L. & A. Birkenmajer Institute for the History of Science, PASc

Institute of Art, PASc

Institute of Literary Research, PASc

Wrocław University Library

Manuscripta.pl

A guide to medieval manuscript books in Polish collections


Home

Extant manuscripts

→ Browse by collection

→ MSPL Nos.

→ Map

Polonica

→ What are Polonica?

→ Locations in alphabetical order

→ Bibliography

Manuscripts lost

→ Lost collections

→ Collections by location

→ Collections by owner

Bibliography

Glossary

About

Prof. Dr Jerzy Kaliszuk

jerzy.kaliszuk<at>gmail.com

office hours: Tuesday, Thursday 10:00-12:00

room: A 16

Curriculum Vitae

Training

 • 1997 - M.A. University of Warsaw, Department of History
 • 2003 - Ph.D. University of Warsaw, Department of History
 • 2018 - Dr habil. Polish Academy of Sciences, Institute for the History of Science

Employment

 • 2003-2016 University of Warsaw, Institute of Scientific Information and Book Studies
 • 2004-2011 National Library, Warsaw, Department of Manuscripts
 • 2016- Polish Academy of Sciences, Institute for the History of Science

International Experience

 • 2003-2007 Comenius University, Bratislava; Charles University, Prague - Latin Palaeography Network - Central and Central Eastern Europe (participant)
 • 2004 Biblioteca Apostolica Vaticana, Vaticane - fellowship of the Lanckoroński Foundation
 • 2009-2010: REDISCOVER (REunion of DISpersed COntent: Virtual Evalution and Reconstruction) - Polish coordinator

Participation in domestic and international research projects

 • Manuscripta.pl, A guide to medieval manuscript books in Polish collections; participant
 • Medieval Latin Manuscript Books in Vilnius Collections in collaboration with Dr Rūta Čapaitė, Lithuanian Institute of History, Vilnius and Prof. Dr. Jacek Soszyński, Institute for the History of Science, PASc, Warsaw

Membership in Scientific Councils and Editorial Boards

 • Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi (Journal for the History of the Book and Book Collections), Assistant Editor (2006-2016)

Selected publications

Books authored and coauthored

 • Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, (Codices deperditi. Medieval Latin Manuscripts from the National Library Lost During the Second World War), vol. 1: Dzieje i charakterystyka kolekcji (History and Characteristics of the Collection), ss. 697, vol. 2, p. 1-2: Katalog rękopisów utraconych (Catalogue of Lost Manuscripts), ss. 1381, vol. 3: Indeksy, Aneks, Bibliografia (Indexes, Appendix, Bibliography), ss. 752, Wrocław 2016 (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach, 8, 1-3).
 • J. Kaliszuk, S. Szyller, Inwentarz rękopisów do połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, (Inventory of Manuscript Books until the Middle of the 16th C. of the National Library Collections), Warsaw, 2012, 280 pp. (Inwentarze Rękopisów Biblioteki Narodowej, 3).
 • Mędrcy ze Wschodu. Legenda i kult Trzech Króli w średniowiecznej Polsce, (The Magi from the East. The Legend and the cult of the Three Kings in Medieval Poland), Warsaw 2005, 317 pp.

Books and journals edited

 • Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9:2015, 403 pp.
 • Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 7/8:2013-2014, 413 pp.
 • Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 6:2012, 347 pp.
 • Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 5:2011, 362 pp.
 • Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 4:2010, 278 pp.
 • Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 3:2009, 294 pp.
 • Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 2:2008, 112 pp.
 • Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 1:2006, 156 pp.
 • Historia - pamięć - pismo. Studia z dziejów tradycji historycznej i historiografii, ed.: E. Potkowski, with the assistance of J. Kaliszuk and J. Puchalski, Warsaw, 2002 (Kultura, Historia, Pismo, 1).
 • Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski późnośredniowiecznej (1386-1506) , pt.1, eds: P. Chojnacki, R. Jaworski, J. Kaliszuk, P. Węcowski, Warsaw, 1999 (Fasciculi Historici Novi, 3).
 • E scientia et amicitia. Studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, eds.: M. Drzewiecki, J. Dzięgielewski, J. Kaliszuk, J. Soszyński, Warsaw - Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1999
 • Europa w średniowieczu. Wybór źródeł do historii powszechnej średniowiecza , eds.: E. Potkowski, G.P. Bąbiak, J. Kaliszuk, Pułtusk, 1996, 126 p.

