L. & A. Birkenmajer Institute for the History of Science, PASc

Institute of Art, PASc

Institute of Literary Research, PASc

Wrocław University Library

Manuscripta.pl

A guide to medieval manuscript books in Polish collections


Home

Extant manuscripts

→ Browse by collection

→ MSPL Nos.

→ Map

Polonica

→ What are Polonica?

→ Locations in alphabetical order

→ Bibliography

Manuscripts lost

→ Lost collections

→ Collections by location

→ Collections by owner

Bibliography

Glossary

About

Prof. Dr Jacek Soszyński

email: pineus22<at>gmail.com

office hours: Thursday, Friday: 10:00 -12:00

room: A 16


Curriculum Vitae

Training

 • 1982 - M.A. University of Warsaw, Department of History
 • 1994 - Ph.D. Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw
 • 2007 - Habilitation Degree, Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Employment

 • 1982-1986 Central Archives of Historical Records, Warsaw
 • 1986-1995; 2008-2014 Polish Academy of Sciences, Institute for the History of Science
 • 1995-2016 University of Warsaw, Institute of Scientific Information and Book Studies
 • 2016- Polish Academy of Sciences, Institute for the History of Science

International Experience

 • 1988 Centre dʼEtudes Superieurs de Civilisation Medievale, Poitiers-Summer School Fellowship
 • 1989-1990 Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel-Fellowship of the Dr. Günther Findel-Stiftung zur Förderung der Wissenschaften
 • 1992 Rijksuniversiteit Groningen-Fellowship of the Dutch Minstry of Education
 • 1996 Ludwig Maximilians Universität, München, Seminar Geschichtswissenschaft in Deutschland Heute-Fellowship of the Robert Bosch Stiftung
 • 2000-2001 University of Notre Dame, USA-fellowship from The Kosciuszko Fundation, NY
 • 2002 University of Notre Dame, IN, USA-Visiting Professor (fall semester)
 • 2003-2007 Comenius University, Bratislava-Latin Palaeography Network-Central and Central Eastern Europe (participant)
 • 2011- Wróblewski Library of the Lithuanian Adacemy of Sciences, Vilnius

Participation in domestic and international research projects

 • Manuscripta.pl, A guide to medieval manuscript books in Polish collections; project director
 • Repertorium Chronicarum, international bibliography of manuscripts; project codirector
 • Medieval Latin Manuscript Books in Vilnius Collections in collaboration with Dr. Rūta Čapaitė, Lithuanian Institute of History, Vilnius and Dr. Jerzy Kaliszuk, Institute for the History of Science, PASc, Warsaw

Membership in Scientific Councils and Editorial Boards

 • National Council of Libraries, Member (2015- )
 • Central Archives of Historical Records, Warsaw, Scientific Council, Member
 • L. & A. Birkenmajer Institute for the History of Science, PASc, Warsaw, Scientific Council, Member (2008- )
 • Przegląd Tomistyczny (Thomistic Review: Philosophy-Theology-Spiritual Culture of the Middle Ages), Scientific Council, Member (2008- )
 • Studia Copernicana, Editorial Committee, Member (2015- )
 • Bibliotheca Litterarum Medii Aevi, Editorial Committee, Member (2013- )
 • Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (Quarterly Journal of the History of Science and Technology), Editorial Committee, Member (2014- )
 • Scientific Council of the Institute of Information and Book Studies, Chair (2016)
 • Z badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, (Journal for the History of the Book and Book Collections), Editor-in-Chief (2006-2016)

Learned Society Membership

 • Treasurer of the Committee of the Mianowski Fund. A Foundation for the Promotion of Science (2016- )
 • Medieval Chronicle Society, Member (2014- )

