg. MEVES, Uwe (ed.) Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte, 15. München. 2000.

 • Päsler (2001) - PÄSLER, Ralf G., ‘Zum Handschriftenbestand - speziell dem mittelalterlichen deutschsprachigen - der ehem. SUB Königsberg,’ in: GARBER, Klaus, KOMOROWSKI, Manfred, WALTER, Axel E. (eds.), Kulturgeschichte Ostpreußens in der Frühen Neuzeit. Tübingen, 2001, 117-151.

 • Päsler (2003) - PÄSLER, Ralf G., Deutschsprachige Sachliteratur im Preussenland bis 1500. Untersuchungen zu ihrer Überlieferung. Aus Archiven, Bibliotheken und Museen Mittel- und Osteuropas, 2. Köln, 2003.

 • Päsler (2004a) - PÄSLER, Ralf G., ‘Die Handschriften der Wallenrodtschen Bibliothek. Zweiter Beitrag zur Rekonstruktion der Handschriftensammlung der ehem. Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg,’ Berichte und Forschungen, 12:2004, 7-54.

 • Päsler (2004b) - PÄSLER, Ralf G., ‘Die Handschriftensammlungen der Staats- und Universitätsbibliothek, der Stadtbibliothek und des Staatsarchivs Königsberg. Mit einem Exkurs zur mittelalterlichen Bibliotheksgeschichte der Stadt und Anhängen,’ in: WALTER, Axel E. (ed.), Königsberger Buch- und Bibliotheksgeschichte. Köln, 2004, 189-249.

 • Päsler (2005) - PÄSLER, Ralf G., ‘Deutschsprachige geistliche Texte des Mittelalters im Preußenland. Ein Bestandsverzeichnis,’ Berichte und Forschungen, 13:2005, 7-60.

 • Päsler (2007a) - PÄSLER, Ralf G., ‘Zum Handschriftenbestand der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg Quellenrepertorium und neues Standortverzeichnis,’ Scriptorium, 61:2007, 198-217.

 • Päsler (2007b) - PÄSLER, Ralf G., ‘Ein neuer Textzeuge des «Granum sinapis» aus der ehem. Königsberger Dombibliothek,’ Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 136:2007, 58-67.

 • Päsler (2008) - PÄSLER, Ralf G., ‘Zur Überlieferung der deutschen Übersetzungen der «Catena aurea» des Thomas von Aquin. Zwei Neufunde in Danzig und einige Anmerkungen,’ Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, 137:2008, 190-203.

 • Päsler (2012) - PÄSLER, Ralf G., ‘Von Königsberg nach Berlin und anderswohin. Zu den mittelalterlichen Handschriften des ehem. Königsberger Staatsarchivs,’ in: BREITH, Astrid et al. (eds.), Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Beiheft, 15. Stuttgart, 2012, 157-166.

 • Passowicz (1898) - PASSOWICZ, Piotr, ‘De Flori codice Cracoviensi,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny, 27:1898, 376-399.

 • Passowicz (1899) - PASSOWICZ, Piotr, ‘De Lucani codicis Cracoviensis fragmento,’ Eos, 2:1898/1899, 120-125.

 • Patera (1915) - PATERA, Adolf, Bohemika knížecí Dietrichsteinské knihovny w Mikulové. Soupis rukopisů knihoven a archivů zemí Českých, jakož i rukopisných bohemik mimočeských, 2. Praha, 1915.

 • Patykiewicz (1969) - PATYKIEWICZ, Walenty, ‘Powstanie Archiwum Diecezjalnego w Częstochowie,’ Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne, 43:1969, 91-94.

 • Pawlak (1966) - PAWLAK, Ireneusz, ‘Graduał klarysek gnieźnieńskich z 1418 roku jako dokument kultury muzycznej Gniezna,’ Nasza Przeszłość, 24:1996, 135-141.

 • Pawlak (1977) - PAWLAK, Ireneusz, ‘Graduał Macieja Drzewickiego z 1536 r. Dzieje i zawartość.’ Studia Gnesnensia, 3:1977, 229-252.

 • Pawlak (2012) - PAWLAK, Ireneusz, ‘Clemens de Piotrków (c. 1450-1507) - canonicus Gnesnensus vur ub arte musica peritus,’ Liturgia Sacra, 18:2012, nr 1 (39), 151-161.

 • Pawlik (1973) - PAWLIK, Krzysztof, ‘Biblioteka otmuchowsko-nyskiej kapituły kolegiackiej w średniowieczu,’ Roczniki Biblioteczne, 17:1973, 557-605.

 • Pawlikowska (1973) - PAWLIKOWSKA-BROŻEK, Z. ‘Wojciech z Brudzewa,’ in Krakowski krąg Mikołaja Kopernika, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 314. Prace Historyczne, 42, Copernicana Cracoviensia, 3), Kraków, 1973, 67-82.

 • Pawluk (1975) - PAWLUK, Tadeusz, ‘Źródła poznania prawa kanonicznego,’ Studia Warmińskie, 12:1975, 541-619.

 • Pawłowski (2013) - PAWŁOWSKI, Krzysztof (ed.), Kronika Dzierzwy. Monumenta Poloniae Historica, Series Nova, 15. Kraków, 2013.

 • Pazdro (1970) - PAZDRO, Wojciech, ‘W sprawie edycji hymnu «Cracovia Civitas»,’ Muzyka, 15:1970, no. 3, 70-72.

 • PBC - Pomorska Biblioteka Cyfrowa [digital repository].

 • Pedewitz (1905) - PEDEWITZ, Johann, Felix, Historia ecclesiastica ecclesiae parochialis S. Jacobi Nissae, Bernhard Ruffert (ed.), Neisse, 1905.

 • Peel (2009) - PEEL, Christine (ed.), Guta lag. The Law of the Gotlanders. Transl. and ed. by Christine PEEL. London, 2009.

 • Peiper (1871) - PEIPER, Rudolf, ‘Die Liegnitzer Liviuscodex zum letzten Male,’Jahrbücher für Classische Philologie, 17:1871, 211-216.

 • Pellegrin (1954) - PELLEGRIN, Élisabeth, ‘Manuscrits d’auteurs latins de l’époque classique conservés dans les bibliothèques publiques de Suède,’ Revue d’Histoire des Textes, 3:1954, 7-32.