Articles

 • 'Rekonstrukcja księgozbioru zniszczonego: przykład przedwojennego zbioru średniowiecznych rękopisów łacińskich Biblioteki Narodowej,' in: De nuptiis Philologiae et Libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów, eds.: A.P. Lew, P. Pludra-Żuk, Warszawa, 2016, 47-64.
 • 'Kolekcje kaznodziejskie Jana Hieronima Sylwana z Pragi w przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie,' in: česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, eds.: K. Bracha, P. Nodl, Praha, 2016 (Colloquia Mediaevalia Pragensia, 16), 99-118.
 • 'Warsztat kodykologa - tradycja i nowe możliwości,' in: LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii, eds.: G. Gmiterek, M. Ochmański, M. Roszkowski, Warsaw, 2015, 97-117.
 • 'Matern - cysters koprzywnicki, uczony kopista z XV wieku,' in: Historia, memoria, scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego, ed. J. Krochmal, Warsaw, 2015, 247-257.
 • 'Średniowieczne rękopisy Biblioteki Narodowej utracone w czasie drugiej wojny światowej,' in: Dziedzictwo utracone - dziedzictwo odzyskane, eds.: A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, Warsaw, 2014, 247-260.
 • 'Żyw czy umarły? Znaki śmierci (signa mortis) w piśmiennictwie klasztornym w Polsce późnego średniowiecza,' Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 51:2013, Fasc. 2, 353-359.
 • 'Legenda o Barlaamie i Jozafacie w kulturze europejskiej wieków średnich,' in: Legenda problem badawczy. I warsztaty mediewistyczne, eds.: Z. Piłat, D. Prucnal, L. Wojciechowski, Lublin, 2013, 81-98.
 • 'Przemiany społecznych funkcji pisma w późnym średniowieczu. Programy badawcze i ich rezultaty,' in: Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, eds.: S. Gawlas with the assistance of M.T. Szczepański, Warsaw, 2011 (Centrum Historii Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Colloquia 4), 169-188.
 • 'Nieznane średniowieczne zabytki języka niemieckiego z kolekcji Ludwika Zalewskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej,' Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 5:2011, 211-228+ill.
 • 'Spis książek klasztoru franciszkanów chełmińskich z drugiej połowy XIII wieku,' Studia Źródłoznawcze 47:2010, 95-108.
 • 'Texts of synodal statutes in social communication of late medieval Poland - as exemplified by the Wieluń-Kalisz statutes of Mikołaj Trąba,' in: Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu. Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages, eds.: K. Bracha, P. Kras, Warsaw, 2010, 67-78 (Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej otwarta na Wschód i Zachód, 2).
 • 'Nationalbibliothek Warschau, Handschriftenabteilung (Zakład Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie),' in: Adel in Schlesien, Bd. 2: Repertorium: Forschungsperspektiven - Quellenkunde - Bibliographie, hrsg. von J. Bahlcke, W. Mrozowicz, München 2010, 225-231 (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 37).
 • 'Latin Script and the Vernacular Text in the Middle Ages: The Case of Poland in the fourteenth and fifteenth centuries,' in: Teaching Writing, Learning to Write: Proceedings of the XVIth Colloquium of the Comité International de Paléographie Latine, held at The Institute of English Studies, University of London, 2-5 September 2008, eds.: P.R. Robinson, London, 2010, 111-128 (King's College London Medieval Studies, 22).
 • 'Mediaeval Manuscripts from the Polish National Library Lost During World War II: A Project of the Edition of the Maria Hornowska files,' in: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2009. Zahlen und Erinnerung. Von der Vielfalt der Rechnungsbücher und vergleichbarer Quellengattungen, eds.Ł H. Flachenecker, J. Tandecki, Toruń, 2010, 215-223.
 • [Polish and English versions:]'Jedność kultury środkowoeuropejskiej w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności. Unity of Central European culture in the Late Middle Ages and Early Modern Times,' in: Cztery wersje jednej kultury. Scalenie rozproszonego dziedzictwa literatury środkowoeuropejskiej. Four Versions of One Culture. A Synthesis of the dispersed Content of Central European Literature, Warsaw, 2010, 67-91; [Czech and English versions.:] Jednota středoevropské kultury v pozdním středověku a raném novověku, in: Čtyři podoby jedné kultury. Spojení rozpýtléneho obsahu středoevropského písemnictví, Praha 2010, 67-91; [Lithuanian and English versions:] Vidurio Europos kultūros vienovė vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais amžiais, in: Vienos kultūros keturios versijos. Centrinės Europos išsklaidytos raštijos turinio sintezė, Vilnius 2010, 67-91; [Rumanian and English versions:] Unitatea culturii Central Europene în Evul Mediu Târziu şi începutul Perioadei Moderne, in: Patru versiuni ale unei culturi. O sinteză a conţinutului dispersat a literaturii Central Europene, Bucareşti 2010, 67-91.
 • 'Mendicant Books and Libraries on South East Lands of The Polish Kingdom in the 15th and Early 16th Century - The Franciscan Observant Example,' Quaestiones Medii Aevi Novae, 15:2010, 147-171.