Selected publications

Books authored and coauthored

 • Hugona ze świętego Wiktora Didascalicon, czyli co i jak czytać (Hugh of St. Victor, Didascalicon, or, On the Study of Reading), Transl. into Polish: Paulina Pludra-Żuk, Introduction: Jacek Soszyński, Commentary: Paulina Pludra-Żuk and Jacek Soszyński, Warsaw, 2017.
 • Book versus Power: Studies in the Relations between Politics and Culture in Polish History. Edited by Jacek Soszyński and Agnieszka Chamera-Nowak, editorial assistance by Dan Embree, translated by Jacek Soszyński, Frankfurt am Main: Peter Lang Edition, 2015, 357 pp.
 • Piotr Hübner, Jan Piskurewicz, Jacek Soszyński i Leszek Zasztowt, A History of the Mianowski Fund. Warsaw: Kasa im. J. Mianowskiego - ASPRA-JR, 2013, 166 pp.
 • Marcin Polak, Kronika papieży i cesarzy (Martin the Pole: The Chronicle of Popes and Emperors). Translation and Commentary: Agnieszka Fabiańska, Jacek Soszyński, Introduction: Jacek Soszyński, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008, 437 pp.
 • Sacerdotium - Imperium - Studium. Władze uniwersalne w późnośredniowiecznych kronikach martyniańskich (Universal Powers in Late-Medieval Chronicae Martinianae). Warsaw: ASPRA-JR: 2006, 342 pp. Summary in English (Review: J. Domański, Przegląd Tomistyczny, 15:2009, 459-462.)
 • Hastings. 1066. Warsaw: Bellona, 2003, 200 pp.
 • Kronika Marcina Polaka i jej średniowieczna tradycja rękopiśmienna w Polsce (The Chronicle of Martin the Pole and its Medieval Manuscript Tradition in Poland). Studia Copernicana, Vol. XXXIV, Warsaw: Wydawnictwa IHN PAN, 1995, 194 pp. (Review: R. Grzesik, Kwartalnik Historyczny, 102:1995, Fasc. 3-4, 269-272.)

Books translated into Polish

 • Charles H. Haskins, Renesans XII wieku, [The Renaissance of the Twelfth Century] [in preparation]
 • Philippe Sands, Powrót do Lwowa. O genezie „ludobójstwa” i „zbrodni przeciwko ludzkości”, [East-West Street: On the Origins of „Genocide” and „Crimes against Humanity”] Warsaw: ASPRA-JR, 2018, 501 pp.
 • Donald W. Treadgold, Wolność. Zarys historii, [Freedom. A History, 1992], trans. by Anna Soszyńska and Jacek Soszyński, Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 1996, 404 pp.
 • Cyril Leslie Beeching, Słownik dat, [Oxford Dictionary of Dates], trans. by Jacek Soszyński, Warsaw - Cracow: Real Press, 1995, 228 pp.

Books and journals edited

 • Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9:2015, 403 pp.
 • Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 7/8:2013-2014, 413 pp.
 • Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 6:2012, 347 pp.
 • Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi, 5:2011, 362 pp.
 • Domański, Juliusz, Między filozofią a filologią. Wspomnienia, redakcja naukowa Jacek Soszyński, Warsaw: ASPA JR, 2012.
 • Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi, 4:2010, 278 pp.
 • Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi, 3:2009, 294 pp.
 • Gehin, Paul (ed.), Jak czytać rękopis średniowieczny, translated by B. Spieralska, ed. Jacek Soszyński, Warsaw: Oficyna Wydawnicza "Mówią Wieki", 2008.
 • Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi, 2:2008, 112 pp.
 • Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi, 1:2006, 156 pp.
 • Kartuzi. Teksty - Książki - Biblioteki, ed.: S. Lorenz and E. Potkowski with the assistance of: A. Kamler, J. Puchalski and J. Soszyński, Warsaw: Wydawnictwo Retro-Art, 1999.
 • E scientia et amicitia. Studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, ed.: Marcin Drzewiecki, Jan Dzięgielewski, Jerzy Kaliszuk, Jacek Soszyński, Warsaw - Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1999.
 • Janice A. Henderson, On the Distances Between Sun, Moon and Earth According to Ptolemy, Copernicus and Reinhold, ed.: Jan Malicki, Jacek Soszyński, Studia Copernicana - Brill's Series, Vol. I, Leiden - NewYork - Kobenhavn - Köln: E.J. Brill, 1991.

