Skip to main content

Bibliografia

 • Abeele (2003) - ABEELE, Baudouin van den, ‘Trente et un nouveaux manuscrits de l'Aviarium. Regards sur la diffusion de l'oeuvre d'Hugues de Fouilloy,ʼ Scriptorium , 57:2003, 2, 253-271.

 • ABMK files - Ośrodek Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, Katolicki Uniwersytet Lubelski; Questionnaires gathered within attempt to inventory all medieval manuscript books owned by Church institutions (1960s).

 • Abraham (1889) - ABRAHAM, Władysław, ‘Exhortatio visitationis synodalis z dyjecezyi włocławskiej z wieku XIV,’ in: Archiwum Komisyi Historycznej, 5:1889, 219-231.

 • Abraham (1904) - ABRAHAM, Władysław, Udział Polski w Soborze Pizańskim (1409 r.). Kraków, 1904.

 • Abraham (1925) - ABRAHAM, Władysław, Zawarcie małżeństwa w pierwotnem prawie polskim. Studya nad Historyą Prawa Polskiego, 9. Lwów, 1925.

 • Abraham (1927) - ABRAHAM, Władysław, ‘Pontificale biskupów krakowskich z XII wieku,’ Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny, Seria 2, 41(66):1927, 1-32.

 • Ackerknecht (1910) - ACKERKNECHT Erwin, Verzeichniss der Handschriften der Stadtbibliothek in Stettin [manuscript: Szczecin, Książnica Pomorska, sygn. Rkps 189].

 • Adamczuk (2004a) - ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Dekret Gracjana,’ in: TROJNACKA, Małgorzata (ed.), Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 2004, 16-19.

 • Adamczuk (2004b) - ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Iluminacje kodeksu dekretu Gracjana ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Analiza stylistyczno-porównawcza,’ Roczniki Humanistyczne, 52:2004, 4, 77-104.

 • Adamczuk (2005) - ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Przyroda realna - przyroda fantastyczna na marginesach średniowiecznych rękopisów (poł. XIII-poł. XIV) na przykładzie Dekretu Gracjana ze zbiorów BU KUL,’ in: MAZURCZAK, Małgorzata Urszula [et al.] (eds.), Obraz i przyroda. Materiały z konferencji ‘Obraz i przyroda,’ Katolicki Uniwersytet Lubelski, 6-8 października 2003. Lublin, 2005, 417-438.

 • Adamczuk (2007) - ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Książka rękopiśmienna jako przekaz «wielomedialny» na przykładzie Dekretu Gracjana ze zbiorów BU KUL,’ in: KRAWCZYK, Antoni (ed.), Książka ponad podziałami. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Lublin 16-18 listopada 2005. Lublin, 2007, 277-294.

 • Adamczuk (2009) - ADAMCZUK, Arkadiusz, Prawo i obraz w miniatorstwie średniowiecznym. Iluminowany rękopis ‘Concordia discordantium canonum Gracjana’ w zbiorach BU KUL. Lublin, 2009.

 • Adamczuk (2021) - ADAMCZUK, Arkadiusz, ‘Le manuscrit Liber lecturae Ioannis de Platea super institutionibus Iustiniani de la Bibliothèque Henryk Wilhelm Rosenberg de Gdańsk: brèves remarques sur l’enluminure du frontispice,’ in: Medieval Europe in Motion 3. The Circulation of Jurists, Legal Manuscripts and Artistic, Cultural and Legal Practices in Medieval Europe (13th-15th centuries). Maria Alessandra, Bilotta (ed.), Palermo, 2021, 277-286.

 • Adamko et al. (2011) - ADAMKO, Ratislav [et al.] (eds.), The Middle Age Sacred Music Sources from Slovakia. Bratislava, 2011.

 • Adamska (2010) - ADAMSKA, Magdalena, ‘Kopie i edycje kodeksu «Banderia Prutenorum»,’ in NOWACKI, Dariusz (ed.)Na znak świetnego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Katalog wystawy 15 lipca - 30 września 2010. Zamek Królewski na Wawelu. T. 1: Studia. Kraków, 2010, 155-184.

 • Adamski (2011) - ADAMSKI, Jakub, ‘Kilka spostrzeżeń na temat motywów architektonicznych w miniaturach Erazma Ciołka,’ Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie, 4:2011, 93-114.

 • Adomonis (1967) - ADOMONIS, Tadas., ‘Lietuvos XIV-XVI amžių miniatiūra,’ Menotyra, 1:1967, 203-244.

 • Ajewski (1994) - AJEWSKI, KONRAD, ‘Zbiory ikonograficzne Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie,’ Rocznik Biblioteki Narodowej, 29:1994, 33-58.