 • 'De sanctitate meritorum et gloria miraculorum beati Karoli magni. Dwunastowieczny rękopis w zbiorach Biblioteki Narodowej (BN II 12511),' in: Christianitas Romana. Studia ofiarowane Profesorowi R. Michałowskiemu, ed. K. Skwierczyński, Warsaw, 2009, 196-214.
 • 'Ponownie odnaleziony rękopis niemieckiego tekstu legendy o Barlaamie i Jozafacie,' Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 2:2008, 81-91.
 • 'Znane i nieznane. Obraz islamu w Europie Środkowej (Polska, Czechy) w XV w.' in: Rola komunikacji i przestrzeni w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski, eds.: A. Paner, W. Iwańczak, Gdańsk, 2008, 253-270.
 • 'Rękopisy średniowieczne kolegiaty wiślickiej w świetle inwentarzy,' Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 87:2007, 83-106.
 • 'Travel Guides to the Holy Land in Polish Collections (14th-15th centuries),' in: Wallfahrten in der europäischen Kultur. Pilgrimage in European Culture. Tagungsband Přibram 26.-29. Mai 2004. Proceedings of the Symposium Přibram, May 26th-29th 2004, eds.: D. Doležal, H. Kühne, Frankfurt a. M. - Berlin - Bern, 2006, 81-94.
 • 'Psałterz floriański - skarb polskiej kultury,' Biuletyn Biblioteki Narodowej, 2-3 (177-178):2006, 27-28.
 • 'Wybrane zabytki języka polskiego z przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej w zbiorach Biblioteki Narodowej,' Biuletyn Biblioteki Narodowej, 2-3 (177-178):2006, 31-33+ill.
 • 'The Three Kings in Popular Piety in Poland in the late Middle Ages,' in: Religion und Magie in Ostmitteleuropa. Spielräume theologischer Normierungsprozesse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, ed.: T. Wünsch, Berlin, 2006, 239-255 (Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südeuropa, 8).
 • 'Liber mortuorum dominikanów lwowskich - analiza kodykologiczna,' Studia Źródłoznawcze, 44:2006, 99-108.
 • 'Natura w zwierciadle kultury - mirabilia w Historia Orientalis Jakuba z Vitry,' in: Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych, eds.: S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław, 2006 (Acta Universitatis Wratislaviensis No. 2966: Historia 175), 231-241.
 • [co-author: E. Potkowski] 'Die Digitalisierung von Kolophonen mittelalterlicher Handschriften in Polen,' in: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003/2004. Historiographie, Briefe und Korrespondenzen, Editorische Methoden, eds.: M. Thumser, J. Tandecki, Toruń, 2005, 363-373.
 • 'Historia trium regum Jana z Hildesheim - między hagiografią a geografią,' in: Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, eds.: S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław, 2005, 153-162 (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia CLXXI).
 • 'Wschód w dziele Jana z Hildesheim Historia trium regum,' Przegląd Humanistyczny, 48:2004, Fasc. 1, 9-26.
 • 'Officia bibliothecarii - przyczynek do historii bibliotek i bibliotekarstwa w XIX w.' Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, Tom specjalny. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Wojakowskiemu w sześćdziesięciolecie urodzin, ed.: D. Kuźmina, Warsaw, 2004, 115-122.
 • 'Scribes and colophons - the electronic database, in: The History of Written Culture in the Carpatho-Danubian Region. 1, eds.: H. Pátková, P. Spunar, J. Šedivý, Bratislava-Praha 2003, 55-56.
 • 'Early modern Polish dictionaries as a source of palaeographical and codicological terminology,' in: The History of Written Culture in the Carpatho-Danubian Region. 1, eds.: H. Pátková, P. Spunar, J. Šedivý, Bratislava - Praha, 2003, 199-204.
 • [co-author: J. Soszyński] 'Die Kartäuser und Krakau im 15. Jahrhundert: Geistliche, Bürger und die Universität,' in: Bücher, Bibliotheken und Schriftkultur der Kartäuser. Festgabe zum 65. Geburtstag von Edward Potkowski, ed,; S. Lorenz, Stuttgart, 2002 (Contubernium, 59), 317-323.
 • 'Kult Trzech Króli w miastach Królestwa Polskiego w XV wieku,' in: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, eds.; H. Manikowska, H. Zaremska, Warsaw, 2002, 433-438 (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia, 3)
 • 'Trzej Królowie a ideologia władzy w średniowieczu - wybrane problemy,' in: Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium. Studia ofiarowane prof. H. Samsonowiczowi, eds,; J. Pysiak, A. Pieniądz-Skrzypczak, M.R. Pauk, Warsaw - Cracow, 2002, 351-371.
 • 'Kodeks Mikołaja Liebenthala,' in: Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, Vol. 20, Warsaw, 2002, 47-57.
 • 'Kult Trzech Króli w Polsce późnego średniowiecza,' Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 72:1999, 445-460.
 • 'Recepcja Podróży Johna Mandeville'a w Polsce późnego średniowiecza i u progu czasów nowożytnych,' Przegląd Historyczny, 89:1998, Fasc. 3, 343-359.
 • 'Samuel Pepys. Mechanizmy kariery urzędniczej w Anglii XVII wieku,' Przegląd Humanistyczny, 41:1997, Fasc. 5, 131-152.
 • 'Grecy w wyprawie Cyrusa Młodszego, Meander, 51:1996, Fasc. 3-4, 187-198.