Articles

 • 'Nicht ganz verloren. Fragmente zweier mittelalterlicher Handschriften aus dem ehemaligen Staatsarchiv Königsberg in Wilna,' Preußenland, 11:2020, 44-51.
 • Dorota Sidorowicz-Mulak, Jacek Soszyński, 'Senosios knygos proveniencijų tyrimai ir jų potencialas,' [in:] Ženklai. Simboliai. Prasmės (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu), eds. Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė. Vilniu: Lietuvos istorijos institutas, 2019, ISBN 978-609-8183-70-2, p. 39-61.
 • 'Ne visiškai prarasti. Dviejų viduramžių rankraščių iš Karaliaučiaus fragmentai Vilniuje,' [in:] Ženklai. Simboliai. Prasmės (Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu), eds. Rūta Čapaitė, Gitana Zujienė. Vilniu: Lietuvos istorijos institutas, 2019, ISBN 978-609-8183-70-2, p. 63-73.
 • 'Pierwszy rok prac nad „Inwentarzem dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych”', [in:] Textus et pictura: średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych, eds. Monika Jakubek-Raczkowskiej, Marta Czyżak. Studia nad Skryptorium i Spuścizną Rękopiśmienną Średniowiecza; 2. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019, ISBN: 978-83-231-4291-1, p. 337-351.
 • 'Martini Poloni Continuatio Coloniensis: A Historiographical Misapprehension,' [in:] Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére, Szerkesztette Kincses Katalin Mária, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018, 477-482.
 • 'Glosa biblijna jako problem badawczy' (Biblical Gloss as a research problem) Studia Źródłoznawcze, 55:2017, 127-137.
 • 'Kilka refleksji na temat średniowiecznych rękopisów w zbiorach polskich i stanie ich opracowania' (Several remarks on medieval manuscript books in Polish collections and the state of their inventorying), [in:] De nuptiis Philologiae et Libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów, eds.: P. Pludra-Żuk, A. Lew, Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, 15-32.
 • 'Paryžiaus biblija Lietuvos mokslu akademijos Vrublevskiu bibliotekos Vilniuje rinkiniuose', Lietuvos Istorijos Metraštis, 2015:1, Vilnius 2016, 5-19.
 • 'Papal Plenitude of Power and World History: Papal Political Ideology in the Chronicle of Martin the Pole', [in:] Book versus Power: Studies in the Relations between Politics and Culture in Polish History, edited by Jacek Soszyński and Agnieszka Chamera-Nowak, editorial assistance by Dan Embree translated by Jacek Soszyński, Frankfurt am Main 2015, 45-72.
 • 'Dzieje starożytne w późnośredniowiecznych kronikach uniwersalnych na przykładzie Fasciculus temporum Wernera Rolewincka,' Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 7-8:2013-2014, 15-30.
 • 'średniowieczne rękopisy biblioteczne w zbiorach Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie,' co-author: Ruta Capaite, Miscellanea Historico-Archivistica, 21:2014, 9-22.
 • 'Biblia paryska w rękopisie F 22-98 wileńskiej Biblioteki im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk', [in:] Szlachta polska i jej dziedzictwo. Księga na 65 lat Prof. dr. hab. Jana Dzięgielewskiego, Warszawa 2013, 63-74.
 • 'Podróże w czasie i przestrzeni na kartach popularnych kronik świata w późnym średniowieczu,' [in:] Podróże i migracje w Europie środkowej, ed. A. Barciak, (Kultura Europy środkowej, 15), Katowice-Zabrze, 2012, 70-79.
