Skip to main content

Bibliografia

 • Łaskarzewska, Balcerzak (2005) - ŁASKARZEWSKA, Hanna, BALCERZAK, Tomasz, ‘Wiele hałasu o... dwie karty średniowiecznego graduału z Raciborza,’ Cenne, bezcenne, utracone, 3(44):2005, 3-9.

 • Łatak (1999) - ŁATAK, Kazimierz, ‘Biblioteka klasztorna,’ in: ŁATAK, Kazimierz (ed.), Kanonicy regularni laterańscy na Kazimierzu w Krakowie do końca XVI wieku. Ełk, 1999, 219-242.

 • Łatak (2002) - ŁATAK, Kazimierz, ‘Biblioteka kanoników regularnych laterańskich w Krakowie do końca XVI wieku,’ Echa Przeszłości, 3:2002, 27-46.

 • Łatak (2007) - ŁATAK, Kazimierz, ‘Późnośredniowieczny ceremoniał pogrzebowy prepozytów generalnych kongregacji krakowskiej Kanoników Regularnych Laterańskich,’ Echa Przeszłości, 8:2007, 57-65.

 • Łopaciński (1893) - ŁOPACIŃSKI, Hieronim, ‘Reguła Trzeciego Zakonu św. Franciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego z końca w. XV-go i początku XVI-go,’ Prace Filologiczne, 4:1893, z. 3, 689-794.

 • Łosowska (2007) - ŁOSOWSKA, Anna, Kolekcja Liber legum i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla, Przemyśl, 2007.

 • Łosowska (2022) - ŁOSOWSKA, Anna, ‘Późnośredniowieczny łacińsko-polski słowniczek nazw ziół z kodeksu praskiego VI.A.7,’ Rocznik Przemyski. Literatura i Język, 58:2022, z. 2(26), 3-36.

 • Łoś (1907) - ŁOŚ, Jan, ‘Jakóba, syna Parkoszowego traktat o ortografii polskiej,’ Materyały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 2:1907, 379-425.

 • Łoś (1912a) - ŁOŚ, Jan, ‘Mammotrekt z r. 1471,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 5:1912, 1-172.

 • Łoś (1912b) - ŁOŚ, Jan, ‘Dwa teksty staropolskie,’ Materyały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, 5:1912, 423-443.

 • Łoś (1915) - ŁOŚ, Jan, Przegląd zabytków językowych staropolskich do roku 1543, Kraków 1915.

 • Łoś (1922) - ŁOŚ, Jan, Początki piśmiennictwa polskiego (przegląd zabytków językowych). Lwów, 1922.

 • Łuczyńska-Bystrowska (2019a) - ŁUCZYŃSKA-BYSTROWSKA, Justyna, ‘Znaczenie pisma w dekoracji malarskiej neapolitańskiego brewiarza w Bibliotece XX. Czartoryskich (sygn. Ms. Czart. 1211 IV) na tle rozwoju liternictwa humanistycznego w Italii,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 173-194.

 • Łuczyńska-Bystrowska (2019b) - ŁUCZYŃSKA-BYSTROWSKA, Justyna, ‘Dominikański Graduał brata Wiktoryna z lat 1536-1537 - iluminacje i oprawa zdobiona tzw. radełkiem jagiellońskim,’ in: JAKUBEK-RACZKOWSKA, Monika, CZYŻAK, Marta (eds.), Textus et pictura. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych. Toruń, 2019, 195-215.

 • Łuczyńska-Bystrowska (2021) - ŁUCZYŃSKA-BYSTROWSKA, Justyna, Dekoracja malarska neapolitańskiego Brewiarza z lat ok. 1455-1476 w Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie, sygn. Ms. Czart. 1211. Kraków, 2021 [PhD thesis, typescript].

 • Łukaszewski (2015a) - ŁUKASZEWSKI, Jakub, ‘Odnalezione fragmenty najstarszego kodeksu rękopiśmiennego z klasztoru cystersów w Łeknie-Wągrowcu,’ Biblioteka, 19 (28):2015, 31-45.

 • Łukaszewski (2015b) - ŁUKASZEWSKI, Jakub, ‘Zaginiony i odnaleziony - piętnastowieczny rękopis z dziełami Pseudo-Augustyna i Pseudo-Chryzostoma z Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie,’ in: Studia nad dawną Polską, T. 4, Gniezno, 2015, 139-147.

 • Łukaszewski, Wydra (2016) - ŁUKASZEWSKI, Jakub, WYDRA, Wiesław, ‘Nieznane kazanie(?) polskie z około połowy XV wieku ze zbiorów gnieźnieńskich,’ Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 66:2016, 6-14.

 • Łukowski (1878) - ŁUKOWSKI, Jan, ‘Liber beneficiorum Jana arcybiskupa Łaskiego,’ Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 10:1878, 3-109.

 • Łukowski (1880) - Liber beneficiorum archidyecezyi gnieźnieńskiej T. 1: obejmujący Archidyakonaty: Gnieźnieński, Uniejowski i Kurzelowski: z poręki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego podług kodeksów rękopiśmiennych Archiwum Gnieźnieńskiego i Kaliskiego, ed. Jan Łukowski, Gniezno 1880.

 • Łukowski (1881) - ŁUKOWSKI, Jan, ‘Rzekomy kodeks św. Wojciecha i tak zwane Dekretały Pseudoizydora (szkic bibliograficzny)’, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, 11:1881, 415-551.

 • Łuszczkiewicz (1896) - ŁUSZCZKIEWICZ, Władysław, ‘Wiadomości o miniaturzyście kodeksów kapituły krakowskiej Janie Złotkowskim,’ Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce, 5:1896, XXXIX.