Reviews

 • Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic, Volume editor: Marie Tošnerová, Prepared for publication by: Pavel Brodský, Marta Hradílová, Martina Hrdinová, Stanislav Petr, Martina Šumová, Marie Tošnerová, Prague, 2011 (Studie o Rukopisech.
 • Monographia, 17. Průvodce po Rukopisných Fondech v české Republice), 638 p., [review in:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 7-8:2013-2014, 364-369.
 • Repertorium initiorum manuscriptorum Latinorum Medii Aevi, Vol. I: A-C, curante Jacqueline Hamesse, auxiliante Sławomir Szyller, Louvain-la-Neuve, 2007 (Fédération Internationale des Instituts d'études Médiévales, Textes et études du Moyen Âge, 42,1), [review in:] Studia Źródłoznawcze, 47:2010, 212-215.
 • Hana Pátková, česká středověká paleographie, Veduta: české Budějovice, 2008, 278 p., il., [review in:] Studia Źródłoznawcze, 47:2010, 215-218.
 • Franca Petrucci Nardelli, Legatura e scrittura. Testi celati, messaggi velati, annunci palesi / Città di Castello: Leo S. Olschki Editore, 2007 (Biblioteca di Bibliografia Italiana, 188), [review in:] Roczniki Biblioteczne, 54:2010, 237-240.
 • Scriptorium. Revue internationale des études aux manuscrits. International Review of Manuscript Studies, 63:2009, Fasc. 1-2, 348+301 pp + 22 il. [review in:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 4: 2010, 230-244.
 • Studie o Rukopisech 37-38:2007-2008, 192 p. [review in:]Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 4:2010, 244-249.
 • Jindřich Marek, Renáta Modráková, Zlomky rukopisů v Národní Knihovně české republiky, Národní knihovna české republiky: Praha, 2006, 167 p. + 26 ill., [review in:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 2:2008, 105-109.
 • Achim Thomas Hack, Codex Carolinus. Päpstliche Epistolographie im 8. Jahrhundert, Vol. 1, Stuttgart, 2006, XX+1-696 (Päpste und Papsttum, 35, 1), Vol. 2, Stuttgart 2007, VIII+697-1290 (Päpste und Papsttum, 35, 2), [review in:] Przegląd Biblioteczny, 76:2008, Fasc. 4, 701-704.
 • L.I. Kiseleva, Latinskie rukopisi XIII veka (Opisanie rukopisej Rossijskoj nacional'noj biblioteki, Sankt-Petersburg, 2005, 293 p., [review in:] Studia Źródłoznawcze, 43:2005, 188-190.

Other

 • [35 articles in:] Sztuka świata. Słownik terminów, Vol. 16-17, ed.: M. Jendryczko, Warsaw, 2013.
 • Historia de via Hierosolymis; Marienwerder, Johannes, [articles in:] Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. R.G. Dumphy, Leiden - Boston, 2010, 805, 1080-1081.
 • Vocabularium parvum scripture Latinae, eds: Juraj Šedivý, Hana Pátková, Bratislava - Praha, 2008 [co-author of Polish terminology].
 • Sakramentarz Tyniecki; Kalendarz z Kodeksu Gertrudy; Rocznik Świętokrzyski dawny [catalogue entries in:] Kraków w chrześcijańskiej Europie X-XIII w. Katalog wystawy, Cracow, 2006, 376-378, 433-434, 434.
 • [Bibliography of the writings of Prof. Dr. E. Potkowski in:] E scientia et amicitia. Studia poświęcone profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, Warsaw - Pułtusk, 1999, 7-21.
 • Benedykt Zientara (15 VI 1928 - 11 V 1983) Dorobek i miejsce w historiografii polskiej (konferencja naukowa, Warszawa 17 XI 1998), Kwartalnik Historyczny, 106:1999, Fasc. 2, 131-132.

Last modified: 27 Jan. 2021