 • Pellegrin (1955) - PELLEGRIN, Élisabeth, ‘Manuscrits d’auteurs latins de l’époque classique conservés dans les bibliothèques publiques de Suède (suite),’ Revue d’Histoire des Textes, 4:1955, 7-33.

 • Pellegrin (1982) - PELLEGRIN, Élisabeth, Manuscrits latins de la Bodmeriana. Cologny-Genève, 1982.

 • Pellegrin, Fohlen 1 (1975) - PELLEGRIN, Élisabeth, FOHLEN, Jeannine, Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane. Catalogue. Vol. 1: Fonds Archivio San Pietro à Ottoboni. Paris, 1975.

 • Pellegrin, Fohlen 2.1 (1978) - PELLEGRIN, Élisabeth, FOHLEN, Jeannine, Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane. Catalogue. T. 2 Pt. 1: Fonds Patetta et Fonds de la Reine. Paris, 1978.

 • Perlbach (1881) - PERLBACH, Max, ‘Die Handschrift der Denkwürdigkeiten des Minoriten Jordanus de Giano,’ Neues Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde, 6:1881, 606-612.

 • Perlbach (1890) - PERLBACH, Max, Die statuten des Deutschen ordens nach den ältesten handschriften. Halle, 1890.

 • Perlbach (1894) - PERLBACH, Max, ‘Zur Geschichte des Bücherwesens im Ordenslande Preussen,’ Zentralblatt für Bibliothekswesen, 11:1894, 4, 153-163.

 • Perlbach (1920) - PERLBACH, Max, ‘Elbinger Handschriften in Cambridge,’ Mitteilungen des Westpreussischen Geschichtsvereins, 19:1920, 34-37.

 • Perz (1963) - PERZ, Mirosław, ‘Handschrift Nr 1361 der öffentlichen städtischen Raczyński Bibliothek in Poznań als neue Quelle zur Geschichte der polnischen Musik in der 2. Hälfte des XV Jahrhunderts,’ in: LISSA, Zofia (ed.), The Book of the First International Musicological Congress Devoted to the Works of Frederic Chopin. Warszawa 16th-22nd February 1960. Warszawa, 1963, 588-592.

 • Perz (1965) - PERZ, Mirosław, ‘Opracowanie muzyczne «Pieśni-legendy o św. Stanisławie»‘ in: Średniowiecze. Studia o kulturze, 2:1965, 322-336.

 • Perz (1968) - PERZ, Mirosław, ‘Nieznany polski traktat chorałowy Marka z Płocka (1518),’ Muzyka, 13:1968, no. 4, 75-80.

 • Perz (1970a) - PERZ, Mirosław, ‘Ze studiów w bibliotekach i archiwach włoskich,’ Muzyka, 15:1970, no. 2, 93-105.

 • Perz (1970b) - PERZ, Mirosław, ‘Organalne Sanctus-Agnus z zaginionego rękopisu Lat. Q. I. 201,’ Muzyka, 15:1970, no. 3, 20-34.

 • Perz (1971a) - PERZ, Mirosław, ‘Starosądecki urywek motetów średniowiecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu (II poł. XIII w.),’ Muzyka, 16:1971, no. 1, 77-82.

 • Perz (1971b) - PERZ, Mirosław, ‘Quattro esempi sconosciuti del cantus planus binatim in Polonia,’ in: Memorie e contributi alla musica dal medioevo all’età moderna offerti a F. Ghisi nel settantesimo compleanno (1901-1971). Vol. 1. Bologna, 1971, 93-117.

 • Perz (1971c) - PERZ, Mirosław, ‘Recenzja: Martin Staehelin: Der Grüne Codex der Viadrina. Eine wenig beachtete Quelle zur Musik des späten 15. Und frühen 16. Jahrhunderts in Deutschland. Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz. Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jargang 1970. Nr 10,’ Muzyka, 16:1971, no. 4, 116-118.

 • Perz (1973a) - PERZ, Mirosław, Sources of polyphony up to c. 1500 : facsimiles. Antiquitates musicae in Polonia, 13. Warszawa, 1973.

 • Perz (1973b) - PERZ, Mirosław, ‘Organum, conductus i średniowieczny motet w Polsce. Źródła i problemy,’ Muzyka, 18:1973, no. 4, 3-11.

 • Perz (1974) - PERZ, Mirosław, ‘Kilka uwag o źródłach i repertuarze polifonii retrospektywnej we Włoszech i w Polsce,’ Pagine. Polsko-włoskie materiały muzyczne, 2:1974, 277-291.

 • Perz (1976) - PERZ, Mirosław, Sources of polyphony up to c. 1500 : transcriptions. Antiquitates musicae in Polonia, 14. Warszawa, 1976.

 • Perz (1977) - PERZ, Mirosław, ‘The Oldest Source of Polyphonic Music in Poland - Fragments from Stary Sącz,’ Polish Musicological Studies, 1:1977, 9-57.

 • Perz (1979) - PERZ, Mirosław, ‘Znajomość i recepcja laudy włoskiej w Polsce XV i XVI wieku,’ Pagine. Polsko-włoskie materiały muzyczne, 3:1979, 59-80.

 • Perz (1980) - PERZ, Mirosław, ‘Le polifonie primitive in Friuli e in Europa,’ in: CORSI, Cesare, PETROBELLI, Pierluigi (eds.), Atti del congresso internazionale Cividale del Friuli, 22-24 agosto 1980. Roma, 1989, 99-106.

 • Perz (1986a) - PERZ, Mirosław, ‘Krakowsko-śląskie «Nowości» muzyczne XIV-XV wieku,’ in: RAKOWSKI, Andrzej (ed.), Empiria w badaniach muzyki. XV Ogólnopolska Konferencja Muzykologiczna 23-25 października 1981. Zeszyty naukowe Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 14. Warszawa, 1986, 178-179.

 • Perz (1986b) - PERZ, Mirosław, ‘The Lvov Fragments. A Source for Works by Dufay, Josquin, Petrus de Domarto and Petrus de Grudencz in 15th Century Poland,’ Tijdschrift van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 36:1986, no. 1, 26-51.

 • Perz (1989a) - PERZ, Mirosław, ‘Sulle tracce del «canzoniere di Cracovia» del 1470 circa. Il frammento n. 8a della Biblioteca Jagiellonica a Cracovia (=PL-Kj8a),’ in: CAVALLINI, Ivano (ed.), Studi in onore di Giuseppe Vecchi. Modena, 1989, 235-246.