 • 'Studia Copernicana i promocja nauki polskiej,' in: Nadejdzie dzień. Wspomnienia o Pawle Czartoryskim, eds.: I. Bylicka, B. J. Obidzińska, M. Czartoryska, Warsaw, 2012, 150-158.
 • 'Donacja Konstantyna. Tekst łaciński i przekład polski' (The Donation of Constantine: Latin Text and Polish Translation), Przegląd Tomistyczny, 17:2011, 7-27.
 • 'Od synchronizacji do wizualizacji. Prezentacja dziejów na kartach średniowiecznych kronik uniwersalnych' (From Synchronizing to Visualization: Methods of Presenting History in Medieval Universal Chronicles), Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 5:2011, 169-184.
 • 'Donacja Konstantyna - geneza, kariera, krytyka' (The Donation of Constantine: Origin, Success, Criticism) [in:] Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec przeszłości, ed. J. Olko, Warsaw, 2012, 77-87.
 • 'Łukasza z Wielkiego Koźmina mowa pochwalna na bakalaureat Jana Voldnera z Tarnowa i magisterium Stanisława z Uścia (BJ 2215, f. 251-255)' (The Commendatory Speech by Łukasz of Wielki Koźmin at the University Promotions of Jan Voldner and Stanisław of Uście), co-author: Juliusz Domański, Przegląd Tomistyczny, 16:2010, 391-420.
 • 'Recent Polish Investigations into the Life and Works of Martinus Polonus of Oppavia' [in:] Rediscover. Final Conference Proceedings, Prague, 15 September 2010, Praha, 2010, 89-107.
 • 'Kulisy edycji Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika pod kierunkiem Profesora Pawła Czartoryskiego. Garść wspomnień' (Preparing Nicholas Copernicus' Opera Omnia under the Supervision of Professor Paweł Czartoryski: Several Recollections), Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2008, No. 3-4, 43-50.
 • 'Człowiek i nauka w kronikach martyniańskich' (Man and Learning in Chronicae Martinianae) [in:] Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym, ed.: St. Rosik and P. Wiszewski, Wrocław 2008, 233-241.
 • 'Przywilej ks. Janusza Starszego dla mieszczan czerskich z 1386 r.' (The 1386 Charter of Duke Janusz the Elder for the Burgers of Czersk), ed. Jacek Soszyński, Wschodni Rocznik Humanistyczny, 3:2006, 340-342.
 • 'Dwie lokacje miasta Czerska w XIV w.' (Two Endowments of German Law City Rights for the Town of Czersk in the 14th Century), co-author: Leszek P. Słupecki, Wschodni Rocznik Humanistyczny, 3:2006, 335-339.
 • 'Geneza kroniki uniwersalnej w kodeksie wilanowskim' (The Origin of the Universal Chronicle in the Wilanów Manuscript), [in:] Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, ed.: St. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław, 2005, 111-119
 • 'Przekaz "Donacji Konstantyna" w XIV-wiecznej francuskiej kronice uniwersalnej' (A Copy of the Donation of Constantine in a 14th Century French Universal Chronicle) [in:] Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, Special Volume, Warsaw, 2004, 27-32.
 • Informacja nt. realizacji ścieżki magisterskiej Dokumentacja elektroniczna i jej przechowywanie w IINSB UW, Archeion, 105:2003, 72-78.
 • 'Census of Older MSS in Polish Collections (until c. 1300): A Preliminary Report on the Project' [in:] The History of Written Culture in the "Carpatho-Danubian" Region I, edited by: H. Patkova, P. Spunar and J. Sedivy, Bratislava - Praha 2003, 57-63.