 • Akinian (1961) - AKINIAN, Nerses, Katalog der armenischen Handschriften in den Bibliotheken zu Lvov und Stanislavov. Wien, 1961.

 • AKKP (1994) - DĘBOWSKA, Maria (ed.), Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce. Informator. Gniezno, 1994.

 • AL 1 (1939) - Aristoteles Latinus. Codices. Ps. 1, ed. Georgius LACOMBE. Roma, 1939.

 • AL 2 (1955) - Aristoteles Latinus. Codices. Pars posterior, ed. Georgius LACOMBE et al. Cantabrigiae, 1955.

 • AL Suppl. 1 (1955) - Supplementum, in: Aristoteles Latinus. Codices. Pars posterior, ed. Georgius LACOMBE et al. Cantabrigiae, 1955, 1245-1273.

 • AL Suppl. 2 (1961) - Aristoteles Latinus. Codices. Supplementa altera, ed. Laurentius MINIO-PALUELLO. Bruges-Paris, 1961.

 • AL Suppl. 3 (2023) - Aristoteles Latinus. Codices. Supplementa tertia. Versio 6.5, ed. Pieter BEULLENS.

 • Aland (1956) - ALAND Kurt, Die Handschriftenbestände der polnischen Bibliotheken insbesondere an griechischen und lateinischen Handschriften von Autoren und Werken der klassischen bis zum Ende der patristischen Zeit. Berlin, 1956.

 • Albarosa (1999) - ALBAROSA, Nino, ‘Notacja bezliniowa w polskich źródłach chorałowych XI‒XIII wieku,’ in: WITKOWSKA-ZAREMBA, Elżbieta (ed.), Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI‒XVI wieku. Studia. Kraków, 1999, 109‒186.

 • Aleksander Sołtan (1862) - ‘Aleksander Sołtan. Szambelan Karola Zuchwałego i kawaler Złotego Runa,’ Przegląd Poznański, 33:1862, 65-80.

 • Alexander von Roes (1958) - GRUNDMANN, Herbert, HEIMPEL, Hermann (eds.), Alexander von Roes, Schriften . Monumenta Germaniae Historica, Staatsschriften des Späteren Mittelalters, I, 1. Stuttgart, 1958.

 • Allmand (2011) - ALLMAND, Christopher, The «De Re Militari» of Vegetius. The Reception, Transmission and Legacy of a Roman Text in the Middle Ages. Cambridge, 2011.

 • Alverny (1982) - ALVERNY, Marie-Thérèse d’, ‘Translations and Translators,’ in: BENSON, Robert L., GILES, Constable, LANHAM, Carol D. (eds.), Renaissance and renewal in the twelfth century. Cambridge, Mass., 1982, 461-462.

 • Alvin - Platform for digital collections and digitized cultural heritage [digital repository].

 • Ameisenowa (1924) - AMEISENOWA, Zofia, ‘Inkunabuły graficzne Bibljoteki Jagiellońskiej,’ Exlibris, 6:1924, 1-18.

 • Ameisenowa (1929) - AMEISENOWA, Zofia, Minjatury włoskie Biblioteki Jagiellońskiej. Trecento. Kraków, 1929.

 • Ameisenowa (1930-1931) - AMEISENOWA, Zofia, ‘Antyfonarz z minjaturami Jacopa di Casentino na Wawelu,’ Przegląd Historji Sztuki, 2 (1930-1931), 8-12.

 • Ameisenowa (1933a) - AMEISENOWA, Zofia, ‘Francuskie rękopisy iluminowane z Wilanowa w Bibliotece Narodowej,’ Przegląd Biblioteczny, 7:1933, no. 2-3, 57-76.

 • Ameisenowa (1933b) - AMEISENOWA, Zofia, ‘Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Jagellonienne de Cracovie,’ Bulletin de la Société Française de Reproductions de Manuscrits à Peintures, 17:1933.

 • Ameisenowa (1958) - AMEISENOWA, Zofia, Rękopisy i pierwodruki iluminowane Biblioteki Jagiellońskiej. Wrocław, 1958.

 • Ameisenowa (1959) - AMEISENOWA, Zofia, ‘Godzinki Sobieskich w Windsorze,’ Biuletyn Historii Sztuki, 21:1959, nr 3/4, 243-263.

 • Ameisenowa (1961) - AMEISENOWA, Zofia, Kodeks Baltazara Behema. Warszawa, 1961.

 • Ameisenowa (1967) - AMEISENOWA, Zofia, Cztery polskie rękopisy iluminowane z lat 1524-1528 w zbiorach obcych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 93. Prace z Historii Sztuki, 4. Kraków, 1967.