 • Perz (1989b) - PERZ, Mirosław, ‘Fragmenty lwowskie. Źródło dzieł Dufaya, Josquina, Piotra de Domarto i Piotra z Grudziądza w Polsce XV wieku,’ Muzyka, 34:1989, no. 3, 3-46.

 • Perz (1989c) - PERZ, Mirosław, ‘Na tropie «śpiewnika krakowskiego» c. 1470. Rzecz o fragmencie nr 8a z Biblioteki Jagiellońskiej (PL-KJ8a),’ Muzyka, 34:1989, no. 1, 3-35.

 • Perz (1990a) - PERZ, Mirosław, ‘Corrections and addenda relating to fragment no. 8a/PL-Kj8a in the Jagiellonian Library,’ Muzyka, 35:1990, no. 2, 108-110.

 • Perz (1990b) - PERZ, Mirosław, ‘Sprostowania i uzupełnienia dotyczące fragmentu Biblioteki Jagiellońskiej nr 8a (PL-KJ8a),’ Muzyka, 35:1990, no. 2, 107-108.

 • Perz (1990c) - PERZ, Mirosław, ‘Wawelska przeszłość muzyczna - mity i domniemana rzeczywistość,’ Muzyka, 35:1990, no. 3-4, 3-15.

 • Perz (1992) - PERZ, Mirosław, ‘Kontrafaktury ballad w rękopisie Krasińskich nr 52 (PL-Wn8054),’ Muzyka, 37:1992, no. 4, 89-111.

 • Perz (1994) - PERZ, Mirosław, ‘The structure of the lost manuscript from the National Library in Warsaw, no. 378 (WarN 378),’ CLEMENT, Albert, JAS, Eric (eds.), From Ciconia to Sweelinck. Donum Willem Elders. Amsterdam-Atlanda, 1994, 1-11.

 • Perz (2005) - PERZ, Mirosław, ‘O dwugłosowych «Benedicamus Domino'» klarysek w Starym Sączu,’ Przegląd Muzykologiczny, 5:2005, 5-15.

 • Perzanowski, Pleziowa (1979) - PERZANOWSKI, Zbigniew (ed.), PLEZIOWA, Janina (transl.), ‘Cuda świętego Stanisława,’ Analecta Cracoviensia, 11:1979, 47-141.

 • Petersohn (1963) - PETERSOHN, Jürgen, Das Breviarium Caminense der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts in der ehem. Preuss. Bibliothek in Marburg. Ms. theol. lat. 208 der Westdeutschen Bibliothek in Marburg. Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern. Reihe V: Forschungen zur Pommerschen Geschichte, Heft 3. Köln-Graz, 1963.

 • Petr (1993) - PETR, Stanislav, ‘Rukopisy kláštera kapucínů v Litoměřicích,’ Miscellanea Oddělení Rukopisů a Starých Tisků, 10:1993, 1, 117-163.

 • Petr (2004) - PETR, Stanislav, ‘Bible Jana Záblackého ve Stefanykově knihovně ve Lvově,’ Studie o rukopisech, 35:2004, 59-91.

 • Petrů, Marečková (1984) - PETRŮ, Eduard, MAREČKOVÁ, Dagmar, Rytířské srdce majíce. Česká rytířská epika 14 stoleti. Praha, 1984.

 • Pezda (2011) - PEZDA, Janusz, ‘Volumen hoc deest. Volumen hoc desideratur. O brakach w zasobie rękopisów Biblioteki Książąt Czartoryskich,’ Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie, 4:2011, 115-167.

 • Pfeil 1 (2007) - PFEIL, Brigitte, Katalog der deutschen und niederländischen Handschriften des Mittelalters in der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle (Saale). Bd. 1. Halle (Saale), 2007.

 • Pfeil 2 (2007) - PFEIL, Brigitte, Katalog der deutschen und niederländischen Handschriften des Mittelalters in der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle (Saale). Bd. 1. Halle (Saale), 2007.

 • Piacentini Scarcia (2010) - PIACENTINI SCARCIA, Pola, ‘Le biblioteche papali. La Biblioteca Vaticana,’ in: ARBIZZONI, Guido, BIANCA, Concetta, PERUZZI, Marcella (eds.), Principi e signori. Le biblioteche nella seconda metà del Quattrocento. Atti del Convegno di Urbino, 5-6 giugno 2008, Urbino. 2010, 109-162.

 • Piechota (2006/2007) - PIECHOTA, Grażyna, ‘Mikołaj z Kościana i jego księgozbiór,’ Folia Bibliologica, 48/49:2006/2007, 25-39.

 • Piechota (2008) - PIECHOTA, Grażyna, ‘Rękopis nr 2 Biblioteki Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie,’ Folia Bibliologica, 50:2008, 9-29.

 • Piekosiński (1889) - PIEKOSIŃSKI, Franciszek, ‘Najdawniejsze inwentarze skarbca kościoła N.P. Maryi w Krakowie z XV w.,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 4:1889, z. 2, 64-79.

 • Piekosiński (1893a) - PIEKOSIŃSKI, Franciszek, Średniowieczne znaki wodne zebrane z rękopisów przechowanych w archiwach i bibliotekach polskich, głównie krakowskich. Kraków, 1893.

 • Piekosiński (1893b) - PIEKOSIŃSKI, Franciszek, Kodeks dzikowski. Rękopis z r. 1501, zawierający tłumaczenie średniowiecznych prawa polskiego pomników. Kraków, 1893.

 • Piekosiński (1895) - PIEKOSIŃSKI, Franciszek, ‘Tłumaczenia polskie statutów ziemskich,’ Archiwum Komisyi Prawniczej, 3:1895, 1-492.

 • Pieńkowska (1951) - PIEŃKOWSKA, Helena, ‘Średniowieczna pracownia miniatorska w Krakowie,’ Rocznik Krakowski, 32:1951, 2, 45-60.

 • Pieradzka (1975) - PIERADZKA, Krystyna, Związki Długosza z Krakowem. Kraków, 1975.