 • 'Najstarsza historiografia polskich franciszkanów i jej funkcje' (The Oldest Historiographical Writings of the Polish Franciscans and Their Functions), Przegląd Tomistyczny, 9:2003, 155-169.
 • 'Spisy ksiąg ziemskich suraskich z 1647 roku' (A List of Judicial Records of the Suraż Court Compiled in 1647. A Critical Edition) [in:] Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, Vol. 21, Warsaw, 2003, 343-360.
 • 'List Księdza Jana i jego średniowieczne przekazy rękopiśmienne w zbiorach polskich' [in:] Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, Vol. 20, Warsaw, 2002, 7-16.
 • 'Die Kartäuser und Krakau im 15. Jahrhundert: Geistliche, Bürger und die Universität' co-author: Jerzy Kaliszuk, [in:] Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser, Hrsg. Sönke Lorenz, Contubernium. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, Band 59, Stuttgart 2002, 317-324.
 • 'Between the Middle Ages and the Renaissance: the Wilanów Manuscript Reconsidered', Medievalia Philosophica Polonorum, 34:2001, p. 199-206.
 • 'Księgi podkomorskie bielskie według spisu z 1648 roku' (Acts of the Court of the Succamerarius of Bielsk acording to the list of 1648), Miscellanea Historico-Archivistica, 9:2000, 91-96.
 • 'Zintegrowany system biblioteczno-informacyjny: impresje użytkownika i wyjaśnienia specjalisty,` co-author: Jadwiga Woźniak, Archiwista Polski, 5:2000, nr 3(19), 70-77.
 • 'Projects for Cataloguing Medieval Manuscripts in Poland' [in:] Sources for the History of Medieval Books and Libraries, ed. by Rita Schlusemann, Jos M. M. Hermans and Margiriet Hoogvliet, Groningen, 2000, 329-336.
 • 'Spis ksiąg ziemskich brańskich z 1647 roku' (List of Judicial Records of the Brańsk Court Compiled in 1647. A Critical Edition), Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, Vol. 19, Warsaw, 1999, 121-150.
 • 'Dwa spisy zaginionych podlaskich ksiąg sądowych z 1647 roku' (Two Lists Compiled in 1647of Destroyed Podlachian Judicial Records) Studia Podlaskie, 9:1999, 111-119.
 • 'śląski zabytek rękopiśmienny w Wenecji' (A Medieval Manuscript of Silesian Origin in Biblioteka Marciana, Venice), [in:] E scientia et amicitia. Studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warsaw - Pułtusk, 1999, 179-188.
 • 'The Oldest Manuscript of Martinus Polonus in Polish Collections' [in:] Beiträge der polnischen Stipendiaten der Herzog August Bibliothek zur Philosophie, Geschichte und Philologie, Hrsg.: J. Pirożyński, O. Dobijanka-Witczakowa, J. Garewicz, J. B. Korolec, Cracow, 1994, 191-196.
 • 'Akta ziemskie i grodzkie podlaskie' (Judicial Records of the Podlachia Region; 15-18 c.) [in:] Archiwum Główne Akt Dawnych wWarszawie. Informator o zasobie (Central Archives of Historical Records in Warsaw. Guide to the Fonds), Warsaw, 1992, 57.
 • 'Dokumenty uposażające kościół w Rudce' (Endowment Documents of the Church in Rudka, Podlachia), Studia Podlaskie, 3:1992, 161-169.
 • 'A Survey of Medieval Manuscripts Containing the Chronicle of Martin the Pole' Studie o rukopisech, 27:1989-1990, 113-131.
 • 'Święty Wit a świętowit rugijski' (Sanctus Vitus and the Svantevit of Rügen), Przegląd Humanistyczny, 28:1984, 133-139.
 • 'Kult św. Wita w Polsce średniowiecznej, X-XV w.' (The Cult of St. Guy in Medieval Poland), Przegląd Historyczny, 74:1984, 463-470.