 • Amelung (1965) - AMELUNG, Peter (ed.), Dante Alighieri: 1265-1321. Handschriften, Bildnisse und Drucke des 14. bis 16. Jahrhunderts, vornehmlich aus den Schätzen der Württembergischen Landesbibliothek. Stuttgart, 1965.

 • Ampe (1966) - AMPE, Albert, ‘Een kritisch onderzoek van de «Institutiones Taulerianae»,’ Ons Geestelijk Erf, 40:1966, 167-240.

 • Andreose (2008) - ANDREOSE, Alvise, ‘Censimento dei testimoni della «Lamentatio beate Virginis» di Enselmino da Montebelluna. II,’Quaderni Veneti, 47:2008, 9-98.

 • Andreose (2010) - ANDREOSE, Alvise (ed.), Enselmino da Montebelluna, Lamentatio beate virginis Marie (Pianto della Vergine Maria). Roma-Padova, 2010.

 • Angotti (2011) - ANGOTTI, Claire, ‘Le commentaire des Sentences de Nicolas de Lyre: mises au point,’ in: Nicolas de Lyre, franciscain du XIVe siècle, exégète et théologien. Dahan, Gilbert, Burle, Louis (eds.), Paris, 2011, 219-242.

 • Antonec (2005) - ANTONEC, Ekaterina Vladimirovna, ‘Rukopisi rimskih klassičeskih avtorov v Rossijskoj nacional’noj biblioteke,’ Vestnik drevnej istorii, 2005, No. 3, 168-221.

 • Antry (1989) - ANTRY, Theodore James (ed.), Thomae de Wratislavia, «Practica medicinalis». A critical edition of the «Practica medicinalis» of Thomas of Wrocław, prémontré bishop of Sarepta (1297-c. 1378). Studia Copernicana, 27. Wrocław [etc.], 1989.

 • ARCA - Bibliothèque Bibliothèque numérique de l'IRHT [digital repository].

 • Argellati (1767) - ARGELLATI, Filippo, Biblioteca degli volgarizzatori. Addizioni e correzioni di Angelo Teodoro Villa ... T. V. Milano, 1767.

 • Armando (1955) - ARMANDO, Salvatore, Studi sulla tradizione manoscritta e sul testo della Ciris. Vol. 1: Fonti manoscritte e edizioni antiche. Napoli, 1955.

 • Armarium - Dominikańska Biblioteka Cyfrowa [digital repository].

 • Arnaud-Lindet (1997) - ARNAUD-LINDET, Marie-Pierre, ‘L'Orose de Wrocław (Rehdigeranus 107). Sa composition et sa place dans la tradition manuscrite des Histoires d'Orose,’ Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliothecalia Wratislaviensia, 4:1997.

 • Arndt (1866a) - ARNDT, Wilhelm (ed.), ‘Annales Wratislavienses maiores,’ in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 19, ed. Georg Heinrich PERTZ. Hannoverae, 1866, 531-533.

 • Arndt (1866b) - ARNDT, Wilhelm (ed.), ‘Annales Cisterciensium in Heinrichow,’ in: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 19, ed. Georg Heinrich PERTZ. Hannoverae, 1866, 543-547.

 • Arndt (1874) - ARNDT, Wilhelm (ed.), ‘Heinrici Chronicon Lyvoniae,’ Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. Bd. 23. Hannoverae-Lipsiae, 1866, 231-332.

 • Arras (1924) - ARRAS, Paul, ‘Regestenbeiträge zur Geschichte des Matthias I. Corvinus, Königs von Ungarn (1458-1490) und Titularskönigs von Böhmen (1469-1490), Zusammengestellt auf Grund der Urkunden im Bautzener Stadtarchive,’ Ungarische Jahrbücher, 4:1924, 186-213.

 • Askanas (1989) - ASKANAS, Kazimierz, ‘Srebrna okładka Ewangeliarza księżnej Anastazji,’ Notatki Płockie, 39:1989, 2, 7-18.

 • Auweiler (1917) - AUWEILER, Edwin J., The ‘Chronica Fratris Jordani a Giano’. Washington, 1917.

 • Avenary (1989) - AVENARY, Hanoch, ‘Kompozycje muzyczne z zaginionego rękopisu z Biblioteki Miejskiej w Gdańsku (Ms. 2315),’ Muzyka, 34:1989, no. 3, 87-92.

 • Avril (2003) - AVRIL, François (ed.), Jean Fouquet, peintre et enlumineur du XVe siècle. Paris, 2003 .

 • Avril, Reynaud (1993) - AVRIL, François, REYNAUD, Nicole, Les manuscrits à peintures en France 1440-1520. Paris, 1993.