 • Piestrzeniewicz (2006) - PIESTRZENIEWICZ, Anna, 'Karty graduału z Raciborza w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sieradzu,' Ziemia Łódzka. Pismo Samorządowe Województwa Łódzkiego, 2(57):2006, 22.

 • Pietras (1984) - PIETRAS, Leander Tadeusz, ‘Recepcja książki teologiczno-moralnej u paulinów jasnogórskich w XV wieku,’ Studia Claromontana, 5:1984, 179-294.

 • Pietrobelli (2020) - PIETROBELLI, Antoine, ‘Un manuscrit perdu de Galien retrouvé à Cracovie,’ Medicina nei secoli, 32:2020, no. 1, 295-310.

 • Pietrusińska (1971) - PIETRUSIŃSKA, Maria (ed.), ‘Katalog zabytków i bibliografia,’ in: WALICKI, Michał (ed.), Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII w. Vol. 2. Warszawa, 1971, 714-716.

 • Pietrusińska (1976) - PIETRUSIŃSKI, Jerzy, ‘Graduał prymasa Łaskiego w Bibliotece im. Lenina w Moskwie,’ in: JAROSZEWSKI, Tadeusz, S. (ed.), Renesans. Sztuka i ideologia. Warszawa, 1976, 505-542.

 • Pietrzak (2015) - PIETRZAK, Ewa, ‘Brewiarz włocławski ms 9, czyli kilka słów o konserwacji średniowiecznej księgi,’ Studia Włocławskie, 17:2015, 485-492.

 • Pietrzkiewicz (2000) - PIETRZKIEWICZ, Iwona, ‘Konwent kanoników regularnych w Krakowie i jego kontakty intelektualne w XV i XVI wieku w świetle biblioteki klasztornej,’ in: DERWICH, Marek, POBÓG-LENARTOWICZ, Anna (eds.), Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym. Wrocław-Opole, 2000, 407-418.

 • Pietrzkiewicz (2001) - PIETRZKIEWICZ, Iwona, ‘Książka jako świadectwo kultury krakowskiego konwentu kanoników regularnych na przestrzeni XVI-XVIII wieku,’ Rocznik Gdański, 61:2001, 2, 125-135.

 • Pietrzkiewicz (2003a) - PIETRZKIEWICZ, Iwona, Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku. Kraków, 2003.

 • Pietrzkiewicz (2003b) - PIETRZKIEWICZ, Iwona, ‘Księgozbiór kanonickiej Biblioteki Bożego Ciała w XV i XVI w.,’ Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, 21:2003, 9-21.

 • Pietrzkiewicz (2004) - PIETRZKIEWICZ, Iwona, ‘Źródła do badań bibliotek kanoników regularnych na terenie Rzeczypospolitej, Śląska i w Wielkim Księstwie Litewskim,’ in: GWIOŹDZIK, Jolanta, RÓŻYCKI, Edward (eds.), Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Paralele i różnice. Katowice, 2004.

 • Pietsch (1882) - PIETSCH, Paul, ‘Fragment einer Handschrift von Barlaam u. Josaphat,’ Zeitschrift für deutsche Philologie, 13:1882, 163-164.

 • Piirainen (2005) - PIIRAINEN, Ilpo Tapani, ‘Frühneuhochdeutsche Handschriften in Schlesien’, in: Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit, Klaus GARBER (ed.), Vol. II, Tübingen, 2005, 777-789.

 • Piirainen, Ten Venne (2003) - PIIRAINEN, Ilpo Tapani, TER VENNE, Ingmar (eds.), Der Sachsenspiegel aus der Dombibliothek in Breslau/Wrocław. Einleitung, Edition und Glossar. Beihefte zum Orbis Linguarum, 21, Wrocław 2003.

 • Pikulik (1966) - PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje polskie,’ Musica Medii Aevi, 4:1973, 33-34.

 • Pikulik (1969) - PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje Notkera Balbulusa w polskich rękopisach muzycznych,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 18:1969, 65-80.

 • Pikulik (1970) - PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje Adama z St. Victor w Paryżu w polskich rękopisach muzycznych,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 20:1970, 163-177.

 • Pikulik (1971) - PIKULIK, Jerzy, ‘Franciszkańskie «Ordinarium missae» w średniowiecznej Polsce’, Studia Theologica Varsaviensia, 10:1971, nr 2, 111-130.

 • Pikulik (1973a) - PIKULIK, Jerzy, ‘Graduał płocki z XIV/XV wieku,’ Muzyka, 18:1973, no. 2, 95-99.

 • Pikulik (1973b) - PIKULIK, Jerzy, ‘Sekwencje polskie,’ Musica Medii Aevi, 4:1973, 7-125.

 • Pikulik (1974) - PIKULIK, Jerzy, Indeks sekwencji w polskich rękopisach muzycznych. Warszawa, 1974.

 • Pikulik (1978) - PIKULIK, Jerzy, ‘Indeks śpiewów ordinarium missae w graduałach polskich do 1600 roku’, in: Muzyka religijna w Polsce, 2:1978, 164-256.

 • Pikulik (1980) - PIKULIK, Jerzy, ‘Rękopis BRA - jeden z najstarszych mszałów polskich. Analiza źródłoznawcza,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 4:1980, 13-56.

 • Pikulik (1984) - PIKULIK, Jerzy, ‘Śpiewy Alleluia o Najświętszej Maryi Pannie w polskich graduałach przedtrydenckich,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 6:1984.

 • Pikulik (1988) - PIKULIK, Jerzy (ed.), ‘Graduał benedyktyński z Tyńca ms. b.s. z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Studium źródłoznawcze,’ Muzyka religijna w Polsce. Materiały i studia, 9:1988, 139-242.

 • Pikulik (1993) - PIKULIK, Jerzy, ‘Wkład benedyktynów tynieckich do polskiej kultury muzycznej XV wieku,’ in: MICHAŁOWSKA, Teresa (ed.), Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Warszawa, 1993, 3-23.

 • Pikulik (1995) - PIKULIK, Jerzy, Śpiewy Alleluia de sanctis w polskich rękopisach przedtrydenckich: studium muzykologiczne. Warszawa, 1995.

 • Pikulik (2001) - PIKULIK, Jerzy, Polskie graduały średniowieczne. Warszawa, 2001.