Reviews

 • Leszek Zasztowt, Melting Puzzle: The Nobility, Society, Education and Scholarly Life in East-Central Europe (1800s-1900s), Bibliotheca Europae Orientalis, Vol. XLIV, Studia 7, Warsaw, Studium Europy Wschodniej, Warszawa 2018, review [in:] Nauka Polska, 28(53):2019, p. 175–176.
 • The New Cambridge History of the Bible: From 600 to 1450, review [in:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 6:2012, p. 291–295.
 • Baran-Kozłowski, Wojciech, 'Kronika świata' Mariana Szkota. Studium źródłoznawcze, Poznań, 2009, 499p., review [in:] Studia Źródłoznawcze, 48:2010, 165-168.
 • Grafton, Anthony, Megan Williams, Christianity and the Transformation of the Book: Origen, Eusebius and the Library of Caesarea, Cambridge, Mass. - London, 2006, 367p., review [in:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 3:2009, 247-251.
 • Gertruda Mieszkówna i jej manuskrypt, ed. Artur Andrzejuk, Warsaw, 2007, 156p., review [in:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 3:2009, 252-256.
 • Briggs, Charles F., Giles of Rome's 'De Regimine Principum': Reading and Writing Politics at Court and University, c. 1275 - c. 1525, Cambridge University Press, 1999, review [in:] Studia Antyczne i Mediewistyczne, 2[37]:2004, 282-285.
 • Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, (Manuscript Collections in Libraries and Museums in Poland), 2nd revised and expanded edition, by Danuta Kamolowa, with the collaboration of Teresa Sieniatecka, Zbiory rękopisów w Polsce, Vol 1, Warsaw: National Library, 2003, Part 1: XLIV + 564p., Part 2: 264 [in:] Scriptorium, 58:2004, Fasc. 2, 281-285.
 • Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, wydanie drugie poprawione i rozszerzone, opr. Danuta Kamolowa przy współudziale Teresy Sieniateckiej, Zbiory rękopisów w Polsce, T. 1, Warszawa 2003, review [in:] Studia Antyczne i Mediewistyczne, 2[37]:2004, 286-289.
 • Mews, Constant J., 'Two unnoticed manuscripts in Poland copied before 900: Gregory's Regula Pastoralis in Anglo-Saxon minuscule in Warsaw and an uncial New Testament in Cracow', Scriptorium, 51:1997, 2, 312-313, review [in:] Scriptorium, 54:2000, 342-343 (co-author: Jan Gromadzki).
 • Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6055-6124 comprehendens (Codices Milichiani, vol. 1), composuerunt Stanislaus Kądzielski et Wojciech Mrozowicz, quibus auxilium tulerunt Jan Gromadzki, Jan Przytulski et Hanna Strzelecka-Ascher, Wratislaviae: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998, review [in:] Kwartalnik Historyczny, 106:1999, Fasc. 3, 89-91.
 • Ackerman Smoller, Laura, History, Prophesy and the Stars. The Christian Astrology of Pierre d'Ailly, 1350-1420, Princeton, NJ, 1994, review [in:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 41:1996, No. 3-4, 271-275.
 • Kopiści i kolofony rękopisów średniowiecznych ze zbiorów polskich, (Scribes and Colophons in Medieval Manuscripts in Polish Collections), t. 1: Biblioteki Warszawy, (Vol. 1: Libraries in Warsaw), ed. Edward Potkowski, Warsaw, 1993, review [in:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 40:1995, No. 1, 186-188.
 • Kragh, Helge, An Introduction to the Historiography of Science, Cambridge 1989, review [in:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 40:1995, No. 2, 160-161.
 • Tuchmann, Barbara, Odległe zwierciadło, review [in:] świat Nauki, 1994:4, 93.
 • Dymmel, Piotr, Tradycja rękopiśmienna Roczników Jana Długosza (Manuscript tradition of the Annales Poloniae by Jan Długosz), Warsaw, 1992, review [in:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 38:1993, 150-152.
 • Dąbrowski, Józef, Siniarska-Czaplicka, Jadwiga, Rękodzieło papiernicze (Papermaking Handicraft), Warsaw, 1992, review [in:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 37:1992, 259-261.
 • Cobban, Allan B., The Medieval English Universities: Oxford and Cambridge to c. 1500, Scholar Press, 1988, review [in:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 37:1992, 113-116.
 • Zinner, Ernst, Enstehung und Ausbreitung der copernicanischen Lehre, Hrsg. und ergänzt von Heribert M. Nobis, München, 1988, review [in:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 34:1989, 360-361.
 • Murray, Alexander, Reason and Society in the Middle Ages, Oxford, 1978, review [in:] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 34:1989, 357-360.
 • Zakony franciszkańskie w Polsce (Franciscans in Poland), ed. Jerzy Kłoczowski, Vol. 1, Pt. 1, Lublin, 1985, review [in:] Kwartalnik Historyczny, 92:1985, 420-422.
 • Radding, Charles M., 'Evolution of Medieval Mentalities: A Cognitive-Structural A pproach', American Historical Review, 83:1978, review [in:] Studia Źródłoznawcze, 27:1983, 248-249.
 • Byman, Seymour, 'Ritualistic Acts and Compulsive Behavior: The Pattern of Tudor Martyrdom', American Historical Review, 83:1978, review [in:] Studia Źródłoznawcze, 27:1983, 257.

Other

 • Articles: 'Stanisław Polak', 'Rafał Skrzetuski', [in:] Polski wkład w przrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych oraz techniki, ed. B. Orłowski. Warszawa, 2016, t. 4, p. 70-72, 128-129
 • Articles: 'Annales Miechowienses', 'Chronicon Cracoviense', 'Chronicon Trzemesense', 'Jan Dąbrówka', 'Paweł Włodkowic', 'Sędziwój of Czechel', 'The Szamotuły Su pplement', 'Wincenty of Kielcza', [in:] Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. Graeme Dunphy, Vol. 1-2, Leiden: E.J. Brill, 2010.
 • Vocabularium parvum scripture Latinae, eds: Juraj Šedivý, Hana Pátková, Bratislava - Praha, 2008 [co-author of Polish terminology].
 • Ahonen, P. , Corni, G., Kochanowski, J., Schulze, R., Stark, T., Stelzl-Marx, B., People on the Move, Oxford - New York, 2008 [translation of the Polish contribution].
 • Suplementary bibliography for the Polish translation [in:] Steven Runciman, Dzieje wypraw krzyżowych (A History of the Crusades), Warsaw: PIW, 1987, Vol. 3, 523-525.

Last modified: 07 Mar. 2021