 • Pilarczyk (2021) - PILARCZYK, Krzysztof, ‘Hagada Wolffa z polskim epizodem w tle : archeologia, biografia i kultura rękopisu,’ in: PUCHALSKI, Jacek (ed.), Książki mają swoją historię. Studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej. Warszawa, 2021, 135-143.

 • Pinakes - Pinakes. Textes et manuscrits grecs [database]

 • Piotrowicz (1930) - PIOTROWICZ, Karol, ‘Polonica zagranicą: kraje naddunajskie,’ Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój, 13:1930, 61-106.

 • Piotrowicz (1934) - PIOTROWICZ, Karol, ‘Polonica w Niemczech,’ Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój, 18:1934, 1-227.

 • Piotrowicz (2012) - PIOTROWICZ, Grażyna, ‘Die deutschsprachigen mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek Breslau/Wrocław,’ in: BREITH, Astrid [et al.] (eds.), Manuscripta germanica. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropa. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Beihefte, 15, Stuttgart, 2012, 37-49.

 • Piszczałka (2023) - PISZCZAŁKA, Karolina, ‘Powojenne losy rękopisów z Kamienia Pomorskiego,’ Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2023, 4, 127-151.

 • Piwocka (1993) - PIWOCKA, Joanna, ‘Godzinki francuskie ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej,’ Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, 23:1993, 149-158.

 • Piwoński (1970) - PIWOŃSKI, Henryk, ‘Nieznany utwór wielogłosowy w Antyfonarzu miechowskim,’ Nasza Przeszłość, 33:1970, 257-259.

 • Piwoński (1977) - PIWOŃSKI, Henryk, ‘Antyfonarz Bożogrobców z Miechowa,’ Musica Medii Aevi, 6:1977, 88-139.

 • Piwoński (1981) - PIWOŃSKI, Henryk, ‘Liturgia wielkopiątkowa u bożogrobców,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 43:1981, 269-280.

 • Piwoński (1983) - PIWOŃSKI, Henryk, ‘Kult świętych w zabytkach liturgicznych Krzyżaków w Polsce,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 47:1983, 339-354.

 • Piwoński (1984) - PIWOŃSKI, Henryk, ‘Indeks sekwencji w zabytkach liturgicznych krzyżaków w Polsce,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 49:1984, 221-243.

 • Piwoński (1985) - PIWOŃSKI, Henryk, ‘Hymny w zabytkach liturgiczno-muzycznych krzyżaków w Polsce,’ Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 51:1985, 283-345.

 • Piwowarczyk (2001) - PIWOWARCZYK, Elżbieta, ‘Malarstwo miniaturowe w zbiorach XX. Misjonarzy na Stradomiu. Wybrane przykłady,’ in: Zbiory Księży Misjonarzy. Materiały z sesji naukowej. Skarby Krakowskich Klasztorów. Kraków, 2001, 24-28.

 • PL - Patrologiae cursus completus... Series Latina. MIGNE, Jean-Paul (ed.). Vol. 1-221. Paris 1844-1864.

 • Plate (1993) - PLATE, Ralf, ‘Zum Verbleib mittelalterlicher deutscher Handschriften der ehemaligen Königsberger Bibliotheken. Mit einem vorläufigen Verzeichnis der Handschriften in der Universitätsbibliothek Thorn’, Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und Geschichte , 1:1993, 93-111.

 • Platforma Cyfrowa BK - Platforma Cyfrowa Biblioteki Kórnickiej [digital repository].

 • Platts, Widener (2016) - PLATTS, Christopher W., WIDENER, Michael, Representing the Law in the Most Serene Rpublic. Images of Authority from Renaissance Venice. New Haven (CT), 2016.

 • Plein, Schürer (2020) - PLEIN, Anna Katharina, SCHÜRER, Markus, Die italienischsprachigen Handschriftender Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dreden. Neue Perspektiven der Forschung. Dresden, 2020.

 • Plessner (1927) - PLESSNER, Martin, ‘Eine illustrierte deutsche Machsorhandschrift in Breslau,’ Menorah, 5:1927, 2, 85-91.

 • Plezia (1981) - PLEZIA, Marian, ‘Księgozbiór katedry krakowskiej wedle inwentarza z r. 1110,’ in: ULEWICZ, Tadeusz [et al.], Silva Rerum : series nova. Kraków, 1981.

 • Pludra-Żuk (2011) - PLUDRA-ŻUK, Paulina, ‘Tradycja rękopiśmienna «Kroniki dwudziestu czterech generałów» Zakonu Braci Mniejszych na ziemiach polskich - nowe rękopisy,’ Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 5:2011, 185-210.

 • Pludra-Żuk (2016) - PLUDRA-ŻUK, Paulina, ‘Krakowscy czytelnicy «Aurory» Piotra Rigi: popularność tekstu i ślady lektury w średniowieczu,’ in: LEW, Agnieszka, PLUDRA-ŻUK, Paulina (ed.), De nuptiis Philologiae et Libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów. Warszawa, 2016, 121-142.

 • Pludra-Żuk (2021a) - PLUDRA-ŻUK, Paulina, «Aurora» Piotra Rigi. Średniowieczna transmisja i funkcje tekstu na przykładzie rękopisów polskich, pruskich i śląskich. Warszawa, 2021.

 • Pludra-Żuk (2021b) - PLUDRA-ŻUK, Paulina, ‘Nieznany spis zajęć na wydziale ‘artium’ Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1474-1477,’ Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki, 30:2021 no. 2, 99-116.

 • Pludra-Żuk (2021c) - PLUDRA-ŻUK, Paulina, ‘Reconstructing Book Collections of Medieval Elbląg,’ Fragmentology, 4:2021, 55-77.

 • Płonka-Bałus (1991) - PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, ‘Antyfonarz z roku 1397 w bibliotece oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie. Ze studiów nad iluminatorstwem czeskim przełomu XIV i XV wieku,’ Folia Historiae Artium, 27:1991, 35-62.

 • Płonka-Bałus (2004) - PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, ‘Psałterz Potockich. Iluminacje rękopisu Biblioteki Narodowej rps I 8003 z Kolekcji Wilanowskiej,’ in: Psałterz Potockich z Kolekcji Wilanowskiej = The Potocki Psalter from the Wilanów Collection. Warszawa, 2004 (CD-ROM).

 • Płonka-Bałus (2007) - PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, ‘Pontyfikał Erazma Ciołka,’ in: LICHOŃCZAK-NUREK, Grażyna (ed.), Kraków europejskie miasto prawa magdeburskiego. Katalog wystawy. Kraków, 2007, 487-488, no. VIII, 30.

 • Płonka-Bałus (2010) - PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, The Catalogue of Medieval Illuminated Manuscripts and Miniatures in the Princes Czartoryski Library and Museum. Part 1. Kraków 2010.

 • Płonka-Bałus (2016) - PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, Inwentarz średniowiecznych i nowożytnych europejskich rękopisów iluminowanych Biblioteki Książąt Czartoryskich. Kraków 2016 (maszynopis).

 • Płonka-Bałus (2018) - PŁONKA-BAŁUS, Katarzyna, Średniowieczne rękopisy iluminowane Biblioteki i Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Tom 2: Bawaria, Czechy - Polska. Kraków, 2018.

 • Podlacha (1913) - PODLACHA Władysław, Historia malarstwa polskiego. Vol. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII-go. Lwów, [1913].

 • Podlacha (1916) - PODLACHA, Władysław, ‘Miniatury tynieckich ksiąg liturgicznych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Lwowie,’ in: Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza. Vol. 2. Lwów, 1916, 195-210.

 • Podlacha (1932) - PODLACHA, Władysław, ‘W sprawie datowania t. zw. Modlitewnika króla Władysława Warneńczyka,’ Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie, 12:1932, z. 2, 72-75.

 • Podlacha (1936) - PODLACHA, Władysław, ‘Miniatury śląskie do końca XIV w.,’ in: SEMKOWICZ, Władysław, KUTRZEBA, Stanisław (eds.), Historja Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400. Vol. 3. Kraków, 1936.

 • Podlacha (1939) - PODLACHA, Władysław, ‘Minjatury Psałterza floriańskiego,’ in: BERNACKI, Ludwik [et al.] (eds.), Psałterz Florjański łacińsko-polsko-niemiecki : rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie. Lwów, 1939, 65‒104.

 • Podleś (1978) - PODLEŚ, Antoni, ‘Pontyfikał płocki z XIII wieku,’ Ruch Biblijny i Liturgiczny, 31:1978, no. 4, 215-216.

 • Podleś (1981a) - PODLEŚ, Antoni, ‘Pontyfikał płocki z XII wieku,’ Notatki Płockie, 26:1981, no. 3, 9-16.

 • Podleś (1981b) - PODLEŚ, Antoni, ‘Pontyfikał płocki z XII wieku,’ Ruch Biblijny i Liturgiczny, 34:1981, no. 6, 372-377.

 • Podleś (1984) - PODLEŚ, Antoni, ‘Il Pontificale Plocense del XII secolo,’ Studi Medievali, 25:1984, fasc. 1, 833-837.

 • Podleś (1986) - PODLEŚ, Antoni, Pontyfikał płocki z XII wieku. Bayerische Staatsbibliothek München Clm 28938, Biblioteka Seminarium Duchownego Płock Mspł. 29. Studium liturgiczno-źródłoznawcze. Edycja tekstu, Płock 1986.

 • Pohorecki (1935) - POHORECKI, Feliks, O średniowiecznych dyplomach Zakładu Nar. im. Ossolińskich. Lwów, 1935.

 • Pohorecki (1937) - POHORECKI, Feliks, Catalogus diplomatum Bibliothecae Instituti Ossoliniani nec non Bibliothecae Pawlikowianae inde ab anno 1227 usque ad annum 1505. Lwów, 1937.

 • Polaczkówna (1939) - POLACZKÓWNA, Helena, ‘Analiza elementów heraldycznych w minjaturach Psałterza Florjańskiego,’ in: BERNACKI, Ludwik [et al.] (eds.), Psałterz Florjański łacińsko-polsko-niemiecki : rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie. Lwów, 1939, 104-108.

 • Polak (1984) - POLAK, Emil J., ‘Epistolografia łacińska,’ Meander, 39:1984, 9-10, 423-437.

 • Polak (1985) - POLAK, Emil J., ‘Latin epistolography of the Middle Ages and Renaissance. Manuscript evidence in Poland,’ Eos, 73:1985, 349-362.

 • Polak (1993) - POLAK, Emil J., Medieval and Renaissance Letter Treatises and Form Letters. A Census of Manuscripts Found in Eastern Europe and the Former U.S.S.R. Leiden [etc.], 1993.

 • Polak (2015) - POLAK, Emil J., Medieval and Renaissance letter treatises and form letters. A census of manuscripts found in part of Europe : the works on letter writing from the eleventh through the seventeenth century found in Albania, Austria, Bulgaria, France, Germany, and Italy. Leiden-Boston, 2015.

 • Poliński (1907) - POLIŃSKI, Aleksander, Dzieje muzyki polskiej w zarysie. Nauka i sztuka, t. 7. Lwów-Warszawa, 1907.

 • Polkowski (1884a) - POLKOWSKI, Ignacy, ‘Katalog rękopisów kapitulnych katedry krakowskiej, 1: Kodexa rękopiśmienne, 1-228,’ Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, 3:1884, 3-168, 397-412.

 • Polkowski (1884b) - POLKOWSKI, Ignacy, ‘Żywot ojca Amandusa (bł. Henryka Suso) zakonu S. Dominika. Z kodexu XVI wieku,’ Sprawozdania Komisyi Językowej Akademii Umiejętności, 3:1884, 198-331.

 • Polkowski (1884c) - POLKOWSKI, Ignacy, ’Rękopis biblii Czeskiej z roku 1476,’ Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności, 10:1884, 94-133.

 • Polkowski (2018) - POLKOWSKI, Marcin, ‘A Dutch Prayer Book with the Hours of Geert Grote from the University Library of the John Paul II Catholic University of Lublin (BU KUL, Lublin, Ms. 2626),’ Roczniki Humanistyczne, 66:2018, z. 5, 143-165.

 • Polkowski (2019/2020) - POLKOWSKI, Marcin, ‘De «Honderd artikelen» van Henricus Suso in Lublin, Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, hs. 2626,’ Ons Geestelijk Erf, 90:2019/2020, 1-2, 178-188.

 • Polona - Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona [digital repository].

 • Poncelet (1910) - PONCELET, Albert, Catalogus codicum hagiographicorum Latinorum Bibliothecae Vaticanae. Subsidia hagiographica, 11. Bruxelles, 1910 .

 • Pontificale Plocense I 1 (2020) - Pontificale Plocense I. T. 1: [Facsimile]. Pelplin, 2020.

 • Pontificale Plocense I 2 (2020) - Pontificale Plocense I. T. 2: Textus et in linguam Polonam translatio. MISIARCZYK, Leszek (ed.), WOJTCZAK-SZYSZKOWSKI, Jerzy (transl.). Pelplin, 2020.

 • Pontificale Plocense I 3 (2020) - Pontificale Plocense I. T. 3: Studia nad Pontificale Plocense I. XII-XIII w.. SEWERYNIAK, Henryk, LISZEWSKA, Weronika (eds.). Pelplin, 2020.

 • Pope (1999) - POPE, Joseph, One Hundred and Twenty-Five Manuscripts. Bergendal Collection Catalogue. Toronto, 1999.

 • Popowska (2002) - POPOWSKA, Marta, ‘Rękopis muzyczny ms. 182 z Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu,’ Saeculum Christianum, 9:2002, 2, 87-110.

 • Popowska (2003) - POPOWSKA, Marta, Graduał maryjny ms. 42 Jana Olbrachta w tradycji krakowskiej. Studium źródłoznawcze. Częstochowa, 2003.

 • Popowska (2018) - POPOWSKA, Marta, ‘Graduał Jana Olbrachta z Archiwum Katedry Wawelskiej. Opis zewnętrzny,’ Edukacja Muzyczna 13:2018, 157-181.

 • Porębski (1978) - PORĘBSKI, Stanisław Andrzej, Jakub z Paradyża, Wybór tekstów dotyczących reformy Kościoła. Textus et Studia Historiam Theologiae in Polonia Excultae Spectantia, 6. Warszawa, 1978, 275-359.

 • Porębski (1997) - PORĘBSKI, Stanisław Andrzej, Paleografia łacińska: podręcznik dla studentów, Warszawa, 1997.

 • Pośpiech (2011) - POŚPIECH, Remigiusz, ‘Wrocławskie klasztory jako ośrodki kultury muzycznej w okresie rekatolizacji i kontrreformacji,’ Muzyka, 56:2011, no. 3, 27-49.

 • Pośpiech (2013) - POŚPIECH, Remigiusz (ed.), Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry. Opole-Częstochowa, 2013.

 • Potępa (1979) - POTĘPA, Stanisław (ed.), Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Dzieje i zbiory. Tarnów, 1979.

 • Potkowski (1972) - POTKOWSKI, Edward, ‘Heretic Stephan of Marchia,’ Studi Medievali, Ser. 3, 13:1972, 281-290.

 • Potkowski (1984) - POTKOWSKI, Edward, Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej. Warszawa, 1984.

 • Potkowski (1987) - POTKOWSKI, Edward, Le livre manuscrit - la société - la culture dans la Pologne du Bas Moyen Âge, (XIVe-XVe s.). Warszawa, 1987.

 • Potkowski (1993) - POTKOWSKI, Edward (ed.), Kopiści i kolofony rękopisów średniowiecznych ze zbiorów polskich. Vol. 1: Biblioteki Warszawy. Warszawa, 1993.

 • Potkowski (2003) - POTKOWSKI, Edward, ‘Handschriftenproduction in den Schulen Polens,’ in: SPILLING, Herrad (ed.), La collaboration dans la production de l’écrit médiéval. Actes du XIIIe Colloque du Comité International de Paléographie Latine. Matériaux pour l’histoire 4. Paris, 2003.

 • Potkowski (2017) - POTKOWSKI, Edward, ‘Średniowieczne polonika rękopiśmienne w zbiorach obcych,’ Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, (2017) Tom specjalny, 41-46.

 • Poulle (1983) - POULLE, Emmanuel, ‘L'astronomie et la datation des manuscrits du moyen âge,’ Scrittura e civilità, 2:1983, 225-238.

 • Poulle (2004) - POULLE, Emmanuel, ‘Quand le soleil a rendez-vous avec la lune,’ Micrologus. Rivista della Società internazionale per lo studio del Medioevo latino, 12:2004, 9-26.

 • Poznański (2012) - POZNAŃSKI, Adam, ‘Ku reformie średniowiecznych mendykantów Macieja Hayna (+1477). Exhortatio ad meditationem et conformationem passionis Christi,’ Folia Historica Cracoviensia, 18:2012, 87-141.

 • Poźniak (1947) - POŹNIAK, Włodzimierz, ‘Pasja chorałowa w Polsce,’ Nasza Przeszłość, 3:1947, 37-92.

 • Poźniak (1996) - POŹNIAK, Piotr, ‘Koniec legendy o polskim madrygale,’ Muzyka, 41:1996, no. 3, 59-71.

 • Półtawski (1958) - PÓŁTAWSKI, Andrzej, ‘Communis lectura pragensis,’ Mediaevalia Philosophica Polonorum, 1:1958, 11-27.

 • Pražák (1980) - PRAŽÁK, Jiří, Katalog rukopisů křižovnické knihovny nyní deponovaných ve Státní knihovně ČSR. Praha, 1980.

 • Pražák, Zaoral (1970) - PRAŽÁK, Jiří, ZAORAL, Prokop, ‘Československá literatura kodikologická. 8,’ Studie o rukopisech, 9:1970, 171-205.

 • Prelog (1983) - PRELOG, Jan, ‘Die Handschriften und Drucke von Walter Burleys Liber de vita et moribus philosophorum,’ Codices manuscripti. Zeitschrift für Handschriftenkunde, 9:1983, 1, 1-17.

 • Prete (1985) - PRETE, Sesto, ‘La tradition textuelle et les manuscrits d'Ausone,’ Revue française d’histoire du livre, 46:1985, 101-157.

 • Prete (1987) - PRETE, Serafino, ‘I «Bobienses» ausoniani (B) ed il codice «Harleianus» 2613 (h),’ in: DUMMER, Jürgen, IRMSCHER, Johannes (eds.), Texte und Textkritik. Eine Aufsatzsammlung. Berlin, 1987, 509-514.

 • Priebsch (1896) - PRIEBSCH, Robert, Deutsche Handschriften in England. Bd. 1: Ashburnham-Place, Cambridge, Cheltenham, Oxford, Wigan. Erlangen, 1896.

 • Priebsch (1901) - PRIEBSCH, Robert, Deutsche Handschriften in England. Bd. 2: Das British Museum. Erlangen, 1901.

 • Prijs (2018) - PRIJS, Joseph, Die hebräischen Handschriften in der Schweiz. Katalog der hebräischen Handschriften in den Schweizer öffentlichen Bibliotheken . Basel 2018

 • Prillwitz (1975) - PRILLWITZ, Siegmund, Überlieferungsstudie zum «Barlaam un Josaphat» des Rudolf von Ems. Eine textkritisch-stemmatologische Untersuchung. Kopenhagen, 1975.

 • Prinzing (2004) - PRINZING, Günther, Zaginiony - odnaleziony - ukryty. O pochodzeniu, znaczeniu i losie najstarszego Ewangeliarza dawnego ormiańsko-unijnego biskupstwa we Lwowie. Xenia Posnaniensia. Series altera, wykład XIX. Poznań, 2004.

 • Prokeš (1928) - PROKEŠ, Jaroslav, Husitika Vatkiánské Knihovny v Římě. Praha, 1928.

 • Prokop (2017) - PROKOP, Paweł, Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi qui in Bibliotheca Principum Czartoryski asservantur [manuscript; courtesy of the author].

 • Prokopowicz (1998) - PROKOPOWICZ, Maria [et al.] (eds.), Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce. Przewodnik. Warszawa, 1998.

 • Prosnak (1955) - PROSNAK, Jan, ‘Z dziejów staropolskiego szkolnictwa muzycznego,’ Muzyka, 6:1955, no. 9-10, 11‒23.

 • Prosnak (1968) - PROSNAK, Jan, ‘Traktat muzyczny Macieja z Warszawy (1533),’ Muzyka, 13:1968, no. 4, 82.

 • Prowe (1884) - PROWE, Leopold, Nicolaus Coppernicus. Bd. 2: Urkunden. Berlin, 1884.

 • Prucek (1973) - PRUCEK, Josef, ‘Albert ze Šternberka - raněhumanistický mecenáš,’ in: Okresní archiv v Olomouci v letech 1960-1972. Zpráva o činnosti Okresního archivu v Olomouci za rok 1973., Olomouc, 1973.

 • Przezdziecki (1850) - PRZEZDZIECKI, Aleksander, Wiadomość bibliograficzna o rękopismach zawierających w sobie rzeczy polskie, przejrzanych w niektórych bibliotekach i archiwach zagranicznych w latach 1846-1849. Warszawa, 1850.

 • Przezdziecki (1867) - PRZEZDZIECKI, Aleksander, Modlitwa świętego Kazimierza Jagiellończyka do Najświętszej Panny. Kraków, 1867.

 • Przybysz (2016) - PRZYBYSZ, Piotr, ‘«Visitatio Sepulchri» w CV-wiecznej katedrze wawelskiej na podstawie AKKK 47,’ Pro Musica Sacra, 24:2016, 241-250.

 • Przybyszewski (1998) - PRZYBYSZEWSKI, Bolesław, Cracovia artificum. Supplementa. Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1433-1440. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1998.

 • Psalterium Egberti (2000) - BARBERI, Claudio (ed.), Psalterium Egberti, Facsimile del. ms. CXXXVI del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli. Friuli-Venezia Giulia, 2000.

 • PSB - Polski słownik biograficzny. [Polish Biographical Dictionary] Vol. 1- , Kraków-Warszawa, 1935- .

 • Pszczółkowska (1989) - PSZCZÓŁKOWSKA, Z. Lidia, Liście palmowe i tabliczki woskowe w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. in: FĄFEREK, Adam (ed.), W kręgu książki. Gdańsk, 1989, 55-67.

 • Ptak (2005) - PTAK, Matylda, ‘Miniatura przedstawiająca Matkę Boską Apokaliptyczną z Mszału Kolegiaty Kieleckiej,’ Roczniki Humanistyczne, 53:2005, fasc. 3, 157-181.

 • Ptaszycki (1932) - PTASZYCKI, Stanisław, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmódzkiego Kronika : podług rękopisu z roku 1550. Wydawnictwa Bibljoteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, 5. Warszawa-Lublin, 1932.

 • Ptaśnik (1930) - PTAŚNIK, Jan, ‘Codex Picturatus Baltazara Behema. Problem autorstwa,’ Kwartalnik Historyczny 44:1930, Fasc. 1, 1-25.

 • Ptolemaeus - Ptolemaeus Arabus et Latinus [database]

 • Puckalanka (1968) - PUCKALANKA, Urszula, ‘Nieznana mapka świata w polskim rękopisie z XV wieku,’ Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej, 1968, seria C, z. 13, s. 3–10.

 • Pulikowski (1930) - PULIKOWSKI, Julian, ‘Pontificale lwowskie z XIV wieku pod względem muzycznym, ’in: Księga pamiątkowa ku czci profesora Dr. Adolfa Chybińskiego ofiarowana przez uczniów i przyjaciół z okazji pięćdziesiątej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy jego pracy naukowej (1880-1905-1930). Kraków, 1930, 1-14.

 • Pułaski (1915) - PUŁASKI, Franciszek, Opis 815 rękopisów Biblioteki Ordynacyi Krasińskich. Warszawa, 1915.

 • Püschel (1887) - PÜSCHEL, Robert, Le livre du chemin de long estude par Cristine de Pizan. Berlin-Paris, 1887.

 • Pyrek-Nąckiewicz (2016) - PYREK-NĄCKIEWICZ, Anita, ‘«Lamentacje Jeremiasza» z «Passionale» (akkk 58, 1489) z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu,’ Pro Musica Sacra, 14:2016, 213-240.

 • Pyrek-Nąckiewicz (2017) - PYREK-NĄCKIEWICZ, Anita, ‘Dialog «De misericordia z Cantionale Cracoviense» (akkk 241, 1447-1456) z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu,’ Pro Musica Sacra, 15:2017, 271-283.

 • Pyrek-Nąckiewicz (2018) - PYREK-NĄCKIEWICZ, Anita, ‘Śpiew Vere, vere hodierna dies z rękopisu akkk 241 (1447-1456) Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu,’ Pro Musica Sacra, 16:2018, 217-227.